EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

СКЛАДОВІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ
А. В. Лесь, А. В. Ращенко, О. І. Вигівська, Є. І. Майкун

Назад

DOI: 10.32702/2306-6792.2020.22.72

УДК: 621.311

А. В. Лесь, А. В. Ращенко, О. І. Вигівська, Є. І. Майкун

СКЛАДОВІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ

Анотація

Актуалізацію питань енергоефективності зумовлено вичерпністю ресурсів та посиленням антропогенного навантаження на навколишнє середовище. Встановлено, що для України характерною рисою є високий рівень енергоємності виробництва, порівняно із показниками інших країн світу. Скорочення споживання енергетичних та інших ресурсів потребує удосконалення та модернізації господарської діяльності, техніки та технологій та усіх сфер діяльності. Визначено, що для запровадження проєктів з енергоефективності на локальному рівні доцільно враховувати: потенціал переходу на відновлювані джерела енергії, рівень споживання теплової та електроенергії, успішність реалізації подібних проектів. У процесі дослідження динаміки споживання теплової та електроенергії за останні чотири роки не виявлено значних коливань, що не відображає ефективності низки реалізованих заходів щодо енергоефективності у Житомирській обл. Встановлено, що основними споживачами теплоенергії у області є промисловість та сфера освіти, що доводить необхідність реалізації програм з енергоефективності.

Ключові слова: енергоефективність; теплова енергія; енергоємність; відновлювані джерела енергії; ресурсозбереження.

Література

1. Дешко В.І. Енергетична сертифікація будівель закладів соціальної сфери / В.І. Дешко, О.М. Шевченко, І.Ю. Білоус, О.П. Красовський // Наука та будівництво. — 2016. — № 2. — С. 14—20.
2. Енергетична ефективність України. Кращі проектні ідеї [електронне видання]: Проект "Професіоналізація та стабілізація енергетичного менеджменту в Україні" / Уклад.: С.П. Денисюк, О.В. Коцар, Ю.В. Чернецька. — К.: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2016. — 79 с.
3. Інтелектуальні електричні мережі електроенергетичних систем та їхнє технологічне забезпечення / Б.С. Стогній, О.В. Кириленко, С.П. Денисюк // Технічна електродинаміка. — 2010. — № 6. — С. 44—50.
4. Міністерство енергетики України. Офіційний сайт. [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://mpe.kmu.gov.ua/minugol/control/uk/publish/article?art_id=245462528&cat_id=35109 (дата звернення 02.11.2020).
5. Олейко В.М. Енергетичний потенціал НВДЕ областей України / В.М. Олейко, Н.Є. Стрельбіцька // Энергосбережение. Энергетика. Энергоаудит. — 2011. — № 3. — С. 35—42. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecee_2011_3_8
6. Праховник А.В. Енергетична сертифікація будівель / А.В. Праховник, В.І. Дешко, О.М. Шевченко // Наукові вісті НТУУ "КПІ". — 2011. — №1. — С. 140—153.
7. Усенко Н., Шаповаленко В. та ін. Зелена книга "Стимулювання промислових підприємств до енергоефективності та захисту клімату". — Київ, 2019. — 110 с.

A. Les, A. Rashchenko, O. Vyhivska, E. Maikun

COMPONENTS OF ENERGY EFFICIENCY

Summary

Achieving energy efficiency is an important condition for successful socio-economic development of the national economy. Integration into the world economic system also requires awareness of the need for energy conservation and energy efficiency of production. First of all, it allows to solve global issues (limited energy resources, climate change, environmental pollution). In addition, it is important to ensure energy independence and energy security of the state. The urgent need to ensure energy-efficient development of Ukrainian enterprises is caused by the annual growth of energy prices, high-energy intensity of the economy, low competitiveness of products in foreign markets. It is established that a characteristic feature of Ukraine is the high level of energy intensity of production, compared to other countries. Decreasing the consumption of energy and other resources requires improvement and modernization of economic activity, equipment and technologies and all spheres of activity. It is determined that for the implementation of energy efficiency projects at the local level it is advisable to take into account: the potential for transition to renewable energy sources, the level of consumption of heat and electricity, the success of such projects. In the process of studying the dynamics of heat and electricity consumption over the past four years, no significant fluctuations were found, which does not reflect the effectiveness of a number of implemented measures for energy efficiency in the Zhytomyr region. It is established that the main consumers of heat in the region are industry and education, which proves the need to implement energy efficiency programs. The condition of social buildings is usually rather poor, so it is important to focus on thermal modernization in the specific sector. Companies providing thermal modernization services note that the insulation of the walls and the replacement of windows and doors with energy-efficient ones will reduce heat consumption by almost half. This saving is ensured by minimizing heat loss. However, in our opinion, it is necessary to introduce a set of measures, including means of regulation and accounting of energy costs.

Keywords: energy efficiency; thermal energy; energy intensity; renewable energy sources; resource saving.

References

1. Deshko, V.I. Shevchenko, O.M. Bilous, I.Yu. and Krasovs'kyj, O.P. (2016), "Energy certification of buildings of social institutions", Nauka ta budivnytstvo, vol. 2, pp. 14—20.
2. Denysiuk, S.P. Kotsar, O.V. and Chernets'ka, Yu.V. (2016), Enerhetychna efektyvnist' Ukrainy. Kraschi proektni idei. Proekt "Profesionalizatsiia ta stabilizatsiia enerhetychnoho menedzhmentu v Ukraini" [Energy efficiency of Ukraine. The best design ideas. Project "Professionalization and stabilization of energy management in Ukraine"], KPI im. Ihoria Sikors'koho, Kyiv, Ukraine.
3. Stohnij, B.S. Kyrylenko, O.V. and Denysiuk, S.P. (2010), "Intelligent electric networks of electric power systems and their technological support", Tekhnichna elektrodynamika, vol. 6, pp. 44—50.
4. Ministry of Energy of Ukraine (2020) "The President signed a law on improving the conditions for supporting "green" energy. What changes does it envisage?", available at: http://mpe.kmu.gov.ua/minugol/control/uk/publish/article?art_id=245462528&cat_id=35109 (Accessed 3 Nov 2020).
5. Olejko, V.M. and Strel'bits'ka, N.Ye. (2011), "Energy Potential Nonconventional and Renewable Energy Sources Of Areas Of Ukraine", Enerhosberezhenye. Enerhetyka. Enerhoaudyt, vol. 3, pp. 35—42, available at: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/ (Accessed 3 Nov 2020).
6. Prakhovnyk, A.V. Deshko, V.I. and Shevchenko, O.M. (2011), "Energy certification of buildings", Naukovi visti NTUU "KPI", vol. 1, pp. 140—153.
7. Usenko, N. and Shapovalenko, V. (2019), Zelena knyha "Stymuliuvannia promyslovykh pidpryiemstv do enerhoefektyvnosti ta zakhystu klimatu" [Green Paper "Stimulating industrial enterprises for energy efficiency and climate protection"], Kyiv, Ukraine.

№ 22 2020, стор. 72 - 77

Дата публікації: 2020-12-04

Кількість переглядів: 430

Відомості про авторів

А. В. Лесь

к. е. н., доцент кафедри екологічної безпеки та економіки природокористування, Поліський національний університет

A. Les

PhD in Economics, Senior Lecturer, Department of Ecological Safety and Environmental Economics of Polissya National University

ORCID:

0000-0002-1746-3744


А. В. Ращенко

к. е. н., доцент кафедри екологічної безпеки та економіки природокористування, Поліський національний університет

A. Rashchenko

PhD in Economics, Senior Lecturer, Department of Ecological Safety and Environmental Economics of Polissya National University

ORCID:

0000-0002-7603-072X


О. І. Вигівська

студентка ОС Магістр спеціальності 183 "Технології захисту навколишнього середовища", Поліський національний університет

O. Vyhivska

Master student, specialty 183 "Environmental Protection Technologies", Polissya National University

ORCID:

0000-0003-2507-798X


Є. І. Майкун

студент ОС Магістр спеціальності 183 "Технології захисту навколишнього середовища", Поліський національний університет

E. Maikun

Master student, specialty 183 "Environmental Protection Technologies", Polissya National University

ORCID:

0000-0002-7657-4524

Як цитувати статтю

Лесь А. В., Ращенко А. В., Вигівська О. І., Майкун Є. І. Складові забезпечення енергоефективності. Агросвіт. 2020. № 22. С. 72–77. DOI: 10.32702/2306-6792.2020.22.72

Les, A., Rashchenko, A., Vyhivska, O. and Maikun, E. (2020), “Components of energy efficiency”, Agrosvit, vol. 22, pp. 72–77. DOI: 10.32702/2306-6792.2020.22.72

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.