EnglishНа русском

Назад

DOI: 10.32702/2306-6792.2020.22.58

УДК: 338.48-44(1-22)(477)

В. О. Бойко

СІЛЬСЬКИЙ ЗЕЛЕНИЙ ТУРИЗМ В УКРАЇНІ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

Анотація

Забезпечення відповідного функціонування туристичної галузі розглядається як одне з пріоритетних державних завдань як важливий структурний елемент стратегії розвитку задля забезпечення якісних туристичних послуг, покращення іміджу країни на міжнародній арені та зростання дохідної частини бюджету. Розробка державної туристичної стратегії в Україні повинна передбачати той факт, що всі проблеми, пов'язані з правовим регулюванням (формування законодавства у туристичній індустрії, розробка правових та організаційних заходів для забезпечення якісних туристичних послуг), повинні вирішуватися цілісно. Важливість розвитку сільського зеленого туризму відповідна, послідовна розробка державної стратегії розвитку туристичної індустрії, сконцентрована на отримання якісно нового результату в даній галузі, який відповідав би стану та тенденціям міжнародного ринку туристичних послуг та загальновизнаним міжнародним та європейським стандартам у цій сфері. Перспективний розвиток сільського зеленого туризму повинен реалізовуватися поетапно на основі використання організаційних, правових та економічних принципів. На першому етапі реалізації державної стратегії розвитку туристичної індустрії необхідно послідовно визначити нагальні проблеми в системі функціонування та розвитку сільського зеленого туризму в цілому, а також проблем правового регулювання туристичної діяльності, на другому необхідно імплементувати вдосконалену нормативно-правову базу в дійсність, задля надання якісних послуг.

Ключові слова: туризм; туристична індустрія; туристична діяльність; сільський зелений туризм; турист; база розміщення.

Література

1. Алексєєва Ю.В. Державне регулювання соціального туризму в Україні. Збірник наукових праць НАДУ. 2009. № 1. С. 182—191.
2. Биркович В.І. Сільський зелений туризм — пріоритет розвитку туристичної галузі України. Стратегічні пріоритети. 2008. № 1 (6). С. 138—143.
3. Бойко В.О., Ключник А.В., Півньова Л.В. Зміцнення конкурентоспроможності підприємств екологічного (зеленого) туризму. Вісник Херсонського Національного Технічного Університету. 2020. №3. С. 213—222. https://doi.org/10.35546/kntu2078-4481.2020.3.28
4. Бондар Ю., Легінькова Н. Екотуризм як важлива складова стратегії сталого розвитку України. Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції "Теоретичні і прикладні напрямки розвитку туризму та рекреації в регіонах України". Збірник наукових праць. Кропивницький. ЛА НАУ, 2019. С. 338—346.
5. Грановська В.Г., Бойко В.О. Функціонування екоготелів в Україні як чинник активізації підприємницької діяльності. Економіка АПК. 2020. № 3. С. 57—65.
6. Дмитрук О.Ю. Екологічний туризм: сучасні концепції менеджменту і маркетингу. Навчальний посібник. Київ: Альтерпрес, 2004. 192 с.
7. Іванишин В.В., Печенюк А.П. Особливості статистичних досліджень сільського зеленого туризму. Економіка і суспільство. 2017. Вип. 12. С. 730—735.
8. Кожухівська Р.Б. Туризм в Україні: стан, фактори та перспектива розвитку. Інноваційна економіка. 2012. Вип. 29. С. 43—49. Режим доступу: http://tourlib.net/statti_ukr/kozhuhivska.htm (дата звернення: 17.10.2020).
9. Куценко В. Стратегія формування високотехнологічного туристського комплексу України. Краєзнавство. Географія. Туризм. № 12 (593), березень, 2009. С. 6—7.
10. Мазур С.А., Прилуцький А.М. Сільський туризм як перспективний напрям розвитку внутрішнього туризму. Ефективна економіка. 2018. № 2. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/2_2018/47.pdf (дата звернення: 17.10.2020).
11. Міжнародна програма "Зелений ключ". URL: http://www.greenkey.global (дата звернення: 18.10.2020).
12. Офіційний сайт Державної служби статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua (дата звернення: 18.10.2020).
13. Офіційний сайт Міністерства екології і природних ресурсів України. URL: http://www.menr.gov.ua (дата звернення: 18.10.2020).
14. Про природно-заповідний фонд України: Закон України від 16.05.1992 №2456-XII / Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2456-12 (дата звернення: 18.10.2020).
15. Сердюкова О.М. Сутність сільського зеленого туризму. Економіка та держава. 2014. № 3. С. 87—90. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecde_2014_3_22 (дата звернення: 17.10.2020).
16. Стецюк О. Суспільно-географічний аналіз розвитку сільського зеленого туризму в Івано-Франківській області. Вісник Львівського університету. Серія: Міжнародні відносини. 2012. Вип. 29 (1). С. 203—212. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VLNU_Mv_2012_29(1)__26 (дата звернення: 17.10.2020).
17. Стренковська А.Ю., Євдокімова О.М. Проблеми та перспективи розвитку зеленого туризму в Україні. Причорноморські економічні студії. 2019. Вип. 38 (2). С. 41—44. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/bses_2019_38(2)__10 (дата звернення: 17.10.2020).
18. Теодорович Л. Екологічний туризм у НПП України: теоретичні та практичні аспекти. Вісник Львівського університету. Серія географічна. 2013. Вип. 41. С. 318—330.
19. Худоба В.В., Лабарткава В.К. Сутність та функції екотуризму. 2019. URL: http://repository.ldufk.edu.ua/bitstream/34606048/23927/1/%D0%9B%D0%B5%D0%BA%D1%86%D1%96%D1%8F%201.pdf (дата звернення: 18.10.2020).
20. Boiko V. O. Green tourism as a perspective direction for rural entrepreneurship development. Scientific approaches to modernizing the economic system: vector of development: collective monograph. LvivTorun: Liha-Pres, 2020. pp. 1—18.
21. Kyrylov Y.Y., Hranovska V.H., Kolokolchykova I.V., Sakun A.G., Nikitenko K.S., Katsemir Y.V. 2020. Regional Diversification of Rural Territories with Limited Spatial Location of Green Tourism Objects. Journal of Environmental Accounting and Management, 8 (4), 351—363. URL: DOI:10.5890/JEAM.2020.012.004 (дата звернення: 19.10.2020).
22. Romanenko Y.O., Boiko V.O., Shevchuk S.M., Barabanova V.V., & Karpinska N.V. Rural development by stimulating agro-tourism activities. International Journal of Management, 2020. № 11 (4), P. 605—613. doi:10.34218/IJM.11.4.2020.058
23. Trusova N.V., Kyrylov Y.Y., Hranovska V.Hr., Prystemskyi O.S., Krykunova V.M. & Sakun A.Zh. (2020). The imperatives of the development of the tourist services market in spatial polarization of the regional tourist system. GeoJournal of Tourism and Geosites. 29 (2), 565—582. URL: https://doi.org/10.30892/gtg.29215-490 (дата звернення: 19.10.2020).
24. Hranovska V., Morozova L., Katsemir Y. and Nenko O., Methodology of Environmental Competence Formation in Tourism Business Management, International Journal of Management. 11 (6), 2020, pp. 801— 811 (дата звернення: 19.10.2020).

V. Boiko

RURAL GREEN TOURISM IN UKRAINE: PROBLEMS AND PROSPECTS

Summary

Ensuring the appropriate functioning of the tourism industry is considered as one of the government's priority tasks, as an important structural element of the development strategy in order to provide high-quality tourism services, improve the county's image in the international arena and increase income to the budget. The development of the national tourism strategy in Ukraine must imply the fact that all the problems related to legislative regulation (the formation of legislation in the tourism industry, the development of legislative and organizational measures to provide high-quality tourism services) must be solved in an integrated way.
The research purpose. To introduce a generalizing definition of the economic category "rural green tourism". To examine the current state and prospects of this type of leasure in tourism industry. To determine the main problems and outline the priority tasks for further development of rural tourism. The methodology of the research: methods of logical comparison, systematization and generalization, general and special research methods, analysis and synthesis in particular, systemic and structural analysis, statistical data analysis, graphical method, that made it possible to achieve the research aim.
The importance of the development of rural green tourism, appropriate, successive implementation of the government's development strategy of the tourism industry is focused on obtaining a qualitatively new result in this industry, that would correspond to the state and tendencies of the international market of tourism services and the generally accepted international and European standards in this area. The prospective development of rural green tourism must be implemented step by step on the basis of using organizational, legislative and economic principles. At the first stage of implementing the government's development strategy of the tourism industry it is necessary to determine the urgent problems in the system of the functioning and development of rural green tourism in general in succession, and also the problems of legislative regulation of tourism activities; at the second stage it is important to put the improved legislative and regulatory base into practice in order to provide high-quality services.

Keywords: tourism; tourism industry; tourism activity; rural green tourism; tourist; accommodation base.

References

1. Alekseeva, Y.V. (2009), "State regulation of social tourism in Ukraine", Collection of scientific works of NAPA, vol. 1, pp. 182—191.
2. Byrkovych, V.I. (2008), "Rural green tourism — a priority for the development of the tourism industry of Ukraine", Strategic priorities, vol. 1, no. 6, pp. 138—143.
3. Boiko, V.O. Kliuchnyk, A.V. and Pivnova, L.V. (2020), "Strengthening the competitiveness of ecological (green) tourism enterprises", Visnyk Khersonskoho Natsionalnoho Tekhnichnoho Universytetu, vol. 3, pp. 213—222. https://doi.org/10.35546/kntu2078-4481.2020.3.28
4. Bondar, Y. and Leginkova, N. (2019), "Ecotourism as an important component of the strategy of sustainable development of Ukraine", Materialy V Mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii "Teoretychni i prykladni napriamky rozvytku turyzmu ta rekreatsii v rehionakh Ukrainy", Zbirnyk naukovykh prats [Proceedings of the V International scientific-practical conference "Theoretical and applied directions of tourism and recreation in the regions of Ukraine". Collection of scientific works], LA NAU, Kropyvnytskyi, Ukraine, pp. 338—346.
5. Hranovska, V.H. and Boiko, V.O. (2020), "Functioning of eco-hotels in Ukraine as a factor of activization of entrepreneurial activity", Ekonomika APK, vol. 3, рр. 57—65. https://doi.org/10.32317/2221-1055.202003057
6. Dmitruk, O.Y. (2004), Ekolohichnyi turyzm: suchasni kontseptsii menedzhmentu i marketynhu [Ecological tourism: modern concepts of management and marketing], Alterpress, Kyiv, Ukraine.
7. Ivanishin, V.V. and Pechenyuk, A.P. (2017), "Features of statistical research of rural green tourism", Economy and society, vol. 12, pp. 730—735.
8. Kozhukhivska, R.B. (2012), "Tourism in Ukraine: status, factors and prospects of development", Innovative economy, [Online], vol. 29, pp. 43—49, available at: http://tourlib.net/statti_ukr/kozhuhivska.htm (Accessed 17 Oct 2020).
9. Kutsenko, V. (2009). "Strategy of formation of high-tech tourist complex of Ukraine", Local lore. Geography. Tourism, vol. 12, no. 593, pp. 6—7.
10. Mazur, S.A. and Pryluky, A.M. (2018), "Rural tourism as a promising area of domestic tourism", Efficient economy, [Online], vol. 2, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/2_2018/47.pdf (Accessed 17 Oct 2020).
11. The International program "Green Key" (2020), available at: http://www.greenkey.global (Accessed 18 Oct 2020).
12. The Official site of the State Statistics Service of Ukraine (2020), available at: http://www.ukrstat.gov.ua (Accessed 18 Oct 2020).
13. The Official site of the Ministry of Ecology and Natural Resources of Ukraine (2020), available at: http://www.menr.gov.ua (Accessed 18 Oct 2020).
14. The Verkhovna Rada of Ukraine (1992), The Law of Ukraine "On the nature reserve fund of Ukraine", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2456-12 (Accessed 18 Oct 2020).
15. Serdyukova, O.M. (2014), "The essence of rural green tourism], Economy and state", [Online], vol. 3, pp. 87—90, available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecde_2014_3_22 (Accessed 17 Oct 2020).
16. Stetsyuk, O. (2012), "Socio-geographical analysis of the development of rural green tourism in Ivano-Frankivsk region", Bulletin of Lviv University. Series: International Relations, [Online], vol. 29 (1), pp. 203—212, available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VLNU_Mv_2012_29(1)__26 (Accessed 17 Oct 2020).
17. Strenkovska, A.Yu. and Evdokimova, O.M. (2019), "Problems and prospects of green tourism development in Ukraine", Black Sea Economic Studies, [Online], vol. 38, no. 2, pp. 41—44, available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/bses_2019_38(2)__10 (Accessed 17 Oct 2020).
18. Teodorovych, L. (2013), "Ecological tourism in the NNP of Ukraine: theoretical and practical aspects", Bulletin of Lviv University. The series is geographical, vol. 41, pp. 318—330.
19. Khudoba, V.V. and Labartkava, V.K. (2019), "The essence and functions of ecotourism", [Online], available at: http://repository.ldufk.edu.ua/bitstream/34606048/23927/1/%D0%9B%D0%B5%D0%BA%D1%86%D1%96%D1%8F%201.pdf (Accessed 18 Oct 2020).
20. Boiko, V.O. (2020), "Green tourism as a perspective direction for rural entrepreneurship development", [Scientific approaches to modernizing the economic system: vector of development: collective monograph], Toru?: Liha-Pres, Lviv, Ukraine, pp. 1—18.
21. Kyrylov, Y.Y. Hranovska, V.H. Kolokolchykova, I.V. Sakun, A.G. Nikitenko, K.S. and Katsemir, Y.V. (2020), "Regional Diversification of Rural Territories with Limited Spatial Location of Green Tourism Objects", Journal of Environmental Accounting and Management, [Online], vol. 8, no. 4, pp. 351—363, available at: DOI:10.5890/JEAM.2020.012.004 (Accessed 19 Oct 2020).
22. Romanenko, Y.O. Boiko, V.O. Shevchuk, S.M. Barabanova, V.V. and Karpinska, N.V. (2020), "Rural development by stimulating agro-tourism activities", International Journal of Management, vol. 11, no. 4, pp. 605—613. doi:10.34218/IJM.11.4.2020.058
23. Trusova, N.V. Kyrylov, Y.Y. Hranovska, V.Hr. Prystemskyi, O.S. Krykunova, V.M. and Sakun, A.Zh. (2020), "The imperatives of the development of the tourist services market in spatial polarization of the regional tourist system", GeoJournal of Tourism and Geosites, [Online], vol. 29, no. 2, pp. 565—582, available at: https://doi.org/10.30892/gtg.29215-490 (Accessed 19 Oct 2020).
24. Hranovska, V. Morozova, L. Katsemir, Y. and Nenko, O. (2020), "Methodology of Environmental Competence Formation in Tourism Business Management", International Journal of Management, [Online], vol. 11, no. 6, pp. 801—811 (Accessed 19 Oct 2020).

№ 22 2020, стор. 58 - 65

Дата публікації: 2020-12-04

Кількість переглядів: 1170

Відомості про авторів

В. О. Бойко

к. е. н., доцент кафедри готельно-ресторанного та туристичного бізнесу й іноземних мов, Херсонський державний аграрно-економічний університет, м. Херсон, Україна

V. Boiko

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Tourism, Hotel and Restaurant Business and Foreign Languages, Kherson State Agrarian and Economic University, Kherson, Ukraine

ORCID:

0000-0002-8032-5731

Як цитувати статтю

Бойко В. О. Сільський зелений туризм в Україні: проблеми та перспективи. Агросвіт. 2020. № 22. С. 58–65. DOI: 10.32702/2306-6792.2020.22.58

Boiko, V. (2020), “Rural green tourism in Ukraine: problems and prospects”, Agrosvit, vol. 22, pp. 58–65. DOI: 10.32702/2306-6792.2020.22.58

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.