EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ЕКСПОРТНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ТА ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ГАЛУЗІ ЯГІДНИЦТВА УКРАЇНИ
Л. М. Галат

Назад

DOI: 10.32702/2306-6792.2021.1-2.46

УДК: 338.43: 634.7: 339. 564 (477)

Л. М. Галат

ЕКСПОРТНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ТА ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ГАЛУЗІ ЯГІДНИЦТВА УКРАЇНИ

Анотація

У статті оцінено сучасний стан розвитку ягідництва в Україні та визначено його місце у структурі садівництва з урахуванням перспектив розвитку галузі, сучасних тенденцій світового ягідного ринку та експортних перспектив українських ягід.
Встановлено, що в Україні, як і у світі, спостерігається зростання попиту на ягідну продукцію, розширюється видовий склад ягід на світовому ринку. Ягідні культури вирощують переважно у господарствах населення, в усіх регіонах країни, проте більша частина виробництва зосереджена навколо великих міст та у північно-західному регіоні.
Розглянуто структуру виробництва ягід за основними видами — полуниці, малини, смородини, агрусу, лохини. Проведено порівняння, площ насаджень, обсягів виробництва, урожайності основних ягідних культур в Україні. Спостерігається тенденція зростання обсягів виробництва ягід за рахунок зростання урожайності, особливо у господарствах, які розвивають ягідництво на засадах комерційних проєктів.
Проведено аналіз факторів, які позитивно впливають на розвиток ягідництва, розширення площ комерційних ягідних насаджень, збільшення виробництва та експорту ягідної продукції. Головними чинниками для українських товаровиробників стали глобальні тренди зростання попиту на ягідну продукцію в країнах з високими доходами споживачів; скасування імпортних квот до ЄС; державна фінансова підтримка галузі садівництва для закладання нових ягідних насаджень, будівництва холодильників, сортувальних ліній.
Розглянуто структуру та географію експорту ягідної продукції. Експортна складова у валовому виробництві ягід близько 10%, проте з роками вона зростає. В структурі експорту переважають заморожені ягоди. Більші переваги для експорту мають лохина, малина, дикорослі та органічні ягоди. Ягоди експортуються переважно до країн ЄС та Близького Сходу.
Визначено проблеми та шляхи подальшого розвитку ягідництва в Україні та збільшення його експортного потенціалу. Розвиток ягідництва має здійснюватися шляхом закладання нових насаджень, збільшення урожайності ягідних культур, підвищення якості ягідної продукції через сертифікацію, доробку, заморожування, холодну логістику, просування на більш дорогі ринки Європи та інших частин світу.
Обгрунтовано удосконалення механізмів взаємодії держави з товаровиробниками ягідної продукції та партнерських відносин між виробниками ягід усіх категорій та іншими учасниками ягідного ринку, переробки, громадських професійних формувань.

Ключові слова: ягідництво; експортний потенціал; виробництво ягід; урожайність ягід; економічна ефективність; інфраструктура ягідного сектору; сертифікація; заморожування ягід; холодна логістика.

Література

1. Кухтіна І. Новий сезон на ринку фруктів та ягід: тенденції та перспективи. Агробізнес сьогодні. 2020. №11. С.54—57.
2. Балан А. Сучасні знання — драйвер розвитку ягідного сектору України. Ягідник 2019. № 4. С. 10.
3. Кернасюк Ю.В. Галузь садівництва: розвиток, тенденції та перспективи. Агробізнес сьогодні. 2020. №17. С.14—17.
4. Сало А.І. Розвиток ринку плодів та ягід в Україні. Економіка АПК. 2020. №3. С. 16—23.
5. Сало І. Не їмо, бо дорого. Садівництво по-українські. 2020. № 5. С. 10—14.
6. Коротич Ю. "Атлас" експортних можливостей. Плантатор. 2020. № 1. С.10—13.
7. Куропій С. Якість, доступність і пакування: важливі складові у всесвіті можливостей для розвитку ягідника. Ягідник. 2020. № 1. С 16—18.
8. Гречківський І. "Family Garden": модель ягідного підприємства орієнтованого на експорт. Ягідник. 2019. № 1. С. 14—17.
9. Власова О. Для збереження врожаю ягід. Агробізнес Сьогодні. 2020. №11. С. 57—65.
10. Статистична інформація Державної служби статистики України. URL: http:// www.ukrstat.gov.ua/ (дата звернення 12.01.2021).
11. Поперечна О. Лохина — ягода №1 в Україні за площею комерційних насаджень. Ягідник. 2020. № 1. С. 19—21.
12. Коротич Ю. Ринок ягід у контексті пандемії. Плантатор. 2020. № 11. С. 8—13.
13. Непомнящая А. Наши в Париже: чему научились украинские ягодоводы на международной выставке SIAL — 2018. Ягодник. 2018. № 5. С. 12—13.
14. Мелешко К. Як правильно побудувати завод із заморозки: поради експертів та досвід ягідників. Ягідник. 2019. №1. С. 76—80.
15. Про внесення змін до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для розвитку виноградарства, садівництва і хмелярства: Постанова Кабінету Міністрів України від 18.03.2020 р. №279. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/279-2020-%D0%BF#Text (дата звернення 14.01.2021 р.).
16. Органічний ринок ягід: де шукати стабільний попит. Ягідник. 2019 №4. С. 28—29.

L. Galat

EXPORT POTENTIAL AND PROBLEMS OF DEVELOPMENT OF THE BERRIES OF UKRAINE

Summary

The article assesses the current state of berry development in Ukraine and determines its place in the structure of horticulture, taking into account the prospects of the industry, current trends in the world berry market and export prospects of Ukrainian berries.
It is established, that in Ukraine, as well as in the world there is an increase in demand for berry products, the species composition of berries on the world market is expanding. Berry crops are grown mainly in households, in all regions of the country, but most of the production is concentrated around large cities and in the north-western region.
The structure of berry production by main types — strawberries, raspberries, currants, gooseberries, blueberries is considered. The comparison of plantation areas, production volumes, yields of the main berry crops in Ukraine is carried out. There is a tendency to increase the production of berries due to increased yields, especially in farms that develop berry growing on the basis of commercial projects.
An analysis of the factors that positively affect the development of berry growing, expanding the area of commercial berry plantations, increasing the production and export of berry products. The main factors for Ukrainian producers were global trends in demand for berry products in countries with high consumer incomes; abolition of import quotas to the European Union; state financial support of the horticultural industry for the establishment of new berry plantations, construction of refrigerators, sorting lines.
The structure and geography of berry export are considered. The export component in the gross production of berries is about 10%, but over the years it has grown. The structure of exports is dominated by frozen berries. Blueberries, raspberries, wild and organic berries have greater export advantages. The berries are exported mainly to the EU and the Middle East.
Problems and ways of further development of berry growing in Ukraine and increase of its export potential are determined. The development of berry growing should be carried out by planting new plantations, increasing the yield of berry crops, improving the quality of berry products through certification, processing, freezing, cold logistics, promotion to more expensive markets in Europe and other parts of the world.
Improvement of mechanisms of interaction of the state with commodity producers of berry products and partnership relations between producers of berries of all categories and other participants of the berry market, processing, public professional formations is substantiated.

Keywords: erry growing; export potential; berry production; berry yield; economic efficiency; berry sector infrastructure; certification; berry freezing; cold logistics.

References

1. Kukhtina, I. (2020), "New season in the fruit and berry market: trends and prospects", Ahrobiznes s'ohodni, vol. 11, pp. 54—57.
2. Balan, A. (2019), "Modern knowledge — a driver of development of the berry sector of Ukraine", Yahidnyk, vol. 4, pp. 10.
3. Kernasiuk, Yu.V. (2020), "Horticulture: development, trends and prospects", Ahrobiznes s'ohodni, vol. 17, pp. 14—17.
4. Salo, A.I. (2020), "Development of the fruit and berry market in Ukraine", Ekonomika APK, vol. 3, pp. 16—23.
5. Salo, I. (2020), "We do not eat because it is expensive", Sadivnytstvo po-ukrains'ki, vol. 5, pp. 10—14.
6. Korotych, Yu., (2020), ""Atlas" of export opportunities", Plantator, vol. 1, pp. 10—13.
7. Kuropij, S. (2020), "Quality, availability and packaging: important components in the universe of opportunities for berry development", Yahidnyk, vol. 1, pp. 16—18.
8. Hrechkivs'kyj, I. (2019), ""Family Garden": a model of an export-oriented berry enterprise", Yahidnyk, vol. 1, pp. 14—17.
9. Vlasova, O. (2020), "To preserve the berry harvest", Ahrobiznes S'ohodni, vol. 11, pp. 57—65.
10. State Statistics Service of Ukraine (2020), available at: http://www.ukrstat.gov.ua/ (Accessed 12 Jan 2021).
11. Poperechna, O. (2020), "Blueberry — berry №1 in Ukraine by area of commercial plantations", Yahidnyk, vol. 1, pp. 19—21.
12. Korotych, Yu. (2020), "The berry market in the context of a pandemic", Plantator, vol. 11, pp. 8—13.
13. Nepomniaschaia, A. (2018), "Ours in Paris: what did Ukrainian berry growers learn at the international exhibition SIAL — 2018", Yahodnyk, vol. 5, pp. 12—13.
14. Meleshko, K. (2019), "How to build a plant from freezing: expert advice and experience of berries", Yahidnyk, vol. 1, pp. 76—80.
15. Cabinet of Ministers of Ukraine (2020), Resolution "On amendments to the Procedure for the use of funds provided in the state budget for the development of viticulture, horticulture and hop growing", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/279-2020-%D0%BF#Text (Accessed 25 Dec 2020).
16. Yahidnyk (2019), "Organic berry market: where to look for stable demand", Yahidnyk, vol. 4, pp. 28—29.

№ 1-2 2021, стор. 46 - 55

Дата публікації: 2021-01-29

Кількість переглядів: 1141

Відомості про авторів

Л. М. Галат

к. е. н., доцент кафедри менеджменту та інформаційних технологій, Херсонський державний аграрно-економічний університет, м. Херсон, Україна

L. Galat

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Management and Information Technologies, Kherson State Agrarian and Еconomic University, Kherson, Ukraine

ORCID:

0000 0003 0075 9730

Як цитувати статтю

Галат Л. М. Експортний потенціал та проблеми розвитку галузі ягідництва України. Агросвіт. 2021. № 1-2. С. 46–55. DOI: 10.32702/2306-6792.2021.1-2.46

Galat, L. (2021), “Export potential and problems of development of the berries of Ukraine”, Agrosvit, vol. 1-2, pp. 46–55. DOI: 10.32702/2306-6792.2021.1-2.46

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.