EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

АНАЛІЗ ПОДАТКОВОГО НАВАНТАЖЕННЯ БАНКІВ УКРАЇНИ ТА НАПРЯМИ ЙОГО ОПТИМІЗАЦІЇ
Я. Д. Малкіна

Назад

DOI: 10.32702/2306-6792.2020.24.72

УДК: 657

Я. Д. Малкіна

АНАЛІЗ ПОДАТКОВОГО НАВАНТАЖЕННЯ БАНКІВ УКРАЇНИ ТА НАПРЯМИ ЙОГО ОПТИМІЗАЦІЇ

Анотація

У статті вивчено теоретичні положення методики визначення податкового навантаження. Його можна розглядати як прояв реакції на високий рівень податків та зборі, що гальмує розвиток економіки. Водночас збільшення рівня податкового навантаження на банківські установи впливає двояко: прямолінійно, коли банк виступає платником податків, та опосередковано, шляхом зміни кількості податкових процедур, пов'язаних з клієнтами, прискорення розвиток економіки загалом.
У роботі проведено аналіз досліджень і публікацій, в яких започатковано розв'язання цієї проблеми, на які спирається автор, виділено невирішені раніше частини загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття. Визначено, що подальше дослідження потребує уточнення факторів, які впливають на податкове навантаження. Внесено пропозиції щодо додаткового дослідження складової, пов'язаної з оцінкою неподаткових зобов'язань. Її варто назвати "соціальна складова податкового навантаження".
У роботі проаналізовано міжнародну методику оцінки та присвоєння рейтингу простоти сплати податків, як основної складової податкового навантаження в Україні. За останні п'ять років Україна зміцнила свої позиції рейтингові позиції шляхом зменшення загальної ставки податкового навантаження та спрощення облікових процедур щодо податкових розрахунків.
Загалом оптимізація податкового навантаження на банки України стосується трьох основних напрямів: зміни суми нарахованих податків та зборів, скорочення витрат часу на організацію системи розрахунків та удосконалення методології обліку податкових розрахунків. Їх реалізація можлива на рівні держави та галузі (власне банківського сектору) або у частині внесення змін до внутрішньої політики банку. Увага приділена саме дослідженню останніх.
Було також виставлено, що на вітчизняні банки покладено навантаження, оскільки банк виступає як посередник у процесі сплати податків та зборів своїх клієнтів. Розроблено рекомендації у частині оптимізації рівня податкового навантаження, на основі вітчизняного та закордонного досвіду. Вони стосуються зменшення відповідальності у процесі податкових розрахунків.

Ключові слова: податкове навантаження; банки України; напрями оптимізації; складність сплати податків.

Література

1. Динаміка податкового навантаження в Україні в контексті реалізації податкової реформи / за ред. Т.І. Єфименко, А.М. Соколовської. — К.: ДННУ "Академія фінансового управління", 2013. — 494 с.
2. Дропа Я. Податкове навантаження та його влив на економіку України / Я. Дропа, І. Чабан // Формування ринкової економіки в Україні. — 2009. — Вип. 19. — С. 213—218.
3. Троц Н.М. Фінансові інвестиційні ресурси та їх податкове стимулювання / Н.М. Троц // Формування ринкових відносин в Україні. — 2012. — № 11. — С. 86—91.
4. Євченко Н.Г. Податкове навантаження як показник ефективності оподаткування банківської системи / Н.Г. Євченко // Збірник наукових праць Соціально-економічні дослідження в перехідний період. Ринкові перетворення в Україні в умовах світових інтеграційних процесів: зб. наук. праць / НАН України, Інститут регіональних досліджень; ред. акад. НАН України М.І. Долішній. — Львів, 2005. — Вип. 6 (LVI). — С. 409—414.
5. Папава В. Лафферів ефект у посткомуністичній економіці // Економіка України, 2003. — №9. — С. 51—59.
6. Paying Taxes // The Doing Business (проект Світового банку): веб сайт. URL: http://www.doingbusiness.org. (дата звернення: 23.11.2020).
7. Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-VI, зі змінами та доповненнями [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://kodeksy.com.ua/podatkovij_kodeks_ukraini/statja-30.htm (дата звернення: 02.09.2020).
8. Валігура В.А. Фіскальні технології управління податковим боргом у контексті його оптимізації / В.А. Валігура, Н.М. Михальчук // Наукові записки [Національного університету "Острозька академія"]. Сер.: Економіка. — 2011. — Вип. 16. — С. 12—21.
9. Трубіна М.В. Списання безнадійного податкового боргу: зарубіжний досвід / М.В. Трубіна // Протидія мінімізації сплати податків: світовий досвід та практика України: збірник матеріалів ІІ науково-практичного круглого столу. — Ірпінь: НДІ фіскальної політики, 2019. — С. 187.
10. Waserman F. Les finances publiques France: Dеcouverte de la vie publique. Edition 9. 2018. p. 230.
11. Laval D. Les Franсais et le paiement des factures // Rapport Payboost. URL: https://www.payboost.com/a-propos/blog/articles/les-francais-et-le-paiement-des-factures-41-43.html (дата звернення: 02.09.2020).

Ya. Malkina

ANALYSIS OF THE TAX BURDEN OF UKRAINIAN BANKS AND DIRECTIONS OF ITS OPTIMIZATION

Summary

The article examines the theoretical provisions of the methods of determining the tax burden. The tax burden can be studied as a reaction to the existence of high level of taxes and fees in economy that slows down its development. Moreover, increasing the level of the tax burden has a twofold effect on banking institutions: direct, when the bank acts as a taxpayer, and indirect, by changing the number of customer-related tax procedures and economic development acceleration in general.
The paper provides the analysis of research studies and publications that include the solution to this problem on which the author relies; the formerly unsolved aspects of the problem are emphasized. It is established that further research needs to clarify the factors that affect the tax burden. Suggestions for further improvements of the tax burden analysis related to the assessment of non-tax liabilities are put forward. It should be called "the social component of the tax burden".
The paper analyzes the international methodology of assessment and assigning the ease of paying taxes index as the main component of the tax burden in Ukraine. Over the past five years, Ukraine has strengthened its position by reducing the overall tax burden and simplifying accounting procedures for tax calculations.
In general, the tax burden optimization on Ukrainian banks concerns three main areas: changing the amount of charged taxes and fees, reducing the time spent on the organization of the settlement system, and improving the methodology of accounting for tax settlements. It can be implemented at the level of the state and the sector (actually the banking sector) or in terms of making changes to the internal policy of the bank. The focus is on the studying of the latter.
It has been identified that domestic banks are burdened, as the bank acts as an intermediary in the process of paying taxes and fees to its customers. Recommendations have been set up in terms of optimizing the level of tax burden, based on domestic and foreign experience. They concern the reduction of liability in the process of tax calculations.

Keywords: tax burden; banks of Ukraine; directions of optimization; complexity of tax payment.

References

1. Yefymenko, T.I. and Sokolovs'ka, A.M. (2013), Dynamika podatkovoho navantazhennia v Ukraini v konteksti realizatsii podatkovoi reformy [Dynamics of the tax burden in Ukraine in the context of tax reform], Akademiia finansovoho upravlinnia, Kyiv, Ukraine.
2. Dropa, Ya. and Chaban, I. (2009), "Tax burden and its impact on the economy of Ukraine", Formuvannia rynkovoi ekonomiky v Ukraini, vol. 19. pp. 213—218.
3. Trots, N.M. (2012), "Financial investment resources and their tax incentives", Formuvannia rynkovykh vidnosyn v Ukraini, vol. 11, pp. 86—91.
4. Yevchenko, N.H. (2005), "Tax burden as an indicator of the efficiency of taxation of the banking system", Sotsial'no-ekonomichni doslidzhennia v perekhidnyj period. Rynkovi peretvorennia v Ukraini v umovakh svitovykh intehratsijnykh protsesiv, vol. 6, pp. 409—414.
5. Papava, V. (2003), "The Laffer effect in the post-communist economy". Ekonomika Ukrainy, vol. 9, pp. 51—59.
6. The official side of the Doing Business: project by The World bank (2015—2020), "Data: Paying Taxes", available at: http://www.doingbusiness.org (Accessed 23 November 2020).
7. Verkhovna Rada of Ukraine (2010), "Tax Code of Ukraine", available at: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2755-17 (Accessed 02 September 2020).
8. Valihura, V. A. and Mykhal'chuk, N.M. (2011), "Fiscal technologies of tax debt management in the context of its optimization", Naukovi zapysky [Natsional'noho universytetu "Ostroz'ka akademiia", vol. 16, pp. 12—21.
9. Trubina, M.V. (2019), "Write-off of bad tax debt: foreign experience", Protydiia minimizatsii splaty podatkiv: svitovyj dosvid ta praktyka Ukrainy: zbirnyk materialiv II naukovo-praktychnoho kruhloho stol [Conference Proceedings of the VII scientific-practical round table], NDI fiskal'noi polityky, Irpin, Ukraine, p. 187.
10. Waserman, F. (2018), Public finances [Les finances publiques], 9nd ed, Decouvert de la vie publique, France.
11. Laval, D. (2017), "Les Franсais et le paiement des factures", Rapport Payboost, available at: https://www.payboost.com/a-propos/blog/articles/les-francais-et-le-paiement-des-factures-41-43.html (Accessed 02 September 2020).

№ 24 2020, стор. 72 - 78

Дата публікації: 2021-01-06

Кількість переглядів: 506

Відомості про авторів

Я. Д. Малкіна

аспірант кафедри обліку в кредитних і бюджетних установах та економічного аналізу, ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені В. Гетьмана"

Ya. Malkina

Postgraduate student of the Department of Credit and Budget Institutions Accounting and Economic Analysis, Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman

ORCID:

0000-0002-3307-9398

Як цитувати статтю

Малкіна Я. Д. Аналіз податкового навантаження банків України та напрями його оптимізації. Агросвіт. 2020. № 24. С. 72–78. DOI: 10.32702/2306-6792.2020.24.72

Malkina, Ya. (2020), “Analysis of the tax burden of ukrainian banks and directions of its optimization”, Agrosvit, vol. 24, pp. 72–78. DOI: 10.32702/2306-6792.2020.24.72

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.