EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ВПЛИВ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ НА ВИЗНАЧЕННЯ ЦІН НА ПРОДУКЦІЮ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ
В. В. Божкова, Д. С. Божков

Назад

DOI: 10.32702/2306-6792.2021.3.16

УДК: 338.5:330.1

В. В. Божкова, Д. С. Божков

ВПЛИВ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ НА ВИЗНАЧЕННЯ ЦІН НА ПРОДУКЦІЮ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ

Анотація

У статті розглянуто нові чинники, які з'явились в умовах глобалізації світових ринків і впливають на процеси ціноутворення промислових підприємств.
Встановлено, що на вибір нових інструментів, які промислові підприємства використовують у процесі ціноутворення, впливають, з одного боку, парадигмальні зміни, що відбуваються у зовнішньому середовищі, а з іншого — потенціал самого суб'єкта господарювання (тобто його можливості й ресурси). Систематизовано інструментарій маркетингового ціноутворення промислових підприємств в умовах розвитку глобалізаційних процесів, який нині розширений засобами ІКТ, WEB-аналітики тощо.
Досліджено роль держав у захисті національних товаровиробників. Узагальнено інструменти цінового та нецінового економічного впливу з боку держав на товаровиробників промислової продукції з метою підтримки національних субєктів господарювання та захисту національних інтересів.
Результати дослідження можуть бути використані під час формування економіко-математичної моделі ціноутворення, яка враховує зазначені особливості та чинники впливу на ціни.

Ключові слова: протекціонізм; глобалізація; інструменти; ціновий вплив; неціновий вплив.

Література

1. Концепція науково-технологічного та інноваційного розвитку України. Постанова ВР України №916-XIV від 13.07.1999 р. Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1999, № 37, ст. 336. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/916-14#Text
2. Резолюція Генеральної Асамблеї ООН "Перетворення нашого світу: Порядок денний у сфері сталого розвитку до 2030 року". URL: http://sdg.org.ua/ua/resources-2/344-2030-2015
3. Макаревич А. Индустрия 4.0: Какие перемены грядут на рынке услуг. Дело. 17 февраля 2017. URL: https://delo.ua/business/industrija-40-kakie-peremeny-grjadut-na-rynke-uslug-328161/
4. Пуха Ю. Индустриальная революция 4.0 / Юрий Пуха. Октябрь 2017. URL: https://www.pwc.ru/ru/assets/pdf/industry-4-0-pwc.pdf
5. Жданко Є.С. Розвиток механізмів ціноутворення в управлінні виробничо-господарською діяльністю підприємства: автореф. дис... канд. екон. наук: 08.00.04; Приазов. держ. техн. ун-т. Маріуполь, 2008. 20 с.
6. Кожушкін М.Е. Організаційний механізм формування витрат і управління ціноутворенням при виробництві трубної продукції з нержавіючих марок сталі: автореф. дис... канд. екон. наук: 08.00.04; Приазов. держ. техн. ун-т. Маріуполь, 2009. 22 с.
7. Мардус Н.Ю. Цінове позиціонування товарів виробничо-технічного призначення в системі маркетингу: автореф. дис.... канд. екон. наук: 08.00.04; Сум. держ. ун-т. Суми, 2013. 20 c.
8. Рябченко І.М. Теоретико-методичні засади маркетингового ціноутворення на машинобудівних підприємствах: автореф. дис.... канд. екон. наук: 08.00.04; Сум. держ. ун-т. Суми, 2015. 20 c.
9. Мазур О.Є. Ринкове ціноутворення: навчальний посібник. К.: "Центр учбової літератури", 2012. 480 с.
10. Глобальная динамика. Global Trade Alert. URL: https://www.globaltradealert.org/global_dynamics/area_all/year-from_2018/year-to_2018
11. Чи потрібен Україні протекціонізм? Український інститут майбутнього. URL: https://uifuture.org/publications/24726-chy-potriben-ukraini-protekcionism

V. Bozhkova, D. Bozhkov

THE IMPACT OF GLOBALIZATION ON THE DETERMINATION OF PRICES FOR INDUSTRIAL PRODUCTS

Summary

The article considers new factors that have emerged in the context of globalization of world markets and affect the pricing of industrial enterprises.
It is established that the choice of new tools that industrial enterprises use in the pricing process is influenced, on the one hand, by paradigmatic changes in the external environment, and on the other — the potential of the business entity (ie its capabilities and resources). The tools of marketing pricing of industrial enterprises in the conditions of development of globalization processes are systematized, which is now expanded by means of ICT, WEB-analytics, etc.
The role of states in the development of national economies (foreign trade in goods and services, attracting foreign investment, labor migration, etc.) and protecting the interests of national producers is studied. The tools of price and non-price economic influence on the part of states on industrial producers in order to support national economic entities and protect national interests are generalized.
It is specified that the intensification by different states in order to protect national producers is based on the use of the following tools:
— subsidies (exports, imports, domestic incentive subsidies),
— licensing (import, export),
— quotas,
— insurance (export),
— benefits (tax for exports, social security taxes, for investments),
— duties (antidumping, countervailing, import),
— measures (non-tariff regulation, export regulation, anti-dumping),
— financial support (preferential export credits, state support and assistance in foreign markets, financial grants),
— restrictions (temporary restriction of imports, import blockade),
— general protective guarantees (investment protection, preferences), etc.
It has been determined that for external market players, the introduction of protectionist measures by states means the emergence / presence of additional barriers or the inability to operate in such a market at all.
The results of the study can be used in the formation of economic and mathematical model of pricing, which takes into account these features and factors influencing prices.

Keywords: protectionism; globalization; tools; price influence; non-price influence.

References

1. The Verkhovna Rada of Ukraine (1999), The Resolution "The concept of scientific-technological and innovative development of Ukraine", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/916-14#Text (Accessed 4 January 2021).
2. UN General Assembly (2015), The Resolution "Transforming our world: The 2030 Agenda for Sustainable Development", available at: http://sdg.org.ua/ua/resources-2/344-2030-2015 (Accessed 4 January 2021).
3. Makarevich, A. (2017), "Industry 4.0: What changes are coming in the services market". Delo, [Online], vol. 17.02.2017, available at: https://delo.ua/business/industrija-40-kakie-peremeny-grjadut-na-rynke-uslug-328161/ (Accessed 4 January 2021).
4. Pooh, Y. (2017), "The Industrial Revolution 4.0", [Online], available at: https://www.pwc.ru/ru/assets/pdf/industry-4-0-pwc.pdf (Accessed 4 January 2021).
5. Zhdanko, E.S. (2008), "Development of pricing mechanisms in the management of production and economic activity of the enterprise". Ph.D. Thesis, Economy, Priazov. state tech. un-t., Mariupol, Ukraine.
6. Kozhushkin, M.E. (2009), "Organizational mechanism of cost formation and pricing management in the production of pipe products from stainless steel grades". Ph.D. Thesis, Economy, Priazov. state tech. un-t, Mariupol, Ukraine.
7. Mardus, N. Yu. (2013), "Price positioning of goods for production and technical purposes in the marketing system". Ph.D. Thesis, Economy, Sum. state un-t., Sumy, Ukraine.
8. Ryabchenko, I.M. (2016), "Theoretical and methodological principles of marketing pricing in machine-building enterprises". Ph.D. Thesis, Economy, Sum. state un-t., Sumy, Ukraine.
9. Mazur, O. Ye. (2012), Rynkove tsinoutvorennia [Market pricing], Tsentr uchbovoi literatury, Kyiv, Ukraine.
10. Global Trade Alert (2018), "Global dynamics", available at: https://www.globaltradealert.org/global_dynamics/area_all/year-from_2018/year-to_2018 (Accessed 4 January 2021).
11. Ukrainian Institute of the Future (2020), "Does Ukraine need protectionism?", available at: https://uifuture.org/publications/24726-chy-potriben-ukraini-protekcionism/ (Accessed 4 January 2021).

№ 3 2021, стор. 16 - 21

Дата публікації: 2021-02-11

Кількість переглядів: 992

Відомості про авторів

В. В. Божкова

д. е. н., професор, професор кафедри бізнес-економіки та адміністрування, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка, м. Суми, Україна

V. Bozhkova

Doctor of Economic Sciences, Professor, Professor of the Department of Business Economics and Administration, Sumy Anton Makarenko State Pedagogical University, Sumy, Ukraine

ORCID:

0000-0002-1557-3819


Д. С. Божков

аспірант, Сумський державний університет, м. Суми, Україна

D. Bozhkov

Postgraduate student of the Department of Marketing, Sumy State University, Sumy, Ukraine

ORCID:

0000-0001-6623-3921

Як цитувати статтю

Божкова В. В., Божков Д. С. Вплив глобалізації на визначення цін на продукцію промислових підприємств. Агросвіт. 2021. № 3. С. 16–21. DOI: 10.32702/2306-6792.2021.3.16

Bozhkova, V. and Bozhkov, D. (2021), “The impact of globalization on the determination of prices for industrial products”, Agrosvit, vol. 3, pp. 16–21. DOI: 10.32702/2306-6792.2021.3.16

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.