EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ДОКУМЕНТАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОБЛІКУ ТОВАРНИХ ЗАПАСІВ НА ПІДПРИЄМСТВІ
Ю. В. Подмешальська, О. В. Парнюк

Назад

DOI: 10.32702/2306-6792.2020.22.97

УДК: 657: 658.62

Ю. В. Подмешальська, О. В. Парнюк

ДОКУМЕНТАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОБЛІКУ ТОВАРНИХ ЗАПАСІВ НА ПІДПРИЄМСТВІ

Анотація

Для ефективної організації обліку товарних запасів важливим значенням є його документальне забезпечення. З реформуванням обліку, впровадженням міжнародних стандартів фінансової звітності, використанням ІТ-технологій виникають особливі вимоги до оформлення, змісту документів, якими оформлюються факти та операції з товарними запасами. Документальне оформлення операцій з товарними запасами повинно бути якісним, корисним, інформативним та змістовним. Саме тому документальне забезпечення обліку товарів потребує удосконалення.
У статті розглянуті актуальні питання документального забезпечення обліку товарних запасів на торговельних підприємствах. Визначено практичні аспекти удосконалення документального забезпечення обліку товарів.
Визначено організаційно-методологічні аспекти організації документального забезпечення обліку товарів, а саме: систематизовані основні елементи облікової політики обліку товарів, запропоновані та обгрунтовані форми документів для практичного використання, розглянуто процес документального забезпечення на всіх стадіях обліку товарів в бухгалтерії суб'єкта господарювання та на складі.
Проведений аналіз типових форм, які використовуються для обліку запасів. За результатами такого аналізу запропонований перелік документів для оформлення операцій з надходження товарів, складського обліку та внутрішнього переміщення. Як приклад, запропонована форма накладної — вимоги на відпуск (внутрішнє переміщення) товарів. Також запропоновано форму книги складського обліку як одного із важливих аспектів організації складського обліку.
Розглянуто процес уцінки товарів з визначенням послідовності дій та необхідних документів, розглянуті методи списання уцінки в обліку відповідно до національних стандартів та МСФЗ, а також проаналізовано їх вплив на фінансові результати діяльності суб'єкта господарювання.
Запропоновано підхід щодо організації документального забезпечення обліку товарів на підприємствах дозволить суб'єктам господарювання удосконалювати документальне забезпечення з метою ефективної організації обліку, забезпечувати управлінський персонал достовірною, правдивою та своєчасною інформацією для прийняття якісних управлінських рішень.

Ключові слова: товарні запаси; товар; документальне забезпечення; первинні документи; облік; складський облік; уцінка

Література

1. Макаренко А.П., Меліхова Т.О., Подмешальська Ю.В., Чакалова Н.С. Бухгалтерський облік: навч.-метод. посібник. Запоріжжя: ЗДІА, 2018. 602 c.
2. Меліхова Т.О., Чакалова Н.С., Мисливка К.А. Удосконалення обліку доходів від реалізації товарів, як інструмент ефективного управління підприємством. Ефективна економіка. 2019. № 2. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6888 (дата звернення: 11.11.2020). DOI: 10.32702/2307-2105-2019.2.38

Yu. Podmeshalska, О. Parniuk

DOCUMENTARY ACCOUNTING OF INVENTORIES AT THE ENTERPRISE

Summary

For the effective organization of inventory accounting, its documentation is important. With the reform of accounting, the introduction of international financial reporting standards, the use of IT — there are special requirements for the design, content of documents, which formalize the facts and transactions with inventories. Documenting transactions with inventories should be high quality, useful, informative and meaningful. That is why the documentation of goods accounting needs to be improved.
The article considers topical issues of documentary accounting of inventories at commercial enterprises. The practical aspects of improving the documentation of goods accounting are identified.
The organizational and methodological aspects of the organization of documentary support of accounting of goods are defined, namely: the basic elements of accounting policy of accounting of goods are defined, the forms of documents for practical use are offered and substantiated, the process of documentary support at all stages of accounting of goods in accounting warehouse.
The analysis of standard forms used for inventory accounting is carried out. Based on the results of such analysis, a list of documents for registration of operations on receipt of goods, warehousing and internal movement is proposed. As an example, the proposed form of the invoice — the requirement for the release (internal movement) of goods. Also, the form of the book of the warehouse account as one of important aspects of the organization of the warehouse account is offered.
The process of valuation of goods with the definition of the sequence of actions and the necessary documents, methods of writing off the markdown in accounting in accordance with national standards and their impact on the financial performance of the entity is analyzed.
The proposed approach to the organization of documentary support for accounting of goods in enterprises will allow businesses to improve documentation in order to effectively organize accounting, to provide management with reliable, truthful and timely information for quality management decisions.

Keywords: inventories; goods; documentation; primary documents; accounting; inventory; discount.

References

1. Makarenko, A.P. Melikhova, T.O. Podmeshalska, Y.V. and Chakalova, N.S. (2018), Bukhhalters'kyy oblik [Accounting], ZDIA, Zaporizhzhya, Ukraine.
2. Melikhova, T.O. Chakalova, N.S. and Myslyvka, K.A. (2019), "Improving the account of income from the implementation of goods, as a tool of effective management of the enterprise", Efektyvna ekonomika, vol. 2, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6888 (Accessed 11 Nov 2020). DOI: 10.32702/2307-2105-2019.2.38.

№ 22 2020, стор. 97 - 104

Дата публікації: 2020-12-04

Кількість переглядів: 591

Відомості про авторів

Ю. В. Подмешальська

к. е. н., доцент, доцент кафедри обліку, аналізу, оподаткування та аудиту, Запорізький національний університет, м. Запоріжжя

Yu. Podmeshalska

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of the Department of Accounting, Analysis, Taxation and Audit, Zaporizhzhia National University, Zaporizhzhya

ORCID:

0000-0001-6353-4542


О. В. Парнюк

магістрант кафедри обліку, аналізу, оподаткування та аудиту, Запорізький національний університет, м. Запоріжжя

О. Parniuk

Master student of the Department of Accounting, Analysis, Taxation and Audit, Zaporizhzhia National University, Zaporizhzhya

ORCID:

0000-0002-6074-877X

Як цитувати статтю

Подмешальська Ю. В., Парнюк О. В. Документальне забезпечення обліку товарних запасів на підприємстві. Агросвіт. 2020. № 22. С. 97–104. DOI: 10.32702/2306-6792.2020.22.97

Podmeshalska, Yu. and Parniuk, О. (2020), “Documentary accounting of inventories at the enterprise”, Agrosvit, vol. 22, pp. 97–104. DOI: 10.32702/2306-6792.2020.22.97

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.