EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

СТРАТЕГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ІНВЕСТИЦІЯМИ У РОЗВИТОК ПІДПРИЄМНИЦТВА ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД
В. І. Ткачук, Т. В. Швець, М. Ф. Плотнікова

Назад

DOI: 10.32702/2306-6792.2020.24.12

УДК: 338:439.22:658

В. І. Ткачук, Т. В. Швець, М. Ф. Плотнікова

СТРАТЕГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ІНВЕСТИЦІЯМИ У РОЗВИТОК ПІДПРИЄМНИЦТВА ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД

Анотація

Найбільш актуальним і спірним питанням у сучасному суспільстві є проблеми в області екології. У процесі вирішення екологічних проблем держави витратили колосальні кошти, але екологічна ситуація не покращилася, а людство стрімко втрачає здатність контролювати природні явища. Формування екологічної культури передбачає перебудову світу, створення нової системи цінностей, відмова від споживчого підходу до природи, формування у людини здатності збалансувати свої потреби з можливостями природи. Необхідна відмова від старого антропоцентризму, який проявляється в культурній орієнтації виключно на людину і його потреби. Вона виникла в античності, в класичну епоху. Величезну роль у боротьбі з деградацією навколишнього середовища відіграє екологічна культура як у кожній країні, так і в усьому світі. Альтернативою наявним тенденціям є розвиток зеленого сільського туризму, що спроможний поєднати як практику підприємництва, так і оздоровчі, спортивні, світоглядні, культурні та інші цінності. Пріоритетними напрямами розвитку сільських територій стали біологічні, безвідходні, енергозберігаючі технології. Загальне становлення ноосферної системи освіти і виховання формує цілісне світоглядне сприйняття взаємозв'язків у просторі. Загалом формування гармонійного розвитку людини неможливо без природоцентричного підходу в управлінні процесами виробництва та життєдіяльності. Структурування і гармонізація взаємозв'язків "людина-природа" фактично забезпечується ступінчасто через багатофункціональний розвиток, де сільський туризм є потенційно менш затратною та екологічно орієнтованою формою розвитку територіальних громад, коли формування гармонійних відносин і розвитку особистості на всіх рівнях проходить в процесі взаємодії з навколишнім середовищем. Становлення індивіда відбувається в процесі реалізації цілей і завдань особистісного, сімейного, суспільного і загальнолюдського зростання за відповідального відношення до навколишнього середовища. Екологічна складова цього процесу, реалізована через розвиток підприємництва на сільських територіях є механізмом диверсифікації діяльності.

Ключові слова: багатофункціональний розвиток; екологічні підходи в управлінні; лісовідновлення; менеджмент; підприємництво; сільський туризм; системний підхід; територіальні громади; родове поселення.

Література

1. Pastusiak R., Jasiniak M., Soliwoda M., Stawska J. What may determine off-farm income? A review. Agric. Econ. 2017. Czech. Vol. 63. P. 380—391.
2. Semenets H., Yakobchuk V., Plotnikova M. Family Homesteads Settlements As The Subjects Of The Public Management In Rural Territories. Management Theory and Studies for Rural Business and Infrastructure Development, 2018. Vol. 40 (4). P. 587—598.
3. Zajac D. Znaczenie pozarolniczej dzialalnosci gospodarczej rolnikоw w procesie wie-lofunkcyjnego rolnictwa, obszarоw wiejskich. Monografie i opracowania. Rzeszоw: Uniwersytet Rzeszowski, 2014. Nr. 17. 385 P.
4. Walker K.D., Plotnikova, M. Ecological settlement as a self-government model in rural areas. Management Theory And Studies For Rural Business And Infrastructure Development. 2018. Vol. 40 (3). P. 416—423.
5. Musial W., Wojewodzic T. Bariery przemian agrarnych w rolnictwie polskim — po-szukiwanie rozwiazan innowacyjnych. Problemy rozwoju rolnictwa i gospodarki zywnosciowej w pierwszej dekadzie czlonkowstwa Polski w Unii Europejskiej. Warszawa: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2015. P. 91—109.
6. Шумпетер Й. Теория экономического развития. М.: Прогресс, 1982. С. 189.
7. Lans T., Klerkx L., Seuneke P. Agricultural Entrepreneurship. Encyclopedia of Creativity, Invention, Innovation and Entrepreneurship. New York: Springer, 2013. P. 2—18.
8. Klodzinski M. Przedsiebiorczosc wiejska na przykladzie wojew6dztwa Podlaskiego i Warminsko-mazurskiego. Czynniki rozwoju obszarow wiejskich w gospodarce opartej na wiedzy, red. nauk. W. Musial. Krak6w: Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, 2010. P. 69—78.
9. Hyski M. The role and importance of the gmina in tourism policy in Poland. Proceedings of the International Scientific Conference "Society, integration, education", 2018. Vol. VI, Krak6w: Uniwersytet Rolniczy w Krakowie. P. 188—199.
10. Ploeg J., D., Renting H., Brunori G., Knickel K., Mannion J., Marsden T., Roest K., Sevilla-Guzmаn E., Ventura F. Rural Development: From Practices and Policies towards Theory. Sociologia Ruralis. 2000. Vol. 40 (4). P. 391—408.
11. Скидан О. В. Устойчивое сельское развитие как приоритет аграрной политики. Management Theory And Studies For Rural Business And Infrastructure Development. 2008. №15 (4). P. 134—142.
12. Ганущак Ю. Реформа територіальної організації влади; Швейцарсько-український проект "Підтримка децентралізації в Україні — DESPRO". Київ: ТОВ "Софія-А", 2003. 160 с.
13. Ткачук А.Ф. Місцевий та регіональний розвиток. Участь громадян у місцевому розвитку. Практичний посібник для практичних людей. Київ: ІКЦ "Легальний статус", 2012. 144 с.
14. Yamamoto, K. Has Agencification Succeeded in Public Sector Reform? Realities and Rhetoric in the Case of Japan. Asian Journal of Political Science. 2018. Vol. 16 (1). P. 24—40.
15. Kim, W.-J. A Study on the Activation Factors of Voluntary Community Activities in Neighborhood Parks — Based on the People Who Love Chamsaem in Sejong City. Journal of the Korean Institute of Landscape Architecture. 2018. Vol. 46 (2). P. 37—51.
16. Якобчук В.П., Присяжнюк О.Ф., Плотнікова М.Ф., Булуй О.Г. Екологічні поселення як механізм управління багатофункціональним розвитком сільських територій. Стратегія інклюзивного сільського розвитку на базі громад: проекти,реалії та європейські перспективи для України: монографія / за ред. проф. Т.О. Зінчук. Київ: "Центр учбової літератури", 2019. С. 316—334.
17. Якобчук В.П., Плотнікова М.Ф. Інноваційні механізми управління розвитком територіальних громад. Економічний та управлінський потенціал соціальної економіки: монографія / за заг. ред. З.І. Галушки. Чернівці: Чернівецький нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, 2020. С. 223—241.
18. Путь к человечности. Пробуждение. Видео. URL: https://www.youtube. com/watch?v=f6g5NBbByJs
19. Ferguson N.The House of Rothschild: Money's prophets, 1798-1848, 1999. Vol. 1. P. 481-485
20. Pragel K., Nagel U. J. Participatory decision making on agri-environmental programs: A case study from Sachsen-Anhalt (Germany).Land Use Policy. 2008. No. 25. P. 106—115.
21. Pawlewicz A., Pawlewicz K. Investment expenditures on environmental protection of rural areas based on the example of Warmia and Mazury. Acta Scientarum Polonorum, Administratio Locorum. 2012. Vol. 11. No. 2: 165—175.

V. Tkachuk, T. Shvets, M. Plotnikova

STRATEGIC INVESTMENT ENTREPRENEURSHIP MANAGEMENT IN THE TERRITORIAL COMMUNITIES DEVELOPMENT

Summary

The most pressing and controversial issues in modern society are problems in the field of ecology. In the process of solving environmental problems, the state has spent huge sums, but the environmental situation has not improved, and humanity is rapidly losing the ability to control natural phenomena. The formation of ecological culture involves the restructuring of the world, the creation of a new system of values, the rejection of the consumer approach to nature, the formation of the human ability to balance their needs with the possibilities of nature. It is necessary to abandon the old anthropocentrism, which is manifested in the cultural orientation exclusively to man and his needs. It originated in antiquity, in the classical era. Ecological culture plays a huge role in combating environmental degradation both in each country and around the world. In particular, the development of green rural tourism, which can combine both business practices and health, sports, worldview, cultural and other values. Biological, waste-free, energy-saving technologies have become priority areas of rural development. The general form of the noosphere system of education and upbringing forms a holistic worldview perception of relationships in space. In general, the formation of harmonious human development is impossible without a nature-centric approach to the management of production and life processes. Structuring and harmonization of human-nature relationships are provided in stages through multifunctional development, where rural tourism is a potentially less costly and ecologically oriented form of development of territorial communities when the formation of harmonious relations and personal development at all levels takes place in interaction with the environment.. The formation of the individual occurs in the process of achieving the goals and objectives of personal, family, social and human growth with a responsible attitude to the environment. The environmental component of this process, implemented through the development of entrepreneurship in rural areas is a mechanism for diversifying activities.

Keywords: multifunctional development; environmental approaches in management; reforestation; management; entrepreneurship; rural tourism; system approach; territorial communities; family homestead settlements.

References

1. Pastusiak, R. Jasiniak, M. Soliwoda, M. and Stawska, J. (2017), "What may determine off-farm income? A review", Agric. Econ. Czech., vol. 63, pp. 380—391.
2. Semenets, H. Yakobchuk, V. and Plotnikova, M. (2018), "Family Homesteads Settlements As The Subjects Of The Public Management In Rural Territories", Management Theory and Studies for Rural Business and Infrastructure Development, vol. 40 (4), pp. 587—598.
3. Zajac, D. (2014), Znaczenie pozarolniczej dzialalnosci gospodarczej rolnikuw w procesie wie-lofunkcyjnego rolnictwa, obszarow wiejskich [Importance of non-agricultural economic activity of farmers in the process of multifunctional agriculture, rural areas], Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszow, Rzeczpospolita Polska.
4. Walker, K. D. and Plotnikova, M. (2018), "Ecological settlement as a self-government model in rural areas", Management Theory And Studies For Rural Business And Infrastructure Development, vol. 40 (3), pp. 416—423.
5. Musial, W. and Wojewodzic, T. (2015), "Barriers of agrarian changes in Polish agriculture — searching for innovative solutions", Problemy rozwoju rolnictwa i gospodarki zywnosciowej w pierwszej dekadzie czlonkowstwa Polski w Unii Europejskiej [Problems of agriculture and food economy development in the first decade of Poland's membership in the European Union], Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Warszawa, Poland, pp. 91—109.
6. Schumpeter, J. (1982), Teorija jekonomicheskogo razvitija [Theory of economic development], Progress, Moscow, Russia.
7. Lans, T. Klerkx L. and Seuneke, P. (2013), Agricultural Entrepreneurship. Encyclopedia of Creativity, Invention, Innovation and Entrepreneurship, Springer, New York, USA.
8. Klodzinski, M. and Musial, W. (2010), "Rural entrepreneurship on the example of Podlaskie and Warminsko-Mazurskie voivodships", Czynniki rozwoju obszarow wiejskich w gospodarce opartej na wiedzy [Factors of rural areas development in the knowledge-based economy], Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, Krakow, Rzeczpospolita Polska.
9. Hyski, M. (2018), "The role and importance of the gmina in tourism policy in Poland", Proceedings of the International Scientific Conference "Society, integration, education", Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, Krakow, pp. 188—199.
10. Ploeg, J. D. Renting, H. Brunori, G. Knickel, K. Mannion, J. Marsden, T. Roest, K. Sevilla-Guzmаn, E. and Ventura, F. (2000), "Rural Development: From Practices and Policies towards Theory", Sociologia Ruralis, vol. 40 (4), pp. 391—408.
11. Skydan, O. V. (2008), "Sustainable rural development as an agricultural policy priority", Management Theory And Studies For Rural Business And Infrastructure Development, vol. 15 (4), pp. 134—142.
12. Ganushhak, Ju. (2003), Reforma teritorіal'noї organіzacії vladi [Reform of the territorial organization of power], Swiss-Uk LLC "Sofia-a", Kyiv, Ukraine.
13. Tkachuk, A. F. (2012), Mіscevij ta regіonal'nij rozvitok. Uchast' gromadjan u mіscevomu rozvitku. Praktichnij posіbnik dlja praktichnih ljudej [Local and regional development. Participation of citizens in local development. A practical guide for practical people], ICC "legal status", Kiev, Ukraine.
14. Yamamoto, K. (201), "Has Agencification Succeeded in Public Sector Reform? Realities and Rhetoric in the Case of Japan", Asian Journal of Political Science, vol. 16 (1), pp. 24—40.
15. Kim, W.-J. (2018), "A Study on the Activation Factors of Voluntary Community Activities in Neighborhood Parks — Based on the People Who Love Chamsaem in Sejong City", Journal of the Korean Institute of Landscape Architecture, vol. 46 (2), pp. 37—51.
16. Yakobchuk, V. P. Prysyazhnyuk, O. F. Plotnikova, M. F. Buluy, O. G. and Zinchuk T. A. (2019), "Ecological settlements as a mechanism for managing multifunctional Rural Development", Strategіja іnkljuzivnogo sіl's'kogo rozvitku na bazі gromad: proekti,realії ta єvropejs'kі perspektivi dlja Ukraїni [Strategy of inclusive rural development based on communities: projects, realities and European prospects for Ukraine], Center for educational literature, Kyiv, Ukraine.
17. Yakobchuk, V. P. Plotnіkova, M. F. and Galushka Z. І. (2020), "Innovative mechanisms for managing the development of territorial communities", Ekonomіchnij ta upravlіns'kij potencіal socіal'noї ekonomіki [Economic and managerial potential of the social economy], Chernivtsi National Center. Yu. Fedkovich University, Chernivtsi, Ukraine.
18. youtube.com (2013), "The path to humanity. Awakening", available at: https://www.youtube.com/watch?v=f6g5NBbByJs (Accessed 23.11.2020).
19. Ferguson, N. (1999), "The House of Rothschild", Money's prophets, 1798—1848, vol. 1, pp. 481—485.
20. Pragel, K. and Nagel, U. J. (2008), "Participatory decision making on agri-environmental programs: A case study from Sachsen-Anhalt (Germany)", Land Use Policy. vol. 25, pp. 106—115.
21. Pawlewicz, A. and Pawlewicz, K. (2012), "Investment expenditures on environmental protection of rural areas based on the example of Warmia and Mazury", Acta Scientarum Polonorum, Administratio Locorum, vol. 11, no. 2, pp. 165—175.

№ 24 2020, стор. 12 - 21

Дата публікації: 2021-01-06

Кількість переглядів: 401

Відомості про авторів

В. І. Ткачук

д. е. н., професор, завідувач кафедри економіки і підприємництва, Поліський національний університет

V. Tkachuk

Doctor of Economic Sciences, Professor, Head of the Department of Economics and Entrepreneurship, Polissia National University

ORCID:

0000-0002-5268-9175


Т. В. Швець

к. е. н., доцент, завідувач кафедри інноваційного підприємництва та інвестиційної діяльності, Поліський національний університет

T. Shvets

PhD in Economics, Associate Professor, Head of the Department the Department of Innovative Entrepreneurship and Investment Activities, Polissia National University

ORCID:

0000-0002-5911-7057


М. Ф. Плотнікова

к. е. н., доцент, доцент кафедри інноваційного підприємництва та інвестиційної діяльності, Поліський національний університет

M. Plotnikova

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Innovative Entrepreneurship and Investment Activities, Polissia National University

ORCID:

0000-0003-2852-3009

Як цитувати статтю

Ткачук В. І., Швець Т. В., Плотнікова М. Ф. Стратегічне управління інвестиціями у розвиток підприємництва територіальних громад. Агросвіт. 2020. № 24. С. 12–21. DOI: 10.32702/2306-6792.2020.24.12

Tkachuk, V., Shvets, T. and Plotnikova, M. (2020), “Strategic investment entrepreneurship management in the territorial communities development”, Agrosvit, vol. 24, pp. 12–21. DOI: 10.32702/2306-6792.2020.24.12

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.