EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

АНАЛІЗ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ АВІАЦІЙНОЇ ГАЛУЗІ І ВИЗНАЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНИХ ПРОБЛЕМ
С. В. Салоїд, К. Ю. Редько

Назад

DOI: 10.32702/2306-6792.2021.3.50

УДК: 339.13

С. В. Салоїд, К. Ю. Редько

АНАЛІЗ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ АВІАЦІЙНОЇ ГАЛУЗІ І ВИЗНАЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНИХ ПРОБЛЕМ

Анотація

У статті показано, що забезпечення конкурентоспроможності економіки країни на світовому ринку залежить, передусім від розвитку глобальних, високотехнологічних галузей, що істотно впливають на економічне процвітання країн. Авіабудівна промисловість України може відіграти роль ключового фактора підвищення конкурентоспроможності національної економіки. Сьогодні авіаринок є досить насиченим, конкуренція на ньому йде не між окремими компаніями, а між авіаційними державами. На сьогодні в структурі експорту України частка продукції літакобудування є незначною, що свідчить про низький рівень конкурентоспроможності галузі загалом. Українські літаки є затребуваними на світовому ринку авіатехніки завдяки своїм унікальним характеристикам. Тому для забезпечення розвитку цієї галузі та збереження визначного місця України як виробника літаків необхідні не лише державна підтримка та значні інвестиції, але й політична воля на збереження національного надбання. У статті проведено SWOT-аналіз для авіабудівної галузі України, де виокремлено сильні сторони, а саме: пріоритетність галузі для держави, вигідне географічне розташування, наявність галузевих науково-дослідних і навчальних інститутів, відносно кваліфіковані трудові ресурси, відносно нижчі витрати і конкурентна ціна. Показано, що світова практика свідчить, що більшість авіабудівних компаній світу на етапах розроблення, підготовки та серійного виробництва літаків користуються державною підтримкою — близько 15 % обсягу коштів, отриманих від реалізованої авіаційної техніки, спрямовується (реінвестується) на розвиток виробництва і створення нових зразків техніки. В Україні цей показник за останні десять років становив менше 3 відсотків. У статті розглянуті основні проблеми авіаційної промисловості України в плані створення сучасної бойової авіаційної техніки. Ціллю статті є здійснення огляду ринку вітчизняного авіабудування.

Ключові слова: авіація; авіабудування; ринок авіабудування; авіабудівельні компанії; інвестиції; залучення інвестицій в розвиток авіаційної галузі.

Література

1. Леховицер В.А. Оценка влияния инвестиционно-инновационной деятельности на работу предприятий авиационной промышленности / В.Б. Семенов, А.Л. Бурсала, Л.А. Зозуля, В.А. Леховицер // Проблеми і перспективи економіки та управління. — 2015. — № 2 (2). — С. 123—127.
2. Звіт про результати аналізу ефективності застосування суб'єктами господарювання податкових пільг та їх вплив на розвиток літакобудування [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://rp.gov.ua/upload-files/Activity/Collegium/2019/12-3_2019/Zvit_12-3_2019.pdf (дата звернення 16.11.2020).
3. Леховіцер В. О. Перспективи розвитку авіабудівництва України в контексті міжнародних інтеграційних процесів / В.Г. Прушківський, В.О. Леховіцер / Проблеми системного підходу в економіці. — 2017. — № 3 (59). — С. 22—26.
4. Trade Map [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://www.trademap.org/Country_SelProductCountry_TS.aspx?nvpm=5%7c804%7c%7c%7c%7c8802%7c%7c%7c4%7c1%7c2%7c2%7c2%7c1%7c2%7c1%7c1%7c1 (дата звернення 16.11.2020).
5. Державна служби статистики України [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/ (дата звернення 16.11.2020).
6. ДП "Антонов" [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://www.antonov.com/activity (дата звернення 16.11.2020).
7. Обзор рынка 2017—2036 гг. [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://uacrussia.ru/upload/iblock/9f3/9f381b3b71c64fc49e94e91076549c2d.pdf (дата звернення 16.11.2020).
8. Кривоконь О.Г., Кривоконь М.О., "Місце вітчизняного авіабудування в сегменті світового ринку транспортних літаків" [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.visnyk-econom.uzhnu.uz.ua/archive/21_1_2018ua/25.pdf (дата звернення 16.11.2020).
9. Калиновський А.О. Тенденції та стратегії розвитку авіаційної галузі України / А.О. Калиновський, Н.І. Горбаль, Н.Л. Калиновська // Бізнес Інформ. — 2016. — №8. — С. 88—94. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/binf_2016_8_15

S. Saloid, K. Redko

ANALYSIS OF THE DEVELOPMENT OF AVIATION INDUSTRY ENTERPRISES AND DEFINITION OF ECONOMIC PROBLEMS

Summary

The article shows that ensuring the competitiveness of the country's economy on the world market depends primarily on the development of global, high-tech industries that significantly affect the economic prosperity of countries. Ukraine's aircraft industry can play a key role in increasing the competitiveness of the national economy. Today the aviation market is quite intense, the competition is not between individual companies, but between aviation countries. To date, the share of aircraft production in the structure of Ukraine's exports is insignificant, which indicates a low level of competitiveness of the industry as a whole. Ukrainian aircraft are in demand in the global aircraft market due to their unique characteristics. Therefore, to ensure the development of this industry and preserve Ukraine's prominent position as an aircraft manufacturer, not only state support and significant investments are needed, but also the political will to preserve the national heritage. The article provides a SWOT analysis for the aircraft industry in Ukraine, which highlights the strengths, namely: the priority of the industry for the state, favorable geographical location, the availability of industry research and training institutes, relatively skilled labor, relatively lower costs and competitive price. It is shown that world practice shows that most of the world's aircraft companies at the stages of development, preparation and serial production of aircraft enjoy state support — about 15% of the proceeds from the sale of aircraft is directed (reinvested) to develop production and create new models. In Ukraine, this figure has been less than 3 percent over the past ten years. The article considers the main problems of the aviation industry of Ukraine in terms of creating modern combat aircraft. The purpose of the article is to provide an overview of the domestic aircraft market.

Keywords: aviation; aircraft construction; aircraft construction market; aircraft construction companies; investments; attraction of investments in the development of the aviation industry.

References

1. Lekhovytser, V.A. Semenov, V.B. Bursala, A.L. and Zozulia, L.A. (2015), "Assessment of the impact of investment and innovation activities on the work of aviation enterprises", Problemy i perspektyvy ekonomiky ta upravlinnia, vol. 2 (2), pp. 123—127.
2. Accounting Chamber (2019), "Report on the results of the analysis of the effectiveness of the application of tax benefits by business entities and their impact on the development of aircraft construction", available at: https://rp.gov.ua/upload-files/Activity/Collegium/2019/12-3_2019/Zvit_12-3_2019.pdf (Accessed 20 Jan 2021).
3. Lekhovitser, V.O. and Prushkivs'kyj, V.H. (2017), "Prospects for the development of aircraft construction in Ukraine in the context of international integration processes", Problemy systemnoho pidkhodu v ekonomitsi, vol. 3 (59), pp. 22—26.
4. International Trade Centre (2021), "Trade Map", available at: https://www.trademap.org/Country_SelProductCountry_TS.aspx?nvpm=5%7c804%7c%7c%7c%7c8802%7c%7c%7c4%7c1%7c2%7c2%7c2%7c1%7c2%7c1%7c1%7c1 (Accessed 20 Jan 2021).
5. State Statistics Service of Ukraine (2021), available at: http://www.ukrstat.gov.ua/ (Accessed 20 Jan 2021).
6. DP "Antonov" (2021), available at: https://www.antonov.com/activity (Accessed 20 Jan 2021).
7. United Aircraft Corporation (2017), "Market overview 2017—2036", available at: http://uacrussia.ru/upload/iblock/9f3/9f381b3b71c64fc49e94e91076549c2d.pdf (Accessed 20 Jan 2021).
8. Kryvokon', O.H. and Kryvokon' M.O. (2018), "The place of domestic aircraft construction in the segment of the world market of transport aircraft", available at: http://www.visnyk-econom.uzhnu.uz.ua/archive/21_1_2018ua/25.pdf (Accessed 20 Jan 2021).
9. Kalynovs'kyj, A.O. Horbal', N.I. and Kalynovs'ka, N.L. (2016), "Trends and strategies for the development of the aviation industry of Ukraine", Biznes Inform, vol. 8, pp. 88—94, available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/binf_2016_8_15 (Accessed 20 Jan 2021).

№ 3 2021, стор. 50 - 54

Дата публікації: 2021-02-11

Кількість переглядів: 1889

Відомості про авторів

С. В. Салоїд

к. е. н., доцент, кафедра менеджменту, факультет менеджменту та маркетингу, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

S. Saloid

PhD in Economics, Associate Professor, Department of Management and Marketing, National Technical University of Ukraine "Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute"

ORCID:

0000-0002-3294-2671


К. Ю. Редько

к. е. н., старший викладач, кафедра міжнародної економіки, факультет менеджменту та маркетингу, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

K. Redko

PhD in Economics, Senior Lecturer, Department of Management and Marketing, International Economy Department, National Technical University of Ukraine "Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute"

ORCID:

0000-0003-2609-3471

Як цитувати статтю

Салоїд С. В., Редько К. Ю. Аналіз розвитку підприємств авіаційної галузі і визначення економічних проблем. Агросвіт. 2021. № 3. С. 50–54. DOI: 10.32702/2306-6792.2021.3.50

Saloid, S. and Redko, K. (2021), “Analysis of the development of aviation industry enterprises and definition of economic problems”, Agrosvit, vol. 3, pp. 50–54. DOI: 10.32702/2306-6792.2021.3.50

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.