EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

МАРКЕТИНГОВІ АСПЕКТИ КЛЮЧОВИХ ПРОБЛЕМ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ
А. М. Слободяник, Є. М. Семижон

Назад

DOI: 10.32702/2306-6792.2021.3.55

УДК: 338.242

А. М. Слободяник, Є. М. Семижон

МАРКЕТИНГОВІ АСПЕКТИ КЛЮЧОВИХ ПРОБЛЕМ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ

Анотація

У статті розглянуто маркетингові аспекти ключових проблем промислових підприємств України. У ході маркетингових досліджень уточнюється інформація, необхідна для вирішення вищезгаданих проблем, розробляється методика збору інформації; збираються дані; аналізуються результати; узагальнюються висновки і надаються рекомендації. Доведено, щоб відстежувати динаміку факторів макросередовища та мікросередовища та необхідно створити систему збору маркетингової інформації та її аналізу. Нинішня ситуація вимагає від виробників зосереджувати свою діяльність на довгостроковому прибутку та ефективності бізнесу. Цього можна досягти лише за рахунок підвищення якості продукції і, відповідно, збільшення її конкурентоспроможність продукції та підприємств на основі розробки успішної стратегії ціноутворення з формуванням та використанням гнучкого механізму управління маркетинговою діяльністю підприємства. Авторами зазначено, що система формування конкурентоспроможності є складним процесом, який відбувається під впливом великої кількості факторів. Наголошено, що важливим при дослідженні конкурентів є аналізі організації ним збутової мережі і засобів стимулювання збуту товарів. Якщо у конкурента відсутня роздрібна мережа, то це сприймається як недостатня ефективність цього напрямку діяльності. Здійснено акцент на ключових факторах успіху цінової політики якими є зміна цін, а отже, споживач погоджується на підвищення цін тільки в тому випадку, якщо він переконаний у справедливості цього зростання і навпаки. Доведено, на розробку, виробництво та реалізацію нової продукції (інновацію) іноземні підприємства витрачають значну кількість коштів у порівнянні з вітчизняними виробниками. Оскільки інновація спроможна визначити той необхідний масштаб і глибину змін для підприємства, потрібних для конкурування на ринку та збереження ним завойованих позицій на ньому. Відповідно, для розробки довгострокової інноваційної стратегії промислових підприємств систематизовано основні положення та наслідки стратегії інерційного ринку та стратегії інноваційного розпаду.

Ключові слова: управління маркетингом; менеджмент; ринок; прибуток; ціна; промислові підприємства; маркетингові стратегії.

Література

1. Voronkova O.V., Kurochkina A.A., Firova I.P., & Bikezina T.V. (2017). Implementation of an information management system for industrial enterprise resource planning. Revista Espacios. 38 (49).
2. Brych B. (2020). Concept of energy service market enterprices' development. Herald of Ternopil National Economic University. (3 (97)). 211—224.
3. Ajupov A.A., Kurilova A.A., & Ivanov D.U. (2015). Optimization of interaction of industrial enterprises and marketing network. Asian Social Science, 11 (11), 1.
4. Olefirenko O. (2016). Methodic tools to optimize marketing expenses of the innovatively active industrial enterprises in Ukraine. Problems and perspectives in management. (14, Iss. 1). 44—50.
5. Hyvаrinen, L. (1990). Innovativeness and its indicators in small-and medium-sized industrial enterprises. International Small Business Journal, 9 (1), 64—79.
6. Слободяник А.М., Плотник П.А., Зазимко С.А. Проблема впровадження сучасного управління агрохолдингом в умовах діджиталізації. Ефективна економіка. 2020. № 4. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7808
7. Ashmarina S., Lubnina A., Shinkevich M., Zaitseva, N., Sayfutdinova, G., & Ishmuradova, I. (2016). Resource saving innovative forms of the industrial enterprises. International Journal of Economics and Financial Issues. 6 (2). 479—483.
8. Akhmetshin E.M., Kolpak E.P., Sulimova E.A., Kireev V.S., Samarina E.A. & Solodilova N.Z. (2017). Clustering as a criterion for the success of modern industrial enterprises. International Journal of Applied Business and Economic Research. 15 (23). 221—231.
9. Мітяєва Т.Л., Скліфос Ю.Ю. Оптимізація стратегічного розвитку підприємства. Ефективна економіка. 2018. № 11. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6701
10. Жовновач Р.І., Малаховський Ю.В., Бессонова С.І. Інтелектуальноцентрична парадигма управління промисловими підприємствами. Ефективна економіка. 2020. № 2. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7848

A. Slobodianyk, Y. Semyshon

MARKETING ASPECTS OF KEY PROBLEMS OF INDUSTRIAL ENTERPRISES OF UKRAINE

Summary

The article considers marketing aspects of key problems of industrial enterprises of Ukraine. In the course of marketing research the information necessary for the decision of the above-mentioned problems is specified, the technique of gathering of the information is developed; data is collected; the results are analyzed; conclusions are summarized and recommendations are given. It is proved that to track the dynamics of macro-environment and micro-environment factors and it is necessary to create a system for collecting marketing information and its analysis. The current situation requires manufacturers to focus on long-term profits and business efficiency. This can be achieved only by improving product quality and, accordingly, increase its competitiveness of products and enterprises through the development of a successful pricing strategy with the formation and use of a flexible mechanism for managing the marketing activities of the enterprise. The authors note that the system of competitiveness formation is a complex process that occurs under the influence of a large number of factors. It is emphasized that it is important in the study of competitors is the analysis of the organization of their sales network and means of stimulating the sale of goods. If a competitor does not have a retail network, it is perceived as insufficient efficiency of this activity. Emphasis is placed on the key success factors of pricing policy, which are price changes, and therefore the consumer agrees to increase prices only if he is convinced of the fairness of this growth and vice versa. It is proved that foreign enterprises spend a significant amount of money on the development, production and sale of new products (innovation) compared to domestic producers. Because innovation is able to determine the necessary scale and depth of change for the company needed to compete in the market and maintain its position in it. Accordingly, in order to develop a long-term innovation strategy of industrial enterprises, the main provisions and consequences of the inertial market strategy and the strategy of innovative disintegration are systematized.

Keywords: marketing management; management; market; profit; price; industrial enterprises; marketing strategies.

References

1. Voronkova, O. V. Kurochkina, A. A. Firova, I. P. and Bikezina, T. V. (2017), "Implementation of an information management system for industrial enterprise resource planning", Revista Espacios, vol. 38 (49).
2. Brych, B. (2020), "Concept of energy service market enterprices' development", Herald of Ternopil National Economic University, vol. 3 (97), pp. 211—224.
3. Ajupov, A. A. Kurilova, A. A. and Ivanov, D. U. (2015), "Optimization of interaction of industrial enterprises and marketing network", Asian Social Science, vol. 11 (11), p. 1.
4. Olefirenko, O. (2016), "Methodic tools to optimize marketing expenses of the innovatively active industrial enterprises in Ukraine", Problems and perspectives in management, vol. 14, Iss. 1, pp.44—50.
5. Hyvаrinen, L. (1990), "Innovativeness and its indicators in small-and medium-sized industrial enterprises", International Small Business Journal, vol. 9 (1), pp. 64—79.
6. Slobodianyk, A. Plotnyk, P. and Zazymko, S. (2020), "The problem of implementation of the modern agroholding management in the conditions of digitalization", Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 4, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7808 (Accessed 10 Jan 2021).
7. Ashmarina, S. Lubnina, A. Shinkevich, M. Zaitseva, N. Sayfutdinova, G. and Ishmuradova, I. (2016), "Resource saving innovative forms of the industrial enterprises", International Journal of Economics and Financial Issues, vol. 6 (2), pp. 479—483.
8. Akhmetshin, E. M. Kolpak, E. P. Sulimova, E. A. Kireev, V. S. Samarina, E. A. and Solodilova, N. Z. (2017), "Clustering as a criterion for the success of modern industrial enterprises", International Journal of Applied Business and Economic Research, vol. 15 (23), pp. 221—231.
9. Mitiaieva, T. L. and Sklifos, Y. Y. (2018), "Optimization of the strategic development of the enterprise", Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 11, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6701 (Accessed 10 Jan 2021).
10. Zhovnovach, R. Malakhovskyi, Y. and Bessonova, S. (2020), "Intellectualcentric paradigm of industrial enterprise' management", Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 2, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7848 (Accessed 10 Jan 2021).

№ 3 2021, стор. 55 - 65

Дата публікації: 2021-02-11

Кількість переглядів: 757

Відомості про авторів

А. М. Слободяник

к. е. н., доцент кафедри менеджменту імені проф. Й. С. Завадського, Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ, Україна

A. Slobodianyk

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Management named after prof. J. S. Zavadsky, National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv

ORCID:

0000-0001-6437-0033


Є. М. Семижон

бакалавр, Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ, Україна

Y. Semyshon

Bachelor, National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv, Ukraine

ORCID:

0000-0001-8356-524X

Як цитувати статтю

Слободяник А. М., Семижон Є. М. Маркетингові аспекти ключових проблем промислових підприємств України. Агросвіт. 2021. № 3. С. 55–65. DOI: 10.32702/2306-6792.2021.3.55

Slobodianyk, A. and Semyshon, Y. (2021), “Marketing aspects of key problems of industrial enterprises of Ukraine”, Agrosvit, vol. 3, pp. 55–65. DOI: 10.32702/2306-6792.2021.3.55

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.