EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ЗОНУВАННЯ ЗЕМЕЛЬ: ЗАКОНОДАВЧИЙ КОЛАПС ТА НАУКОВІ ЗАСАДИ ПЛАНУВАННЯ РОЗВИТКУ ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ ОБ'ЄДНАНИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД
А. М. Третяк, В. М. Третяк

Назад

DOI: 10.32702/2306-6792.2020.23.3

УДК: 332.34:332.36

А. М. Третяк, В. М. Третяк

ЗОНУВАННЯ ЗЕМЕЛЬ: ЗАКОНОДАВЧИЙ КОЛАПС ТА НАУКОВІ ЗАСАДИ ПЛАНУВАННЯ РОЗВИТКУ ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ ОБ'ЄДНАНИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД

Анотація

В умовах економічних трансформацій та законодавчих змін, актуалізувалося потреба у перегляді наукових засад планування розвитку землекористування об'єднаних територіальних громад. Зокрема в статті досліджено прийнятий 17 червня 2020 року Верховною Радою України закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо планування використання земель", який набирає чинності з 24 липня 2021 року. Де одним із основних завдань було комплексне просторове планування територій громад, що скасовує необхідність розроблення декількох, споріднених за змістом, видів містобудівної документації та документації із землеустрою. В процесі дослідження констатовано, що зазначений закон має цілу низку вад, особливо щодо зонування земель, об'єднання документації із землеустрою та містобудівної документації, а також щодо комплексного плану просторового розвитку землекористування на території територіальної громади. У результаті авторами дано визначення зонування земель за їх категоріями та типами землекористування, з врахуванням того, що поняття "земля" і "територія" не однозначні. Зазначивши, що власність, згідно з Конституцією України, притаманна тільки категорії "земля" та відмітивши те, що "територія" не може бути об'єктом права власності, а відповідно об'єктом земельних, правових та економічних відносин. Запропоновано перехід класифікації за категоріями земель до європейської класифікації за типами землекористування. Це дозволить здійснювати перехід у регулюванні земельних відносин від категорії до типів (підтипів) землекористування, далі до цільового призначення земельних ділянок і дозволеного використання земель та навпаки. Також авторами запропоновано, виходячи із європейської практики, відмовитися від розроблення генеральних планів населених пунктів (сіл, селищ та невеликих міст). На заміну яких, в межах відповідних підтипів землекористування, розробляти детальні плани території (організації землекористування). Це у свою чергу дозволить зекономити бюджетні кошти, які необхідні при варіанті Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо планування використання земель". А також прискорити процес комплексного планування просторового розвитку землекористування територіальної громади.

Ключові слова: планування земель; зонування земель; типи (підтипи) землекористування; планування територій; комплексний план просторового розвитку території територіальної громади.

Література

1. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо планування використання земель: Закон України від 17 червня 2020 року № 711-IX. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/711-20#Text (дата звернення 20.10.2020).
2. Грещук Г.І. Організаційно-економічні засади зонування земель в аграрному виробництві. Матеріали І Всеукраїнської науково-практичної конференції "Сучасні моделі розвитку агропромислового виробництва: виклики та перспективи". Глухівський агротехнічний інститут імені С.А. Ковпака; СНАУ, 2018. С. 40—42.
3. Грещук Г.І. Розвиток системи планування сталого використання та охорони сільськогосподарських земель. Агросвіт. 2018. № 24. С. 23—30. DOI: 10.32702/2306-6792.2018.24.23.
4. Калетнік Г.М., Підлипна М.П., Янович В.П. Геоінформацйіний метод дистанцйного зонування землі на базі програмного забезпечення. Техніка, енергетика, транспорт АПК. 2016. № 2 (94). С. 5—11. URI: http://socrates.vsau.org/repository/getfile.php/13071.pdf
5. Конституція України від 28 червня 1996 року. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#Text (дата звернення 20.10.2020).
6. Малащук О.С., Мовчан Т.В. Рекомендації щодо формування системи зонування рекреаційного землекористування. Збірник наукових праць ІІ Міжнародної науково-практичної конференції "Вплив кліматичних змін на просторовий розвиток територій Землі: наслідки та шляхи вирішення". Херсон: ДВНЗ "ХДАУ", 2019. С. 118—120.
7. Про землеустрій: Закон України від 22 травня 2003 року № 858-IV. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/858-15#Text (дата звернення 21.10.2020).
8. Про зонування земель: Проект Закону України від 19 березня 2009 року № 4238. URL: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/JF39Q00A.html (дата звернення 20.10.2020).
9. Про охорону земель: Закон України від 19 червня 2003 року № 962-IV. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/962-15/print1476586411943513 (дата звернення 20.10.2020).
10. Про регулювання містобудівної діяльності: Закон України 17 лютого 2011 року № 3038-VI. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3038-17#Text (дата звернення 21.10.2020).
11. Третяк А.М. Земельний капітал: теоретико-методологічні основи формування та функціонування. Львів: СПОЛОМ, 2011. 520 с.
12. Третяк А.М. Землеустрій в Україні: теорія, методологія. Херсон: ОЛДІ-ПЛЮС, 2013. 650 с.
13. Третяк А.М., Третяк В.М., Дорош О.С. Концептуальні основи зонування земель для управління земельними ресурсами за межами населених пунктів. Землевпорядний вісник. 2008. № 4. С. 40—45.

A. Tretiak, V. Tretiak

LAND ZONING: LEGISLATIVE COLLAPSE AND SCIENTIFIC FUNDAMENTALS OF PLANNING THE LAND USE DEVELOPMENT BY UNITED TERRITORIAL COMMUNITY

Summary

In the context of economic transformations and legislative changes, the need to review the scientific foundations of planning the development of land use of united territorial communities has become actual. In particular, the article examines the law of Ukraine "On Amendments to Certain Legislative Acts of Ukraine on Land Use Planning", which enters into force on 24.07. 2021. One of the main tasks of it is a comprehensive spatial planning of communities, which eliminates the need to develop several related in content types of urban planning documentation and documentation on land management. In the course of the research, it is stated that this law has a number of shortcomings, especially with regard to land zoning, integration of land management documentation and urban planning documentation, as well as with a comprehensive plan for spatial development of land use in the territorial community. As a result, the authors define zoning of lands by their categories and types of land use, taking into account that the concepts of "land" and "territory" are not monosemous. Noting that property, according to the Constitution of Ukraine, belongs only to the category of "land" and noting that "territory" cannot be the object of property rights, and therefore the object of land, legal and economic relations. The transition of the classification by land categories to the European classification by land use types is proposed. This will allow for the transition in the regulation of land relations from category to types (subtypes) of land use, then to the designated purpose of land plots and permitted use of land and vice versa. The authors also proposed, based on European practice, to abandon the development of master plans for settlements (villages, townships and small towns). In return, within the relevant subtypes of land use, to develop detailed plans of the territory (land use organization). This, in turn, will save the budget funds needed in the version of the Law of Ukraine "On Amendments to Certain Legislative Acts of Ukraine on Land Use Planning". Moreover, to accelerate the process of integrated planning of spatial development of land use of the territorial community.

Keywords: land planning; land zoning; types (subtypes) of land use; territorial planning; a comprehensive plan of spatial development of the territorial community.

References

1. The Verkhovna Rada of Ukraine (2020), Law of Ukraine "On Amendments to Certain Legislative Acts of Ukraine Concerning Land Use Planning", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/711-20#Text (Accessed 20 October 2020).
2. Hreshchuk, H. (2018), "Organizational and economic principles of land zoning in agricultural production". Materials of the I All-Ukrainian Scientific and Practical Conference [Modern models of agro-industrial production development: challenges and prospects], Glukhiv Agrotechnical Institute, Ukraine, pp. 40—42.
3. Hreshchuk, H. (2018), "Development of planning system for sustainable use and protection of agricultural land", Agrosvit, vol. 24, pp. 23—30. DOI: 10.32702/2306-6792.2018.24.23.
4. Kaletnik, H. Pidlypna, M. and Yanovich, V. (2016), Geoinformation Methods Remote Sensing Based Software Erdas Imagine, vol. 2 (94), pp. 5-11. available at: http://socrates.vsau.org/repository/getfile.php/13071.pdf (Accessed 20 October 2020).
5. The Verkhovna Rada of Ukraine (1996), Constitution of Ukraine, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#Text (Accessed 20 October 2020).
6. Malashchuk, O. and Movchan, T. (2019). "Recommendations for the formation of a system of zoning of recreational land use". Collection of scientific papers of the II International Scientific and Practical Conference [The impact of climate change on the spatial development of the Earth: the consequences and solutions], SHEE "KSAU, Kherson, Ukraine, pp. 118—120.
7. The Verkhovna Rada of Ukraine (2003), Law of Ukraine "On Land Management", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/858-15#Text (Accessed 21 October 2020).
8. The Verkhovna Rada of Ukraine (2009), Draft Law of Ukraine "On Land Zoning", available at: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/JF39Q00A.html (Accessed 20 October 2020).
9. The Verkhovna Rada of Ukraine (2003), Law of Ukraine "On Land Protection", available at: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/962-15/print1476586411943513 (Accessed 20 October 2020).
10. The Verkhovna Rada of Ukraine (2003), Law of Ukraine "On regulation of urban planning activities", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3038-17#Text (Accessed 21 October 2020).
11. Tretiak, A. (2011), Zemelnyi kapital: teoretyko-metodolohichni osnovy formuvannia ta funktsionuvannia [Land capital: theoretical and methodological foundations of formation and operation], SPOLOM, Lviv, Ukraine.
12. Tretiak, A. (2013). Zemleustrij v Ukraini: teoriia, metodolohiia [Land management in Ukraine: theory, methodology], OLDI-PLUS, Kherson, Ukraine.
13. Tretiak, A. Druhak, V. and Dorosh, O. (2008). "Conceptual bases of land zoning for land resources management outside settlements". Land Management Journal, vol. 4, pp. 40—45.

№ 23 2020, стор. 3 - 9

Дата публікації: 2020-12-23

Кількість переглядів: 585

Відомості про авторів

А. М. Третяк

д. е. н., професор, головний науковий співробітник, Інститут агроекології і природокористування НААН України

A. Tretiak

Doctor of Economic Sciences, Professor, Chief Researcher, Institute of Agroecology and Nature Management of NAAS of Ukraine

ORCID:

0000-0002-1154-4797


В. М. Третяк

д. е. н., професор, професор кафедри геодезії та землеустрою, Сумський національний аграрний університет

V. Tretiak

Doctor of Economic Sciences, Professor, Professor of the Department of Geodesy and Land Management, Sumy National Agrarian University

ORCID:

0000-0001-6779-1941

Як цитувати статтю

Третяк А. М., Третяк В. М. Зонування земель: законодавчий колапс та наукові засади планування розвитку землекористування об'єднаних територіальних громад. Агросвіт. 2020. № 23. С. 3–9. DOI: 10.32702/2306-6792.2020.23.3

Tretiak, A. and Tretiak, V. (2020), “Land zoning: legislative collapse and scientific fundamentals of planning the land use development by united territorial community”, Agrosvit, vol. 23, pp. 3–9. DOI: 10.32702/2306-6792.2020.23.3

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.