EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

УПРАВЛІННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЮ ЗБУТОВОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА
А. М. Волківська, Г. В. Осовська, О. В. Аксьонова

Назад

DOI: 10.32702/2306-6792.2021.3.31

УДК: 658.8

А. М. Волківська, Г. В. Осовська, О. В. Аксьонова

УПРАВЛІННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЮ ЗБУТОВОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА

Анотація

Нині для більшості підприємств України характерним є наявність кризової ситуації, а це у свою чергу передбачає вирішення найважливішого питання — налагодження системи збуту шляхом створення дилерської мережі, системи торгових агентів, опрацювання механізму стимулювання не тільки споживачів, але й посередників. Суть і зміст збутової діяльності відображає об'єктивні умови розвитку ринку, який втрачає хаотичність по мірі його вивчення і підпадає під регулюючий виплив завчасно встановлених господарських зв'язків, де особлива роль відводиться споживачу. Потреби населення ставлять на перше місце і тому для організації нових умов потрібно розвивати збутову діяльність, що передбачає формування практичних заходів, які направлені на те, щоб підпорядкувати виробництво потребам споживача за стабільної прибутковості господарської діяльності.
Процес удосконалення збутової діяльності спрямований на збільшення ефективності обсягів продажу, а також дозволяє отримати суттєві переваги в умовах конкурентної боротьби за споживача шляхом швидкого реагування на ринкові зміни. Аналітична оцінка проблем збутової діяльності підприємства, формування дієвої моделі розподілу готової продукції, цінова конкуренція, рекламна діяльність та урахування особливостей реалізації й фінансових розрахунків за поставлену продукцію як на внутрішніх, так і на зовнішніх ринках збуту дозволяють підвищити ефективність збутової діяльності, що є невід'ємною складовою загальної ефективності підприємства.
У статті досліджено особливості управління зовнішньоекономічною збутовою діяльністю підприємства та виявлено причини, що перешкоджають розширенню експорту продукції. Розглянуто використання гарантійного забезпечення у міжнародних розрахунках як інструменту підвищення ефективності управління зовнішньоекономічною збутовою діяльністю підприємства. Використання банківської гарантії спроможне забезпечити взаємні вигоди як імпортеру, так і експортеру, а також може використовуватися і при розрахунках на внутрішньому ринку. Банківська гарантія є найменш затратною формою фінансового забезпечення через помірні витрати покупця та продавця на банківські послуги та сприяє створенню підгрунтя для ефективного управління зовнішньоекономічною діяльністю у результаті зниження загального ризику, підвищення довіри та мінімізації власних коштів на проведення розрахункових відносин заздалегідь.

Ключові слова: джерела розрахункових відносин експортера; схеми надання фінансової гарантії.

Література

1. Індекс цін виробників. Мінфін [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://index.minfin.com.ua/ua/economy/index/prodprice/
2. Межгосударственный статистический комитет содружества независимых государств. Цены в станах СНГ и отдельный станах мира 2015—2019. Краткий статистический сборник [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.cisstat.com/rus/sb_price2015-2019.pdf
3. Про затвердження Положення про порядок здійснення банками операцій за гарантіями в національній та іноземних валютах. Постанова Правління національного банку України від 15.12.2004 № 639 зі змінами [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/go/z0041-05

А. Volkivska, G. Osovska, O. Aksyonova

DEPARTMENT OF FOREIGN ECONOMIC SALES ACTIVITY OF THE ENTERPRISE

Summary

This article is about setting up a sales system by creating a dealer network, a system of sales agents, developing a mechanism to stimulate not only consumers and also intermediaries are characterized by a crisis situation, which, in turn, involves solving the most important issue for the most Ukrainian enterprises. The essence and content of sales reflects the objective conditions of market development, which loses its chaos as it is studied and falls under the regulatory outflow of pre-established economic relations, where a special role is given to the consumer. The needs of the population come first and therefore for the organization of new conditions it is necessary to develop sales activities, which involves the formation of practical measures aimed at subordinating production to the needs of the consumer with a stable profitability of economic activity.
The process of improving sales activities is aimed at increasing the efficiency of sales, and also allows you to gain significant advantages in terms of competition for the consumer by responding quickly to market changes. Analytical assessment of sales activities of the enterprise, the formation of an effective model of distribution of finished products, price competition, advertising and taking into account the peculiarities of sales and financial calculations for the delivered products in both domestic and foreign markets can increase sales efficiency, which is an integral part overall efficiency of the enterprise.
The article examines the features of foreign economic sales management of the enterprise and identifies the reasons that hinder the expansion of exports. The use of guarantee provision in international settlements as a tool to increase the efficiency of management of foreign economic sales activities of the enterprise is considered. The use of a bank guarantee can provide mutual benefits to both importer and exporter, and can also be used in settlements in the domestic market. A bank guarantee is the least expensive form of financial security due to the moderate costs of buyers and sellers for banking services and helps to lay the groundwork for effective management of foreign economic activity by reducing overall risk, increasing confidence and minimizing own funds for settlement relations in advance.

Keywords: sources of settlement relations of the exporter; schemes of financial guarantee.

References

1. Minfin (2021), "Producer price index", available at: https://index.minfin.com.ua/ua/economy/index/prodprice/ (Accessed 10 Jan 2021).
2. Interstate Statistical Committee of the Commonwealth of Independent States (2020), "Prices in the CIS and other countries of the world 2015 - 2019", available at: http://www.cisstat.com/rus/sb_price2015-2019.pdf (Accessed 10 Jan 2021).
3. National Bank of Ukraine (2004), Resolution "On approval of the Regulations on the procedure for banks to carry out operations under guarantees in national and foreign currencies", available at: https://zakon.rada.gov.ua/go/z0041-05 (Accessed 10 Jan 2021).

№ 3 2021, стор. 31 - 36

Дата публікації: 2021-02-11

Кількість переглядів: 724

Відомості про авторів

А. М. Волківська

к. е. н., доцент, доцент кафедри управління і адміністрування, Житомирський інститут ПрАТ "ВНЗ "МАУП", м. Житомир

А. Volkivska

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Management and Administration, Zhytomyr Institute PJSC "IAPM University", Zhytomyr

ORCID:

0000-0002-1254-6057


Г. В. Осовська

к. е. н., професор, завідувач кафедри управління та адміністрування, Житомирський інститут ПрАТ "ВНЗ "МАУП", м. Житомир

G. Osovska

PhD in Economics, Professor, Head of the Department of Management and Administration, Zhytomyr Institute of PJSC "IAPM University", Zhytomyr

ORCID:

0000-0001-8919-227X


О. В. Аксьонова

к. е. н., старший викладач кафедри управління і адміністрування, Житомирський інститут ПрАТ "ВНЗ "МАУП", м. Житомир

O. Aksyonova

PhD in Economics, Senior Lecturer of the Department of Management and Administration, Zhytomyr Institute of PJSC "IAPM University", Zhytomyr

ORCID:

0000-0003-0380-9035

Як цитувати статтю

Волківська А. М., Осовська Г. В., Аксьонова О. В. Управління зовнішньоекономічною збутовою діяльністю підприємства. Агросвіт. 2021. № 3. С. 31–36. DOI: 10.32702/2306-6792.2021.3.31

Volkivska, А., Osovska, G. and Aksyonova, O. (2021), “Department of foreign economic sales activity of the enterprise”, Agrosvit, vol. 3, pp. 31–36. DOI: 10.32702/2306-6792.2021.3.31

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.