EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ЗЕМЕЛЬНИЙ УСТРІЙ УКРАЇНИ: ПОНЯТІЙНІ І ІНСТИТУЦІЙНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ
А. М. Третяк, В. М. Третяк, Т. М. Прядка

Назад

DOI: 10.32702/2306-6792.2020.24.3

УДК: 332.2.01:332.2.021

А. М. Третяк, В. М. Третяк, Т. М. Прядка

ЗЕМЕЛЬНИЙ УСТРІЙ УКРАЇНИ: ПОНЯТІЙНІ І ІНСТИТУЦІЙНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ

Анотація

Сьогодні в Україні триває пошук оптимальної моделі розвитку земельних відносин, у тому числі моделі розвитку земельного устрою, становлення інституцій і інститутів, реформування системи землекористування у різних сферах суспільного життя. Становлення земельного устрою України на наукових засадах є системним, складним, тривалим за часом розвитку політико-економіко-правовим процесом, який охоплює реформування більшості сфер суспільного життя. Обгрунтовано, що під земельним устроєм (Land system), необхідно розуміти систему похідну від суспільного і державного устрою, що характеризується земельно-територіальною організацією території держави загалом або території регіону чи територіальної громади та певними земельними відносинами і визначається системою власності, порядку та формами володіння і користування землею, а також принципами організації використання земель та інших природних ресурсів. З'ясовано, що на сьогодні існує ряд негативних чинників, які безпосередньо впливають на розвиток земельних відносин та ринково-орієнтованого і еколого-безпечного землекористування в Україні. Зокрема, відсутність системної державної земельної політики, дієвої інфраструктури земельного устрою України, а також теоретичного і інституційного обгрунтування його розвитку, негативно впливають на формування та функціонування земельних відносин і економічно-ефективного та екологобезпечного землекористування. Обгрунтовано, що важливим кроком для вирішення зазначених проблем є інституційна складова, в якій необхідно задекларувати ринково-орієнтовану і одночасно еколого-безпечну модель земельного устрою країни та відповідні моделі її регіонів із врахуванням природних, соціально-економічних, традиційних та інших умов. Розроблено логічно-змістовну схему інституціоналізації розвитку земельного устрою України та її регіонів. У процесі дослідження обгрунтовано, що земельний устрій України є похідним від суспільного, конституційного та державного устроїв країни. Одночасно він є базовим для природоохоронного, аграрного та адміністративно-територіального устрою як країни, так і її регіонів і територій об'єднаних територіальних громад. Отже, теоретичне і інституційне осмислення розвитку земельного устрою України сприятиме розвитку земельних відносин та економічно-ефективного і екологобезпечного землекористування.

Ключові слова: емельний устрій; земельні відносини; земельна політика; власність на землю; організація використання земель; інституційний розвиток.

Література

1. Земельний кодекс Української РСР (Відомості Верховної Ради (ВВР). 1970. №29. ст. 205). Електронний ресурс: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2874%D0%B0-07/conv#Text (дата звернення 02.11.2020)
2. Волков С.Н. Основы землеустройства. Учебники и учебные пособия для студентов высших учебных заведений. М.: Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Государственный университет по землеустройству". 2015. 220 с.
3. Третяк А.М., Третяк В.М. Тенденції розвитку земельного устрою в Україні. Землеустрій, кадастр і моніторинг земель. № 1. 2017. С. 4—12.
4. Земельний кодекс 2001 від 25 жовтня 2001 року № 2768-ІІІ URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2768-14#Text (дата звернення 11.09.2020).
5. Конституція України від 28 червня 1996 року URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#Text (дата звернення 04.11.2020).
6. Державотворення і правотворення в Україні: досвід, проблеми, перспективи: монографія / за ред. Ю.С. Шемшученка. — К.: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2001. — 656 с.
7. Колодій, А.М. Основи конституційного ладу України [текст] / А.М. Колодій, В.В. Копєйчиков. — К.: Либідь, 1997. — 206 с.
8. Конституційно-правові засади становлення української державності / [В.Я. Тацій, Ю.М. Тодика, О.Г. Данильян та ін.]; за ред. В.Я. Тація, Ю.М. Тодики. — Х.: Право, 2003. — 328 с.
9. Орзіх М. П. Сучасний конституціоналізм в Україні. Вступ до українського конституційного права: [монографія] / М.П. Орзіх, А.Р. Крусян. — К.: Алерта, 2006. — 290 с.
10. Правова система України: історія, стан та перспективи: у 5 т. — Х.: Право, 2008. — Т. 1: Методологічні та історико-теоретичні проблеми формування і розвитку правової системи України / за ред. М.В. Цвіка, О.В. Петришина. — 728 с.
11. Погорілко В.Ф. Основи конституційного ладу України / В.Ф. Погорілко. — К.: Ін Юре, 1997. — 20 с.
12. Рудик П.А. Конституційна реформа в Україні: проблеми та перспективи / П.А. Рудик. — К.: Атіка, 2006. — 256 с.
13. Телешун С.О. Державний устрій України: проблеми політики теорії і практики: монографія / С.О. Телешун. — Івано-Франківськ: Лілея-НВ, 2000. — 318 с.
14. Телешун С. Поняття державного устрою України: проблеми теорії і практики / С. Телешун // Право України. — 2000. — № 6. — С. 14—19.
15. Тодика О. Співвідношення конституційного ладу і народовладдя: теорія і практика / О. Тодика // Вісн. Акад. прав. наук України. — 2005. — № 2 (41). — С. 74—82.
16. Тодыка Ю.Н. Конституция Украины — основа стабильности конституционного строя и реформирования общества / [Ю.Н. Тодыка, Е.В. Супрунюк]; отв. ред. М. В. Цвик. — Симферополь: Таврия, 1997. — 312 с.
17. Тодыка Ю.Н. Основы конституционного строя Украины: [учеб. пособие] / Ю.Н. Тодыка. — Харьков: Факт, 1999. — 320 с.
18. Бабкін В.Д. Взаємозв'язки філософії права та загальної теорії держави і права / В.Д. Бабкін // Проблеми філософії права. — 2003. — № 1. — С. 54—60.
19. Третяк А.М., Третяк В.М., Третяк Н.А. Земельна реформа в Україні: тенденції та наслідки у контексті якості життя і безпеки населення: монографія / А.М. Третяк, В.М. Третяк, Н.А. Третяк; під заг. ред. А.М. Третяка. — Херсон: Грінь Д.С., 2017. — 522 с.
20. Третяк А.М., Третяк В.М. Нова модель земельного устрою в україні у зв'язку із реформою місцевого самоврядування. Землеустрій, кадастр і моніторинг земель. № 2. — 2017. С. 3—12.
21. Третяк А.М., Прядка Т.М., Гетманьчик І.П. Історія земельних відносин і землеустрою в Україні. підручник / Третяк А.М., Прядка Т.М., Гетманьчик І.П. — Херсон: ОЛДІ-ПЛЮС, 2017. — 420 с.
22. Удосконалення організаційно-економічних підходів формування сільськогосподарського землекористування / Т.М. Прядка, О.В. Камінецька, Т.М. Недашківська та ін. // Social and Economic Aspects of Education in Modern Society: Proceedings of the XIV International Scientific and Practical Conference. — Vol. 1. — June 25, 2019. — Warsaw, Poland. — 2019. — P. 18—24.

A. Tretiak, V. Tretiak, T. Priadka

CONCEPTUAL AND INSTITUTIONAL ASPECTS OF UKRAINIAN LAND SYSTEM DEVELOPMENT

Summary

The search for the optimal model of land relations development, including the model of land development, formation of institutions and institutes, reform of the land use system in various spheres of public life, has been currently run in Ukraine. The formation of the land system of Ukraine on a scientific basis implies a systematic, complex, long-term development of political, economic and legal process involving reformation of the majority of public life spheres. It was substantiated that the land system is to be considered as the one derived from the social and state system. It features land territorial organization of the state as a whole, the regional or territorial community and certain land relations and it is determined by ownership, system and forms of land ownership and land use, as well as the principles of land and other natural resources use organization. A number of negative factors that directly affect the current development of land relations and market-oriented and environmentally safe land use in Ukraine were found. In particular, the lack of a systematic state land policy, effective infrastructure of the land system of Ukraine, as well as theoretical and institutional justification of its development negatively affect the formation and functioning of land relations and economically efficient and environmentally friendly land use. It is substantiated that the institutional component is an important condition of solving the abovementioned problems and this component is to declare both market-oriented environmentally friendly models of land management of the country and its regions, taking into account natural, socio-economic, traditional and other conditions. A logical and meaningful scheme of institutionalization of land development of Ukraine and its regions has been developed. The research has substantiated that the land system of Ukraine is derived from the social, constitutional and state systems of the country. Also, land system is the basis for the environmental, agricultural and administrative territorial structure of the country and its regions and territories of united territorial communities. Thus, the theoretical and institutional understanding of the land management development in Ukraine will contribute to the development of land relations, to cost-effective and environmentally friendly land use.

Keywords: land system; land relations; land policy; land ownership; land use organization; institutional development.

References

1. Verkhovna Rada of Ukraine (1970), "The Land Code of Ukraine", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2874%D0%B0-07/conv#Text (Accessed 02 Nov 2020).
2. Volkov, S.N. (2015), Osnovu zemleustrojstva [Basics of land management], Federalnoe gosudarstvennoe byudzhetnoe obrazovatelnoe uchrezhdenye vusshego professyonalnogo obrazovanyya "Gosudarstvennuj unyversytet po zemleustrojstvu", Moscow, Russia.
3. Tretyak, A.M. and Tretyak, V.M. (2017), "Trends in land development in Ukraine", Zemleustrij, kadastr i monitoryng zemel, vol. 1, pp. 4—12.
4. Verkhovna Rada of Ukraine (2001), "The Land Code of Ukraine", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2768-14#Text (Accessed 15 Nov 2020).
5. Verkhovna Rada of Ukraine (1996), "The Constitution of Ukraine", available at: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/en/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80 (Accessed 04 Nov 2020).
6. Shemshuchenko, Yu.S. (2001), Derzhavotvorennya i pravotvorennya v Ukrayini: dosvid, problemy`, perspektyvy [State-building and law-making in Ukraine: experience, problems, prospects], In-t derzhavy i prava im. V.M. Koreczkogo NAN Ukrayiny, Kyiv, Ukraine.
7. Kolodij, A.M. (1997), Osnovy konstytucijnogo ladu Ukrayiny [Fundamentals of the constitutional order of Ukraine], Lybid, Kyiv, Ukraine.
8. Tacij, V.Ya. Todyka, Yu.M. and Danylyan, O.G. (2003), Konstytucijno-pravovi zasady stanovlennya ukrayinskoyi derzhavnosti [Constitutional and legal principles of formation of Ukrainian statehood], Pravo, Kharkiv, Ukraine.
9. Orzix, M.P. and Krusyan, A.R. (2006), Suchasnyj konstytucionalizm v Ukrayini. Vstup do ukrayinskogo konstytucijnogo prava [Modern constitutionalism in Ukraine. Introduction to Ukrainian constitutional law], Alerta, Kyiv, Ukraine.
10. Czvik, M.V. and Petryshyn, O.V. (2008), Pravova systema Ukrayiny: istoriya, stan ta perspektyvy: u 5 t. [Legal system of Ukraine: history, state and prospects: in 5 volumes], vol. 1, Metodologichni ta istoryko-teoretychni problemy formuvannya i rozvytku pravovoyi systemy Ukrayiny [Vol. 1: Methodological and historical-theoretical problems of formation and development of the legal system of Ukraine], Pravo, Kharkiv, Ukraine.
11. Pogorilko, V.F. (1997), Osnovy konstytucijnogo ladu Ukrayiny [Fundamentals of the constitutional order of Ukraine], In Yure, Kyiv, Ukraine.
12. Rudyk, P.A. (2006), Konstytucijna reforma v Ukrayini: problemy ta perspektyvy [Constitutional reform in Ukraine: problems and prospects], Atika, Kyiv, Ukraine.
13. Teleshun, S.O. (2000), Derzhavnyj ustrij Ukrayiny: problemy polityky teoriyi i praktyky [The state system of Ukraine: problems of policy of theory and practice], Lileya-NV, Ivano-Frankivsk, Ukraine.
14. Teleshun, S. (2000), "The concept of the state system of Ukraine: problems of theory and practice", Pravo Ukrayiny, vol. 6, pp. 14—19.
15. Todyka, O. (2005), "The relationship between the constitutional order and democracy: theory and practice", Visn. Akad. prav. nauk Ukrayiny, vol. 2 (41), pp. 74—82.
16. Toduka, Yu.N. (1997), Konstytucyya Ukraynu — osnova stabylnosty konstytucyonnogo stroya y reformyrovanyya obshhestva [The Constitution of Ukraine is the basis for the stability of the constitutional system and reforming society], Tavryya, Symferopol, Ukraine.
17. Toduka, Yu.N. (1999), Osnovu konstytucyonnogo stroya Ukraynu [Fundamentals of the constitutional system of Ukraine], Fakt, Kharkiv, Ukraine.
18. Babkin, V.D. (2003), "Relationships between philosophy of law and general theory of state and law", Problemy filosofiyi prava, vol. 1, pp. 54—60.
19. Tretyak, A.M. Tretyak V.M. and Tretyak N.A. (2017), Zemelna reforma v Ukrayini: tendenciyi ta naslidky u konteksti yakosti zhyttya i bezpeky naselennya [Land reform in Ukraine: trends and consequences in the context of quality of life and security of the population], Grin` D.S., Kherson, Ukraine.
20. Tretyak, A.M. and Tretyak, V.M. (2017), "A new model of land management in Ukraine in connection with the reform of local self-government", Zemleustrij, kadastr i monitoryng zemel, vol. 2, pp. 3—12.
21. Tretyak, A.M. Pryadka, T.M. and Getmanchyk, I.P. (2017), Istoriya zemelnyx vidnosyn i zemleustroyu v Ukrayini [History of land relations and land management in Ukraine], OLDI-PLYUS, Kherson, Ukraine.
22. Pryadka, T.M. Kamineczka, O.V. and Nedashkivska, T.M. (2019), "Improving organizational and economic approaches to the formation of agricultural land use", Social and Economic Aspects of Education in Modern Society: Proceedings of the XIV International Scientific and Practical Conference, Warsaw, Poland, vol. 1, June 25, pp. 18—24.

№ 24 2020, стор. 3 - 11

Дата публікації: 2021-01-06

Кількість переглядів: 987

Відомості про авторів

А. М. Третяк

д. е. н., професор, головний науковий співробітник, Інститут агроекології і природокористування НААН України

A. Tretiak

Doctor of Economic Sciences, Professor, Chief Researcher, Institute of Agroecology and Nature Management of NAAS of Ukraine

ORCID:

0000-0002-1154-4797


В. М. Третяк

д. е. н., професор, професор кафедри геодезії та землеустрою, Сумський національний аграрний університет

V. Tretiak

Doctor of Economic Sciences, Professor, Professor of the Department of Geodesy and Land Management, Sumy National Agrarian University

ORCID:

0000-0001-6779-1941


Т. М. Прядка

к. е. н., доцент, завідувач кафедри управління земельними ресурсами та земельного кадастру, Білоцерківський національний аграрний університет

T. Priadka

PhD in Economics, Associate Professor, Head of of the Department of Land Resources Management and Cadastre, Bila Tserkva National Agrarian University

ORCID:

0000-0002-6179-0128

Як цитувати статтю

Третяк А. М., Третяк В. М., Прядка Т. М. Земельний устрій України: понятійні і інституційні аспекти розвитку. Агросвіт. 2020. № 24. С. 3–11. DOI: 10.32702/2306-6792.2020.24.3

Tretiak, A., Tretiak, V. and Priadka, T. (2020), “Conceptual and institutional aspects of ukrainian land system development”, Agrosvit, vol. 24, pp. 3–11. DOI: 10.32702/2306-6792.2020.24.3

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.