EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

КЛЮЧОВІ ПРОБЛЕМИ ТА ПРИНЦИПИ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦТВА В УМОВАХ ЦИФРОВОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ В УКРАЇНІ
А. А. Данканич, О. О. Королович

Назад

DOI: 10.32702/2306-6792.2020.24.56

УДК: 502.131.1:339.922.

А. А. Данканич, О. О. Королович

КЛЮЧОВІ ПРОБЛЕМИ ТА ПРИНЦИПИ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦТВА В УМОВАХ ЦИФРОВОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ В УКРАЇНІ

Анотація

Україна, як інші країни-члени ООН, доєдналася до глобального процесу забезпечення сталого розвитку, шляхом цифрової трансформації. Наразі необхідне прискорення процесів цифрової трансформації для швидшого переходу до сталого розвитку підприємництва. Відтак метою статті є виділення ключових проблем та принципів сталого розвитку підприємництва в умовах цифрової трансформації України. Відповідно до мети завданнями дослідження є: 1) виділення принципів, яких повинні прагнути підприємниці на шляху до сталого розвитку господарської діяльності; 2) виділення системних проблем сталого розвитку підприємництва.
За результатами дослідження констатовано, що виділення загальних принципів сталого розвитку підприємництва пов'язане із необхідністю формування положень, які задають базову модель ланцюга створення вартості в умовах цифрової трансформації. Дія окреслених вихідних положень продукує трансформації у технологічних зв'язках всередині ланцюга цінностей, що перебуває в процесі цифровізації. Виділення приватних принципів сталого розвитку підприємництва пов'язане з особливостями цифрового ланцюга створення вартості. Дія окреслених положень продукує унікалізацію характеристик підприємця, що вигідно відрізняють його від підприємців із нецифровим ланцюгом створення вартості.
Зміст принципів сталого розвитку підприємництва в умовах цифрової трансформації потребує активізації розвитку цифрових інфраструктур, що актуалізує ряд системних проблем, які потребують розв'язання.
Розв'язання проблем та застосування принципів сталого розвитку підприємництва (в умовах цифрової трансформації України) може стати основою переорієнтування національної системи управління процесами підприємництва на сталій розвиток.

Ключові слова: сталий розвиток; цифровізація; підприємництво.

Література

1. Демків Я.В. Формування споживчої вартості високотехнологічних товарів / Я.В. Демків // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". 2008. № 623. — С. 68—73.
2. Експортна стратегія для сектору інформаційних технологій, 2019—2023. Дослідження Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України, 2019. — 98 с.
3. Коваленко І.А. Актуальні проблеми захисту й охорони прав інтелектуальної власності в мережі Інтернет в умовах глобалізації суспільства та сучасних технологій / І.А. Коваленко // Вчені записки ТНУ ім.. Вернадського, 2018. — № 3. — С. 52—54.
4. Літавський Т. Захист ІВ у мережі Інтернет: як це теоретично має працювати? / Т. Літавський // Захист ІВ / Авторське право, 2020. — № 12 (718). URL: https://yur-gazeta.com/publications/practice/zahist-intelektualnoyi-vlasnosti-avtorske-pravo/zahist-iv-u-merezhi-internet-yak-ce-teoretichno-mae-pracyuvati.html
5. Мостенська Т.Л. Роль ланцюга створення цінності у забезпеченні конкурентоспроможності підприємств / Т.Л. Мостенська, О.В. Тур // Вісник Черкаського університету. 2018. — № 4. — С. 75—84.
6. На шляху до цифрового суспільства: як Україні не втратити час URL: http://cpis.org.ua/na-shlyahu-do-czifrovogo-suspilstva-yak-ukra%D1%97ni-ne-vtratiti-chas/
7. Україна 2030Е — Країна з розвинутою цифровою економікою / Інститут майбутнього. URL: https://strategy.uifuture.org/kraina-z-rozvinutoyu-cifrovoyu-ekonomikoyu.html
8. Черников А. Утечки данных 2019: статистика, тенденции кибербезопасности и меры по снижению рисков взлома / А. Черников. URL: https://vc.ru/services/103616-utechki-dannyh-2019-statistika-tendencii-kiberbezopasnosti-i-mery-po-snizheniyu-riskov-vzloma
9. Josh Kaufman. The Personal MBA: A World-Class Business Education in a Single Volume, Portfolio Penguin, 2012. — 464 p.
10. Taylor Hatmaker. Virtual Goods: the next big business model URL: https://techcrunch.com/2007/06/20/virtual-goods-the-next-big-business-model

A. Dankanych, O. Korolovych

KEY CHALLENGES AND PRINCIPLES FOR SUSTAINABLE ENTREPRENEURSHIP DEVELOPMENT IN THE DIGITAL TRANSFORMATION IN UKRAINE

Summary

Ukraine, like other United Nations member countries, had joined the global process of achieving sustainable development through digital transformation. What is needed now is to accelerate the digital transformation processes to accelerate the transition to sustainable enterprise development. The purpose of the article is to highlight the key problems and principles of sustainable entrepreneurship development in the digital transformation of Ukraine. The objectives of the study are: 1) to highlight the principles to be followed in the pursuit of sustainable development of the entrepreneur; 2) to highlight systemic issues of sustainable development.
The study found that the singling out of the general principles of sustainable business development is linked to the need for regulations that provide a basic model for the value chain in digital transformation. The operation of the delineated entry points produces transformations in technological linkages within the value chain in the process of digitization.
The singling out of private principles for sustainable business development is linked to the characteristics of the digital value chain. The effect of these provisions is to unify the characteristics of the entrepreneur in a way that favorably distinguishes him from those with a non— digital value chain.
The content of the principles of sustainable business development in digital transformation requires the enhancement of digital infrastructures and updates several systemic issues that need to be addressed.
Solving the problems and applying the principles of sustainable entrepreneurship development in the context of digital transformation in Ukraine can become the basis for reorienting the national system of entrepreneurship management towards permanent development. However, to determine the content of such regulated processes, a mathematical evaluation of the shapes and vectors is necessary. They will determine the ultimate manifestation of evolution. They help to identify ways of minimizing the damage to the ability of future generations to meet their own needs and the levels of more responsible entrepreneurial activity (mapping reorientation).

Keywords: sustainable development; digitization; entrepreneurship.

References

1. Demkiv, Ya.V. (2008), "Formation of consumer value of high-tech goods", Visnyk Natsional'noho universytetu "L'vivs'ka politekhnika", vol. 623, pp. 68—73
2. Ministry for Development of Economy, Trade and Agriculture of Ukraine (2019), Eksportna stratehiia dlia sektoru informatsijnykh tekhnolohij, 2019—2023 [Export strategy for the information technology sector, 2019—2023], Ministry for Development of Economy, Trade and Agriculture of Ukraine, Kyiv, Ukraine.
3. Kovalenko, I.A. (2018), "Actual problems of protection and protection of intellectual property rights on the Internet in the context of globalization of society and modern technologies", Vcheni zapysky TNU im. Vernads'koho, vol. 3, pp. 52—54.
4. Litavs'kyj, T. (2020), "IP protection on the Internet: how should it theoretically work?", Avtors'ke pravo, vol. 12(718), available at: https://yur-gazeta.com/publications/practice/zahist-intelektualnoyi-vlasnosti-avtorske-pravo/zahist-iv-u-merezhi-internet-yak-ce-teoretichno-mae-pracyuvati.html (Accessed 30 Nov 2020).
5. Mostens'ka, T.L. and Tur, O.V. (2018), "The role of the value chain in ensuring the competitiveness of enterprises", Visnyk Cherkas'koho universytetu, vol. 4, pp. 75—84.
6. Dzhun, A. (2019), "Moving towards a digital society: how Ukraine should not to lose a chance", available at: http://cpis.org.ua/na-shlyahu-do-czifrovogo-suspilstva-yak-ukra%D1%97ni-ne-vtratiti-chas/ (Accessed 30 Nov 2020).
7. Institute of the Future (2020), "Ukraine 2030E — a country with a developed digital economy", available at: https://strategy.uifuture.org/kraina-z-rozvinutoyu-cifrovoyu-ekonomikoyu.html (Accessed 30 Nov 2020).
8. Chernykov, A. (2020), "Data breaches 2019: statistics, cybersecurity trends and measures to reduce the risk of hacking", available at: https://vc.ru/services/103616-utechki-dannyh-2019-statistika-tendencii-kiberbezopasnosti-i-mery-po-snizheniyu-riskov-vzloma (Accessed 30 Nov 2020).
9. Kaufman, J. (2012), The Personal MBA: A World-Class Business Education in a Single Volume, Portfolio Penguin, London, UK.
10. Hatmaker, T. (2007), "Virtual Goods: the next big business model", available at: https://techcrunch.com/2007/06/20/virtual-goods-the-next-big-business-model/ (Accessed 30 Nov 2020).

№ 24 2020, стор. 56 - 64

Дата публікації: 2021-01-06

Кількість переглядів: 496

Відомості про авторів

А. А. Данканич

аспірант кафедри обліку і оподаткування та маркетингу,Мукачівський державний університет

A. Dankanych

Postgraduate student of the Department of Accounting, Taxation and Marketing,Mukachevo State University

ORCID:

0000-0002-7461-5249


О. О. Королович

к. е. н., доцент кафедри обліку і оподаткування та маркетингу,Мукачівський державний університет

O. Korolovych

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Accounting, Taxation and Marketing, Mukachevo State University

ORCID:

0000-0001-5878-0925

Як цитувати статтю

Данканич А. А., Королович О. О. Ключові проблеми та принципи сталого розвитку підприємництва в умовах цифрової трансформації в Україні. Агросвіт. 2020. № 24. С. 56–64. DOI: 10.32702/2306-6792.2020.24.56

Dankanych, A. and Korolovych, O. (2020), “Key challenges and principles for sustainable entrepreneurship development in the digital transformation in Ukraine”, Agrosvit, vol. 24, pp. 56–64. DOI: 10.32702/2306-6792.2020.24.56

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.