EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ РОЗВИТКУ СУЧАСНОЇ СИСТЕМИ ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ В УКРАЇНІ
А. М. Третяк, В. М. Третяк

Назад

DOI: 10.32702/2306-6792.2021.1-2.3

УДК: 332.2.01:332.36

А. М. Третяк, В. М. Третяк

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ РОЗВИТКУ СУЧАСНОЇ СИСТЕМИ ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ В УКРАЇНІ

Анотація

Обгрунтовано, що сучасні економічні, екологічні, соціальні та інституціональні умови розвитку системи економічно-ефективного, екологічно-безпечного та соціально-збалансованого землекористування в Україні висунули ряд нових напрямів розширення змісту терміну "система землекористування". Обгрунтовано, що під системою землекористування необхідно розуміти інтегральну багатофункціональну соціально-економічну та природну систему, що включає підсистеми: 1) землекористування сформоване у виді земельної ділянки або їх сукупності, яке характеризується правами володіння, користування, розпорядження та іншими видами "пучка" прав як матеріальний актив і речова складова земельного капіталу; 2) землекористування сформоване у виді прав володіння, користування, управління (за виключенням розпорядження) земельними та іншими природними ресурсами в межах земельної ділянки або їх сукупності та територій, як нематеріальний актив і інтелектуальна складова земельного капіталу; 3) землекористування як процес організації збереження, використання і охорони земель та інших природних ресурсів, що результатується у виді земельної, екологічної та містобудівної ренти і є оціночною складовою економічного активу та функціональною земельного капіталу; 4) державна реєстрація земельних ділянок та прав на них а також територіальних та індивідуальних, по відношенню земельних ділянок, обмежень у використанні земель та інших природних ресурсів, що сформовані в процесі землеустрою та землевпорядкування.
Обгрунтовано, що інституційне середовище формування і регулювання функціонування системи землекористування повинно базуватися на новітній інституціонально-поведінковій економічній теорії, яка базується на: новій економічній історії, теорії суспільного вибору, теорії власності, теорії економічних організацій, теорії поведінкової (організаційної) економіки, теорії оптимального контракту (угоди), теорія трансакційних витрат. Вони є базовою основою для розвитку теоретичних засад формування і регулювання функціонування системи землекористування. Визначено, що важливою інституцією і механізмом формування та регулювання функціонування системи землекористування є землеустрій та землевпорядкування. Їх інституціональне середовище та його ефективність у формуванню і регулюванню функціонування системи землекористування, як і відносин прав власності на землю та інші природні ресурси, нами буде розглянуто в подальших дослідженнях.

Ключові слова: теорія; землекористування; система землекористування; види прав власності; новітня інституціонально-поведінкова теорія.

Література

1. Третяк А.М. Історія земельних відносин і землеустрою: навч. посіб. — К.: Аграрна наука, 2002. — 167 с.
2. Третяк А.М. Наукові основи економіки землекористування та землевпорядкування / Третяк А.М., Другак В.М. — К.: ТОВ "ЦЗРУ", 2003 — 345 с.
3. Другак В.М. Теоретичні та методичні основи економіки землекористування / В.М. Другак. — К.: ЦЗРУ, 2004 — 129 с.
4. Третяк А.М. Землевпорядне проектування: теоретичні та методичні основи інвестицій у землекористування / А.М. Третяк, В.М. Другак, Д.П. Романська. — К.: ТОВ "ЦЗРУ", 2007. — 246 с.
5. Третяк А.М. Економіка землекористування та землевпорядкування: навч. посібник / А.М. Третяк. — К.: ТОВ ЦЗРУ, 2004. — 542 с.
6. Третяк А.М. Земельний капітал: теоретико-методологічні основи формування та функціонування: монографія / Третяк А.М. — Львів: Сполом, 2011.— 520 с.,
7. Третяк А.М. Екологія землекористування: теоретико-методологічні основи формування та адміністрування: монографія / А.М. Третяк. — Херсон: Грінь Д.С.,2012.— 440 с.
8. Третяк А.М. Земельна політика та земельні відносини: соціально-економічні і духовні аспекти розвитку / А.М. Третяк, В.М. Другак. — К.: ННЦ ІАЕ, 2007. — 178 с.
9. Третяк А.М. Сутність і поняття екології землекористування в умовах нових земельних відносин // А.М. Третяк. Екологічні науки.— 2012. — № 2.— С. 84—91.
10. Третяк А.М. Головні функціонали буття і критерії політики сталого розвитку України як унікальної європейської цивілізації / А.М. Третяк, В.М. Другак // Стратегія соціально-економічного розвитку України. Наук. вид. в 2-х том. — К.: "Юрисконсульт", 2014.— 304 с. С. 188—194.
11. Третяк А.М. Сутність та поняття економіки рекреаційного землекористування у сфері природокористування в умовах нових земельних відносин / А.М. Третяк, Г.В. Гребенник // Землеустрій, кадастр і моніторинг земель. —2014. — № 1—2. — С. 92—101.
12. Третяк А., Третяк В. Поняття, сутність та зміст раціонального використання землі: теорія, методологія та практика / А. Третяк, В. Третяк // Землевпорядний вісник. — 2015. — № 8. — С. 21—25.
13. Капіталізація землекористування населених пунктів в процесі зміни їх меж та трансформації видів використання земель: монографія / А.М. Третяк, В.М. Третяк, Н.А. Третяк, А.В. Лобунько. — Херсон: ОЛДІ-ПЛЮС, 2016. — 133 с.
14. Третяк А.М., Мельничук А.Ю. Поняття та сутність землекористування оборони в Україні. Землеустрій, кадастр і моніторинг земель. — № 3. — 2018. С. 21—34.
15. Третяк А.М. Економіка земельного ринку: базові засади теорії, методології, практики: монографія / А.М. Третяк, В.М. Третяк, О.Ф. Ковалишин, Н.А. Третяк; [за заг. ред. А.М. Третяка]. — Львів: СПОЛОМ, 2019. — 488 с.
16. Другак В.М. Економіка сільськогосподарського землекористування: теорія, методологія та практика: дис.... доктора екон. наук: 08.00.06 / В.М. Другак. — К., 2010. — 461 с.
17. Другак В.М. Теоретичні та методичні основи економіки землекористування / В.М. Другак. — К.: ЦЗРУ, 2004. — 129 с.
18. Хвесик М.А. Інституціональна модель природокористування в умовах глобальних викликів / М.А. Хвесик, В.А. Голян. — К.: Кондор, 2007. — 772 с.
19. Рогач С.М. Проблеми формування та збалансування інституціонального середовища сфери природокористування України. URL: http://global-national.in.ua/archive/11-2016/128.pdf
20. Третяк А.М., Третяк В.М. Концептуальні засади новітньої інституціонально-поведінкової економічної теорії для економіки землекористування України. MODERN PROBLEMS IN SCIENCE. Abstracts of VIII International Scientific and Practical Conference Prague, Czech Republic. November 09—12, 2020. С. 163—166.

A. Tretiak, V. Tretiak

THEORETICAL BASIS OF A MODERN LAND USE SYSTEM DEVELOPMENT IN UKRAINE

Summary

It is substantiated that modern economic, ecological, social and institutional development conditions of the economically efficient, ecologically safe and socially balanced land use system in Ukraine have put forward a number of new directions of expanding the meaning of the term "land use system". It is proposed to understand the land use system as an integrated socio-economic and natural system, which includes following subsystems:
1) land use formed in the form of a land plot or their aggregate, characterized by the rights of ownership, use, disposal and other types of rights "bundle" as a material asset and a material component of land capital;
2) land use formed in the form of rights of ownership, use, management (except disposal) of land and other natural resources within the land plot or their aggregate and territories, as an intangible asset and an intellectual component of land capital;
3) land use as a process of organizing preservation, use and protection of land and others natural resources, resulting in the form of land-, environmental- and urban-planning rent and is an estimated component of an economic asset and functional land capital;
4) state registration of land plots and rights to them, as well as territorial and individual in relation to land plots, restrictions on the use of land and other natural resources formed in the process of land management and land ordering.
It is substantiated that the institutional environment of formation and regulation of land use system should be based on the latest institutional-behavioral economic theory, which is based on: new economic history, theory of social choice, theory of property, theory of economic organizations, theory of behavioral (organizational) economy, theory of optimal contract (agreements), the theory of transaction costs. They are the foundation for the development of theoretical framework of the formation and regulation of the land use system. It is determined that land management and land ordering are an important institution and mechanism of formation and regulation of functioning of land use system. Their institutional environment and its effectiveness in shaping and regulating the functioning of the land use system, as well as the relationship of ownership of land and other natural resources we will consider in further research.

Keywords: theory; land use; land use system; types of property rights; the latest institutional-behavioral theory.

References

1. Tretiak, А.М. (2002), Istoriia zemel'nykh vidnosyn i zemleustroiu [History of land relations and land management], Ahrarna nauka, Kyiv, Ukraine.
2. Tretiak, А.М. (2003), Naukovi osnovy ekonomiky zemlekorystuvannia ta zemlevporiadkuvannia [Scientific bases of land use economics and land management], TOV "TsZRU", Kyiv, Ukraine.
3. Drugak, V.M. (2004), Teoretychni ta metodychni osnovy ekonomiky zemlekorystuvannia [Theoretical and methodical bases of land use economy], TOV "TsZRU", Kyiv, Ukraine.
4. Tretiak, A.M. (2007), Zemlevporiadne proektuvannia: teoretychni ta metodychni osnovy investytsij u zemlekorystuvannia [Land management design: theoretical and methodical bases of investments in land use], TOV "TsZRU", Kyiv, Ukraine.
5. Tretiak, А.М. (2004), Ekonomika zemlekorystuvannia ta zemlevporiadkuvannia [Economics of land use and land management], TOV "TsZRU", Kyiv, Ukraine.
6. Tretiak, A. (2011), Zemelnyi kapital: teoretyko-metodolohichni osnovy formuvannia ta funktsionuvannia [Land capital: theoretical and methodological foundations of formation and operation], SPOLOM, Lviv, Ukraine
7. Tretiak, A.M. (2012), Ekolohiia zemlekorystuvannia: teoretyko-metodolohichni osnovy formuvannia ta administruvannia [Ecology of land use: theoretical and methodological bases of formation and administration], Hrin D.S., Kherson, Ukraine.
8. Tretiak, А.М. (2007), Zemel'na polityka ta zemel'ni vidnosyny: sotsial'no-ekonomichni i dukhovni aspekty rozvytku [Land policy and land relations: socio-economic and spiritual aspects of development], NNTs IAE, Kyiv, Ukraine.
9. Tretiak, A.M. (2012), "The essence and concept of ecology of land use in terms of new land relations", Ekolohichni nauky, vol. 2, pp. 84—91.
10. Tretiak, А.М. (2014), "The main functionalities of life and criteria of sustainable development policy of Ukraine as a unique European civilization", Stratehiia sotsial'no-ekonomichnoho rozvytku Ukrainy [Strategy of socio-economic development of Ukraine], Yuryskonsul't, Kyiv, Ukraine, pp. 188—194.
11. Tretiak, А.М. (2014), "The essence and concept of the economy of recreational land use in the field of nature management in terms of new land relations", Zemleustrij, kadastr i monitorynh zemel', vol. 1—2, pp. 92—101.
12. Tretiak, A. and Tretyak, V. (2015), "The concept, essence and content of rational land use: theory, methodology and practice", Zemlevporiadnyj visnyk, vol. 8, pp. 21—25.
13. Tretyak, A.M. Tretyak, V.M. Tretiak, N.A. and Lobunko, A.V. (2016), Kapitalizatsiia zemlekorystuvannia naselenykh punktiv v protsesi zminy ikh mezh ta transformatsii vydiv vykorystannia zemel' [Capitalization of land use of settlements in the process of changing their boundaries and transformation of land use], OLDI-PLYuS, Kherson, Ukraine.
14. Tretiak, A.M. and Melnichuk, A.Y. (2018), "The concept and essence of military land use in Ukraine", Zemleustrij, kadastr i monitorynh zemel', vol. 3, pp. 21—34.
15. Tretiak, A.M. Tretiak, V.M. Kovalyshyn, O.F. and Tretiak, N.A. (2019), Ekonomika zemelnoho rynku: bazovi zasady teorii, metodolohii, praktyky [Land market economics: basic principles of theory, methodology, practice], SPOLOM, Lviv, Ukraine.
16. Drugak, V.M. (2011), "Economics of agricultural land use: theory, methodology and practice", Abstract of Ph.D. dissertation, Economy, Кyiv, Ukraine.
17. Druhak, V.M. (2004), Teoretychni ta metodychni osnovy ekonomiky zemlekorystuvannia [Theoretical and methodological foundations of land use economics], TOV "TsZRU", Kyiv, Ukraine.
18. Khvesyk, M.A. (2007), Instytutsional'na model' pryrodokorystuvannia v umovakh hlobal'nykh vyklykiv [Institutional model of nature management in terms of global challenges], Kondor, Kyiv, Ukraine.
19. Rogach, S.M. (2016), "Problems of Formation and Balancing of the Institutional Environment in the Sphere of Environmental Management in Ukraine", available at: http://global-national.in.ua/archive/11-2016/128.pdf (Accessed 25 Dec 2020).
20. Tretiak, A.M. and Tretyak, V.M. (2020), "Conceptual bases of the newest institutional-behavioral economic theory for economy of land use of Ukraine", MODERN PROBLEMS IN SCIENCE. Abstracts of VIII International Scientific and Practical Conference, Prague, Czech Republic. November 09—12, pp. 163—166.

№ 1-2 2021, стор. 3 - 11

Дата публікації: 2021-01-29

Кількість переглядів: 1913

Відомості про авторів

А. М. Третяк

д. е. н., професор, головний науковий співробітник, Інститут агроекології і природокористування НААН України

A. Tretiak

Doctor of Economic Sciences, Professor, Chief Researcher, Institute of Agroecology and Nature Management of NAAS of Ukraine

ORCID:

0000-0002-1154-4797


В. М. Третяк

д. е. н., професор, професор кафедри геодезії та землеустрою, Сумський національний аграрний університет

V. Tretiak

Doctor of Economic Sciences, Professor, Professor of the Department of Geodesy and Land Management, Sumy National Agrarian University

ORCID:

0000-0001-6779-1941

Як цитувати статтю

Третяк А. М., Третяк В. М. Теоретичні засади розвитку сучасної системи землекористування в Україні. Агросвіт. 2021. № 1-2. С. 3–11. DOI: 10.32702/2306-6792.2021.1-2.3

Tretiak, A. and Tretiak, V. (2021), “Theoretical basis of a modern land use system development in Ukraine”, Agrosvit, vol. 1-2, pp. 3–11. DOI: 10.32702/2306-6792.2021.1-2.3

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.