EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНІ ЗАСАДИ ГАРМОНІЗАЦІЇ ЕКОНОМІЧНИХ ІНТЕРЕСІВ ДЕРЖАВИ ТА ФЕРМЕРСЬКИХ ГОСПОДАРСТВ В ІНВЕСТИЦІЙНІЙ СФЕРІ
С. В. Кальченко, Т. В. Попова, Н. І. Свиноус

Назад

DOI: 10.32702/2306-6792.2021.3.9

УДК: 338.48

С. В. Кальченко, Т. В. Попова, Н. І. Свиноус

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНІ ЗАСАДИ ГАРМОНІЗАЦІЇ ЕКОНОМІЧНИХ ІНТЕРЕСІВ ДЕРЖАВИ ТА ФЕРМЕРСЬКИХ ГОСПОДАРСТВ В ІНВЕСТИЦІЙНІЙ СФЕРІ

Анотація

У статті досліджуються теоретичні та теоретико-методологічні аспекти проблеми забезпечення координації економічних інтересів держави та суб'єктів аграрного підприємництва, акцент робиться на розвитку інвестиційної сфери. Доведено доцільність використання інституційного підходу як методологічної основи дослідження. Обгрунтовано важливість врахування сучасного стану інституційного середовища, яке сформувалось у національній системі аграрних відносин. Необхідність вдосконалення наукових підходів до структурування інвестиційного середовища в аграрному секторі з урахуванням їх взаємодії з державними та діловими установами. У статті визначено сфери інвестиційної діяльності в фермерських господарств з урахуванням їх інституційного характеру.
За результатами дослідження встановлено, що низька дієвість інструментів державної підтримки щодо придбання сільськогосподарської техніки зумовлена тим, сільгоспвиробники не задоволені якістю техніки українського виробництва. Вважаємо, що в нормативно-правових актах, які регламентують надання вищезазначеної державної підтримки, має бути скасовано норму стосовно місцезнаходження виробника технічних засобів.
Фермерські господарства, як інвестори, орієнтуються на цілий комплекс цілей під час вкладання фінансових ресурсів у відтворення матеріально-технічної бази. Проте головної цілю є забезпечення прийнятного рівня прибутковості здіснення виробничо-господарської діяльності.
З метою стимулювання інвестиційної діяльності фермерських господарств в умовах процесу децентралізації пропонується залучати в якості соціального партнера сільські об'єднані територіальні громади.
Одним із напрямів реалізації соціального партнерства може стати залучення об'єднаними територіальними громадами малих фермерських господарств до поставок продукції у межах програми шкільного харчування. Вважаємо, що налагодження подібної співпраці між малими фермерськими господарствами та органами місцевого самоуправління забезпечить задоволення інтересів усіх заінтересованих стейкхолдерів: фермерів — у формуванні надійного каналу збуту й обгрунтованому ціноутворенні на продукцію, збільшенню доходів сільського домогосподарства; об'єднаної територіальної громади — в одержанні якісної продукції, підвищенні добробуту сільської громади.

Ключові слова: економічні інтереси; сільськогосподарське виробництво; фермерське господарство; інституційне середовище; інвестиційна діяльність.

Література

1. Чаянов А.В. Природа крестьянского хозяйства и земельный режим. Труды III съезда Лиги аграрных реформ. Вып. 1. М., 1918. 34 с.
2. Єременко Д.В. Конкурентоспроможність фермерських господарств України: теорія, методологія, практика: монографія. Мелітополь, 2017. 310 с.
3. Загальні тенденції розвитку фермерських господарств в Україні / [І.М. Демчак, Д.М. Микитюк, І.В. Свиноус, В.А. Биба та ін.]. Київ: НДІ "Украгропромпродуктивність", 2016. 58 с.
4. Нестеренко Ю.О. Сімейні фермерські господарства: тенденції розвитку в світі та сучасний напрям господарювання в Україні. Наукові праці Кіровоградського національного технічного університет. Економічні науки. 2015. Вип. 28. С. 59—67.
5. Гнатишин Л.Б., Кордоба О.М., Липчук В.В. Фермерські господарства: стан, проблеми та стратегії розвитку: монографія. Л., 2016. 236 с.
6. Скоцик В.Є. Організаційно-економічні аспекти оновлення техніки в сільськогосподарських підприємствах Київської області. Економіка та держава. 2015. № 9. С. 12—15.
7. Осипова М.М. Питання розвитку сімейних фермерських господарств. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія Економічні науки. 2017. Вип. 22. Ч. 2. С. 20—23.
8. Збарський В.К., Алєксєєва Ю.Ю. Особливості трансформації сільських домогосподарств у сімейні фермерські господарства. Економіка АПК. 2017. № 7. С. 23—29.

S. Kalchenko, T. Popova, N. Svynous

ORGANIZATIONAL AND ECONOMIC PRINCIPLES OF HARMONIZATION OF ECONOMIC INTERESTS OF THE STATE AND FARMS IN THE INVESTMENT SPHERE

Summary

The article examines the theoretical and theoretical and methodological aspects of the problem of ensuring the coordination of economic interests of the state and agricultural entrepreneurs, the emphasis is on the development of the investment sphere. The expediency of using the institutional approach as a methodological basis of the research is proved. The importance of taking into account the current state of the institutional environment, which was formed in the national system of agrarian relations, is substantiated. The need to improve scientific approaches to structuring the investment environment in the agricultural sector, taking into account their interaction with government and business institutions. The article identifies areas of investment activity in farms, taking into account their institutional nature.
According to the results of the study, the low effectiveness of state support instruments for the purchase of agricultural machinery is due to the fact that farmers are not satisfied with the quality of Ukrainian machinery. We believe that the regulations governing the provision of the above-mentioned state support should abolish the rule on the location of the manufacturer of technical means.
Farms, as an investor, focuses on a range of goals when investing financial resources in the reproduction of material and technical base. However, the main goal is to ensure an acceptable level of profitability of production and economic activities.
In order to stimulate the investment activity of farms in the context of the decentralization process, it is proposed to involve rural united territorial communities as a social partner.
One of the areas of social partnership can be the involvement of small farms in the united territorial communities to supply products within the school nutrition program. We believe that the establishment of such cooperation between small farms and local governments will ensure the interests of all interested stakeholders: farmers — in the formation of a reliable sales channel and reasonable pricing of products, increasing the income of agricultural households; united territorial community — in obtaining quality products, improving the welfare of the rural community.

Keywords: economic interests; agricultural production; farming; institutional environment; investment activity.

References

1. Chajanov, A.V. (1918), "The nature of the peasant economy and the land regime", Trudy III sjezda Ligi agrarnyh reform, vol. 1.
2. Yeremenko, D.V. (2017), Konkurentospromozhnist' fermers'kykh hospodarstv Ukrainy: teoriia, metodolohiia, praktyka [Competitiveness of farms of Ukraine: theory, methodology, practice], Melitopol, Ukraine.
3. Demchak, I.M. Mykytiuk, D.M. Svynous, I.V. and Byba, V.A (2016), Zahal'ni tendentsii rozvytku fermers'kykh hospodarstv v Ukraini [General trends in the development of farms in Ukraine], NDI "Ukrahropromproduktyvnist'", Kyiv, Ukraine.
4. Nesterenko, Yu.O. (2015), "Family farms: development trends in the world and the current direction of management in Ukraine", Naukovi pratsi Kirovohrads'koho natsional'noho tekhnichnoho universytetu. Ekonomichni nauky, vol. 28, pp. 59—67.
5. Hnatyshyn, L.B. Kordoba, O.M. and Lypchuk, V.V. (2016), Fermers'ki hospodarstva: stan, problemy ta stratehii rozvytku [Farms: state, problems and development strategies], Lviv, Ukraine.
6. Skotsyk, V.Ye. (2015), "Organizational and economic aspects of equipment renewal in agricultural enterprises of Kyiv region", Ekonomika ta derzhava, vol. 9, pp. 12—15.
7. Osypova, M.M. (2017), "Issues of development of family farms", Naukovyj visnyk Khersons'koho derzhavnoho universytetu. Seriia Ekonomichni nauky, vol. 22, no. 2, pp. 20—23.
8. Zbars'kyj, V.K. Alieksieieva, Yu.Yu. (2017), "Features of the transformation of rural households into family farms", Ekonomika APK, vol. 7, pp. 23—29.

№ 3 2021, стор. 9 - 15

Дата публікації: 2021-02-11

Кількість переглядів: 713

Відомості про авторів

С. В. Кальченко

д. е. н., професор, Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного

S. Kalchenko

Doctor of Economic Sciences, Professor, Tavria State Agrotechnological University

ORCID:

0000-0001-6609-3893


Т. В. Попова

к. е. н., доцент, Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного

T. Popova

PhD in Economics, Associate Professor, Tavria State Agrotechnological University

ORCID:

0000-0001-6531-1422


Н. І. Свиноус

аспірант, Білоцерківський національний аграрний університет

N. Svynous

Postgraduate student, Bila Tserkva National Agrarian University

ORCID:

0000-0003-3640-0519

Як цитувати статтю

Кальченко С. В., Попова Т. В., Свиноус Н. І. Організаційно-економічні засади гармонізації економічних інтересів держави та фермерських господарств в інвестиційній сфері. Агросвіт. 2021. № 3. С. 9–15. DOI: 10.32702/2306-6792.2021.3.9

Kalchenko, S., Popova, T. and Svynous, N. (2021), “Organizational and economic principles of harmonization of economic interests of the state and farms in the investment sphere”, Agrosvit, vol. 3, pp. 9–15. DOI: 10.32702/2306-6792.2021.3.9

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.