EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

АНАЛІЗ ЕКОНОМІКО-ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ОБ'ЄДНАНИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД (ОТГ)
В. В. Лойко, С. А. Маляр, В. А. Вовк

Назад

DOI: 10.32702/2306-6792.2020.23.17

УДК: 300.336.2

В. В. Лойко, С. А. Маляр, В. А. Вовк

АНАЛІЗ ЕКОНОМІКО-ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ОБ'ЄДНАНИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД (ОТГ)

Анотація

У статті проведено аналіз економіко-правового забезпечення діяльності об'єднаних територіальних громад (ОТГ), створених на території України з початку дії реформи децентралізації з 2014 р. Проаналізовано особливості процесу проведення децентралізації влади в Україні. Відображено динаміку результатів проведення реформи децентралізації в Україні за період 2014—2020 рр. Зроблено висновок, що реформа децентралізації триває, процес створення ОТГ проходить інтенсивно, процес внесення змін у нормативно-правову базу, яка регламентує процес проходження децентралізації, також продовжується. Проаналізовано доходи і видатки за 2019 р. за групами об'єднаних територіальних громад, створених на території України. Проаналізовано склад видатків ОТГ за 2019 р. Загалом по Україні видатки фінансових бюджетів ОТГ перевищили на 44,83 % доходи, що свідчить про неефективність формування бюджетів створених ОТГ. Зроблено висновок щодо значної питомої ваги видатків на утримання апарату управління в ОТГ. За проведеним аналізом спрямування капітальних видатків в ОТГ було встановлено, що більшість капітальних видатків спрямовано на покращення стану житлового фонду. На основі проведеного аналізу стану житлового фонду, розташовано на територіях ОТГ, зроблено висновок щодо збільшення капітальних видатків на підтримку у належному фізичному стані житлового фонду, враховуючи наявність ветхих та аварійних житлових будинків. Обгрунтовано, що для активізації економічного розвитку територіальних громад необхідно забезпечити ефективну комунікацію органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування на місцях, організаційно-методичну допомогу органам місцевого самоврядування щодо планування діяльності та розширення джерел фінансування розвитку ОТГ, поширення інформації щодо успішних практик реалізації проектів співробітництва. Доцільно надавати доступ всіх ОТГ до кращих практик співробітництва окремих ОТГ.

Ключові слова: об'єднані територіальні громади (ОТГ); економічне забезпечення; нормативно-правова база; аналіз; фінансування; доходи; видатки; житловий фонд; проєкти; співробітництво; моніторинг.

Література

1. Загальна інформація. Децентралізація. URL: https://decentralization.gov.ua/about (дата звернення 09.11.2020).
2. Orlova, N. and Коzyrieva О. Strategic planning of sustainable development of territorial communities in Ukraine. Innovations in science: the challenges of our time. Collective monograph. Vol. 2. Accent Graphics communications and Publishing. Chicago, Illinois, USA. 2019. p. 257—266.
3. Баб'юк І., Чепель О. Основні аспекти формування спроможних територіальних громад. Буковинський вісник державної служби та місцевого самоврядування. URL: http://buk-visnyk.cv.ua/misceve-samovryaduvannya/463/(дата звернення 09.11.2020).
4. Лойко В.В., Величко В.О., Маринів А.В., Стешенко Т.В. Забезпечення фінансової спроможності об'єднаних територіальних громад. Збірник наукових праць "Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики". Т. 2. № 33. 2020. С. 194—204.
5. Куценко Т.Ф., Сіренко Я.С. Забезпечення фінансової спроможності територіальних громад як пріоритет децентралізації управління. Макроекономічне оцінювання публічного сектору в антикризовому управлінні: матеріали наук. прикладних дослідж. освіт.-проф. програми 281 "Публічне управління та адміністрування за 2017—2018 рр. / М-во освіти та науки України, ДВНЗ "Київ. нац. економ. ун-т ім. В. Гетьмана", ф-т економіки та упр., каф. нац. економіки та публічного упр.; [редкол.: І.Й. Малий (голова) та ін.]. Електрон. текст. дані. К.: КНЕУ, 2019. С. 125—152. URL: https://ir.kneu.edu.ua/handle/2010/30350?show=full (дата звернення 09.11.2020).
6. Гончаренко М.В. Механізми формування фінансових ресурсів територіальних громад в умовах децентралізації. Актуальні проблеми державного управління. 2017. № 2 (52). С. 1—7.
7. Гургула Т.В. Фінансове забезпечення спроможності територіальних громад: проблеми та шляхи їх вирішення. Науковий вісник Мукачівського державного університету. Сер. Економіка. 2017. Вип. 1 (7). С. 132—136.
8. Обушний С.М., Яковенко І.В. Удосконалення системи фінансування соціальних послуг в об'єднаних територіальних громадах. Європейський науковий журнал Економічних та Фінансових інновацій. 2019. № 1 (3). С. 37—45.
9. Аlina Korbutiak, Zhanna Lysenko, Nataliya Sokrovolska, Artur Oleksyn, Eduard Yurii (2019). United territorial communities in Ukraine in the context of fiscal decentralization. Problems and Perspectives in Management, Vol. 17, Issue 2, 217—227.
10. Васьківська К.В., Пелехатий А.О., Галімук Ю.А., Лозінська Л.Д. Співробітництво територіальних громад в умовах децентралізації. Ефективна економіка. 2019. № 8. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7209 (дата звернення 09.11.2020).
11. Зелінський С. Е. Оцінка спроможності громад в Україні. Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України. 2016. № 6. С. 128—134.
12. Пальчук В. Розвиток економічного потенціалу громад у рамках реформи з децентралізації. Україна: події, факти, коментарі. 2018. № 11. С. 38—50.
13. Європейська хартія місцевого самоврядування. хартія від 15 жовт. 1985 р.: ратифікована законом України від 15 лип. 1997 р. № 452/97-ВР. URL: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=994_036 (дата звернення 09.11.2020).
14. Про схвалення Концепції реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні: розпорядження Кабінету Міністрів України від 1 квітня 2014 р. № 333-р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/333-2014-%D1%80#Text (дата звернення 09.11.2020).
15. Бюджетний кодекс України. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/ laws/show/2456-17 (дата звернення 09.11.2020).
16. Податковий кодекс України. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/ show/2755-17 (дата звернення 09.11.2020).
17. Офіційний сайт Міністерства фінансів України. URL: https://www.minfin.gov.ua/news/ bjudzhet/ptsm (дата звернення 09.11.2020).
18. Про добровільне об'єднання територіальних громад: Закон України від 5 лютого 2015 року № 157-VIII. Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/157-19 (дата звернення 09.11.2020).
19. Про співробітництво територіальних громад: Закон України від 17 червня 2014 року № 1508-VII. Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1508-18 (дата звернення 09.11.2020).
20. Про засади державної регіональної політики: Закон України № 156—VIII від 5.02.2015. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/156-19#Text (дата звернення 09.11.2020).
21. Про утворення та ліквідацію районів. Постанова Кабінету Міністрів України № 3650 від 17.07.2020 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/807-20#Text
22. Офіційний веб-сайт Міністерства розвитку громад та територій України. URL: http://www.minregion.gov.ua/ (дата звернення 09.11.2020).
23. Міністерство регіонального розвитку, будівництва, житлово-комунального господарства України. Оцінка фінансових показників бюджетів 806 ОТГ. Рейтинг за 2019 рік. URL: https://decentralization.gov.ua/news/12192 (дата звернення 10.11.2020).
24. Офіційний сайт Державної служби статистики України. Статистична інформація. URL: www.ukrstat.gov.ua (дата звернення 15.11.2020).

V. Loiko, S. Maliar, V. Vovk

ANALYSIS OF ECONOMIC AND LEGAL SUPPORT OF ACTIVITIES OF UNITED TERRITORIAL COMMUNITIES (OTG)

Summary

The article analyzes the economic and legal support of the united territorial communities (UTC) created in Ukraine since the beginning of the decentralization reform in 2014. The peculiarities of the process of decentralization of power in Ukraine are analyzed. The dynamics of the results of decentralization reform in Ukraine for the period 2014—2020 is reflected. It is concluded that the decentralization reform continues, the process of creating UTC is intensive, the process of amending the regulatory framework governing the decentralization process also continues. It was found that the structure by groups of UTC by population is as follows: the largest share is 1 group of UTC (24.1%), with a population of over 15 thousand people; on the second place — 5 group of UTC (cities of regional value) (33,8%), on the third place — 3 group (population from 5 to 10 thousand persons) (22,5%), on the fourth place — 2 group (population from 10 to 15 thousand people) (18.8%), in fifth place — Group 4 (population up to 5 thousand people) (11.8%). Revenues and expenditures for 2019 by groups of united territorial communities created on the territory of Ukraine are analyzed. The composition of UTC expenditures for 2019 was analyzed. In general, expenditures of UTC financial budgets in Ukraine exceeded revenues by 44.83%, which indicates the inefficiency of budgeting of created UTCs. It is concluded that a significant share of expenditures for the maintenance of the management staff in the UTC. According to the analysis of the direction of capital expenditures in UTC, it was found that most capital expenditures are aimed at improving the condition of the housing stock. Based on the analysis of the state of the housing stock located in the UTC, a conclusion was made to increase capital expenditures to maintain the proper physical condition of the housing stock, taking into account the presence of dilapidated and emergency housing. It is substantiated that in order to intensify the economic development of territorial communities it is necessary to ensure effective communication between executive authorities and local governments, organizational and methodological assistance to local governments in planning activities and expanding sources of funding for UTC development, disseminating information on successful practices of cooperation projects. It is advisable to provide access to all UTCs to the best practices of cooperation of individual UTSs.

Keywords: united territorial communities (UTC); economic support; legal framework; analysis; financing; income; expenditures; housing; projects; cooperation; monitoring.

References

1. Decentralization (2020), "General information", available at: https://decentralization.gov.ua/about (Accessed 9 November 2020).
2. Orlova, N. and Коzyrieva, О. (2019), "Strategic planning of sustainable development of territorial communities in Ukraine", Innovations in science: the challenges of our time. Collective monograph, Vol. 2, Accent Graphics communications and Publishing, Chicago, Illinois, USA, p. 257—266.
3. Babyuk, I. and Chepel, O. (2018), "The main aspects of the formation of affluent territorial communities", Bukovyns'kyj visnyk derzhavnoi sluzhby ta mistsevoho samovriaduvannia, available at: http://buk-visnyk.cv.ua/miscevesamovryaduvannya/463/ (Accessed 9 November 2020).
4. Loiko, V.V. Velichko, V.O. Marinov, A.V. and Steshenko T.V. (2020), "Ensuring the financial capacity of united territorial communities", Zbirnyk naukovykh prats' "Finansovo-kredytna diial'nist': problemy teorii ta praktyky", vol. 2, no. 33, p. 194—204.
5. Kutsenko, T. and Sirenko, J. (2019), "Ensuring the financial capacity of territorial communities as a priority of decentralization", available at: https://ir.kneu.edu.ua/handle/2010/30350?show=full (Accessed 9 November 2020).
6. Goncharenko, M.V. (2017), "Mechanisms of formation of financial resources of territorial communities in the conditions of decentralization", Aktual'ni problemy derzhavnoho upravlinnia, vol. 2 (52), p. 1—7, available at: http://www.kbuapa.kharkov.ua/e-book/apdu/2017-2/doc/2/03.pdf
7. Gurgula, T.V. (2017), "Financial support for the capacity of territorial communities: problems and ways to solve them", Naukovyj visnyk Mukachivs'koho derzhavnoho universytetu. Seriia Ekonomika, vol. 1 (7), p. 132—136.
8. Obushny, S.M. and Yakovenko, I.V. (2019), "Improving the system of financing social services in the united territorial communities", Yevropejs'kyj naukovyj zhurnal Ekonomichnykh ta Finansovykh innovatsij, vol. 1 (3). p. 37—45, available at: https://doi.org/10.32750/2019-0103 (Accessed 9 November 2020).
9. Korbutiak, А. Lysenko, Zh. Sokrovolska, N. Oleksyn, A. and Yurii, E. (2019), "United territorial communities in Ukraine in the context of fiscal decentralization", Problems and Perspectives in Management, vol. 17, Issue 2, p. 217—227.
10. Vaskivska, K.V. Pelekhaty, A.O. Galimuk, Y.A. and Lozinska, L.D. (2019), "Cooperation of territorial communities in the conditions of decentralization", Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 8, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7209 (Accessed 9 November 2020).
11. Zelinsky, S.E. (2016), "Assessment of community capacity in Ukraine", Naukovi zapysky Instytutu zakonodavstva Verkhovnoi Rady Ukrainy, vol. 6, pp. 128—134.
12. Palchuk, V. (2018), "Development of economic potential of communities in the framework of decentralization reform", Ukraina: podii, fakty, komentari, vol.11, pp. 38—50.
13. The Verkhovna Rada of Ukraine (1997), "European Charter of Local Self-Government. charter of October 15. 1985: ratified by the law of Ukraine of July 15. 1997 № 452/97-BP", available at: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=994_036 (Accessed 9 November 2020).
14. Cabinet of Ministers of Ukraine (2014), "On approval of the Concept of reforming local self-government and territorial organization of power in Ukraine", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/333-2014-%D1%80#Text (Accessed 9 November 2020).
15. The Verkhovna Rada of Ukraine (2020), "Budget Code of Ukraine", available at: http://zakon3.rada.gov.ua/ laws/show/2456-17 (Accessed 9 November 2020).
16. The Verkhovna Rada of Ukraine (2020), "Tax Code of Ukraine", available at: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/ show/2755-17 (Accessed 9 November 2020).
17. Official site of the Ministry of Finance of Ukraine (2020), available at: https://www.minfin.gov.ua/news/ bjudzhet / ptsm (Accessed 9 November 2020).
18. The Verkhovna Rada of Ukraine (2020), The Law of Ukraine "About voluntary association of territorial communities", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/157-19 (Accessed 9 November 2020).
19. The Verkhovna Rada of Ukraine (2020), The Law of Ukraine "About cooperation of territorial communities", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1508-18 (Accessed 9 November 2020).
20. The Verkhovna Rada of Ukraine (2020), The Law of Ukraine "On the principles of state regional policy", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/156-19#Text (Accessed 9 November 2020).
21. Cabinet of Ministers of Ukraine (2020), "About formation and liquidation of areas", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/807-20#Text (Accessed 9 November 2020).
22. Official website of the Ministry of Development of Communities and Territories of Ukraine(2020), available at: http://www.minregion.gov.ua/ (Accessed 9 November 2020).
23. Ministry of Regional Development, Construction, Housing and Communal Services of Ukraine (2020), "Estimation of financial indicators of budgets of 806 OTG", available at: https://decentralization.gov.ua/news/12192 (Accessed 10 November 2020).
24. The official website of the State Statistics Service of Ukraine (2020), "Statistical information", available at: http://www.ukrstat.gov.ua (Accessed 15 November 2020).

№ 23 2020, стор. 17 - 25

Дата публікації: 2020-12-23

Кількість переглядів: 527

Відомості про авторів

В. В. Лойко

д. е. н., доцент, професор кафедри фінансів та економіки, Київський університет імені Бориса Грінченка, м. Київ

V. Loiko

Doctor of Economic Sciences, Associate Professor, Professor of the Department of Finance and Economic, Boris Grinchenko University of Kyiv, Kyiv, Ukraine

ORCID:

0000-0003-3248-1585


С. А. Маляр

аспірант кафедри фінансів та економіки,Київський університет імені Бориса Грінченка, м. Київ

S. Maliar

Postgraduate student of the Department of Finance and Economics, Teacher of university college, Boris Grinchenko University of Kyiv, Kyiv, Ukraine

ORCID:

0000-0003-3136-853X


В. А. Вовк

здобувач ступеня магістра,Київський університет імені Бориса Грінченка, м. Київ

V. Vovk

Master's Degree, Boris Grinchenko University of Kyiv, Kyiv, Ukraine

ORCID:

0000-0001-8628-8479

Як цитувати статтю

Лойко В. В., Маляр С. А., Вовк В. А. Аналіз економіко-правового забезпечення діяльності об'єднаних територіальних громад (отг). Агросвіт. 2020. № 23. С. 17–25. DOI: 10.32702/2306-6792.2020.23.17

Loiko, V., Maliar, S. and Vovk, V. (2020), “Analysis of economic and legal support of activities of united territorial communities (otg)”, Agrosvit, vol. 23, pp. 17–25. DOI: 10.32702/2306-6792.2020.23.17

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.