EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ОЦІНКА СТАНУ БЕЗПЕКИ ФІСКАЛЬНОГО ПРОСТОРУ УКРАЇНИ
Ю. М. Криган

Назад

DOI: 10.32702/2306-6792.2021.3.66

УДК: 336.14

Ю. М. Криган

ОЦІНКА СТАНУ БЕЗПЕКИ ФІСКАЛЬНОГО ПРОСТОРУ УКРАЇНИ

Анотація

Основними завданнями дослідження є: оцінка стану безпеки фіскального простору України; аналіз абсолютних та нормованих значень індикаторів стану боргової та бюджетної безпеки України; доведення гіпотези, що окремі показники стану боргової безпеки України мають критичні значення в системі фінансової безпеки України. Представлено алгоритм моніторингу стану фінансової безпеки України, в якому узагальнено етапи кількісного аналізу стану фінансової безпеки, у межах якого визначається перелік індикаторів, які об'єктивно характеризують стан певної підсистеми фінансової безпеки, уточнюються їх характеристичні значення (тобто діапазони, а яких абсолютні значення показників вважаються оптимальними, задовільними, критичними та інше), враховано механізм переведення значень у нормовані показники, що дозволяє досягти розмірності тлумачень та інформаційної однозначності, представлено методику визначення вагових коефіцієнтів (тобто важливості кожного з індикаторів) та розрахунку інтегральних індексів за підсистемами фінансової безпеки, які у подальшому (також за допомогою вагових коефіцієнтів, визначених експертним шляхом) об'єднуються в інтегральний показник стану фінансової безпеки України. Спираючись на обгрунтовану позицію, що фінансова безпека структурно складається з безпеки фіскального простору та безпеки фінансового ринку, проаналізовано стан безпеки фіскального простору, який складається з бюджетної та боргової безпеки за 2013—2019 рр. З'ясовано, що стан 5-ти індикаторів стану боргової безпеки держави, об'єднаних в один інтегральний індекс, у 2013—2019 рр. неможливо характеризувати як задовільний, хоча протягом 2014—2019 рр. узагальнене значення боргової безпеки покращується та за результатом 2019 р. досягло показника 20,98 %, однак це свідчить лише про те, що стан боргової безпеки України протягом 2013—2018 рр. відповідає діапазону критичних значень і тільки у 2019 р. — нижчій границі небезпечного діапазону характеристичних значень, що є загрозливою тенденцію, що негативно впливає на стан фінансової безпеки України, спричиняє формування додаткових ризиків та загроз. Отримані результати аналізу дозволяють стверджувати, що саме індикатори боргової безпеки у системі безпеки фіскального простору роблять найбільший негативний вплив на стан фінансової безпеки.

Ключові слова: фіскальний простір; фінансова безпека; безпека фіскального простору; фіскальна політика; податкова система; бюджетна система; фінансова система; фінансові умови.

Література

1. Atamanyuk I., Kondratenko Y., Shebanin V., Sirenko N., Poltorak A., Baryshevska I., Atamaniuk V. Forecasting of Cereal Crop Harvest on the Basis of an Extrapolation Canonical Model of a Vector Random Sequence. CEUR Workshop Proceedings. 2019. Vol. II. Рp. 302—315.
2. Korol I., Poltorak A. Financial risk management as a strategic direction for improving the level of economic security of Ukraine. Baltic Journal of Economic Studies. 2018. Vol. 4 (2018). No. 1. Рp. 235—241. URL: https://doi.org/10.30525/2256-0742/2018-4-1-235-241
3. Sirenko N., Baryshevskaya I., Poltorak A., Shyshpanova N. State and tendencies of intergovernmental regulation in Ukraine in conditions of fiscal decentralization. Financial and credit activity: problems of theory and practice. 2018. Vol. 2. no. 25 (2018). pp. 157—164. URL: https://doi.org/10.18371/fcaptp.v2i25.136489
4. Про затвердження Методичних рекомендацій щодо розрахунку рівня економічної безпеки України: наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 29.10.2013 р. № 1277. 2013. URL: https://goo.gl/JE1TQc (дата звернення: 01.12.2020).
5. Вишневська О.М., Машевська Я., Клименко В. Складові і чинники впливу на формування економічної безпеки держави. Глобальні та національні проблеми економіки. 2016. № 10. С. 924—927.
6. Євтушенко Н.М., Виноградня В.М. Боргова безпека України в умовах кризових явищ в економіці. Економіка і суспільство. 2017. № 12. С. 540—546.
7. Котіна Г., Степура М., Кондро П. Боргова безпека України: оцінка, ризики та перспективи. Схід. 2017. № 3 (2017). С. 10—15.
8. Олійник О.В., Сідельнікова І.В. Боргова безпека України: стан, проблеми, перспективи. Вісник Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого. 2011. № 5. С. 41—48.
9. Полторак А.С., Гнатенко Є.П. Аналіз податкових надходжень у структурі доходів зведеного бюджету України. Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського. Економічні науки. 2015. № 2 (5). С. 130—134.
10. Фатюха Н.Г., Журавльова Т.І. Аналіз боргової безпеки України. Ефективна економіка. 2017. № 10. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=5816 (дата звернення: 08.11.2018).

Yu. Kryhan

ASSESSMENT OF THE SECURITY SITUATION IN THE FISCAL SPACE OF UKRAINE

Summary

The main objectives of the study are: assessment of the security of the fiscal space of Ukraine; analysis of absolute and normalized values of indicators of the state of debt and budget security of Ukraine; proving the hypothesis that certain indicators of Ukraine's debt security are critical in the financial security system of Ukraine. An algorithm for monitoring the state of financial security of Ukraine is presented, which summarizes the stages of quantitative analysis of financial security, which determines the list of indicators that objectively characterize the state of a particular subsystem of financial security, specifies their characteristic values (ie ranges and absolute values of indicators). optimal, satisfactory, critical, etc.), takes into account the mechanism of translation of values into normalized indicators, which allows to achieve dimensionality of interpretations and information unambiguity, presents a method of determining weights (i.e. the importance of each indicator) and calculating integrated indices for financial security subsystems (also, with the help of weighting factors determined by experts) are combined into an integrated indicator of the state of financial security of Ukraine. Based on the well-founded position that financial security structurally consists of fiscal space security and financial market security, the state of fiscal space security, which consists of budget and debt security for 2013-—2019, was analyzed. It was found that the state of 5 debt status indicators security of the state, combined into one integrated index, in 2013—2019 cannot be characterized as satisfactory, although during 2014—2019 the generalized value of debt security is improving and in 2019 reached 20.98%, but it shows only that the state of debt security of Ukraine during 2013—2018 corresponds to the range of critical values and only in 2019 — the lower limit of the dangerous range of characteristic values, which is a threatening trend that negatively affects the state of financial security of Ukraine, causes the formation of additional risks and threats. The obtained results of the analysis allow us to state that it is the debt security indicators in the security system of the fiscal space that have the greatest negative impact on the state of financial security.

Keywords: fiscal space; financial security; fiscal space security; fiscal policy; tax system; budget system; financial system; financial conditions.

References

1. Atamanyuk, I. Kondratenko, Y. Shebanin, V. Sirenko, N., Poltorak, A. Baryshevska, I. and Atamaniuk, V. (2019), "Forecasting of Cereal Crop Harvest on the Basis of an Extrapolation Canonical Model of a Vector Random Sequence", CEUR Workshop Proceedings, vol. II, pp. 302—315.
2. Korol, I. and Poltorak, A. (2018), "Financial risk management as a strategic direction for improving the level of economic security of Ukraine", Baltic Journal of Economic Studies, vol. 4(2018), no. 1, pp. 235—241. https://doi.org/10.30525/2256-0742/2018-4-1-235-241.
3. Sirenko, N. Baryshevskaya, I. Poltorak, A. and Shyshpanova, N. (2018), "State and tendencies of intergovernmental regulation in Ukraine in conditions of fiscal decentralization", Financial and credit activity: problems of theory and practice, vol. 2, no. 25, pp. 157—164. https://doi.org/10.18371/fcaptp.v2i25.136489.
4. Ministry of Economic Development and Trade of Ukraine (2013), "On Approval of Methodological Recommendations for Calculating the Level of Economic Security of Ukraine", available at: https://goo.gl/JE1TQc (Accessed 01 December 2020).
5. Vyshnevska, O. M. Mashevska, Ya. and Klymenko, V. (2016), "Components and factors influencing the formation of economic security of the state", Hlobalni ta natsionalni problemy ekonomiky, vol. 10, pp. 924—927.
6. Ievtushenko, N. M. and Vynohradnia, V. M. (2017), "Debt security of Ukraine in the conditions of crisis phenomena in economy", Ekonomika i suspilstvo, vol. 12, pp. 540—546.
7. Kotina, H. Stepura, M. and Kondro, P. (2017), "Debt security of Ukraine: assessment, risks and prospects", Skhid, vol. 3 (2017), pp. 10—15.
8. Oliinyk, O. V. and Sidelnikova, I. V. (2011), "Debt security of Ukraine: state, problems, prospects", Visnyk Natsionalnoi yurydychnoi akademii Ukrainy imeni Yaroslava Mudroho, vol. 5, pp. 41—48.
9. Poltorak, A. S. and Hnatenko, Ye. P. (2015), "Analysis of tax revenues in the structure of revenues of the consolidated budget of Ukraine", Naukovyi visnyk Mykolaivskoho natsionalnoho universytetu imeni V. O. Sukhomlynskoho, Ekonomichni nauky, vol. 2 (5), pp. 130—134.
10. Fatiukha, N. H. and Zhuravlova, T. I. (2017), "Analysis of Ukraine's debt security", Efektyvna ekonomika, vol. 10, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=5816 (Accessed 01 December 2020).

№ 3 2021, стор. 66 - 74

Дата публікації: 2021-02-11

Кількість переглядів: 909

Відомості про авторів

Ю. М. Криган

аспірант, ПВНЗ "Європейський університет", м. Київ

Yu. Kryhan

Postgraduate student, European University, Kyiv

ORCID:

0000-0002-7283-9687

Як цитувати статтю

Криган Ю. М. Оцінка стану безпеки фіскального простору України. Агросвіт. 2021. № 3. С. 66–74. DOI: 10.32702/2306-6792.2021.3.66

Kryhan, Yu. (2021), “Assessment of the security situation in the fiscal space of Ukraine”, Agrosvit, vol. 3, pp. 66–74. DOI: 10.32702/2306-6792.2021.3.66

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.