EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

УДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКУ ТА АУДИТ ДОХОДІВ ВІД РЕАЛІЗАЦІЇ ГОТОВОЇ ПРОДУКЦІЇ В УМОВАХ ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ ТА ТЕХНОЛОГІЙ
Ю. В. Подмешальська, А. Ю. Прокопенко

Назад

DOI: 10.32702/2306-6792.2021.1-2.71

УДК: 657.6:658.1

Ю. В. Подмешальська, А. Ю. Прокопенко

УДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКУ ТА АУДИТ ДОХОДІВ ВІД РЕАЛІЗАЦІЇ ГОТОВОЇ ПРОДУКЦІЇ В УМОВАХ ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ ТА ТЕХНОЛОГІЙ

Анотація

У статті розроблено пропозиції щодо удосконалення обліку та аудиту доходів від реалізації готової продукції на підприємстві. Запропоновані заходи щодо удосконалення обліку та аудиту доходів від реалізації готової продукції полягають у такому:
— внести додатковий розділ до типової форми № М-20 "Умови визнання доходу від реалізації готової продукції", що дозволить мати інформацію про передачу ризиків, вигід, контролю щодо володіння готовою продукцією;
— для документального оформлення дотримання умови— отримання майбутніх економічних вигід, пропонуємо складати форму для визначення майбутньої економічної вигоди від реалізації готової продукції за поточний період, яка буде виконувати як інформаційну функцію та й контрольну;
— для посилення внутрішнього контролю обліку виконання договірних зобов'язань запропоновано обліковий регістр — Книга обліку виконання договірних зобов'язань документ, основна мета, якого є контроль за виконанням договірних зобов'язань;
— для обліку та контролю за повнотою та достовірністю відображення визнаного доходу від реалізації готової продукції запропоновано Відомість контролю визначення доходу від реалізації готової продукції та відображення в обліку і фінансовій звітності;
— для обліку та контролю вирахувань з доходу від реалізації готової продукції запропонована до використання Відомість аналітичного обліку до субрахунку 701 "Дохід від реалізації готової продукції".
Впровадження пропозицій щодо удосконалення обліку доходів від реалізації готової продукції дозволять підвищити ефективність системи обліку та внутрішнього контролю доходів від реалізації готової продукції, узагальнити інформацію, оптимізувати контроль, здійснювати аналіз з метою прийняття управлінських рішень.
У статті розглянута методика організації та проведення аудиторської перевірки доходів від реалізації готової продукції та документальне забезпечення аудиторської перевірки на етапах проведення аудиту. У статті запропоновано програму аудиту доходів від реалізації готової продукції, форми робочих документів аудитора, форма підсумкового документа за результатами аудиторської перевірки бухгалтерського обліку доходів від реалізації готової продукції.

Ключові слова: бухгалтерський облік; аудит; дохід від реалізації готової продукції; синтетичний; аналітичний облік; регістри обліку; програма аудиту; робочі документи.

Література

1. Макаренко А.П. Фінансовий облік II: навч.-метод. посібник для студ. ЗДІА спец. 6.030509 "ОіА" ден. та заоч. форм навчання / А.П. Макаренко, Т.О. Меліхова, Г.М. Бескоста // ЗДІА. — Запоріжжя: ЗДІА, 2014. — 288 c.
2. Меліхова Т.О., Єременко М.Р. Концептуальні основи обліку заробітної плати та аналізу податкового навантаження для підвищення рівня фінансової безпеки підприємства. Економічний вісник Донбасу: наук. журнал. Луганськ, 2012. Вип. 1 (27). С. 150—155.
3. Подмешальська Ю.В., Резніченко Л.О. Удосконалення методики внутрішнього аудиту заробітної плати як засобу внутрішнього контролю на підприємстві. Агросвіт. 2019. № 4. С. 88—96. DOI: 10.32702/2306-6792.2019.4.88
4. Подмешальська Ю.В., Панченко А.М. Удосконалення організації обліку заробітної плати. Інвестиції: практика та досвід. 2020. № 1. С. 58—63. DOI: 10.32702/2306-6814.2020.1.58
5. Подмешальська Ю.В., Бескоста Г.М., Стафійчук К.В. Аудит розрахунків з оплати праці. Ефективна економіка. 2017. № 12. URL: http://www.economy.nayka.com.ua

Yu. Podmeshalska, А. Prokopenko

IMPROVING ACCOUNTING AND AUDITING OF REVENUES FROM SALES OF FINISHED PRODUCTS IN TERMS OF INFORMATION SYSTEMS AND TECHNOLOGIES

Summary

The article develops proposals for improving the accounting and auditing of income from the sale of finished products at the enterprise. The proposed measures to improve the accounting and audit of income from sales of finished products are as follows:
— make an additional section to the standard form № M-20 "Conditions for recognition of income from sales of finished products", which will provide information on the transfer of risks, benefits, control over the ownership of finished products;
— to document compliance with the condition— to obtain future economic benefits, we propose to make a form for determining the future economic benefits from the sale of finished products for the current period, which will perform both information and control function;
— to strengthen the internal control of accounting for the fulfillment of contractual obligations, the accounting register is proposed— the Book of accounting for the fulfillment of contractual obligations is a document, the main purpose of which is to control the fulfillment of contractual obligations;
— for accounting and control over the completeness and accuracy of the recognition of recognized income from the sale of finished products proposed Statement of control over the determination of income from the sale of finished products and reflection in accounting and financial reporting;
— for accounting and control of deductions from income from sales of finished products proposed to use Statement of analytical accounting to sub-account 701 "Income from sales of finished products".
Implementation of proposals to improve the accounting of income from sales of finished products will increase the efficiency of accounting and internal control of income from sales of finished products, summarize information, optimize control, perform analysis to make management decisions.
The article considers the method of organizing and conducting an audit of income from the sale of finished products and documentation of the audit at the stages of the audit. The article proposes a program of audit of income from sales of finished products., Forms of working documents of the auditor, the form of the final document based on the results of the audit of accounting for income from sales of finished products.

Keywords: accounting; audit; income from sales of finished products; synthetic; analytical accounting; accounting records; audit program; working papers.

References

1. Makarenko, A.P. Melikhova, T.O. and Beskosta, H.M. (2014), Finansovyy oblik II [Financial Accounting II], ZDIA, Zaporizhzhya, Ukraine.
2. Melikhova, T.O. and Yeremenko, M.R. (2012), "Conceptual bases of the accounting of wages and analysis of a tax load for increase of level of financial safety of the enterprise", Ekonomichnyi visnyk Donbasu, vol. 1, no. 27, pp. 150—155.
3. Podmeshalska, Yu. and Reznichenko, L. (2019), "Improvement of the method of internal audit of wages as a means of internal control at an enterprise", Agrosvit, vol. 4, pp. 88—96. DOI: 10.32702/2306-6792.2019.4.88
4. Podmeshalska, Yu. and Panchenko, A. (2020), "Improving the organization of payroll", Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 1, pp. 58—63. DOI: 10.32702/2306-6814.2020.1.58
5. Podmeshalska, Y.V. Beskosta, H.M. and Stafiychuk, K.V. (2017), "Аudit of рayroll сalculations", Efektyvna ekonomika, vol.12, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=5975 (Accessed 04 Dec 2020).

№ 1-2 2021, стор. 71 - 81

Дата публікації: 2021-01-29

Кількість переглядів: 1623

Відомості про авторів

Ю. В. Подмешальська

к. е. н., доцент, доцент кафедри обліку, аналізу, оподаткування та аудиту, Запорізький національний університет, м. Запоріжжя

Yu. Podmeshalska

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Accounting, Analysis, Taxation and Audit, Zaporizhzhia National University, Zaporizhzhya

ORCID:

0000-0001-6353-4542


А. Ю. Прокопенко

магістрант кафедри обліку, аналізу, оподаткування та аудиту, Запорізький національний університет, м. Запоріжжя

А. Prokopenko

Master's student of the Department of Accounting, Analysis, Taxation and Audit, Zaporizhzhia National University, Zaporizhzhya

ORCID:

0000-0002-6075-2242

Як цитувати статтю

Подмешальська Ю. В., Прокопенко А. Ю. Удосконалення обліку та аудит доходів від реалізації готової продукції в умовах використання інформаційних систем та технологій. Агросвіт. 2021. № 1-2. С. 71–81. DOI: 10.32702/2306-6792.2021.1-2.71

Podmeshalska, Yu. and Prokopenko, А. (2021), “Improving accounting and auditing of revenues from sales of finished products in terms of information systems and technologies”, Agrosvit, vol. 1-2, pp. 71–81. DOI: 10.32702/2306-6792.2021.1-2.71

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.