EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ПРИНЦИПИ БЕЗПЕКИ ФІНАНСОВИХ УСТАНОВ В УКРАЇНІ
Ю. Г. Неустроєв, Н. С. Згадова, Ю. А. Работін

Назад

DOI: 10.32702/2306-6792.2021.3.37

УДК: 336.71

Ю. Г. Неустроєв, Н. С. Згадова, Ю. А. Работін

ПРИНЦИПИ БЕЗПЕКИ ФІНАНСОВИХ УСТАНОВ В УКРАЇНІ

Анотація

У статті розроблено принципи безпеки фінансових установ, які визначають особливості діяльності та є основною домінантою функціонування системи їхньої безпеки. Визначено, що безпека має для фінансових установ два виміри: 1) фінансові установи мають формувати власну систему безпеки як суб'єкти господарювання; 2) фінансові установи мають пропонувати безпечні фінансові послуги. Розкрито сутність системи забезпечення безпеки фінансових установ як комплексу ефективних управлінських рішень по локалізації реальних та потенційних внутрішніх та зовнішніх загроз. Автором обгрунтовано поняття принципів безпеки фінансових установ як основних правил, які формують систему безпеки фінансових установ з огляду на особливості їх діяльності. Виділено їх основні характеристики. Запропоновано основні принципи, якими варто керуватись під час розробки системи безпеки фінансових установ: законності, повноти, взаємодії, безперервності, своєчасності, системності, комплексності, адаптованості, динамічності, цілеспрямованості, оптимальності, узгодженості, економічної доцільності, оперативності, конфіденційності.

Ключові слова: 1. Zachosova N. V. Methodical approaches to evaluation the effectiveness of the financial institutions economic security system management. Evropskэ сasopis ekonomiky a managementu. 2016. Vol. 3 рр. 34—41.2. Zachosova N. V. Foundations of the Concept of financial institution economic security. International Scientific-Practical Conference Modern Transformation of Economics and Management in the Era of Globalization: Conference Proceedings. Klaipeda: Baltija Publishing. 2016. рр. 276—279.3. Zachosova N. V. Characteristics of threats to economic security of financial institutions in Ukraine. Information aspects of socioeconomic systems' development: Series of monographs. Monograph 5 [ed. by A. Ostenda and T. Nestorenko]. — w. Katowicach: Wydawnictwo Wyzszej Szkoly Technicznej; 2016. 450 р.4. Фурман В.М. Страхування: теоретичні засади та стратегія розвитку: монографія. К.: КНЕУ; 2005. 296 с. 5. Яворська Т.В. Державне регулювання страхового підприємництва в Україні: монографія. Львів: ЛНУ імені Івана Франка. 2012. 420. 6. Адаменко С.І. Характеристика та класифікація загроз у банківській системі України. Стратегічна панорама. 2004. № 4. С. 48—52.7. Барановський О.І. Фінансова безпека: монографія. Київ: Фенікс; 2008. 338 с.8. Сухонос В.В. Концептуальні організаційно-правові засади функціонування системи економічної безпеки банків. Правовий вісник Української академії банківською справи. 2011. № 1. С. 64—66. 9. Petrushko Y. Security of the bank credit activity: analysis of conceptual categorial apparatus and selection of principles. Modern Science. 2018. № 3. S. 45—51. 10. Стратегії розвитку фінансового сектору України до 2025 року: Національний банк України. URL: https://bank.gov.ua/ua/about/develop-strategy11. Про банки і банківську діяльність: Закон України від 07.12.2000 р. №2121-ІІІ / Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2121-1412. Про затвердження Положення про організацію заходів із забезпечення інформаційної безпеки в банківській системі України: Постанова Правління Національного банку України від 28.09.2017 р. №95 / Національний банк України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0095500-1713. Біла книга. Майбутнє регулювання ринку страхування в Україні. Київ. 2020. 27с. 14. Про затвердження Концепції запровадження пруденційного нагляду за небанківськими фінансовими установами та Програми розвитку системи пруденційного нагляду за небанківськими фінансовими установами: Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг №585 від 15.07.2010 / Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/vr585486-1015. Global Risk Management Survey 2019 [Electronic resource]. — Access mode: URL: https://www.aon.com/2019-top-global-risks-management-economics-geopolitics-brand-damage-insights/index.html

Література

1. Zachosova N. V. Methodical approaches to evaluation the effectiveness of the financial institutions economic security system management. Evropskэ сasopis ekonomiky a managementu. 2016. Vol. 3 рр. 34—41.
2. Zachosova N. V. Foundations of the Concept of financial institution economic security. International Scientific-Practical Conference Modern Transformation of Economics and Management in the Era of Globalization: Conference Proceedings. Klaipeda: Baltija Publishing. 2016. рр. 276—279.
3. Zachosova N. V. Characteristics of threats to economic security of financial institutions in Ukraine. Information aspects of socioeconomic systems' development: Series of monographs. Monograph 5 [ed. by A. Ostenda and T. Nestorenko]. — w. Katowicach: Wydawnictwo Wyzszej Szkoly Technicznej, 2016. 450 р.
4. Фурман В.М. Страхування: теоретичні засади та стратегія розвитку: монографія. К.: КНЕУ, 2005. 296 с.
5. Яворська Т.В. Державне регулювання страхового підприємництва в Україні: монографія. Львів: ЛНУ імені Івана Франка. 2012. 420.
6. Адаменко С.І. Характеристика та класифікація загроз у банківській системі України. Стратегічна панорама. 2004. № 4. С. 48—52.
7. Барановський О.І. Фінансова безпека: монографія. Київ: Фенікс, 2008. 338 с.
8. Сухонос В.В. Концептуальні організаційно-правові засади функціонування системи економічної безпеки банків. Правовий вісник Української академії банківською справи. 2011. № 1. С. 64—66.
9. Petrushko Y. Security of the bank credit activity: analysis of conceptual categorial apparatus and selection of principles. Modern Science. 2018. № 3. S. 45—51.
10. Стратегії розвитку фінансового сектору України до 2025 року: Національний банк України. URL: https://bank.gov.ua/ua/about/develop-strategy
11. Про банки і банківську діяльність: Закон України від 07.12.2000 р. №2121-ІІІ / Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2121-14
12. Про затвердження Положення про організацію заходів із забезпечення інформаційної безпеки в банківській системі України: Постанова Правління Національного банку України від 28.09.2017 р. №95 / Національний банк України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0095500-17
13. Біла книга. Майбутнє регулювання ринку страхування в Україні. Київ. 2020. 27с.
14. Про затвердження Концепції запровадження пруденційного нагляду за небанківськими фінансовими установами та Програми розвитку системи пруденційного нагляду за небанківськими фінансовими установами: Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг №585 від 15.07.2010 / Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/vr585486-10
15. Global Risk Management Survey 2019 [Electronic resource]. — Access mode: URL: https://www.aon.com/2019-top-global-risks-management-economics-geopolitics-brand-damage-insights/index.html

Yu. Neustroev, N. Zgadova, Yu. Rabotin

PRINCIPLES OF FINANCIAL INSTITUTIONS SECURITY IN UKRAINE

Summary

A system of financial institutions security in the country is formed by certain principles that determine the most important features, content and peculiarities of safe activity of financial institutions. The principles of financial institutions security, which determine the features of activity and are the main dominant of the functioning of their security system are worked out in the article. It is determined that security is characterized by two dimensions for financial institutions: 1) financial institutions must form their own security system as business entities; 2) financial institutions should offer safe financial services. The essence of the system of ensuring the security of financial institutions as a set of effective management decisions to localize real and potential internal and external threats is revealed. The author substantiates the concept of financial institutions security principles as the basic rules that form the security system of financial institutions according to the peculiarities of their activities. Their main characteristics are highlighted as follows: there are rules that are dynamic and interact with each other; they are coordinated with the mission and the goals of the financial institution development; they are created in order to form an effective system for counteracting the negative manifestations of threats to the security of the financial institution; can be improved in accordance with the revised or changed goals, the adopted management strategy of the financial institution, thus are able to adequately reflect the changes caused by changes in strategic guidelines, macroeconomic policy, etc.
The basic principles which should be used for the development of the financial institutions security system are offered: legality, completeness, interaction, continuity, timeliness, consistency, complexity, adaptability, dynamism, purposefulness, optimality, coherence, economic expediency, efficiency, confidentiality. A set of measures ensuring security should be taken by both financial institutions and customers as well as the government to prevent negative impacts that may be posed by internal and external threats in order to maintain the stability of the country's financial sector. The prospect of further research is to study the components of the security system of financial institutions, which would contain a typology of security facilities, institutional security provision, policy to counteract threats to the security of financial institutions in the country.

Keywords: 1. Zachosova; N. V. (2016); "Methodical approaches to evaluation the effectiveness of the financial institutions economic security system management"; Evropskе сasopis ekonomiky a managementu; vol. 3; pp. 34—41.2. Zachosova; N. V. (2016); "Foundations of the Concept of financial institution economic security"; International Scientific-Practical Conference Modern Transformation of Economics and Management in the Era of Globalization: Conference Proceedings; Baltija Publishing; Klaipeda; Lithuania; pp. 276—279.3. Zachosova; N. V. (2016); [Characteristics of threats to economic security of financial institutions in Ukraine. Information aspects of socioeconomic systems' development : Series of monographs. Monograph 5]; Wydawnictwo Wyzszej Szkoly Technicznej; Katowice; Poland; pp. 228—234.4. Furman; V. M. (2005); Strakhuvannia: teoretychni zasady ta stratehiia rozvytku [Insurance: theoretical principles and development strategy]; KNEU; Kyiv; Ukraine.5. Iavorska; T. V. (2012); Derzhavne rehuliuvannia strakhovoho pidpryiemnytstva v Ukraini [The state regulation of the insurance business in Ukraine]; LNU imeni Ivana Franka; Lviv; Ukraine. 6. Adamenko; S. I. (2004); "Characteristics and classification of threats in the banking system of Ukraine"; Stratehichna panorama; vol. 4; pp. 48—52.7. Baranovskyi; O. I. (2008); Finansova bezpeka: monohrafiia [Financial security]; Feniks; Kyiv; Ukraine.8. Sukhonos; V. V. (2011); "Conceptual organizational and legal principles of the banking economic security system functioning"; Pravovyi visnyk Ukrainskoi akademii bankivskoiu spravy; vol. 1; pp. 64—66.9. Petrushko; Y. (2018); "Security of the bank credit activity: analysis of conceptual categorial apparatus and selection of principles"; Modern Science; vol. 3; pp. 45—51. 10. National Bank of Ukraine (2021); "Strategies for the development of the financial sector of Ukraine until 2025"; available at: https://bank.gov.ua/ua/about/develop-strategy (Accessed 10 Jan 2021). 11. Verkhovna Rada of Ukraine (2000); The Law of Ukraine "On banks and banking"; available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2121-14 (Accessed 10 Jan 2021). 12. National Bank of Ukraine (2017); "On approval of the Regulations on the organization of measures to ensure information security in the banking system of Ukraine"; available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0095500-17 (Accessed 10 Jan 2021). 13. National Bank of Ukraine (2020); Bila knyha. Maibutnie rehuliuvannia rynku strakhuvannia v Ukraini [White Paper. Future regulation of the insurance market in Ukraine]; National Bank of Ukraine; Kyiv; Ukraine.14. National Commission for State Regulation of Financial Services Markets (2010); "On approval of the Concept of introduction of prudential supervision over non-banking financial institutions and the Program for development of the prudential supervision system over non-banking financial institutions"; available at: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/vr585486-10 (Accessed 10 Jan 2021). 15. AON (2019); "Global Risk Management Survey"; available at: https://www.aon.com/2019-top-global-risks-management-economics-geopolitics-brand-damage-insights/index.html (Accessed 10 Jan 2021).

References

1. Zachosova, N. V. (2016), "Methodical approaches to evaluation the effectiveness of the financial institutions economic security system management", Evropskе сasopis ekonomiky a managementu, vol. 3, pp. 34—41.
2. Zachosova, N. V. (2016), "Foundations of the Concept of financial institution economic security", International Scientific-Practical Conference Modern Transformation of Economics and Management in the Era of Globalization: Conference Proceedings, Baltija Publishing, Klaipeda, Lithuania, pp. 276—279.
3. Zachosova, N. V. (2016), [Characteristics of threats to economic security of financial institutions in Ukraine. Information aspects of socioeconomic systems' development : Series of monographs. Monograph 5], Wydawnictwo Wyzszej Szkoly Technicznej, Katowice, Poland, pp. 228—234.
4. Furman, V. M. (2005), Strakhuvannia: teoretychni zasady ta stratehiia rozvytku [Insurance: theoretical principles and development strategy], KNEU, Kyiv, Ukraine.
5. Iavorska, T. V. (2012), Derzhavne rehuliuvannia strakhovoho pidpryiemnytstva v Ukraini [The state regulation of the insurance business in Ukraine], LNU imeni Ivana Franka, Lviv, Ukraine.
6. Adamenko, S. I. (2004), "Characteristics and classification of threats in the banking system of Ukraine", Stratehichna panorama, vol. 4, pp. 48—52.
7. Baranovskyi, O. I. (2008), Finansova bezpeka: monohrafiia [Financial security], Feniks, Kyiv, Ukraine.
8. Sukhonos, V. V. (2011), "Conceptual organizational and legal principles of the banking economic security system functioning", Pravovyi visnyk Ukrainskoi akademii bankivskoiu spravy, vol. 1, pp. 64—66.
9. Petrushko, Y. (2018), "Security of the bank credit activity: analysis of conceptual categorial apparatus and selection of principles", Modern Science, vol. 3, pp. 45—51.
10. National Bank of Ukraine (2021), "Strategies for the development of the financial sector of Ukraine until 2025", available at: https://bank.gov.ua/ua/about/develop-strategy (Accessed 10 Jan 2021).
11. Verkhovna Rada of Ukraine (2000), The Law of Ukraine "On banks and banking", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2121-14 (Accessed 10 Jan 2021).
12. National Bank of Ukraine (2017), "On approval of the Regulations on the organization of measures to ensure information security in the banking system of Ukraine", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0095500-17 (Accessed 10 Jan 2021).
13. National Bank of Ukraine (2020), Bila knyha. Maibutnie rehuliuvannia rynku strakhuvannia v Ukraini [White Paper. Future regulation of the insurance market in Ukraine], National Bank of Ukraine, Kyiv, Ukraine.
14. National Commission for State Regulation of Financial Services Markets (2010), "On approval of the Concept of introduction of prudential supervision over non-banking financial institutions and the Program for development of the prudential supervision system over non-banking financial institutions", available at: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/vr585486-10 (Accessed 10 Jan 2021).
15. AON (2019), "Global Risk Management Survey", available at: https://www.aon.com/2019-top-global-risks-management-economics-geopolitics-brand-damage-insights/index.html (Accessed 10 Jan 2021).

№ 3 2021, стор. 37 - 43

Дата публікації: 2021-02-11

Кількість переглядів: 1650

Відомості про авторів

Ю. Г. Неустроєв

к. е. н., доцент, завідувач кафедри економічної теорії та фінансово-економічної безпеки, Одеська національна академія харчових технологій

Yu. Neustroev

PhD in Economics, Associate Professor, Head of the Department of Economic Theory and Financial and Economic Security, Odessa National Academy of Food Technologies

ORCID:

0000-0003-2736-8414


Н. С. Згадова

к. е. н., доцент кафедри економічної теорії та фінансово-економічної безпеки, Одеська національна академія харчових технологій

N. Zgadova

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Economic Theory and Financial and Economic Security, Odessa National Academy of Food Technologies

ORCID:

0000-0003-4585-9620


Ю. А. Работін

к. е. н., старший викладач кафедри економічної теорії та фінансово-економічної безпеки, Одеська національна академія харчових технологій

Yu. Rabotin

PhD in Economics, Senior Lecturer of the Department of Economic Theory and Financial and Economic Security, Odessa National Academy of Food Technologies

ORCID:

0000-0002-1995-5435

Як цитувати статтю

Неустроєв Ю. Г., Згадова Н. С., Работін Ю. А. Принципи безпеки фінансових установ в Україні. Агросвіт. 2021. № 3. С. 37–43. DOI: 10.32702/2306-6792.2021.3.37

Neustroev, Yu., Zgadova, N. and Rabotin, Yu. (2021), “Principles of financial institutions security in Ukraine”, Agrosvit, vol. 3, pp. 37–43. DOI: 10.32702/2306-6792.2021.3.37

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.