EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ЛОГІСТИЧНІ СТРАТЕГІЇ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ
Г. О. Коваленко, І. В. Чукіна

Назад

DOI: 10.32702/2306-6792.2021.1-2.65

УДК: 334.7.009.12:65.012.34

Г. О. Коваленко, І. В. Чукіна

ЛОГІСТИЧНІ СТРАТЕГІЇ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

Анотація

Умови конкурентної боротьби вимагають від підприємств застосування нових підходів до планування та управління потоковими процесами, заснованих на принципах логістики. Логістика сприяє досягненню стратегічних, тактичних, оперативних цілей організації бізнесу за рахунок ефективного, з точки зору зниження загальних затрат і задоволення вимог кінцевих споживачів до якості продукції і послуг управління матеріальними і сервісними потоками, а також супутніми потоками інформації і фінансових засобів. У сільськогосподарських підприємствах логістика як система не організована, використовується фрагментарно, характеризується низькою ефективністю. Причина такої ситуації полягає в тому, що керівники сільськогосподарських підприємств не розуміють вагомості використання логістичного інструментарію для забезпечення конкурентних переваг на ринку. Нині логістичні стратегії розробляються та реалізовуються агрохолдингами і деякими сільськогосподарськими підприємствами. Відділи логістики зазначених підприємств, застосовують класичні варіанти логістичної стратегії, які включають у себе певний перелік профільних (локальних) логістичних стратегій. Логістична стратегія є одним із ключових складників, які забезпечують належний рівень конкурентного потенціалу сучасного сільськогосподарського підприємства. Обрана логістична стратегія повинна грунтуватись на визначеній концепції логістики. Сільськогосподарські підприємства в своїй діяльності використовують різні шляхи реалізації обраної логістичної стратегії. Логістика передбачає системне управління процесами змін не лише всередині підприємства, але й у стосунках з його партнерами. Підвищити адаптивність логістичних потоків до нових умов та гнучкість діяльності підприємства можна з допомогою реінжинірингу. Якісні перетворення в управлінні підприємством створюють умови для його розвитку на інноваційній основі. Шляхи, або варіанти, реалізації логістичної стратегії, дозволяють, зважаючи на стрімкі зміни політичних та економічних умов господарювання, досягти передбачених логістичною стратегією результатів діяльності підприємства або зменшити негативний вплив таких наслідків.

Ключові слова: логістичні стратегії; конкурентоспроможність; аграрний ринок; сільськогосподарські підприємства; логістика.

Література

1. Косарева Т.В. Аграрна логістика: сутність і багатоаспектність / Т.В. Косарева // Економіка АПК. К.: ННЦ "Інститут аграрної економіки". 2008. № 10. С. 37—43.
2. Вишневська О.М. Особливості логістичних систем сільськогосподарських підприємств / О.М. Вишневська, Т.В. Двойнісюк, С.В. Шигида // Глобальні та національні проблеми економіки. Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського. Вип. 7. 2015. С. 106—109.
3. Гуторов О.І. Логістика: навч. посібник / О.І. Гуторов, О.І. Лебединська, Н.В. Прозорова / Харк. нац. аграр. ун-т. Харків: Міськдрук. 2011. — 322 с.
4. Свірідова С.С. Сучасні інструменти стратегічного управління сільськогосподарськими підприємствами / С.С. Свірідова, С.А. Толстова // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. 2017. № 2 (30). С. 109—116. URL: http://economics.opu.ua/files/archive/2017/No2/109.pdf
5. Довбенко В.І. Логістика процесів розвитку підприємств та їхніх об'єднань / В.І. Довбенко. Вісник Нац. ун-ту "Львівська політехніка". 2007. № 14 (594), С. 398—408.
6. Шишкін В.О. Перспективи використання логістичної стратегії як умова забезпечення конкурентоспроможності підприємства / В.О. Шишкін, Я.Ю. Бахметова // Електронне наукове фахове видання з економічних наук "Modern Economics". № 14. (2019). С. 296—300.
7. Сумець О.М. Змістовний аналіз дефініції "Логістична діяльність" / О.М. Сумець. Сталий розвиток економіки. 2013. № 4. С. 292.
8. Бутов А. Перспективи використання логістичних стратегій для забезпечення конкурентоспроможності підприємства / А. Бутов // Економічний аналіз: зб. наук. праць / Тернопільский національний економічний університет; редкол.: С.І. Шкарабан (голов. ред.) та ін. Тернопіль: Видавничо-поліграфічний центр Тернопільського національного економічного університету "Економічна думка", 2013. Т. 14. № 2. С. 124—131.
9. Тарасюк Г. Ключові показники ефективності та оцінка логістичної стратегії підприємства / Г. Тарасюк, О. Рудківський, О. Погайдак. Соціально-економічні проблеми і держава. 2013. Вип. № 2 (9). С. 223—231.
10. Маркетинг і логістика: концептуальні основи та стратегічні рішення. Навч. посібник у схемах і таблицях (для організації самост. роботи студентів ВНЗ) С. В. Смерічевська, М.В. Жаболенко С.В. Чернишова та ін.: за заг. ред. С.В. Смерічевської. Львів: "Магнолія 2006". 2013. 552 с.

H. Kovalenko, І. Chukina

LOGISTICS STRATEGIES OF AGRICULTURAL ENTERPRISES

Summary

The conditions of competition require companies to apply new approaches to the planning and management of flow processes based on the principles of logistics. Logistics contributes to the achievement of strategic, tactical, operational goals of the business organization through effective, in terms of reducing overall costs and meeting the requirements of end users to the quality of products and services management of material and service flows, as well as related flows of information and funds. In agricultural enterprises, logistics as a system is not organized, is used in fragments, is characterized by low efficiency. The reason for this situation is that managers of agricultural enterprises do not understand the importance of using logistics tools to ensure competitive advantage in the market. Currently, logistics strategies are developed and implemented by agricultural holdings and some agricultural enterprises. Departments of logistics of the specified enterprises, apply classical variants of logistics strategy. Which include a list of profile (local) logistics strategies. Logistics strategy is one of the key components that ensure the appropriate level of competitive potential of a modern agricultural enterprise. The chosen logistics strategy should be based on a certain concept of logistics. Agricultural enterprises in their activities use different ways to implement the chosen logistics strategy. Logistics involves the systematic management of change processes not only within the enterprise, but also in relations with its partners. It is possible to increase the adaptability of logistics flows to new conditions and the flexibility of the enterprise with the help of reengineering. Qualitative transformations in enterprise management create conditions for its development on an innovative basis. Ways, or options, to implement a logistics strategy, allow, given the rapid changes in political and economic conditions of management, to achieve the results of the logistics strategy of the enterprise or reduce the negative impact of such consequences.

Keywords: logistics strategies; competitiveness; agricultural market; agricultural enterprises; logistics.

References

1. Kosareva, T.V. (2008), "Agricultural logistics: the nature and multidimensional", Ekonomika APK, vol. 10, pp. 37—43.
2. Vishnevskaya, O.M. Dvojnisiuk, T.V. and Shyhyda. S.V. (2015), "Peculiarities of logistic systems of agricultural enterprises", Global and national economic problems. Nikolaev National University named after V.O. Sukhomlinsky, vol. 7. pp. 106—109.
3. Gutorov, O.I. Lebedyns'ka, O. I. and Prozorova, N. V. (2011), Lohistyka [Logistics], Kharkiv. nat. agrarian. un-t. City Press, Kharkiv, Ukraine.
4. Sviridova, S.S. and (2017), "Modern tools of strategic management of agricultural enterprises", Economics: the realities of time. Scientific journal, vol. 2, pp. 109—116.
5. Dovbenko, V.I. (2007), "Logistics of enterprise development processes and their associations", Bulletin of the National. Lviv Polytechnic University, vol. 14, pp. 398—408.
6. Shishkin, V.O. and Bakhmetova, Ya. Yu. (2019), "Prospects for the use of logistics strategy as a condition for ensuring the competitiveness of the enterprise", Electronic scientific professional publication on economic sciences "Modern Economics", vol. 14, pp. 296—300.
7. Sumets, O. M. (2013), "A meaningful analysis of the definition of "Logistics"", Stalyi rozvytok ekonomiky, vol. 4, pp. 290—295.
8. Butov, A. (2013), "Prospects for logistics strategies to ensure the competitiveness of enterprises", Economic Analysis, vol. 14, рр. 124—131.
9. Tarasyuk, G. Rudkivkyi, A. and Pohaydak, A. (2013), "Key performance indicators and evaluation sourcing company", Socio-economic problems and the state, vol. 2, рр. 223—231.
10. Smerichenska, S.V. Zhabolenko, M.V. and Chernyshev, S.V. (2006), Marketing and Logistics: conceptual bases and strategic decisions [Teach. manual in charts and tables for self organization. of university students], Magnolia, Lviv, Ukraine.

№ 1-2 2021, стор. 65 - 70

Дата публікації: 2021-01-29

Кількість переглядів: 1158

Відомості про авторів

Г. О. Коваленко

к. с.-г. н., доцент кафедри менеджменту, Уманський національний університет садівництва, м. Умань, Черкаська обл.

H. Kovalenko

PhD in Agricultural Sciences, Associate Professor of the Department of Management, Uman National University of Hosticulture, Uman Cherkassy region

ORCID:

0000-0002-7449-9487


І. В. Чукіна

к. е. н., старший викладач кафедри менеджменту, Уманський національний університет садівництва, м. Умань, Черкаська обл.

І. Chukina

PhD in Economics, Senior Lecturer of the Department of Management, Uman National University of Hosticulture, Uman Cherkassy region

ORCID:

0000-0002-2259-9363

Як цитувати статтю

Коваленко Г. О., Чукіна І. В. Логістичні стратегії сільськогосподарських підприємств. Агросвіт. 2021. № 1-2. С. 65–70. DOI: 10.32702/2306-6792.2021.1-2.65

Kovalenko, H. and Chukina, І. (2021), “Logistics strategies of agricultural enterprises”, Agrosvit, vol. 1-2, pp. 65–70. DOI: 10.32702/2306-6792.2021.1-2.65

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.