EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

НАПРЯМИ ЕФЕКТИВНОГО ФОРМУВАННЯ ТЕХНІКО-ТЕХНОЛОГІЧНОЇ БАЗИ ФЕРМЕРСЬКИХ ГОСПОДАРСТВ
Н. О. Аверчева, Н. С. Дяченко

Назад

DOI: 10.32702/2306-6792.2020.23.26

УДК: 338.43.02:631.17

Н. О. Аверчева, Н. С. Дяченко

НАПРЯМИ ЕФЕКТИВНОГО ФОРМУВАННЯ ТЕХНІКО-ТЕХНОЛОГІЧНОЇ БАЗИ ФЕРМЕРСЬКИХ ГОСПОДАРСТВ

Анотація

Досліджено особливості і проблеми формування техніко-технологічної бази фермерських господарств. На основі порівняльного аналізу рівня технічного забезпечення різних організаційно-правових форм аграрних підприємств визначено, що фермерські господарства мають найнижчий рівень забезпечення основними видами техніки. Виявлено позитивну динаміку наявності тракторів, комбайнів і основних сільськогосподарських машин у фермерських господарствах, що свідчить про наявність фінансових ресурсів для оновлення і модернізації техніко-технологічної бази за рахунок власних коштів та державної підтримки. Визначено, що структура енергетичних ресурсів є недосконалою з перевагою потужності засобів механізації виробничих процесів у рослинництві. Розробка плану техніко-технологічного розвитку фермерських господарств дозволить систематизувати процеси за певними періодами, галузями і видами виробництва, організувати матеріальне і фінансове забезпечення, мобілізувати матеріальні і трудові ресурси для реалізації поставлених цілей.

Ключові слова: техніка; технологія; фермерські господарства; техніко-технологічна база; енергетичні потужності; фінансове забезпечення.

Література

1. Анисенко О.В., Бондаревський Р.О. Сучасний стан фермерських господарств в Україні та їх розвиток. Агросвіт. 2018. №3. С. 37—40.
2. Прокопишин О.С. Покращання технічного забезпечення фермерських господарств як спосіб формування конкурентних переваг. Глобальні та національні проблеми економіки. Вісник Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського. 2018. Вип. 23. С. 292—295.
3. Агєєва І.В. Матеріально-технічне забезпечення фермерських господарств. Університетські наукові записки. Таврійський державний агротехнологічний університету. 2013. №2 (46). С. 165—170.
4. Іванченко В. О., Крячко В. Г. Агролізинг як специфічний вид інвестування. Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету. Економічні науки. 2012. Вип. 22 (2). С. 107—112.
5. Андрійчук В.Г. Економіка аграрних підприємств: підручник. 2-ге вид., доп. і перероблене. К.: КНЕУ, 2002. 624 с.
6. Петров В.М. Технічне забезпечення фермерських господарств Харківської області. URL: http://dspace.knau.kharkov.ua/jspui/bitstream/123456789/267/1/% 96.pdf (дата звернення 26.03.2020).
7. В Україні затверджено порядок здешевлення сільськогосподарської техніки вітчизняного виробництва для аграріїв. URL: https://propozitsiya.com/ua/v-ukrayini-zatverdzheno-poryadok-zdeshevlennya-sg-tehniki-vitchiznyanogo-virobnictva-dlya-grariyiv?fbclid=IwAR1HwMzg2PnZS8G5GYobqXdwGlxlgEy5vwqxrmGEaO3le4qegcMv8WPOVFo (дата звернення 10.03.2020).
8. Держпідтримка аграріїв 2020. Кредити, тваринництво, фермерство, техніка, садівництво. URL: https://agropolit.com/spetsproekty/694-derjpidtrimka-agrariyiv-2020-krediti-tvarinnitstvo-fermerstvo-tehnika-sadivnitstvo?fbclid=IwAR2qqHf8WvqVKBk9XfcCMEElfI4aJvJHmPSfrDqpNfaTZw4__Ya2T28C_6M (дата звернення 10.03.2020).
9. Шарко М.В., Мєшкова-Кравченко Н.В., Радкевич О.М. Економіка підприємства: навч. посібник. Херсон: Олді-Плюс, 2014. 436 с.
10. Березівський П.С., Губені Ю.Е., Михалюк Н.І. Організація виробництва і підприємницької діяльності в аграрних формуваннях: навчальний посібник / За ред. П.С. Березівського. Львів: "Українські технології", 2002. 536 с.
11. Сільське господарство України за 2019 рік: статистичний збірник / За ред. Прокопенко О.К.: Державна статистична служба України, 2020. 230 с.

N. Avercheva, N. Diachenko

DIRECTIONS OF EFFECTIVE FORMATION OF TECHNICAL AND TECHNOLOGICAL BASE OF FARMS

Summary

Peculiarities and problems of formation of technical and technological base of farms are researched due to the small size of land use, limited initial and equity, high cost of credit resources and distrust of banks to small forms of economic entities. Based on a comparative analysis of the level of technical support of various organizational and legal forms of agricultural enterprises, it is determined that farms have the lowest level of provision of basic types of equipment. The positive dynamics of the availability of tractors, combines, and basic agricultural machines in farms is revealed, which indicates the availability of financial resources for updating and modernization of the technical and technological base at the expense of own funds and state support. The level of equipment remains low and does not meet modern technological requirements. It is determined that the structure of energy resources is imperfect with the predominance of power mechanization of production processes in crop production; electric motors and equipment occupy a small share, indicating a low level of maintenance of basic production, development of processing, and storage. Research, innovation, and organizational measures to increase the level of mechanization of production processes and competitiveness of products on the market are proposed as a goal of improving the technical and technological base. It is proved that farms can respond quickly; use technological innovations and direct existing resources into new technological processes through cooperation with suppliers of material and technical resources that offer new technological processes and means of production. State support for farms is becoming an important component of financing technical upgrades and technology improvements, but a limited number of farms receive it and payments are made late. Development of the plan of technical and technological development of a farm will allow systematizing processes on certain periods, branches, and kinds of manufacture, to organize material and financial maintenance, to mobilize material and labor resources for realization of the set purposes.

Keywords: machinery; technology; farms; technical and technological base; energy capacity; financial support.

References

1. Anysenko, O.V. and Bondarevs'kyj, R.O. (2018), "The current state of farms in Ukraine and their development", Ahrosvit, vol. 3, pp. 37—40.
2. Prokopyshyn, O.S. (2018), "Improving the technical support of farms as a way to create competitive advantages", Hlobal'ni ta natsional'ni problemy ekonomiky. Visnyk Mykolaivs'koho natsional'nohoj universytetu imeni V.O. Sukhomlyns'koho, vol. 23, pp. 292—295.
3. Ahieieva, I.V. (2013), "Logistics of farms", Universytets'ki naukovi zapysky. Tavrijs'kyj derzhavnyj ahrotekhnolohichnyj universytetu, vol. 2 (46), pp. 165—170.
4. Ivanchenko, V.O. and Kriachko, V.H. (2012), "Agroleasing as a specific type of investment", Naukovi pratsi Kirovohrads'koho natsional'noho tekhnichnoho universytetu. Ekonomichni nauky, vol. 22 (2), pp. 107—112.
5. Andrijchuk,V.H. (2002) Ekonomika ahrarnykh pidpryiemstv [Economics of agricultural enterprises], KNEU, Kyiv, Ukraine.
6. Petrov, V.M. (2004), Technical support of farms of Kharkiv region, available at: http://dspace.knau.kharkov.ua/jspui/bitstream/123456789/267/1/%96.pdf. (Accessed 26 March 2020).
7. Propozitsiya (2020), "In Ukraine, the procedure for reducing the cost of agricultural machinery of domestic production for farmers has been approved", [Online], available at: https://propozitsiya.com/ua/v-ukrayini-zatverdzheno-poryadok-zdeshevlennya-sg-tehniki-vitchiznyanogo-virobnictva-dlya-agrariyiv?fbclid=IwAR1HwMzg2PnZS8G5GYobqXdwGlxlgEy5vwqxrmGEaO3le4qegcMv8WPOVFo. (Accessed 10 March 2020).
8. Agropolit.com. (2020), "State support of farmers 2020. Loans, animal husbandry, farming, machinery, horticulture", available at: https://agropolit.com/spetsproekty/694-derjpidtrimka-agrariyiv-2020-krediti-tvarinnitstvo-fermerstvo-tehnika-sadivnitstvo?fbclid=IwAR2qqHf8WvqVKBk9XfcCMEElfI4aJvJHmPSfrDqpNfaTZw4__Ya2T28C_6M (Accessed 10 March 2020).
9. Sharko, M.V. Mieshkova-Kravchenko, N.V. and Radkevych, O.M. (2014), Ekonomika pidpryiemstva [Business Economics], Oldi-Plius, Kherson, Ukraine.
10. Berezivs'kyj, P.S. Hubeni, Yu.E. and Mykhaliuk, N.I. (2002) Orhanizatsiia vyrobnytstva i pidpryiemnyts'koi diial'nosti v ahrarnykh formuvanniakh [Organization of production and entrepreneurial activity in agrarian formations], Ukrains'ki tekhnolohii, Lviv, Ukraine.
11. State Statistics Service of Ukraine (2020), "Sil's'ke hospodarstvo Ukrainy za 2019 rik. Statystychnyj zbirnyk" [Agriculture of Ukraine for 2019: statistical collection], Derzhavna statystychna sluzhba Ukrainy, Кyiv, Ukraine.

№ 23 2020, стор. 26 - 36

Дата публікації: 2020-12-23

Кількість переглядів: 367

Відомості про авторів

Н. О. Аверчева

к. е. н., доцент, в. о. завідувача кафедри загальноекономічної підготовки,Херсонський державний аграрно-економічний університет

N. Avercheva

PhD in Economics, Associate Professor, Head of the Department of General Economic Training, Kherson State Agrarian and Economic University

ORCID:

0000-0003-4534-639X


Н. С. Дяченко

здобувач другого (магістерського) рівня вищої освіти,Херсонський державний аграрно-економічний університет

N. Diachenko

PhD student of the second (master) level of higher education, Kherson State Agrarian and Economic University

ORCID:

0000-0002-1091-7168

Як цитувати статтю

Аверчева Н. О., Дяченко Н. С. Напрями ефективного формування техніко-технологічної бази фермерських господарств. Агросвіт. 2020. № 23. С. 26–36. DOI: 10.32702/2306-6792.2020.23.26

Avercheva, N. and Diachenko, N. (2020), “Directions of effective formation of technical and technological base of farms”, Agrosvit, vol. 23, pp. 26–36. DOI: 10.32702/2306-6792.2020.23.26

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.