EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ФУНКЦІОНАЛЬНА КЛАСИФІКАЦІЯ ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ ОБОРОНИ ЗА РІВНЕМ ЗАГРОЗ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ НАСЕЛЕННЯ
А. Ю. Мельничук

Назад

DOI: 10.32702/2306-6792.2020.23.71

УДК: 332.34:332.36

А. Ю. Мельничук

ФУНКЦІОНАЛЬНА КЛАСИФІКАЦІЯ ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ ОБОРОНИ ЗА РІВНЕМ ЗАГРОЗ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ НАСЕЛЕННЯ

Анотація

Автор статті визначив за мету дослідження проблемні питання функціональної класифікації землекористування оборони за рівнем загроз життєдіяльності населення. Мельничуком А.Ю. представлено функціональну класифікацію землекористування за функцією використання земель та інших природних ресурсів для військових полігонів, яка включає чотири рівні загроз, зокрема: 1) землекористування об'єктів високого рівня загроз, 2) землекористування об'єктів з середнім рівнем загроз, 3) землекористування об'єктів низьким рівнем загроз, 4) землекористування об'єктів з дуже низьким рівнем загроз. Відповідно до запропонованого методичного підходу, функціональна класифікація землекористування оборони, здійснюється залежно від функціонального призначення майнових та інших об'єктів, які в законодавстві йменуються режимоутворюючі об'єкти та які характеризують рівень загрози.
Обгрунтовано, що режим землекористування оборони, який забезпечує безпеку життєдіяльності населення і який повинен бути визначений на законодавчому рівні та встановлюватися землевпорядною документацією, визначається у залежності від територіальних обмежень у використанні земель та інших природних ресурсів.
Враховуючи, що в процесі трансформації землекористування оборони не відбулося змін щодо його режиму та формування охоронних зон особливого режиму використання земель, автором запропоновано законодавчо врегулювати питання функціонального зонування земель оборони та охоронних зон навколо військових об'єктів.
Наукова новизна роботи полягає у подальшому застосуванні теоретичних, методичних та практичних положень, які визначають еколого-економічні і інституційні засади формування землекористування оборони в контексті зниження рівня загроз життєдіяльності населення територій, де розміщені об'єкти Збройних сил України. Оскільки це одне з перших досліджень, яке присвячене функціональній класифікації землекористування оборони в контексті зниження рівня загроз життєдіяльності населення в межах територій, де розміщені об'єкти оборони.
Значущість дослідження полягає в тому, що забезпечення зниження рівня загроз життєдіяльності населення територій, де розміщені об'єкти оборони через попередження небезпечних ситуацій, залишається основним способом розв'язання екологічних, економічних та соціальних.

Ключові слова: землі оборони; землекористування оборони; класифікація землекористування; режим землекористування; рівень загрози; зони особливої охорони; обмеження у використанні земель.

Література

1. Земельний кодекс (2001) від 25 жовтня 2001 року №2768-ІІІ URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2768-14#Text (дата звернення 11.09.2020).
2. Про господарську діяльність у Збройних Силах України: Закон України від 21.09.1999 р. №1076-XIV. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1076-14.
3. Про затвердження Положення про військове (корабельне) господарство Збройних Сил України: Наказ Міністра оборони України від 16.07.1997 р. № 300. URL: http://search.ligazakon.ua/l_doc2. nsf/link1/REG2419.html
4. Національний класифікатор України. Класифікатор надзвичайних ситуацій. ДК 019:2010: Наказ Держспоживстандарту України від 11.10.2010 № 457. URL: https://zakon.rada.gov.ua/go/v0457609-10
5. Про об'єкти підвищеної небезпеки: Закон України від 18.01.2001 № 2245-III URL: https://zakon.rada.gov.ua/go/2245-14
6. Чумаченко С.М. Класифікація навчальних об'єктів військових полігонів за факторами воєнно-техногенного навантаження на довкілля. ISSN 1681-7710. Системи обробки інформації, 2006, Випуск 2 (51). С. 194—201.
7. Третяк А.М., Дорош Й.М. Наукове обгрунтування сутності понять "обмеження у використанні земель" і "обтяжень прав на земельну ділянку". Землеустрій, кадастр і моніторинг земель. 2016. № 3. С. 40—46.
8. Про Державний земельний кадастр: Закон України від 07.07.2011 № 3613-VI. URL: https://zakon.rada.gov.ua/go/3613-17
9. Дорош Й.М., Дорош О.С. Теоретико-методологічні засади формування обмежень у використанні земель та обтяжень прав на земельні ділянки: монографія. Херсон: Грінь Д.С., 2016. 652 с.
10. Особливості методологічного процесу формування обмежень у використанні земель і земельних ділянок / А.М. Третяк, Й.М. Дорош // Землеустрій, кадастр і моніторинг земель. — № 2. — 2017. — С. 14—19.
11. Вибухи на складах боєприпасів в Україні. Історія катастроф. URL: https://gordonua.com/ukr/publications/vibuhi-na-skladah-bojepripasiv-v-ukrajini-istorija-katastrof-179716.html
12. Третяк А.М., Мельничук А.Ю. Поняття та сутність землекористування оборони в Україні. Землеустрій, кадастр і моніторинг земель. 2018. № 3. С. 21—34. DOI: http://dx.doi.org/10.31548/10.31548/zemleustriy2018.03.03.
13. Третяк А.М., Мельничук А.Ю. Особливості методологічних засад формування землекористування оборони. Землеустрій, кадастр і моніторинг земель. 2020. № 1. С. 86—95. DOI: http://dx.doi.org/10.31548/zemleustriy2020.01.09
14. Пащенко О.М. Особливості правового режиму земель оборони. Земельне право України: теорія і практика. 2007. №1. С. 32—36.
15. Ольховець В.П. Господарська діяльність у збройних силах України: теоретико-правовий аспект. Юридична наука. 2014. № 1. С. 101—107. URL: www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/.../cgiirbis_64.exe?
16. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо планування використання земель: Закон України від 17 червня 2020 року № 711-IX. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/711-20#Text (дата звернення 20.10.2020).

A. Melnichuk

FUNCTIONAL CLASSIFICATION OF LAND USE OF DEFENSE PURPOSES BY LEVEL OF THREAT TO THE LIFE OF THE POPULATION

Summary

The paper aims to study the issue of functional classification of the use of land for defense purposes according to the level of threat to the life of the population. The author suggests a functional classification of land use by the function of the use of land and other natural resources for military training grounds, which includes four levels of threats, including: 1) land use of high-threat facilities, 2) land use of medium-threat facilities, 3 ) land use of low-threat facilities, 4) land use of facilities with a very low level of threat. In accordance with the proposed methodology, the functional classification of defense land use is carried out depending on the functional purpose of property and other facilities referred to in the Ukrainian legislation as "regime-forming facilities", and which define the level of threat. It is substantiated that the regime of defense land use, ensuring the security of population and which is to be determined at the legislative level and regulated by land management documentation, is established depending on territorial restrictions on land use and other natural resources. Given the lack of changes in the process of reforming the land use of defense purposes with regard to the regime and the formation of protection regime, protection zones, the author proposes to legislate the functional zoning of defense lands and protection zones around military facilities.
This research shall enable further application of theoretical, methodological, and practical provisions determining the ecological, economic, and institutional principles of land use of defense purposes in the context of reducing the threat to the lives of the population residing in the proximity to the military facilities since this is one of the first studies on the functional classification of land use for defense purposes in Ukraine.
The significance of the research aimed at ensuring the reduction of threats to the lives of the population in the areas where defense facilities are located through prevention of threat incidents, remains an important means for solving ecological, economic, and social problems.

Keywords: land for defense purposes; defense land use; land use classification; land use regime; threat level; special protection zone; land use restrictions.

References

1. The Verkhovna Rada of Ukraine (2001), The Law of Ukraine "Land Code of Ukraine", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2768-14#Text (Accessed 15 Oct 2020).
2. The Verkhovna Rada of Ukraine (1999), The Law of Ukraine "Economic activity in the Armed Forces of Ukraine", available at: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1076-14 (Accessed 15 Oct 2020).
3. Ministry of Defense of Ukraine (1997), "Approval of the Regulations on the military (ship) economy of the Armed Forces of Ukraine", available at: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/REG2419.html (Accessed 15 Oct 2020).
4. Derzhspozhyvstandart of Ukraine dated (2010), "National Classifier of Ukraine. Emergency classifier", available at: https://zakon.rada.gov.ua/go/v0457609-10 (Accessed 15 Oct 2020).
5. The Verkhovna Rada of Ukraine (2001), The Law of Ukraine "Objects of increased danger", available at: https://zakon.rada.gov.ua/go/2245-14 (Accessed 15 Oct 2020).
6. Chumachenko, S.M. (2006), "Classification of military training facilities according to the factors of military-man-made load on the environment", ISSN 1681-7710, Information Processing Systems, vol. 2 (51), pp. 194—201.
7. Tretyak, A.M. and Dorosh, J.M. (2016), "Scientific substantiation of the essence of the concepts "restrictions on land use and encumbrances on land rights", Land management, cadastre and land monitoring, vol. 3, pp. 40—46.
8. The Verkhovna Rada of Ukraine (2011), The Law of Ukraine "The State Land Cadastre", available at: https://zakon.rada.gov.ua/go/3613-17 (Accessed 15 Oct 2020).
9. Dorosh, J.M. and Dorosh, O.S. (2016), Teoretyko-metodolohichni zasady formuvannia obmezhen' u vykorystanni zemel' ta obtiazhen' prav na zemel'ni dilianky [Theoretical and methodological principles of formation of restrictions on land use and encumbrances of land rights], Green DS, Kherson, Ukraine.
10. Tretyak, А.М. and Dorosh, J.M. (2017), "Peculiarities of the methodological process of formation of restrictions in the use of lands and land plots", Land management, cadastre and land monitoring, vol. 2, pp. 14—19.
11. GORDON (2018), "Explosions at ammunition depots in Ukraine. History of catastrophes", available at: https://gordonua.com/ukr/publications/vibuhi-na-skladah-bojepripasiv-v-ukrajini-istorija-katastrof-179716.html (Accessed 15 Oct 2020).
12. Tretyak, A.M. and Melnichuk, A.Yu. (2018), "The concept and essence of land use for defense porposes in Ukraine", Land management, cadastre and land monitoring, vol. 3, pp. 21—34.
13. Tretyak, A.M. and Melnichuk, A.Yu. (2020), "Features of methodological bases of formation of land use of defense porposes", Land management, cadastre and land monitoring, vol.1, pp. 86—95.
14. Pashchenko, O.M. (2007), "Features of the legal regime of defense lands" Land law of Ukraine: theory and practice, vol. 1, pp. 32—36.
15. Olkhovets, V.P. (2014), "Economic activity in the armed forces of Ukraine: theoretical and legal aspect", Legal science, vol. 1, pp. 101—107.
16. The Verkhovna Rada of Ukraine (2020), Law of Ukraine "Amendments to Certain Legislative Acts of Ukraine Concerning Land Use Planning" available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/711-20#Text (Accessed 20 October 2020).

№ 23 2020, стор. 71 - 77

Дата публікації: 2020-12-23

Кількість переглядів: 360

Відомості про авторів

А. Ю. Мельничук

аспірант, Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ, Україна

A. Melnichuk

Postgraduate student, National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv, Ukraine

ORCID:

0000-0001-9580-1369

Як цитувати статтю

Мельничук А. Ю. Функціональна класифікація землекористування оборони за рівнем загроз життєдіяльності населення. Агросвіт. 2020. № 23. С. 71–77. DOI: 10.32702/2306-6792.2020.23.71

Melnichuk, A. (2020), “Functional classification of land use of defense purposes by level of threat to the life of the population”, Agrosvit, vol. 23, pp. 71–77. DOI: 10.32702/2306-6792.2020.23.71

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.