EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ОЦІНКА МОТИВАЦІЙНИХ АСПЕКТІВ СПОЖИВАЧІВ БІОТЕХНОЛОГІЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ
А. А. Гайдар

Назад

DOI: 10.32702/2306-6792.2021.1-2.102

УДК: 339.13. 577.15

А. А. Гайдар

ОЦІНКА МОТИВАЦІЙНИХ АСПЕКТІВ СПОЖИВАЧІВ БІОТЕХНОЛОГІЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ

Анотація

У статті здійснено оцінку мотиваційних чинників формування споживчого попиту на біотехнологічну продукцію через призму удосконалення системи управляння екологічним маркетингом на підприємствах біотехнологічного напряму з метою формування стратегії розвитку підприємств зазначеної галузі в довгостроковій перспективі. В ході проведення такої оцінки нами та респондентами було виділено головні критерії, за якими споживачі біотехнологічної продукції приймають рішення про доцільність використання біопрепаратів у своїй діяльності з метою підвищення ступеня екологізації власного виробництва, зниження собівартості власної продукції, а також охоплення нових ринків і залучення нових споживачів, а також пошуку нових напрямів розвитку власного бізнесу в Україні та за її межами, зокрема в країнах Європейського Союзу враховуючи загальні євроінтеграційні процеси в Україні. Також, виходячи з цих критеріїв, здійсненно оцінку конкурентних та споживчих переваг, які отримують виробники сільськогосподарської продукції від споживання біопрепаратів, що грунтувалося на використанні методу опитування фокус-групи серед виробників екологічно безпечної продукції. За допомогою цієї методики були також визначенні ключові проблеми споживачів біотехнологічної продукції, які потребують вирішення з точки зору екологізації власної діяльності, а також екологізації регіону, в якому суб'єкт господарювання проводить свою діяльність і без вирішення яких є не можливим у подальшому підвищити ефективність економічної та сільськогосподарської діяльності виробництва. Виходячи з отриманих даних, було визначено кінцеві мотиваційні чинники, які є системоформуючими у створенні попиту на біотехнологічну продукцію і, відповідно, подальшого розвитку біотехнологічної галузі з точки зору екологічного маркетингу. Визначено, що розуміння ключових мотивів до споживання біопрепаратів є одним з головних чинників у формування подальшої маркетингової стратегії розвитку біотехнологічної галузі та обгрунтування організаційно-економічного механізму удосконалення екологічного маркетингу на підприємствах цього напряму із урахуванням всіх його складових.

Ключові слова: екологічний маркетинг; біотехнологічне виробництво; біопрепарати; сільське господарство; поведінка споживача.

Література

1. Балацький О. Охорона навколишнього середовища. Київ, Знання, 1977. 11 с.
2. Черніченко О. Еколого-орієнтований розвиток підприємств України. Економіка України. 2010. № 1. С. 16—21.
3. Артиш В.І. Управлінські аспекти розвитку виробництва екологічно чистої продукції в сільському господарстві України. Науковий вісник Національного аграрного університету. 2006. Вип. 102. С. 242—247.
4. Богарка М.О. Формування маркетингової стратегії розвитку екологічно спрямованих інновацій в аграрному виробництві. Вісник Дніпровського державного агроекономічного університету. 2015. № 35. С. 65—68.
5. Бочко О.Ю. Сприйняття і реалізація концепцій маркетингу в аграрній сфері економіки. Вісник Львівського державного аграрного університету: економіка АПК. 2007. № 14. С. 279—287.
6. Лазаренко В.І. Особливості екологічного маркетингу в аграрному виробництві: матеріали III Міжнародної науково-практичної конференції. (Тернопіль, 24—25 березня 2016 р.). С. 203—206.
7. Фурдичко О. Сталий розвиток аграрного сектора економіки на засадах раціонального природокористування. Економіст. 2011. № 10. С. 6—8.
8. Лазаренко В.І. Чинники екологічно орієнтованої поведінки споживачів на внутрішньому ринку сільськогосподарської продукції. Збалансоване природокористування: традиції, перспективи і інновації: матеріали І Міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 18—19 травня, 2017 р.). Київ: ДІА, 2017. С. 90—93.

A. Haidar

EVALUATION OF MOTIVATIONAL ASPECTS OF CONSUMER BIOTECH PRODUCTS

Summary

This article assesses the motivational factors of consumer demand for biotech products through the prism of improving the management system of environmental marketing in biotechnology enterprises in order to form a strategy for the development of enterprises in this industry in the long-term strategy. During this assessment, we and the respondents, identified the main criteria by which consumers of biotech products decide on the feasibility of using biological products in their activities to increase the greening of their own production, reduce the cost of their own products, and cover new markets and attract new consumers. As well as the search for new areas of business development in Ukraine and abroad, in particular in the European Union, taking into account the general European integration processes what is happening in Ukraine currently. Also, based on these criteria, it is possible to assess the competitive and consumer advantages that agricultural producers receive from the consumption of biological products, which was based on the use of a focus group survey among producers of environmentally friendly products. This methodology was also used to identify key problems of consumers of biotechnological products that need to be addressed in terms of greening of their activities, as well as greening of the region in which the entity operates and without which it is impossible to further increase economic and agricultural efficiency. production activities. Based on the obtained data, the final motivating factors were determined, which are system-forming in creating demand for biotechnological products and, accordingly, the further development of the biotechnological industry in terms of environmental marketing. It is determined that the understanding of key motives for the consumption of biological products is one of the main factors in the formation of further marketing strategy for the development of biotechnology industry and justification of organizational and economic mechanism for improving environmental marketing in enterprises in this area taking into account all its components.

Keywords: ecological marketing; biotechnological production; biological products; agriculture; consumer behavior.

References

1. Balatsky, O. (1977), Zakhyst navkolyshnoho seredovyshcha [Environmental protection], Кyiv, Znannia, Ukraine.
2. Chernichenko, O. (2010), "Ecologically-oriented development of enterprises of Ukraine", Ukraine economy, vol. 1, pp. 16—21.
3. Artysh, V. (2006), "Management aspects of the development of environmentally friendly products in agriculture of Ukraine", Scientific Bulletin of the National Agrarian University, vol. 102. pp. 242—247.
4. Bogarka, M. (2015), "Formation of marketing strategy for the development of environmentally friendly innovations in agricultural production", Bulletin of the Dnieper State Agroeconomic University, vol. 35, pp. 65—68.
5. Bochko, O. (2007), "Perception and implementation of marketing concepts in the agricultural sector of the economy", Bulletin of Lviv State Agrarian University: Economics of AIC, vol. 14, pp. 279—287.
6. Lazarenko, V. (2016), "Features of ecological marketing in agricultural production", Materialy III mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii [Proceedings of the III International Scientific and Practical Conference], Ternopil, Ukraine, March 24—25, pp. 203—206.
7. Furdychko, O. (2011), "Sustainable development of the agricultural sector of the economy on the basis of rational nature management", Economist: scientific and practical journal, № 10, pp. 6—8.
8. Lazarenko, V. (2017), "Factors of ecologically oriented consumer behavior in the domestic market of agricultural products", Zbalansovane pryrodokorystuvannia: tradytsii, perspektyvy i innovatsii: materialy I Mizhnar. nauk.-prakt. konf. [Balanced nature management: traditions, perspectives and innovations: materials I International. scientific-practical conf.], DIA, Kyiv, Ukraine, May 18—19, pp. 90—93.

№ 1-2 2021, стор. 102 - 106

Дата публікації: 2021-01-29

Кількість переглядів: 674

Відомості про авторів

А. А. Гайдар

аспірант, Інститут агроекології і природокористування НААН, м. Київ

A. Haidar

Postgraduate student, Institute of Agroecology and Environmental Management of NAAS, Kyiv

ORCID:

0000-0001-7169-2372

Як цитувати статтю

Гайдар А. А. Оцінка мотиваційних аспектів споживачів біотехнологічної продукції. Агросвіт. 2021. № 1-2. С. 102–106. DOI: 10.32702/2306-6792.2021.1-2.102

Haidar, A. (2021), “Evaluation of motivational aspects of consumer biotech products”, Agrosvit, vol. 1-2, pp. 102–106. DOI: 10.32702/2306-6792.2021.1-2.102

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.