EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

РОЗВИТОК МІЖНАРОДНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА У СТРАТЕГІЧНИХ ПЕРСПЕКТИВАХ СТАЛОГО ПРОСТОРОВОГО РОЗВИТКУ КАРПАТСЬКОГО ЄВРОРЕГІОНУ
В. П. Приходько, В. О. Бобрик

Назад

DOI: 10.32702/2306-6792.2020.24.22

УДК: 339.477

В. П. Приходько, В. О. Бобрик

РОЗВИТОК МІЖНАРОДНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА У СТРАТЕГІЧНИХ ПЕРСПЕКТИВАХ СТАЛОГО ПРОСТОРОВОГО РОЗВИТКУ КАРПАТСЬКОГО ЄВРОРЕГІОНУ

Анотація

Метою статті є дослідження розвитку міжнародного співробітництва у стратегічних перспективах сталого просторового розвитку Карпатського Єврорегіону.
У процесі дослідження використовувались: загальнонаукові методи, зокрема: методи узагальнення — для дослідження особливостей розвитку Карпатського Єврорегіону; метод систематизації — для визначення закономірностей сталого просторового розвитку транскордонних територій в умовах глобалізації; системний підхід — для обгрунтування основних пріоритетів та напрямів стратегічних перспектив розвитку Карпатського Єврорегіону.
Проаналізовано основні тенденції розвитку Карпатського Єврорегіону та визначено проблеми, що стримують його інтеграцію у світовий господарський простір. Доведено, що пріоритетним напрямом розвитку Карпатського Єврорегіону є перетворення його на новий європейський мегарегіон, який буде активно просувати себе в Європейському Союзі з новими цілями. Запроопонована реалізація конкретних дій і ініціатив співпраці, що передбачає позиціонування Карпатського Єврорегіону в розрізі різних правил ЄС, які спрямовують його структурні елементи, як пріоритетний мегарегіон.
Запропоновано напрями реалізації міжнародного економічного та науково-технічного співробітництва в контексті стратегічних перспектив сталого розвитку транскордонних територій Карпатського (Центрально-Східного) регіону, що засновані на таких пріоритетах: підтримка євроатлантичної інтеграції України; гармонійний розвиток людських ресурсів; підвищення доступності, розвиток системи громадського транспорту на території Карпатського Єврорегіону і зменшення ізольованості транспортно-географічної ситуації; створення конкурентної економічної структури в рамках єврорегіону; покращення в галузі охорони навколишнього середовища та охорони природи; комплексний розвиток туризму на території Карпатського Єврорегіону; розвиток охорони здоров'я, соціального та культурного середовища; подальше зміцнення зовнішніх зв'язків та підготовка до прийняття підтримки Європейського Союзу.
Наукова новизна полягає у визначенні основних проблем сучасного стану траскордонного співробітництва та обгрунтуванні стратегічних перспектив сталого просторового розвитку Карпатського Єврорегіону в умовах міжнародних економічних зв'язків.
Отримані результати дослідження направлені на забезпечення удосконалення сталого просторового розвитку Карпатського Єврорегіону з урахуванням тенденцій і закономірностей сучасних міжнародних відносин та процесів глобалізації.

Ключові слова: стратегія; програма; транскордонна територія; сталий просторовий розвиток; міжнародне співробітництво.

Література

1. Бобрик В.О. Глокалізаційні трансформації у процесах сталого розвитку Карпатського Єврорегіону. Економіка та держава. 2020. № 8. С. 95—100.
2. "Єврорегіон Карпати — Україна". 10 років спільно для розвитку Карпат. Звіт про діяльність за 2008—2017 роки. 2018. 49 с.
3. Стратегія транскордонного співробітництва "Карпати 2004—2011".: Проєкт Tacis. Ужгород, 2004.
4. Benс V., Dumitru A., Geszteredi A., Kezy B., Kiss G., Kulyk T., Luksha O., Komadi M., Laszlo B.M., Nad'ova M., Nosa-Pylypenko N., Olah C., Pylypenko V., Stankevych-Volosyanchuk O. The Carpathian Euroregion Strategy 2020 & Beyond. Carpathian Euroregion, 2015.
5. Приходько В. П. Міжнародна співпраця регіонів в контексті зближення України та ЄС: зовнішньоекономічні, інвестиційні та управлінські аспекти. Аналітична записка. Національний інститут стратегічних досліджень. URL: http://old2.niss.gov.ua/articles/1554
6. Бобрик В.О., Голонич Я. Зовнішньоекономічні аспекти міжнaроднoї співпраці регіонів в контексті зближення України та Європейського співтовариства. Україна в системі європейської інтеграції [Текст]: Монографія. Навчальний посібник / М. Палінчак, В. Приходько, В. Химинець та ін. Ужгород: ТОВ "РІК-У", 2016. С. 157—176.

V. Prikhodko, V. Bobryk

DEVELOPMENT OF INTERNATIONAL COOPERATION IN STRATEGIC PERSPECTIVES OF SUSTAINABLE SPATIAL DEVELOPMENT OF THE CARPATHIAN EUROREGION

Summary

The aim of the article is to study the development of international cooperation in the strategic perspectives of sustainable spatial development of the Carpathian Euroregion.
In the process of research the following were used: general scientific methods, in particular: generalization methods — to study the peculiarities of the development of the Carpathian Euroregion; systematization method — to determine the patterns of sustainable spatial development of cross-border areas in the context of globalization; systematic approach — to substantiate the main priorities and directions of strategic prospects for the development of the Carpathian Euroregion.
The main trends in the development of the Carpathian Euroregion are analyzed and the problems hindering its integration into the world economic space are identified. It is proved that the priority direction of development of the Carpathian Euroregion is its transformation into a new European megaregion, which will actively promote itself in the European Union with new goals. The implementation of specific actions and cooperation initiatives is proposed, which provides for the positioning of the Carpathian Euroregion in terms of various EU rules that direct its structural elements as a priority megaregion.
The directions of realization of the international economic and scientific and technical cooperation in the context of strategic prospects of sustainable development of cross-border territories of the Carpathian (Central-Eastern) region are offered, which are based on the following priorities: support of Euro-Atlantic integration of Ukraine; harmonious development of human resources; increasing accessibility, development of the public transport system in the Carpathian Euroregion and reducing the isolation of the transport and geographical situation; creation of a competitive economic structure within the Euroregion; improvements in the field of environmental protection and nature protection; complex development of tourism on the territory of the Carpathian Euroregion; development of health, social and cultural environment; further strengthening external relations and preparing for the adoption of European Union support.
The scientific novelty lies in identifying the main problems of the current state of cross-border cooperation and substantiating the strategic prospects for sustainable spatial development of the Carpathian Euroregion in terms of international economic relations.
The obtained results of the research are aimed at ensuring the improvement of sustainable spatial development of the Carpathian Euroregion, taking into account the trends and patterns of modern international relations and globalization processes.

Keywords: strategy; program; cross-border territory; sustainable spatial development; international cooperation.

References

1. Bobryk, V.O. (2020), "Glocalization transformations in the processes of sustainable development of the Carpathian Euroregion", Ekonomika ta derzhava, vol. 8, pp. 95—100.
2. Carpathian Euroregion — Ukraine (2018), 10 rokiv spil'no dlia rozvytku Karpat [10 years together for the development of the Carpathians], Uzhhorod, Ukraine.
3. Tacis (2004), Stratehiia transkordonnoho spivrobitnytstva "Karpaty 2004—2011" [Strategy of cross-border cooperation "Carpathians 2004—2011"], Proekt Tacis, Uzhhorod, Ukraine.
4. Benс, V. Dumitru, A. Geszteredi, A. Kezy, B. Kiss, G. Kulyk, T. Luksha, O. Komadi, M. Laszlo, B. M. Nad'ova, M. Nosa-Pylypenko, N. Olah, C. Pylypenko, V. and Stankevych-Volosyanchuk, O. (2015), The Carpathian Euroregion Strategy 2020 & Beyond, Carpathian Euroregion, Uzhhorod, Ukraine.
5. Prykhodko, V. P. (2020), "International cooperation of regions in the context of rapprochement of Ukraine and the EU: foreign economic, investment and management aspects", Natsionalnyi instytut stratehichnykh doslidzhen, available at: http://old2.niss.gov.ua/articles/1554 (Accessed 30 November 2020).
6. Bobryk, V.O. and Holonych, Ya. (2016), "Foreign economic aspects of international cooperation of regions in the context of rapprochement of Ukraine and the European Community", Ukraina v systemi ievropejs'koi intehratsii [Ukraine in the system of European integration], TOV "RIK-U", Uzhhorod, Ukraine.

№ 24 2020, стор. 22 - 22

Дата публікації: 2021-01-06

Кількість переглядів: 449

Відомості про авторів

В. П. Приходько

д. е. н., професор, завідувач кафедри міжнародних економічних відносин,Ужгородський національний університет

V. Prikhodko

Doctor of Economic Sciences, Professor, Head of the Department of International Economic Relations, Uzhhorod National University

ORCID:

0000-0002-1354-5195


В. О. Бобрик

аспірант, Ужгородський національний університет

V. Bobryk

Postgraduate student, Uzhgorod National University

ORCID:

0000-0002-2315-1376

Як цитувати статтю

Приходько В. П., Бобрик В. О. Розвиток міжнародного співробітництва у стратегічних перспективах сталого просторового розвитку карпатського єврорегіону. Агросвіт. 2020. № 24. С. 22–22. DOI: 10.32702/2306-6792.2020.24.22

Prikhodko, V. and Bobryk, V. (2020), “Development of international cooperation in strategic perspectives of sustainable spatial development of the carpathian euroregion”, Agrosvit, vol. 24, pp. 22–22. DOI: 10.32702/2306-6792.2020.24.22

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.