EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ОЦІНКА ПРОМИСЛОВОЇ ТА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ ПІДПРИЄМСТВ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Н. Г. Фатюха, В. В. Малахов

Назад

DOI: 10.32702/2306-6792.2020.22.105

УДК: 311.75

Н. Г. Фатюха, В. В. Малахов

ОЦІНКА ПРОМИСЛОВОЇ ТА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ ПІДПРИЄМСТВ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

Анотація

Розглянуто застосування методів статистики у теорії й практиці управління підприємствами Запорізької області.
Визначено, що промисловість та сільське господарство — це одні з найбільших сфер суспільного виробництва області, які визначають рівень соціально-економічного розвитку, спеціалізацію економіки і масштаби участі в територіальному поділі праці.
Структура промисловості Запорізької області є висококонцентрованою — близько 40% у ній припадає на металургію та понад 21% на постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря. Найбільшу питому вагу за обсягами реалізованої продукції у переробній промисловості Запорізької області за результатами 2019 році мають такі види економічної діяльності як металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання, виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів, машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання, виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення.
Розрахунки лінійного коефіцієнта абсолютних структурних зрушень та квадратичного коефіцієнта абсолютних структурних зрушень дають змогу оцінити інтенсивність структурних зрушень промислової продукції за видами діяльності регіону. Проведене прогнозування обсягу реалізації промислової продукції дає можливість дослідити майбутні оцінки економічних процесів.
У сільському господарстві Запорізької області формується основна частина продовольчих ресурсів та майже три чверті роздрібного товарообігу, що має визначальний вплив на гарантування продовольчої безпеки як регіону, так і держави загалом.
Запорізька область має достатній виробничий потенціал для забезпечення населення основними продуктами харчування. Основна технічна культура Запорізької області — соняшник. Водночас розвивається і ринок нішевих культур. Основними напрямами спеціалізації в галузі тваринництва є м'ясомолочне скотарство, свинарство та виробництво яєць. У регіоні здійснюється робота з реалізації інвестиційних проєктів у галузі тваринництва, а саме: по створенню сімейних молочних міні-ферм, реконструкції тваринницьких приміщень у галузі свинарства. Стабілізація та подальший розвиток галузі тваринництва є перспективою економічного розвитку регіону, яка дає можливість створення нових робочих місць, покращення благополуччя та підняття життєвого рівня сільського населення області.

Ключові слова: структура; структурні зрушення; трендовий аналіз; промисловість; сільськогосподарська продукція.

Література

1. Запорізька область за 2018 рік. Статистичний щорічник / За редакцією Шийко М. — Запоріжжя: Головне управління статистики у Запорізькій області, 2019. — 379 с.
2. Стратегічний аналіз соціально-економічного розвитку Запорізької області (виконано в межах розробки проєкту Стратегії регіонального розвитку Запорізької області на період до 2027 року) [Елетронний ресурс]. — Режим доступу: https://www.zoda.gov.ua/files/WP_Article_File/original/000122/122545.pdf
3. Запорізька область за 2019 рік. Статистичний щорічник / За редакцією Шийко М. — Запоріжжя: Головне управління статистики у Запорізькій області, 2020. — 363 с.
4. Статистика: підручник / С.С. Герасименко, А.В. Головач, А.М. Єріна та ін.; під. ред. д-ра екон. наук С.С. Герасименка. — 2-ге вид., перероб. і доп. — К.: КНЕУ, 2000. — 467 с.
5. Теорія статистики: навчальний посібник / Вашків П.Г., Пастер П.І., Сторожук., Ткач Є.І. — [2-ге вид., стереотип.]. — К.: Либідь, 2004. — 320 с.

N. Fatіukha, V. Malakhov

EVALUATION OF INDUSTRIAL AND AGRICULTURAL PRODUCTS OF ENTERPRISES OF ZAPOROZHІА REGION

Summary

The application of statistics methods in the theory and practice of enterprise management in Zaporizhia region is considered.
It is determined that industry and agriculture are one of the largest spheres of social production in the region, which determine the level of socio-economic development, specialization of the economy and the scale of participation in the territorial division of labor.
The structure of industry in Zaporizhia region is highly concentrated — about 40% of it is metallurgy and more than 21% for the supply of electricity, gas, steam and air conditioning. According to the results of 2019, such types of economic activity as metallurgical production, production of finished metal products, except for machinery and equipment, production of food products, beverages and tobacco products, mechanical engineering, except for repair and installation, have the largest share in terms of sales in the processing industry of Zaporizhia region. machinery and equipment, production of coke and refined petroleum products.
Calculations of the linear coefficient of absolute structural shifts and the quadratic coefficient of absolute structural shifts make it possible to estimate the intensity of structural shifts of industrial products by types of activity in the region. The conducted forecasting of the volume of sales of industrial products makes it possible to investigate future estimates of economic processes.
In agriculture of Zaporizhia region the main part of food resources and almost three quarters of retail trade is formed, which has a decisive influence on ensuring food security of both the region and the state as a whole.
Zaporizhia region has sufficient production potential to provide the population with basic foodstuffs. The main technical crop of Zaporizhia region is sunflower. At the same time, the market of niche crops is developing. The main areas of specialization in the field of animal husbandry are meat and dairy cattle breeding, pig breeding and egg production. The region is working on the implementation of investment projects in the field of animal husbandry, namely, the creation of family dairy mini-farms, the reconstruction of livestock facilities in the field of pig farming. Stabilization and further development of the livestock industry is a prospect for economic development of the region, which provides an opportunity to create new jobs, improve the well-being and raise the living standards of the rural population of the region.

Keywords: structure; structural changes; trend analysis; industry; agricultural products.

References

1. Shyjko, M. (2019), Zaporiz'ka oblast' za 2018 rik [Zaporozhye region for 2018], Holovne upravlinnia statystyky u Zaporiz'kij oblasti, Zaporizhzhia, Ukraine.
2. Zaporizhia Regional State Administration (2019), "Strategic analysis of socio-economic development of Zaporizhia region (performed within the framework of the draft Strategy of regional development of Zaporizhia region for the period up to 2027)", available at: https://www.zoda.gov.ua/files/WP_Article_File/original/000122/122545.pdf (Accessed 30 Oct 2020).
3. Shyjko, M. (2020), Zaporiz'ka oblast' za 2019 rik [Zaporozhye region for 2019], Holovne upravlinnia statystyky u Zaporiz'kij oblasti, Zaporizhzhia, Ukraine.
4. Herasymenko, S.S. Holovach, A.V. and Yerina, A.M. (2000), Statystyka [Statistics], KNEU, Kyiv, Ukraine.
5. Vashkiv, P.H. Paster, P.I. and Tkach, Ye.I. (2004), Teoriia statystyky [Theory of statistics], Lybid', Kyiv, Ukraine.

№ 22 2020, стор. 105 - 110

Дата публікації: 2020-12-04

Кількість переглядів: 620

Відомості про авторів

Н. Г. Фатюха

к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Національний університет "Запорізька політехніка"

N. Fatіukha

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of finances, banking and insurance, National University "Zaporozhye Polytechnic"

ORCID:

0000-0002-1026-6713


В. В. Малахов

магістрант, Національний університет "Запорізька політехніка"

V. Malakhov

6th year master student, National University "Zaporozhye Polytechnic"

ORCID:

0000-0001-8366-2963

Як цитувати статтю

Фатюха Н. Г., Малахов В. В. Оцінка промислової та сільськогосподарської продукції підприємств запорізької області. Агросвіт. 2020. № 22. С. 105–110. DOI: 10.32702/2306-6792.2020.22.105

Fatіukha, N. and Malakhov, V. (2020), “Evaluation of industrial and agricultural products of enterprises of zaporozhіа region”, Agrosvit, vol. 22, pp. 105–110. DOI: 10.32702/2306-6792.2020.22.105

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.