EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

СТАН СУЧАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАСНОСТІ В УКРАЇНІ: ОЗНАКИ ПОСИЛЕННЯ СИСТЕМНИХ ДЕФОРМАЦІЙНИХ ЗМІН
О. А. Овєчкіна, О. І. Захарова

Назад

DOI: 10.32702/2306-6792.2020.22.66

УДК: 30.101.8: 330.117: 330.162

О. А. Овєчкіна, О. І. Захарова

СТАН СУЧАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАСНОСТІ В УКРАЇНІ: ОЗНАКИ ПОСИЛЕННЯ СИСТЕМНИХ ДЕФОРМАЦІЙНИХ ЗМІН

Анотація

Статтю присвячено дослідженню особливостей сучасної державної власності у вітчизняній транзитивній економіці. З'ясовано, що специфічні риси державної власності сьогодення утворилася під впливом процесу олігархізації приватної власності. У статті показано, що процес приватизації й акціонування державної власності почав деформуватися з перших етапів роздержавлення і демонополізації пострадянських економік. Доведено, що за результатами приватизації державна власність набула рис кланово-олігархічного привласнення, тісно взаємодіючі з монопольно-приватною власністю. У статті розкрито закономірність появи механізму кланово-олігархічного перерозподілу ресурсів і доходів суспільства як головної ознаки реформованості сучасних моделей відносин як державної, так і приватної власності. Показано, що подальші дослідження у цьому напрямі є актуальними і мають бути спрямовані на поглиблене вивчення причин і факторів синхронізації процесів приватизації-олігархізації, що обумовили низку системних деформацій відносин власності.

Ключові слова: приватизація-олігархізація; синхронізація економічних інтересів; кланово-олігархічна власність; неефективний власник і працівник; нові форми позаекономічного примусу; механізм кланово-олігархічного розподілу.

Література

1. Хубиев К.А. О количественном и качественном подходе к государственному дирижизму. URL: http://philh.ru/index.php/arkhiv-materialov/teksty/267-k-a-khubiev-o-kolichestvennom-i-kachestvennom-podkhode-k-gosudarstvennomu-dirizhizmu
2. Згонников П.П. Правовые позиции по вопросам соотношения собственности и права собственности. Современное право. 2016. № 2. С. 57—61. URL: https://rucont.ru/efd/568736
3. Тарандо Е.Е. Проблемы повышения эффективности управления государственной собственностью. Проблемы современной экономики. 2004. №3 (11). URL: http://www.m-economy.ru/art.php?nArtId=468
4. Радзиевкая Т.В. Отношения собственности в транзитивной экономике: преобразование, процесс приватизации: автореф. …канд. экон. наук. Воронеж. 2014. 24 с.
5. Колотов К.А. Неоиндустриальное импортозамещение в системе структурных изменений экономики: дис...канд. экон. наук. Томск. 2018. 173 с.
6. Болотіна Є.В. Методологічна основа власності в перехідній економіці України. Научный вестник ДГМА. 2010. № 1 (7Е). С. 243—249.
7. Методи розвитку та забезпечення капіталізації промислових підприємств в умовах інституціональних змін: моногр. НАН України, І-т економіки пром-сті. Київ, 2016. 312 с.
8. Редзюк Є. Приватизація здорової людини. URL: https://zn.ua/ukr/macrolevel/privatizaciya-zdorovoyi-lyudini-332873_.html
9. Суименко Е.И. Капитализм в нашем доме. Взгляд сквозь призму теории и социальной науки. Киев: Институт социологии НАН Украины, 2007. 512 с.
10. Топишко И.И., Галецкая Т.И. Совершенствование отношений собственности в условиях кризисного состояния Украины. Наукові записки "Острозька академія". Серія "Економіка": збірник наукових праць. Вип. 25. 2014. С. 24—29.
11. Іващенко О. Новий інституціоналізм в економічної соціології: теоретичні підвалини дослідницьких можливостей. Соціологія: теорія, методи, маркетинг. 2003. № 1. С. 110—136.
12. Гальчинський А. Суперечності реформ: у контексті цивілізаційного процесу. Київ: Українські пропілеї, 2001. 320 с.
13. Киндзерский Ю.В. Украина: олигархическая ловушка развития в контексте институциональных трансформаций. Белорусский экономический журнал. 2016. № 4. С. 17—36.
14. Барановський О., Сіденко В. Проблеми власності та легалізації капіталів і доходів в Україні. Національна безпека і оборона. 2004. № 2. С. 2—13.
15. Новий курс: Реформи в Україні 2010—2015. Національна доповідь. — К., 2010. 17 с.
16. Білоцерківець О.Г. Приватизація в Україні: вибір моделі, структура і наслідки процесів. Українська приватизація: плюси і мінуси. К.: Альтерпрес. 2001. С. 58—113.
17. Шуман А. Административные рынки в Беларуси. URL: https://nmnby.eu/news/analytics/3242.html
18. Кордонский С.Г. Административные рынки СССР и России. URL: http://lib.in.ua/wp-content/uploads/2019/04/%D0%90%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B
19. Жаворонков С.В., Яновский К.Э. Конституционная экономика и защита частной собственности. Общественные науки и современность. 2015. №3. С. 34—46.
20. Барсукова С. Теневая экономика и теневая политика: механизм сращивания. Препринт WP4/2006/01. Москва: ГУ ВШЭ. 2006. 48 с.
21. Кланово-олигархический капитализм: вперед в историческое прошлое? URL: http://www.ukrrudprom.com/digest/Klanovooligarhicheskiy_kapitalizm_vpered_v_istoricheskoe_proshlo.html
22. Папава В.Г. Некроэкономика и посткоммунистическая трансформация экономики. Тбилиси, 2001. 42 с. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/2002-02-069-papava-v-nekroekonomika-i-postkommunisticheskaya-transformatsiya-ekonomiki-tbilisi-2001-42-s
23. Гаврилишин Б. Форум мільярдерів у Києві. Експрес. 17 грудня 2005 р.
24. Дубинський О. Оленарі // Дзеркало тижня. № 7. 28 лютого 2009.
25. Лавров И.В. Развитие нормативной теории институтов экономики благосостояния: дис… докт. экон. наук. Челябинск, 2014. 352 с.

O. Ovechkina, O. Zakharova

THE STATE OF MODERN GOVERNMENT PROPERTY IN UKRAINE: SIGNS OF STRENGTHENING SYSTEM DEFORMATION CHANGES

Summary

The article is devoted to the study of changes in modern domestic government property as one of the main elements of the existing system of appropriation-alienation relations. It is shown that the state of government ownership depends on other forms of ownership, primarily private. Internal modifications of the status of government-owned entities are synchronized with the interests of big business. For these "actors" of the national economy a specific clan basis for decision-making is created on the possession and disposal of financial, material and labor resources at the initial stages of denationalization and demonopolization. All economic and political decisions are made exclusively in the interests of government-monopoly clans, the needs and opinions of society are practically not considered. The article proves that public and private forms have undergone negative systemic transformations, which has intensified the effect of other deformation phenomena in societies. In this article such phenomena include: a) inefficient management, unprofitable government-owned enterprises; b) low innovative activity of the business of private owners; c) the emergence of new non-economic forms of coercion of unprotected social groups. The main feature of government property deformation is the emergence of the mechanism of government-oligarchic distribution of resources and incomes, which has developed in transitive economies. The article proves that the action of this mechanism exacerbates other problematic situations and processes in transitive economy. Such processes today are: increasing unemployment and inflation, distorting the process of deindustrialization, which has turned into degradation, reducing real incomes and quality of life, etc. According to the research results, it is concluded that the formation of the mechanism of government-oligarchic distribution is the main sign of modern state property deformation. It is noted that further research in this direction is relevant and should be aimed at in-depth clarification of the causes and factors of synchronization of privatization-oligarchization processes from the initial stages of privatization and demonopolization of the economy.

Keywords: privatization-oligarchization; synchronization of economic interests; clan-oligarchic property; inefficient owner and worker; new forms of non-economic coercion; mechanism of clan-oligarchic distribution.

References

1. Hubiev, K.A. (2016), "About quantitative and qualitative approach to the state dirigisme", available at: http://philh.ru/index.php/arkhiv-materialov/teksty/267-k-a-khubiev-o-kolichestvennom-i-kachestvennom-podkhode-k-gosudarstvennomu-dirizhizmu. (Accessed 10 Nov 2020).
2. Zgonnikov, P.P. (2016), "Legal positions on the relationship between ownership and ownership", Sovremennoe pravo, vol. 2, pp. 57—61, available at: https://rucont.ru/efd/568736 (Accessed 10 Nov 2020).
3. Tarando, E.E. (2004), "Problems of increasing the efficiency of state property management", Problemy sovremennoy economiki, vol.3(11), available at: http://www.m-economy.ru/art.php?nArtId=468 (Accessed 10 Nov 2020).
4. Radzievskaya, T.V. (2014), "Property relations in a transitional economy: transformation, privatization process", Ph.D. Thesis, Economy, Voronesh, Russia.
5. Kolotov, K.A. (2018), " Neoindustrial import substitution in the system of structural changes in the economy", Abstract of Ph.D. dissertation, Economy, Tomsk, Russia.
6. Bolotina, E. V. (2010), "Methodological basis of power in the transitional economy of Ukraine", Nauchyi vestnik DHMA, vol.1(7Е), pp. 243—249.
7. National Academy of Sciences of Ukraine (2016), Metody rozvytku ta zabezpechennia kapitalizatsii promyslovykh pidpryiemstv v umovakh instytutsional'nykh zmin [Methods for developing and securing the capitalization of industrial enterprises in the minds of the institute's changes], National Academy of Sciences of Ukraine, Kyiv, Ukraine.
8. Redzyuk, E. (2019), "Privatization of great people", available at: https://zn.ua/ukr/macrolevel/privatizaciya-zdorovoyi-lyudini-332873_.html (Accessed 10 Nov 2020).
9. Suimenko, E.I. (2007), Kapytalyzm v nashem dome. Vzghliad skvoz' pryzmu teoryy y sotsyal'noj nauky [Capitalism in our home. A look through the prism of theory and social science], Institute of Sociology of the National Academy of Sciences of Ukraine, Kyiv, Ukraine.
10. Topishko, I.I. and Galetskaya, T.I. (2014), "Improving property relations in the conditions of the crisis in Ukraine", Naukovi zapysky "Ostroz'ka akademiia". Seriia "Ekonomika": zbirnyk naukovykh prats, vol. 25, pp. 24—29.
11. Ivashchenko, O. (2003), "New institutionalism in economic sociology: theoretical foundations of research opportunities", Sotsiolohiia: teoriia, metody, marketynh, vol. 1, pp. 110—136.
12. Galchynsky, A. (2001), Superechnosti reform: u konteksti tsyvilizatsijnoho protsesu [Contradictions of reforms: in the context of the civilization process], Ukrainian Propylaea, Kyiv, Ukraine.
13. Kindzersky, Yu.V. (2016), "Ukraine: an oligarchic trap of development in the context of institutional transformations", Belorusskyj ekonomycheskyj zhurnal, vol.4, pp. 17—36.
14. Baranovsky, O. and Sidenko, V. (2004), Problems of ownership and legalization of capital and income in Ukraine, Natsional'na bezpeka i oborona, vol. 2, pp. 2—13.
15. National Academy of Sciences of Ukraine (2010), Novyj kurs: Reformy v Ukraini 2010—2015 [New course: Reforms in Ukraine 2010—2015], National Academy of Sciences of Ukraine, Kyiv, Ukraine.
16. Bilotserkivets, O.G. (2001), "Privatization in Ukraine: model choice, structure and consequences of processes. Ukrainian privatization: pros and cons", Al'terpres, pp. 58—113.
17. Schumann, A. (2011), "Administrative markets in Belarus", available at: https://nmnby.eu/news/analytics/3242.html (Accessed 10 Nov 2020).
18. Kordonsky, S.G. (2019), "Administrative markets of the USSR and Russia", available at: http://lib.in.ua/wp-content/uploads/2019/04/%D0%90%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B (Accessed 10 Nov 2020).
19. Zhavoronkov, S.V. and Yanovsky, K.E. (2015), "Constitutional economics and protection of private property", Obshhestvennye nauki i sovremennost', vol. 3, pp. 34—46.
20. Barsukova, S. (2006), Tenevaja jekonomika i tenevaja politika: mehanizm srashhivanija [Shadow economy and shadow politics: the mechanism of splicing], GU VShJe, Moskow, Russia
21. Cherevko, A. (2012), "Clan-oligarchic capitalism: forward into the historical past?", available at: http://www.ukrrudprom.com/digest/Klanovooligarhicheskiy_kapitalizm_vpered_v_istoricheskoe_proshlo.html (Accessed 10 Nov 2020).
22. Papava, V.G. (2001), Nekrojekonomika i postkommunisticheskaja transformacija jekonomiki [Necroeconomics and post-communist economic transformation], Tbilisi, Georgia.
23. Gavrilishyn, B. (2005), "Forum of billionaires in Kyiv", Espress, vol. 17.12.
24. Dubinsky, O. (2007), "Olenari", Dzerkalo tyzhnia, vol. 7.
25. Lavrov, I.V. (2014), "Development of a Normative Theory of Welfare Economics Institutions", Abstract of Ph.D. dissertation, Economy, Cheliabinsk, Russia.

№ 22 2020, стор. 66 - 71

Дата публікації: 2020-12-04

Кількість переглядів: 551

Відомості про авторів

О. А. Овєчкіна

к. е. н., доцент, доцент кафедри економіки та підприємництва, Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля

O. Ovechkina

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Economics and Entrepreneurship, Volodymyr Dahl East Ukrainian National University

ORCID:

0000-0001-8259-6626


О. І. Захарова

к. х. н., доцент, доцент кафедри хімії та охорони праці, Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля

O. Zakharova

PhD in Chemistry, Associate Professor of the Department of Chemistry and Occupational Safety, Volodymyr Dahl East Ukrainian National University

ORCID:

0000-0002-3400-411X

Як цитувати статтю

Овєчкіна О. А., Захарова О. І. Стан сучасної державної власності в Україні: ознаки посилення системних деформаційних змін. Агросвіт. 2020. № 22. С. 66–71. DOI: 10.32702/2306-6792.2020.22.66

Ovechkina, O. and Zakharova, O. (2020), “The state of modern government property in Ukraine: signs of strengthening system deformation changes”, Agrosvit, vol. 22, pp. 66–71. DOI: 10.32702/2306-6792.2020.22.66

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.