EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ЕКОНОМІЧНА ДОЦІЛЬНІСТЬ СТВОРЕННЯ РАВЛИКОВОЇ ФЕРМИ ЯК ДОДАТКОВОГО ДЖЕРЕЛА ДОХОДУ ГОТЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА
О. Б. Шидловська, Т. І. Іщенко, І. М. Медвідь, О. Є. Савега

Назад

DOI: 10.32702/2306-6792.2020.23.47

УДК: 640.41

О. Б. Шидловська, Т. І. Іщенко, І. М. Медвідь, О. Є. Савега

ЕКОНОМІЧНА ДОЦІЛЬНІСТЬ СТВОРЕННЯ РАВЛИКОВОЇ ФЕРМИ ЯК ДОДАТКОВОГО ДЖЕРЕЛА ДОХОДУ ГОТЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА

Анотація

У статті проведено аналіз ефективності рішення об'єднання готельного та одного з напрямів аграрного бізнесу — геліцекультури з можливістю створення власної равликової ферми як альтернативного способу грошових надходжень під час карантинних заборон. Висвітлено найбільш проблемні аспекти функціонування індустрії гостинності в умовах пандемії COVID-19, наслідком якої є великі економічні збитки за рахунок втрати значної кількості потенційних споживачів. Запропоновано шляхи збереження та відновлення економічної стабільності підприємств готельного господарства. Обгрунтовано переваги розвитку та перспективність бізнесу по вирощуванню равликів в Україні та місце цієї ланки агробізнесу у світі. Визначено найбільші равликові ферми в Україні, лідерів експорту та імпорту продуктів равликівництва. Обгрунтовано доцільність поєднання геліцекультури з індустрією гостинності як інноваційного напряму її розвитку, що сприятиме залученню більшої кількості потенційних споживачів готельних послуг та зростанню економічного потенціалу готельних підприємств. Розглянуто практичне застосування продуктів равликівництва в індустрії гостинності, що охоплює виробництво кулінарної продукції з додаванням равликів, розширення комплексу оздоровчих spa-послуг вираженого медичного спрямування з використанням слизу равликів, екскурсії до спеціально обладнаної равликової ферми, виробництво елементів декору для готелю та прикрас з мушель. Виявлено найбільш розповсюджених представників молюсків, що вирощуються в умовах сьогодення. Визначено ризики, що пов'язані з організацією равликового бізнесу повного циклу та основні шляхи збуту равликової продукції. Загалом встановлено економічну доцільність організації ферми з вирощування равликів на підприємствах готельного господарства, яка полягає в отриманні додаткового доходу, забезпеченні конкурентних переваг на ринку та покращенні рентабельності, підвищенні ефективності роботи засобу розміщення в цілому.

Ключові слова: готельне підприємство; готельний бізнес; агробізнес; геліцекультура; равликівництво; равликова ферма.

Література

1. Земліна Ю. Тенденції розвитку готельного бізнесу в Україні [Текст] / Ю. Земліна, О. Ліфіренко // Ресторанний і готельний консалтинг. Інновації. — 2019. — Т. 2. — № 1. — С. 121—131.
2. World: Snails (Except Sea Snails) — Market Report. Analysis and Forecast to 2025 [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://www.indexbox.io/store/world-snails-except-sea-snails-market-report-analysis-and-forecast-to-2020/?utm_source=opr
3. Експерт назвав фактори, що впливають на прибутковість равликового бізнесу [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://agro-business.com.ua/agrobusiness/item/18241-ekspert-nazvav-faktory-shcho-vplyvaiut-na-prybutkovist-ravlykovoho-biznesu.html
4. Топ 5 причин, чому варто розводити равликів [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://ukraine.snails-house.com/top-5-prichin-chomu-varto-rozvoditi-ravlikiv/
5. Причини обрати розведення равликів як бізнес [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://ukraine.snails-house.com/prichini-obrati-rozvedennya-ravlikiv-yak-biznes/
6. Дайва Гірдзюшієне: "Вирощуйте равликів! Попит — величезний" [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://agro-business.com.ua/agro/idei-trendy/item/10411-daiva-hirdziushiiene-vyroshchuite-ravlykiv-popyt-velycheznyi.html
7. Ходовий товар: в Україні набуває популярності равликовий бізнес [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://agroday.com.ua/2020/02/11/hodovyj-tovar-v-ukrayini-aktyvno-rozyvayetsya-ravlykovyj-biznes/
8. Топ-лист самых необычных отелей мира [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://www.elledecoration.ru/life/travels/samye-neobychnye-oteli-mira-id6776521/
9. Равликова ферма [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://buduysvoe.com/publications/biznes-na-ravlykah
10. Приготування равликів [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://escargot-de-bourgogne.com.ua/ua/novosti/prigotovlenie-ulitok/
11. Надзвичайні властивості звичайного равлика [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.uas.net.ua/2020/04/01/надзвичайні-властивості-звичайного/
12. Рецепти [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://ukraine.snails-house.com/recipes/
13. Журналісти дізналися, як виготовляється в Україні один з найдорожчих делікатесів — равликова ікра [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://www.unian.ua/society/10401471-zhurnalisti-diznalisya-yak-vigotovlyayetsya-v-ukrajini-odin-z-naydorozhchih-delikatesiv-ravlikova-ikra-video.html
14. Ікра равликів [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://ukraine.snails-house.com/ikra-ravlikiv
15. Їстівні види равликів [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://ukrsnail.com/blog/14-istivni-vidi-ravlikiv
16. Улитка ахатин в косметологии, что скрывают косметологи [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://ahatiny.ru/amp/ulitka-axatin-v-kosmetologii-chto-skryvayut-kosmetologi/
17. Математика агробізнесу: розведення равликів [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://kurkul.com/blog/589-matematika-agrobiznesu-rozvedennya-ravlikiv
18. Равликова ферма — нові способи заробітку 2020 році [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://ukraine.snails-house.com/ravlikova-ferma-novi-sposobi-zarobitku-v-2020-roczi

O. Shydlovska, Т. Ishchenko, I. Medvid, О. Saveha

ECONOMIC FEASIBILITY OF CREATING A SNAIL FARM AS AN ADDITIONAL SOURCE OF INCOME FOR А HOTEL BUSINESS

Summary

The article analyzes the effectiveness of the decision to combine the hotel and heliculture businesses, the sphere of agribusiness, to get the possibility to create your own snail farm as an alternative way of receiving money during quarantine restrictions. It highlights the most problematic aspects of the hospitality industry functioning in the context of the COVID-19 pandemic, which resulted in large economic losses due to the loss of a significant number of potential consumers. There are suggested ways to save and restore the economic stability of hotel enterprises. The diversity of the range of services provided by hotel enterprises through the introduction of additional opportunities, mainly focused on improving the quality of food services, comfortable health of consumers and recreation, all these are an alternative source of additional financial income for any accommodation facility. The advantages and prospects of the snail breeding business development in Ukraine and the place of this sphere in the world agribusiness is substantiated. It is defined the largest snail farms in Ukraine, leaders in export and import of snail products. The expediency of combining heliceculture with the hospitality industry as an innovative direction of its development is proved, what will help to attract more potential consumers of hotel services and increase the economic potential of the hotel enterprises. The article observes the practical use of snail products in the hospitality industry, which includes the production of culinary products with the addition of snails, the expansion of a complex of health-improving and spa services of a pronounced medical direction using snail slime, excursions to a specially equipped snail farm, production of hotel decor items and mussel decorations. The most common representatives of shellfish grown in today's conditions are revealed. The risks associated with the organization of a full-cycle snail business and main ways of the snail products sale have been identified. In general, the economic feasibility of organizing a snail farm at the hotel industry is established, which consists of obtaining additional income, providing competitive advantages in the market and improving profitability, increasing the efficiency of the accommodation facility as a whole.

Keywords: hotel enterprise; hotel business; agribusiness; heliculture; snail farming; snail farm.

References

1. Zemlina, Yu. (2019), "Trends in the development of the hotel business in Ukraine", Restorannyj i hotel'nyj konsaltynh. Innovatsii, vol. 1, pp. 121—131.
2. The artificial intelligence platform "IndexBox" (2020), "Global snail market overview", available at: https://www.indexbox.io/store/world-snails-except-sea-snails-market-report-analysis-and-forecast-to-2020/?utm_source=opr (Accessed 1 Nov 2020).
3. The official site of "Ahrobiznes s'ohodni" magazine (2020), "The expert named the factors influencing the profitability of the snail business", available at: http://agro-business.com.ua/agrobusiness/item/18241-ekspert-nazvav-faktory-shcho-vplyvaiut-na-prybutkovist-ravlykovoho-biznesu.html (Accessed 3 Nov 2020).
4. The official site of "Snails House" farm (2020), "Top 5 reasons why you should breed snails", available at: https://ukraine.snails-house.com/top-5-prichin-chomu-varto-rozvoditi-ravlikiv/ (Accessed 30 Oct 2020).
5. The official site of "Snails House" farm (2020), "Reasons to choose snail breeding as a business", available at: https://ukraine.snailshouse.com/prichini-obrati-rozvedennya-ravlikiv-yak-biznes/ (Accessed 1 Nov 2020).
6. The official site of "Ahrobiznes s'ohodni" magazine (2018), "Daiva Girdjusiene: "Grow snails! Demand is huge", available at: http://agro-business.com.ua/agro/idei-trendy/item/10411-daiva-hirdziushiiene-vyroshchuite-ravlykiv-popyt-velycheznyi.html (Accessed 3 Nov 2020).
7. The official site of "Agroday" magazine (2020), "Sought-after goods: the snail business is gaining popularity in Ukraine", available at: https://agroday.com.ua/2020/02/11/hodovyj-tovar-v-ukrayini-aktyvno-rozyvayetsya-ravlykovyj-biznes/ (Accessed 30 Oct 2020).
8. The official site of "Elle Decoration" magazine (2020), "Top list of the most unusual hotels in the world", available at: https://www.elledecoration.ru/life/travels/samye-neobychnye-oteli-mira-id6776521/ (Accessed 5 Nov 2020).
9. Business support program (2019), "Snail farm", available at: https://buduysvoe.com/publications/biznes-na-ravlykah (Accessed 2 Nov 2020).
10. The official site of "Eskarho de Burhon'" company, "Cooking snails", available at: https://escargot-de-bourgogne.com.ua/ua/novosti/prigotovlenie-ulitok/ (Accessed 30 Oct 2020).
11. The official site of "Ukrains'ka akvakul'turna spil'nota" Association (2020), "Extraordinary properties of the common snail", available at: http://www.uas.net.ua/2020/04/01/надзвичайні-властивості звичайного/ (Accessed 7 Nov 2020).
12. The official site of "Snails House" farm (2020), "Recipes", available at:https://ukraine.snails-house.com/recipes/ (Accessed 1 Nov 2020).
13. The official site of news agency "Unian" (2019), "Journalists learned how one of the most expensive delicacies — snail caviar — is made in Ukraine", available at: https://www.unian.ua/society/10401471-zhurnalisti-diznalisya-yak-vigotovlyayetsya-v-ukrajini-odin-z-naydorozhchih-delikatesiv-ravlikova-ikra-video.html (Accessed 10 Nov 2020).
14. The official site of "Snails House" farm (2020), "Snail Caviar", available at: https://ukraine.snails-house.com/ikra-ravlikiv (Accessed 30 Oct 2020).
15. The official site of "Ukrsnail Farm" (2020), "Edible species of snails", available at: https://ukrsnail.com/blog/14-istivni-vidi-ravlikiv (Accessed 2 Nov 2020).
16. The site of the fans-club of African snails (2017), "Achatina snail in cosmetology, what cosmetologists hide", available at: https://ahatiny.ru/amp/ulitka-axatin-v-kosmetologii-chto-skryvayut-kosmetologi/ (Accessed 10 Nov 2020).
17. The online assistant farmer (2018), "Mathematics of agribusiness: snail breeding", available at: https://kurkul.com/blog/589-matematika-agrobiznesu-rozvedennya-ravlikiv (Accessed 1 Nov 2020).
18. The official site of "Snails House" farm (2020), "Snail farm - new ways to earn in 2020", available at: https://ukraine.snails-house.com/ravlikova-ferma-novi-sposobi-zarobitku-v-2020-roczi/ (Accessed 2 Nov 2020).

№ 23 2020, стор. 47 - 53

Дата публікації: 2020-12-23

Кількість переглядів: 250

Відомості про авторів

О. Б. Шидловська

к. т. н., доцент, доцент кафедри готельно-ресторанної справи, Національний університет харчових технологій, м. Київ

O. Shydlovska

PhD in Technical Sciences, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Hotel and Restaurant Business, National University of Food Technologies, Kyiv

ORCID:

0000-0001-5318-1835


Т. І. Іщенко

к. т. н., доцент, доцент кафедри готельно-ресторанної справи,Національний університет харчових технологій, м. Київ

Т. Ishchenko

PhD in Technical Sciences, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Hotel and Restaurant Business, National University of Food Technologies, Kyiv

ORCID:

0000-0002-5241-5342


І. М. Медвідь

асистент кафедри готельно-ресторанної справи, Національний університет харчових технологій, м. Київ

I. Medvid

Assistant of the Department of Hotel and Restaurant Business, National University of Food Technologies, Kyiv

ORCID:

0000-0003-2537-2823


О. Є. Савега

магістрант кафедри готельно-ресторанної справи, Національний університет харчових технологій, м. Київ

О. Saveha

Master's student of the Department of Hotel and Restaurant Business, National University of Food Technologies, Kyiv

ORCID:

0000-0002-8741-7292

Як цитувати статтю

Шидловська О. Б., Іщенко Т. І., Медвідь І. М., Савега О. Є. Економічна доцільність створення равликової ферми як додаткового джерела доходу готельного підприємства. Агросвіт. 2020. № 23. С. 47–53. DOI: 10.32702/2306-6792.2020.23.47

Shydlovska, O., Ishchenko, Т., Medvid, I. and Saveha, О. (2020), “Economic feasibility of creating a snail farm as an additional source of income for а hotel business”, Agrosvit, vol. 23, pp. 47–53. DOI: 10.32702/2306-6792.2020.23.47

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.