EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

УДОСКОНАЛЕННЯ ОПОДАТКУВАННЯ, ОБЛІКУ ТА ПОДАТКОВОЇ ЗВІТНОСТІ НАРАХУВАННЯ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ В ЛОМБАРДАХ
А. П. Макаренко, О. І. Зарубєжнова

Назад

DOI: 10.32702/2306-6792.2021.1-2.20

УДК: 331.2: 336.733:336.221: 657.6(043.3)

А. П. Макаренко, О. І. Зарубєжнова

УДОСКОНАЛЕННЯ ОПОДАТКУВАННЯ, ОБЛІКУ ТА ПОДАТКОВОЇ ЗВІТНОСТІ НАРАХУВАННЯ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ В ЛОМБАРДАХ

Анотація

Підприємства сьогодні працюють у складній економічній ситуації, для якої характерна жорстка конкуренція, боротьба за якість та високий рівень професіоналізму робочої сили.
У сучасних умовах, проблема оподаткування, обліку та податкової звітності заробітної плати є актуальною, а розрахунок заробітної плати є дуже відповідальною та кропіткою роботою, яку треба виконати за короткий термін між отриманням інформації про відпрацьований час або виконану роботу та виплатою заробітної плати працівнику. Тож вчасно отримана інформація та правильне планування робочого процесу полегшить роботу бухгалтера.
Саме необхідність удосконалення обліку нарахування заробітної плати працівників фінансових установ і спонукала авторів до розробки практичних заходів та пропозицій щодо удосконалення оподаткування, обліку та податкової звітності заробітної плати в ломбардах, що і стало метою цієї статті.
Основними завданням авторів стали: вивчення методологічних аспектів з обліку, оподаткування та податкової звітності нарахування заробітної плати; надання пропозицій щодо удосконалення оподаткування, обліку, податкової звітності нарахування заробітної плати в фінансових установах.
Розробляючи пропозиції щодо удосконалення оподаткування, обліку та податкової звітності заробітної плати в ломбардах, треба дотримуватися системного підходу, який забезпечить його найбільшу результативність. Для ефективної організації оплати праці необхідна збалансованість та правильне планування роботи персоналу бухгалтерії.
Застосування на практиці запропонованих рекомендацій з удосконалення оподаткування, обліку та податкової звітності нарахування заробітної плати в ломбардах сприятиме підвищенню ефективності управлінських рішень щодо використання порядку нарахування та оподаткування заробітної плати суб'єктами господарювання. Запропонована модель аналітичного обліку розрахунків за виплатами працівникам дозволить підвищити ефективність взаємодії різних користувачів інформації та відображення достовірної інформації в фінансовій звітності підприємства.

Ключові слова: аванс; заробітна плата; ломбард; облік; оподаткування; податкова звітність; премії; система оплати праці; форми оплати праці.

Література

1. Собко В.В. Бухгалтерський облік в управлінні підприємством: навч. посіб. / В.В. Собко. К.: КНЕУ, 2006. 526 с.
2. Бондарьова Н.К. Розрахунок заробітної плати. Бізнес-бухгалтерія. 2005. № 20/2. С. 112—114.
3. Воронкова Н.А. Форми та системи оплати праці. Податки та бухгалтерський облік. 2016. №50.
4. Лепьохіна І.О. Теоретичні аспекти формування заробітної плати та її функції. Вісник ЖДТУ. 2011. № 2. С. 76—78.
5. Макаренко А.П., Зарубєжнова О.І. Особливості системи податкового та фінансового обліку нарахування заробітної плати: Матеріали круглого столу. "Актуальні проблеми проведення економічних, товарознавчих, будівельних експертиз та правові шляхи їх вирішення": наук. журнал. Запоріжжя, 2020. 154 с.
6. Максимець Ю.В. Заробітна плата як визначальний чинник мотивації праці в ринковій економіці. Науковий вісник НЛТУ України. 2008. Вип. 18.10. С. 224—229.
7. Меліхова Т.О., Іванова М.М. Удосконалення обліку та аудиту заробітної плати в казначействі. Ефективна економіка. 2018. № 1. — URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6087 (дата звернення: 16.12.2020).
8. Мельянкова Л.В. Удосконалення обліку натуральної оплати праці. Економіка АПК. 2011. №5. С. 112—116.
9. Герасимчук Л.С., Кантаєва О.В. Шляхи вдосконалення обліку оплати праці. Молодіжний науковий вісник УАБС НБУ, Серія: Економічні науки. 2012. №12. С. 186—194.
10. Макаренко А.П., Меліхова Т.О., Бескоста Г.М. Фінансовий облік II: навч.-метод. посібник для студ. ЗДІА спец. 6.030509 "ОіА" ден. та заоч. форм навчання ЗДІА. Запоріжжя: ЗДІА, 2014. 288 c.
11. Меліхова Т.О., Єременко М.Р. Концептуальні основи обліку заробітної плати та аналізу податкового навантаження для підвищення рівня фінансової безпеки підприємства. Економічний вісник Донбасу: наук. журнал. 2012. Вип. 1 (27). С. 150—155.Покатаєва О.В., Кошулинська Г.О. Шляхи вдосконалення системи оплати праці на підприємстві. Держава та регіони. 2010. № 3. С. 139—141.
12. Садовніков О.А., Сировой Г.В. Сучасні проблеми обліку розрахунків з оплати праці та удосконалення їх шляхів. Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. 2011. № 8 (162). Ч. 1. С. 76—83.
13. Про Державний бюджет України на 2020 рік: Закон України від 01.01.2020 року №294-IX, із змінами внесеними Законом від 04.12.2020 року №1073-IX
14. Про оплату праці: Закон України від 24.03.1995 р. №108/95-ВР.URL: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=108%2F95-%E2 %F0.
15. Іванов Ю.Б., Дорожкіна Г.М., Коновалов Є.І. Оподаткування виплат з оплати праці: навч. посіб. К.: А.С. К., 2008. 320 с.
16. Загородній А.Г., Партин Г.О. Аутсорсинг та його вплив на витрати підприємства. Фінанси України. 2009. № 9 (166). С. 87—97.
17. Меліхова Т.О. Методика аналізу оподаткування підприємствами малого бізнесу. Економіка: проблеми теорії та практики: зб. наук. праць. Вип. 196: в 4 т. Т. ІV. Д.: ДНУ, 2004. С. 920—925.
18. Меліхова Т.О. Удосконалення методів аналізу податкового навантаження господарської діяльності підприємства. Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету. Економічні науки. Кіровоград: КНТУ, 2010. Вип. 17. С. 248—255.
19. Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування: Закону України від 08.07.2010 року №2464-VI, із змінами внесеними Законом від 14.07.2020 року №786-IX. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2464-17
20. Меліхова Т.О., Баришполь К.Ю. Концептуальні основи податкового планування для підвищення рівня фінансової безпеки підприємства. Економічний простір. 2011. № 56/1. С. 230—238.
21. Меліхова Т.О. Методичні підходи до податкового планування податку на додану вартість для формування фінансової безпеки підприємства: Сучасні проблеми реформування економіки в моделі інноваційного розвитку держави: тези доп. наук.-практ. конф. з міжнар. участю 15 листопада 2011 р. Х.: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2011. С. 82—84.
22. Меліхова Т.О. Методичні підходи до податкового планування єдиного соціального внеску підприємства для формування фінансової безпеки: Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України: збірник тез доповідей ХІV Всеукраїнської науково-практичної конференції: у 2 т. Суми: ДВНЗ "УАБС НБУ", 2011. Т. 1. С. 96—98.
23. Меліхова Т.О. Податкове планування та мінімізація податкових ризиків: Методичні вказівки до виконання практичних та самостійних робіт для студентів ЗДІА спеціальності 8.03050803 "Оподаткування" денної та заочної форм навчання. ЗДІА. Запоріжжя: ЗДІА, 2014. 143 с.
24. Меліхова Т.О., Назаренко О.О. Податкове планування: навчально-методичний посібник для студентів ЗДІА спеціальності 8.03050803 "Оподаткування" денної та заочної форм навчання. ЗДІА. Запоріжжя: ЗДІА, 2013. 171 с.
25. Меліхова Т.О. Обгрунтування принципів податкового планування для підвищення рівня фінансової безпеки підприємства. Економічний форум. 2012. № 1. С. 326—333.
26. Меліхова Т.О. Економічна безпека підприємства: формування, контроль, ефективність: монографія. Херсон: Видавничий дім "Гельветика", 2018. 632 с.
27. Меліхова Т.О., Голубенко С.С. Документування обліку розрахунків за заробітною платою з метою зміцнення інформаційної безпеки підприємства. Складні системи і процеси. 2012. № 1 (21). С. 63—67.
28. Про затвердження форми Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку (форма № 1ДФ) та Порядку заповнення та подання податковими агентами Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку: Наказ Міністерства фінансів України від 13.01.2015 року №z0111-15, із змінами внесеними Наказом Міністерства фінансів України від 26.05.2020 року №241. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0111-15
29. Меліхова Т.О., Єременко М.Р. Удосконалення аналітичного обліку розрахунків за заробітною платою для підвищення якості контролю. Матер. Всеукр. наук.-практ. конф. молодих вчених, аспірантів та студентів "Стан та перспективи розвитку бухгалтерського обліку в Україні", 28 лютого 2013 р.: збір. наук. праць. Ірпінь: НУ ДПСУ, 2013. Ч. 2. С. 105—107.
30. Макаренко А.П., Меліхова Т.О., Подмешальська Ю.В., Чакалова Н.С. Бухгалтерський облік: навч.-метод. посібник. Запоріжжя: ЗДІА, 2018. 602 c.
31. Макаренко А.П., Меліхова Т.О., Чакалова Н.С. Податкове планування та мінімізація податкових ризиків: навч. посібник: рек. вченою радою ЗДІА. Запоріжжя: ЗДІА, 2017. 260 c.
32. Подмешальська Ю.В., МеліховаТ.О., Чакалова Н.С. Бухгалтерський облік: навч.-метод. посібник. Запоріжжя: ЗДІА, 2017. 400 c.
33. Макаренко А.П., Меліхова Т.О., Чакалова Н.С. Теорія і методика документування в обліку та аудиті: навчальний посібник для здобувачів вищої освіти за рівнем бакалавра зі спеціальності 071 "Облік і оподаткування" за денною та заочною формою навчання, Запоріжжя: ЗНУ, 2020. 400 с.
34. Меліхова Т.О., Троян Т.О. Аналіз впливу податкового навантаження на рівень податкової безпеки підприємства. Інвестиції: практика та досвід. 2017, № 20. С. 33—37.
35. Меліхова Т.О., Штепа В.В. Удосконалення оподаткування, обліку та аудиту податку на додану вартість для поліпшення податкового планування. Агросвіт. 2020. № 22. С. 34—42. DOI: 10.32702/2306-6792.2020.22.34
36. Меліхова Т.О., Шарко Д.М. Удосконалення обліку і аудиту розрахунків з покупцями на підприємстві. Інвестиції: практика та досвід. 2020. № 21—22. С. 30—36. DOI: 10.32702/2306-6814.2020.21-22.30

A. Makarenko, O. Zarubezhnova

IMPROVEMENT OF TAXATION, ACCOUNTING AND TAX REPORTING PAYROLL IN THE PAWNSHOPS

Summary

Today, enterprises operate in a difficult economic situation which is characterized by stiff competition, the struggle for quality and the high level of professionalism of the workforce.
In modern conditions, the problem of wages is relevant аnd the calculation of wages is a very responsible job that needs to be done for the short period between the provision of information and the payment to the employee. So, in advance prepared accounting will save time.
The purpose of the article is to develop proposals for improving taxation, accounting and tax reporting on the calculation of wages in pawnshops, taking into account the latest changes in the legislation of Ukraine.
The object of research is the process of taxation, accounting and tax reporting on payroll. The subject of research is theoretical and methodological approaches to improve taxation, accounting and tax reporting on payroll.
The main task of the author is: to study the methodological aspects of accounting, taxation and tax reporting of wages; providing proposals for improving taxation, accounting, tax reporting of wages in financial institutions.
It is the need to improve the accounting of salaries of employees of financial institutions and prompted the authors to develop practical measures and proposals to improve the taxation, accounting and tax reporting of wages in pawnshops.
When developing proposals for improving the taxation, accounting and tax reporting payroll in pawnshops, it is necessary to adhere to a systematic approach that will ensure its highest efficiency will determine the rationality of control activities.
The practical implementation of the proposed recommendations for improving the taxation, accounting and tax reporting payroll in pawnshops, will help to increase the effectiveness of management decisions regarding the use of the procedure of accrual and taxation of salaries by economic entities. The proposed model of analytical accounting of payments to employees will increase the efficiency of interaction of different users of information and display reliable information in the financial statements of the enterprise.

Keywords: advance; salary; pawnshop; accounting; taxation; tax reporting; premium; system of payment of labour; form of payment of labour.

References

1. Sobko, V.V. (2006), Bukhhalterskyi oblik v upravlinni pidpryiemstvom [Accounting in business management], KNEU, Kyiv, Ukraine.
2. Bondaryova, N. K. (2005), "Calculation of wages", Business Accounting, vol 20/2, pp. 112—114.
3. Voronkova, N. A. (2016), "Forms and systems of remuneration", Taxes and Accounting, vol. 50.
4. Lep'okhina, I. O. (2015), "Theoretical aspects of wage formation and its function", ZhSTU Bulletin, vol. 2, pp. vol 76—78.
5. Makarenko, A. P. and Zarubezhnova, O. I. (2020), "Features of the system of tax and financial accounting payroll", Materialy kruhloho stolu. "Aktual'ni problemy provedennya ekonomichnykh, tovaroznavchykh, budivel'nykh ekspertyz ta pravovi shlyakhy yikh vyrishennya" [Materials of the round table. "Actual problems of conducting economic, commodity, construction examinations and legal ways to solve them"], Zaporozhye, Ukraine.
6. Maksymets', Yu.V. (2008), "Wages as a determinant of labor motivation in a market economy", Naukovyj visnyk NLTU Ukrainy, vol. 18.10, pp. 224—229.
7. Melikhova, T. O. and Ivanova, M. M. (2018), "Improvement of accounting and audit of wages in the treasury", Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 1, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6087 (Accessed 16 Dec 2020).
8. Meljjankova, L.V. (2011), "Improving the calculation of the natural wage", Ekonomika APK, vol. 5, pp. 112—116.
9. Gerasymchuk, L. S. and Kantaeva. O. V. (2012), "Ways to improve payroll accounting", Youth Scientific Bulletin of the UABS NBU, Series: Economic Sciences, vol 12. pp. 186—194.
10. Makarenko, A. P. Melikhova, T. O. and Beskosta, H. M. (2014), Finansovyy oblik II [Financial Accounting II], ZDIA, Zaporizhzhya, Ukraine.
11. Melikhova, T.O. and Yeremenko, M.R. (2010), "Conceptual bases of the accounting of wages and analysis of a tax load for increase of a level of financial safety of the enterprise", Ekonomichnyy visnyk Donbasu, vol. 1 (27), pp. 150—155.
12. Pokataeva, O. V. and Koshulynska, G. O. (2010), "Ways to improve the system of remuneration at the enterprise. State and Regions. scientific and production journal", Economics and Entrepreneurship, vol. 3, pp. 139—141.
13. Sadovnikov, O. A. and Syrovoy, G. V. (2011), "Modern problems of accounting for payroll and improvement of their ways", Bulletin of the Volodymyr Dahl East Ukrainian National University: scientific journal, vol. 8 (162), no. 1, pp. 76—83.
14. Verkhovna Rada of Ukraine (1995), Law of Ukraine "On remuneration", available at: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=108%2F95-%E2% F0 (accessed 15 Dec 2020).
15. Ivanov, Y. B. Dorozhkina, G. M. and Konovalov, E. I. (2008), Opodatkuvannia vyplat z oplaty pratsi [Taxation of payments for wages], AS K, Kyiv, Ukraine.
16. Zagorodniy, A. G. and Partin, G.O. (2009), "Outsourcing and its impact on enterprise costs", Finance of Ukraine, vol 9 (166), pp. 87—97.
17. Melikhova, T. O.(2004), "Methods of analysis of taxation of small businesses", Economics: problems of theory and practice, vol. 196, no. IV, DNU, Donec'k, Ukraine, pp. 920—925.
18. Melikhova, T. O. (2010), "Improving the methods of analysis of the tax burden of economic activity of the enterprise", Scientific works of Kirovograd National Technical University. Economic sciences. KNTU, vol. 17, pp. 248—255.
19. The Verkhovna Rada of Ukraine (2010), The Law of Ukraine "On the collection and accounting of a single contribution to the obligatory state social insurance", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2464-17 (accessed 15 Dec 2020).
20. Melikhova, T. O. and Baryshpol, K. Yu. (2011), "Conceptual bases of tax planning for raising the level of financial security of an enterprise", Economic space, vol. 56/1, pp. 230—238.
21. Melikhova, T. O. (2011), "Methodical approaches to tax planning of value added tax for the formation of financial security of the enterprise", Suchasni problemy reformuvannia ekonomiky v modeli innovatsijnoho rozvytku derzhavy: tezy dop. nauk.-prakt. konf. z mizhnar. uchastiu [Modern problems of economic reform in the model of innovative development of the state: thesis add. scientific-practical conf. with international participation], KhNU named after VN Karazina, Kharkiv, Ukraine, November 15, pp. 82—84.
22. Melikhova, T. O. (2011), "Methodical approaches to tax planning of the single social contribution of the enterprise for the formation of financial security", Problemy i perspektyvy rozvytku bankivs'koyi systemy Ukrayiny: zbirnyk tez dopovidey KHIV Vseukrayins'koyi naukovo-praktychnoyi konferentsiyi: u 2 t. Sumy: DVNZ "UABS NBU", [Problems and prospects of development of the banking system of Ukraine: a collection of abstracts of the XIV All-Ukrainian scientific-practical conference: in 2 volumes], vol. 1, SHEI "UABS NBU", Sumy, Ukraine, pp. 96—98.
23. Melikhova, T. O. (2014), Podatkove planuvannia ta minimizatsiia podatkovykh ryzykiv [Tax planning and minimization of tax risks], ZDIA, Zaporozhye, Ukraine.
24. Melikhova, T. O.(2013), Podatkove planuvannia [Tax planning], ZDIA, Zaporozhye, Ukraine.
25. Melikhova, T. O. and Nazarenko, О. О. (2012), "Substantiation of principles of tax planning to increase the level of financial security of the enterprise", Economic Forum, vol. 1, pp. 326—333.
26. Melikhova, T.O. (2018), Ekonomichna bezpeka pidpryyemstva: formyrovanye, kontrol', efektyvnist' [Economic security of the enterprise: formation, control, efficiency], Kherson, Ukraine.
27. Melikhova, T.O. and Holubenko, S. (2012), "Documentation of accounting for payroll calculations in order to strengthen the information security of the enterprise", Skladni systemy i protsesy, vol. 1 (21), pp. 63—67.
28. Ministry of Finance of Ukraine (2015), Order "On approval of the form of Tax calculation of amounts of income accrued (paid) in favor of individuals and amounts of tax withheld from them (form № 1DF) and the Procedure for filling in and submitting by tax agents Tax calculation of amounts of income accrued (paid) ) in favor of individuals, and the amount of tax withheld from them", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0111-15 (accessed 15 Dec 2020).
29. Melikhova, T.O. and Yeremenko, M. (2013), "Improvement of the analytical accounting of wage settlements for improving the quality of control", Mater. Vseukr. nauk.-prakt. konf. molodykh vchenykh, aspirantiv ta studentiv "Stan ta perspektyvy rozvytku bukhhalters'koho obliku v Ukrayini", [Mather. Allukr. Sciences-practical. Conf. young adulthood, aspirants, and students "Stan that prospect for the development of the accounting sector in Ukraine"], NU DPSU, Irpin', Ukraine, 28 feb, pp. 105—107.
30. Makarenko, A.P. Melikhova, T.O. Podmeshalska, Y.V. and Chakalova, N.S. (2018), Bukhhalterskyy oblik: navch.-metod. posibnyk [Accounting: teaching method. manual], ZDIA, Zaporizhzhya, Ukraine.
31. Makarenko, A.P., Melikhova, T.O. and Chakalova, N.S. (2017), Podatkove planuvannya ta minimizatsiya podatkovykh ryzykiv: navch. posibnyk [Tax planning and minimization of tax risks: teaching. manual], ZDIA, Zaporizhzhya, Ukraine.
32. Podmeshal's'ka, Yu. Melikhova, T.O. and Chakalova, N.S. (2017), Bukhhalters'kyy oblik: navch.-metod. posibnyk [Accounting: teaching method. manual], ZDIA, Zaporizhzhya, Ukraine.
33. Makarenko, A.P. Melikhova, T. O. and Chakalova, N.S. (2020), Teoriya i metodyka dokumentuvannya v obliku ta audyti [Theory and methods of documentation in accounting and auditing], ZNU, Zaporizhzhya, Ukraine.
34. Melikhova, T.O. and Troyan, O.V. (2017), "Analysis of the impact of the tax burden on the level of tax security of the enterprise", Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 20, pp. 33—37.
35. Melikhova, T. and Shtepa, V. (2020), "Improving taxation, accounting and auditing of value added tax to improve tax planning", Agrosvit, vol. 22, pp. 34—42. DOI: 10.32702/2306-6792.2020.22.34
36. Melikhova, T. and Sharko, D. (2020), "Improving accounting and auditing of settlements with customers at the enterprise", Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 21—22, pp. 30—36. DOI: 10.32702/2306-6814.2020.21-22.30

№ 1-2 2021, стор. 20 - 32

Дата публікації: 2021-01-29

Кількість переглядів: 1924

Відомості про авторів

А. П. Макаренко

д. е. н., професор кафедри обліку, аналізу оподаткування та аудиту,Інженерний навчально-науковий інститут ЗНУ, м. Запоріжжя

A. Makarenko

Doctor of Economic Sciences, Professor of the Department of Accounting and Auditing, Engineering Educational and Scientific Institute of Zaporizhzhia National University

ORCID:

0000-0002-9576-928X


О. І. Зарубєжнова

магістрант кафедри обліку, аналізу, оподаткування та аудиту,Інженерний навчально-науковий інститут ЗНУ, м. Запоріжжя

O. Zarubezhnova

Master's student of the Department of Accounting, Analysis, Taxation and Audit,Engineering Educational and Scientific Institute of Zaporizhzhia National University

ORCID:

0000-0002-9745-3094

Як цитувати статтю

Макаренко А. П., Зарубєжнова О. І. Удосконалення оподаткування, обліку та податкової звітності нарахування заробітної плати в ломбардах. Агросвіт. 2021. № 1-2. С. 20–32. DOI: 10.32702/2306-6792.2021.1-2.20

Makarenko, A. and Zarubezhnova, O. (2021), “Improvement of taxation, accounting and tax reporting payroll in the pawnshops”, Agrosvit, vol. 1-2, pp. 20–32. DOI: 10.32702/2306-6792.2021.1-2.20

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.