EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

МАРКЕТИНГОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ КОН'ЮНКТУРИ РИНКУ ЗЕРНА
Д. К. Семенда, О. Вс. Семенда, О. В. Семенда

Назад

DOI: 10.32702/2306-6792.2021.1-2.56

УДК: 658.8:[338.12:633.1]

Д. К. Семенда, О. Вс. Семенда, О. В. Семенда

МАРКЕТИНГОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ КОН'ЮНКТУРИ РИНКУ ЗЕРНА

Анотація

У зерновому господарстві України намітилася тенденція до нарощування обсягів виробництва, що дало їй змогу повернутися на світовий ринок зернових у ролі одного з потужних виробників та експортерів зернових культур. Але свою позицію в цьому сегменті світової торгівлі ще треба довго і планомірно закріплювати.
У статті здійснено комплексний аналіз ринку зернових в Україні, який характеризується виробництвом сировини на експорт і покриття імпортом попиту на індустріальну продукцію. Визначено, що така модель призводить до подвійних втрат для економіки України. По-перше, через невиправдано високий імпорт необхідних компонентів для виробництва зерна (насіння, пестициди, нафтопродукти, мінеральні добрива, сільськогосподарська техніка). По-друге, внаслідок експорту цього зерна в недообробленому вигляді замість продуктів його переробки. Планування експортної політики держави необхідно розпочати з дослідження можливостей України як світового виробника зернових культур, а звідси — і як одного із лідерів їх експорту. У результаті було встановлено можливості збільшення виробництва та експорту зерна, а також зростання валютних надходжень держави за рахунок глибинної переробки зерна в Україні і продаж готової продукції.

Ключові слова: кон'юнктура; ринок; зерно; маркетинг; ціна; збут; інфраструктура.

Література

1. Ільченко Т.В. Маркетингові дослідження на аграрному ринку України: особливості та перспективи. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарство. 2016. № 10 (1). С. 125—128.
2. Єранкін О.О. Особливості проведення маркетингових досліджень суб'єктами агробізнесу України в сучасних умовах. Економіка АПК. 2008. № 2. С. 16—21.
3. Артюх Т.О. Маркетингові аспекти забезпечення діяльності сільськогосподарських підприємств-виробників овочевої продукції. Агросвіт. 2010. № 6. С. 57—60.
4. Ларіна Т.Ф., Литвинов А.І., Потишняк О.М. Контрейлерні перевезення як елемент ланцюга постачань аграрної продукції на світовий ринок. Актуальні проблеми інноваційної економіки. 2019. № 2. С. 74—79.
5. Месель-Веселяк В.Я. Виробництво зернових культур в Україні: потенційні можливості. Економіка АПК. 2018. № 5. С. 5—14.
6. Малік М.Й., Лупенко Ю.О. Державне регулювання аграрного сектору економіки в дослідженнях вітчизняних вчених. Економіка АПК. 2009. № 10. С. 153—158.
7. Андрійчук В.Г. Економіка підприємств агропромислового комплексу: підручник. Київ: КНЕУ. 2015. 783 с.
8. Данильченко Р.В. Формування організаційно-економічного механізму зернового ринку. Вісник аграрної науки Причорномор'я. 2014. Вип. 3 (79). Т. 1. С. 126—138.
9. Дієсперов В.С. Ефективність виробництва у сільськогосподарському підприємстві: монографія. Київ: ННЦ "Інститут аграрної економіки". 2008. 340 с.
10. Лишенко М.О. Ефективність функціонування сільськогосподарських підприємств на ринку зерна: наукові основи, стан, перспективи: монографія. Буринь: ПП "Буринська районна друкарня". 2018. 324 с.
11. Кваша С.М., Ільчук М.М. Економічне обгрунтування програми виробництва зерна пшениці в Україні. Економіка АПК. 2013. №3. С. 16—24.
12. Ковальова О.М. Оцінка потенціалу розвитку зернового підкомплексу економіки України. Глобальні та національні проблеми економіки. 2015. Вип. 7. URL: http://global-national.in.ua/issue-7-2015/15-vipusk-7-veresen-2015-r/1203-kovalova-o-m-otsinka-potentsialu-rozvitku-zernovogo-pidkompleksu-ekonomiki-ukrajini (дата звернення: 14.01.2021).
13. Козак О.А., Грищенко О.Ю. Розвиток зернової галузі України на сучасному етапі. Економіка АПК. 2016. № 1. С. 38—47.
14. Шпичак О.М. Потенціал ринку зерна в Україні: проблеми та перспективи. Економіка АПК. 2014. № 7. С. 83—91.
15. Урожайність зернових в Україні: як змінювалася у 2014—2019 роках. URL: https://www.slovoidilo.ua/2020/05/07/infografika/ekonomika/urozhajnist-zernovyx-ukrayini-yak-zminyuvalasya-2014-2019-rokax (дата звернення: 14.01.2021).
16. Інформаційно-аналітичний портал АПК України. URL: https://agro.me.gov.ua/ua/news/oficijno-u-20192020-mr-ukrayina-onovila-rekord-z-eksportu-zernovih-572-mln-tonn (дата звернення: 14.01.2021).
17. Названо ТОП-10 країн-імпортерів українського зерна. URL: https://agropolit.com/news/15417-nazvano-top-10-krayin-importeriv-ukrayinskogo-zerna (дата звернення: 14.01.2021).
18. Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України. Офіційний веб-сайт. URL: https://www.me.gov.ua/News/Detail?lang=uk-UA&id=0fa4e1d8-3e02-4711-898a-cdfa9c830b20&title=IgorPetrashkoOzvuchivRezultatiOsinnoiZbiralnoiTaPosivnoiKampanii (дата звернення: 14.01.2021).
19. Відомий прогноз експорту зернових у 2020/2021 маркетинговому році. URL: https://agropolit.com/news/18560-vidomiy-prognoz-eksportu-zernovih-u-2020-2021-marketingovomu-rotsi (дата звернення: 14.01.2021).
20. Експорт з України зернових, зернобобових та борошна. Інформаційно-аналітичний портал АПК України. URL: https://agro.me.gov.ua/ua/investoram/monitoring-stanu-apk/eksport-z-ukrayini-zernovih-zernobobovih-ta-boroshna (дата звернення: 14.01.2021).
21. Демчак І.М., Митченок О.О., Трофімова Г.В. та ін. Зовнішньоторговельний обіг продукції АПК. Київ: НДІ "Украгропромпродуктивність". 2020. 50 с.
22. Кіндзерський Ю.В. Деіндустріалізація та її детермінанти у світі та в Україні. Економіка України. 2017. № 11. С. 48—72.
23. Осецький В.Л., Куліш В.А. Інноваційна індустріалізація в агропромисловому комплексі України. Економіка АПК. 2020. № 4. С. 54—65.
24. Власюк В., Максюта А., Поважнюк С. та ін. Економічне відродження через індустріальний розвиток України. Харків: Повноколір. 2020. 432 с.
25. Попова А.О., Лохоня О.І. Наука в розвитку економіки України та окремих країн світу. Економіка України. 2020. № 9. С. 21—36.
26. Ільчук М.М., Коновал І.А., Барановська О.Д., Євтушенко В.Д. Розвиток ринку зерна в Україні та його стабілізація. Економіка АПК. 2019. № 4. С. 29—38.

D. Semenda, E. Semenda, O. Semenda

MARKETING RESEARCH OF GRAIN MARKET CONDITIONS

Summary

The grain market should be considered as a complex system of exchange, commodity-money and institutional relations, which provides for the formation of rational production and economic relations between its subjects and ensures the profit of participants in exchange processes. At the same time, the very profit and enterprises of commodity producers are the main goal and criterion of their effective functioning in the target market of grain, which is characterized by certain spatial, functional and competitive characteristics. In turn, the functioning of agricultural enterprises in the grain market is distinguished by the presence of certain organizational and economic conditions that directly and significantly affect the behavior of enterprises and determine the possibility of obtaining appropriate effects and increase levels of economic efficiency.
In the grain economy of Ukraine there is a tendency to increase production, which allowed it to return to the world grain market as one of the powerful producers and exporters of grain crops. But its position in this segment of world trade still needs to be consolidated for a long time and systematically.
Over the past two years, Ukraine has exported record volumes of grain — more than 50 million tons, but this is not always reflected in the increase in foreign exchange earnings. Due to lower world prices for raw materials, record volumes of grain exports from Ukraine did not provide record revenues.
The article provides a comprehensive analysis of the grain market in Ukraine, which is characterized by the production of raw materials for export and import coverage of demand for industrial products. It is determined that such a model leads to double losses for the economy of Ukraine. First, due to unreasonably high imports of necessary components for grain production (seeds, pesticides, petroleum products, mineral fertilizers, agricultural machinery). Secondly, due to the export of this grain in its unprocessed form instead of the products of its processing. The planning of the state's export policy should begin with a study of Ukraine's capabilities as a world producer of grain crops, and hence as one of the leaders in their exports. As a result, opportunities for increasing grain production and exports, as well as the growth of foreign exchange earnings of the state were identified.

Keywords: conjuncture; market; grain; marketing; price; sales; infrastructure.

References

1. Il'chenko, T.V. (2016), "Marketing research in the agricultural market of Ukraine: features and prospects", Naukovyj visnyk Uzhgorods'kogo nacional'nogo universytetu. Serija: Mizhnarodni ekonomichni vidnosyny ta svitove gospodarstvo, vol. 10, pp. 125—128.
2. Jerankin, O.O. (2008), "Features of marketing research by agribusiness entities of Ukraine in modern conditions", Ekonomika APK, vol. 2, pp. 16—21.
3. Artjuh, T.O. (2010), "Marketing aspects of ensuring the activity of agricultural enterprises-producers of vegetable products", Agrosvit. vol. 6, pp. 57—60.
4. Larina, T.F., Lytvynov, A.I. and Potyshnjak, O.M. (2019), "Piggyback transportation as an element of the supply chain of agricultural products to the world market", Aktual'ni problemy innovacijnoi' ekonomiky, vol. 2, pp. 74—79.
5. Mesel'-Veseljak, V.Ja. (2018), "Cereal production in Ukraine: potential opportunities", Ekonomika APK, vol. 5, pp. 5—14.
6. Malik, M.J. and Lupenko, Ju.O. (2009), "State regulation of the agricultural sector of the economy in the research of domestic scientists", Ekonomika APK, vol. 10, pp. 153—158.
7. Andrijchuk, V.G. (2015), Ekonomika pidpryjemstv agropromyslovogo kompleksu [Economics of agro-industrial enterprises], KNEU, Kyiv, Ukraine.
8. Danyl'chenko, R.V. (2014), "Formation of organizational and economic mechanism of grain market", Visnyk agrarnoi' nauky Prychornomor'ja, vol. 3 (79), pp. 126—138.
9. Dijesperov, V.S. (2008), Efektyvnist' vyrobnyctva u sil's'kogospodars'komu pidpryjemstvi [Production efficiency in an agricultural enterprise], NSC "Institute of Agrarian Economics", Kyiv, Ukraine.
10. Lyshenko, M.O. (2018), Efektyvnist' funkcionuvannja sil's'kogospodars'kyh pidpryjemstv na rynku zerna: naukovi osnovy, stan, perspektyvy [Efficiency of functioning of agricultural enterprises on the grain market: scientific bases, condition, prospects], Buryn District Printing House, Buryn, Ukraine.
11. Kvasha, S.M. and Il'chuk, M.M. (2013), "Economic substantiation of the wheat grain production program in Ukraine" Ekonomika APK, vol. 3, pp. 16—24.
12. Koval'ova, O.M. (2015), "Estimation of potential of development of grain subcomplex of economy of Ukraine", Global and national economic problems, [Online], vol. 7, available at: http://global-national.in.ua/issue-7-2015/15-vipusk-7-veresen-2015-r/1203-kovalova-o-m-otsinka-potentsialu-rozvitku-zernovogo-pidkompleksu-ekonomiki-ukrajini (Accessed 14 January 2021).
13. Kozak, O.A. and Gryshhenko, O.Ju. (2016), "Development of the grain industry of Ukraine at the present stage", Ekonomika APK. vol. 1, pp. 38-—47.
14. Shpychak, O.M. (2014), "Grain market potential in Ukraine: problems and prospects", Ekonomika APK. vol. 7, pp. 83—91.
15. slovoidilo.ua (2020), "Grain yields in Ukraine: how it changed in 2014—2019", [Online], available at: https://www.slovoidilo.ua/2020/05/07/infografika/ekonomika/urozhajnist-zernovyx-ukrayini-yak-zminyuvalasya-2014-2019-rokax (Accessed 14 January 2021).
16. Information and analytical portal of the AIC of Ukraine (2020), [Online], available at: https://agro.me.gov.ua/en/news/oficijno-u-20192020-mr-ukrayina-onovila-rekord-z-eksportu-zernovih-572-mln-tonn (Accessed 14 January 2021).
17. agropolit.com (2020), "Named the TOP-10 countries-importers of Ukrainian grain", [Online], available at: https://agropolit.com/news/15417-nazvano-top-10-krayin-importeriv-ukrayinskogo-zerna (Accessed 14 January 2021).
18. Ministry of Economic Development, Trade and Agriculture of Ukraine Official website (2020), [Online], available at: https://www.me.gov.ua/News/Detail?lang=uk-UA&id=0fa4e1d8-3e02-4711-898a-cdfa9c830b20&title=IgorPetrashkoOzvuchivRezultatiOsinnoiZbiralnoiTaPosivnoiKampanii (Accessed 14 January 2021).
19. agropolit.com (2020), "The known forecast of grain exports in the 2020/2021 marketing year", [Online], available at:: https://agropolit.com/news/18560-vidomiy-prognoz-eksportu-zernovih-u-2020-2021-marketingovomu-rotsi (Accessed 14 January 2021).
20. Information and analytical portal of the AIC of Ukraine (2020), "Export from Ukraine of grain, legumes and flour", [Online], available at: https://agro.me.gov.ua/ua/investoram/monitoring-stanu-apk/eksport-z-ukrayini-zernovih-zernobobovih-ta-boroshna (Accessed 14 January 2021).
21. Demchak, I.M. Mytchenok, O.O. and Trofimova, G.V. (2020), Zovnishn'otorgovel'nyj obig produkcii' APK [Foreign trade turnover of agricultural products], Ukragropromproductivnist Research Institute, Kyiv, Ukraine.
22. Kindzers'kyj, Ju.V. (2017), "Deindustrialization and its determinants in the world and in Ukraine", Ukraine economy, vol. 11, pp. 48—72.
23. Osec'kyj, V.L. and Kulish, V.A. (2020), "Innovative industrialization in the agro-industrial complex of Ukraine", Ekonomika APK vol. 4, pp. 54—65.
24. Vlasjuk, V. Maksjuta, A. and Povazhnjuk, S. (2020), Ekonomichne vidrodzhennja cherez industrial'nyj rozvytok Ukrai'ny [Economic revival through the industrial development of Ukraine], Povnokolir, Harkiv, Ukraine.
25. Popova, A.O. and Lohonja, O.I. (2020), "Science in the development of the economy of Ukraine and some countries", Ukraine economy, vol. 9, pp. 21—36.
26. Il'chuk, M.M. Konoval, I.A. Baranovs'ka O.D. and Yevtushenko V.D. (2019), "Development of the grain market in Ukraine and its stabilization", Ekonomika APK, vol. 4, pp. 29—38.

№ 1-2 2021, стор. 56 - 64

Дата публікації: 2021-01-29

Кількість переглядів: 1788

Відомості про авторів

Д. К. Семенда

к. е. н., професор, професор кафедри підприємництва торгівлі та біржової діяльності, Уманський національний університет садівництва

D. Semenda

PhD in Economics, Professor, Professor of the Department of Enterprise, Trade and Exchange Activities, Uman National University of Horticulture

ORCID:

0000-0003-2714-0436


О. Вс. Семенда

к. е. н., доцент, доцент кафедри підприємництва торгівлі та біржової діяльності, Уманський національний університет садівництва

E. Semenda

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Enterprise, Trade and Exchange Activities, Uman National University of Horticulture

ORCID:

0000-0001-9678-795Х


О. В. Семенда

к. е. н., старший викладач кафедри маркетингу, Уманський національний університет садівництва

O. Semenda

PhD in Economics, Senior lecturer of the Department of marketing, Uman National University of Horticulture

ORCID:

0000-0002-6690-645X

Як цитувати статтю

Семенда Д. К., Семенда О. Вс., Семенда О. В. Маркетингові дослідження кон'юнктури ринку зерна. Агросвіт. 2021. № 1-2. С. 56–64. DOI: 10.32702/2306-6792.2021.1-2.56

Semenda, D., Semenda, E. and Semenda, O. (2021), “Marketing research of grain market conditions”, Agrosvit, vol. 1-2, pp. 56–64. DOI: 10.32702/2306-6792.2021.1-2.56

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.