EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ДІАГНОСТИЧНО-УПРАВЛІНСЬКІ АСПЕКТИ В СИСТЕМІ РОЗВИТКУ ІНВЕСТИЦІЙНО-ІННОВАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА
І. М. Назаренко

Назад

DOI: 10.32702/2306-6792.2020.22.23

УДК: 330.3

І. М. Назаренко

ДІАГНОСТИЧНО-УПРАВЛІНСЬКІ АСПЕКТИ В СИСТЕМІ РОЗВИТКУ ІНВЕСТИЦІЙНО-ІННОВАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА

Анотація

Діяльність, розвиток, розширення стратегічних можливостей в сучасних динамічних умовах значною мірою залежать від потенціалу підприємства. У практичній площині формування потенціалу суб'єктів господарювання характеризується певною складністю, нестабільністю, оскільки транзитивність економіки, недостатність фінансових ресурсів, відсутність належної підтримки бізнес-суб'єктів з боку держави, недоліки в системі управління на макрорівні ускладнюють, мінімізують можливості та деструктивно впливають. Метою написання наукової статті є обгрунтування діагностично-управлінських аспектів у системі розвитку інвестиційно-інноваційного потенціалу підприємства, конститутивний базис яких сформовано з урахуванням реалістичної оцінки результативних показників. Обгрунтовано, що інвестиційно-інноваційний потенціал є важливою складовою потенціалу підприємства та забезпечує в практичному аспекті можливість розширеного відтворення, підвищення конкурентоспроможності, економічної безпеки бізнес-суб'єктів.
У науковій праці проаналізовано індикатори, які характеризують ресурсне забезпечення, результати діяльності суб'єктів агробізнесу України та масштаби інвестиційної діяльності. Автором ідентифіковано комплекс завдань, які доцільно імплементувати на різних ієрархічних рівнях управління суб'єктами агробізнесу, що в практичній площині сприятиме розвитку інвестиційно-інноваційного потенціалу та створить фундаментальний базис для зміцнення потенціалу підприємства.
Доведено, що для комплексної оцінки фінансово-господарської діяльності, ризиків інвестиційно-інноваційної діяльності доцільно використовувати діагностику в якості інструментарію менеджменту, результати якої забезпечать формування інформаційного масиву проблематичних напрямів діяльності підприємства. Для забезпечення репрезентативності та об'єктивності результатів діагностики узагальнено перелік оціночних індикаторів.

Ключові слова: потенціал; діагностика; управління; інвестиційно-інноваційний потенціал; суб'єкти агробізнесу.

Література

1. Гудзь О.Є. Ідентифікація та управління інноваційно-інвестиційним потенціалом підприємства. Науковий вісник Мукачівського державного університету, Серія Економіка. 2015. Вип. 2 (4). Ч. 1. С. 101—106.
2. Лупенко Ю.О. Пріоритетні напрями інноваційної діяльності в аграрній сфері України. Економіка АПК. 2014. № 12. С. 5—11.
3. Плаксієнко В.Я., Назаренко І.М. Діагностика інвестиційної привабливості підприємств: теоретико-методичні засади. Агросвіт. 2019. № 10. С. 19—26.
4. Проблеми та перспективи гармонізації цифрового ринку України з ринками ЄС та країн СхП": Аналітичний звіт. URL: https://cid.center/wp-content/uploads/2019/02/%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D0%B7%D0%B2%D1%96%D1%82-%D0%A1%D1%85%D0%9F.pdf
5. Усикова О.М. Розвиток інноваційно-інвестиційного потенціалу суб'єктів аграрного бізнесу: теорія, методологія, практика [Текст]: автореф. дис.... д-ра екон. наук: 08.00.04; Харків. нац. техн. ун-т сіл. госп-ва ім. Петра Василенка. Харків, 2018. 38 с.
6. Шебанін В.С., Кормишкін Ю.А. Форми інноваційної активізації аграрного підприємництва в умовах цифрової трансформації економіки. Економіка АПК. 2019. № 10. С. 18—25.

I. Nazarenko

DIAGNOSTIC AND MANAGEMENT ASPECTS IN THE SYSTEM OF DEVELOPMENT OF THE INVESTMENT AND INNOVATIVE POTENTIAL OF THE ENTERPRISE

Summary

Activities, development, expansion of strategic opportunities in the modern dynamic conditions largely depend on the potential of the enterprise. The formation of the potential of economic entities is characterized by a certain complexity, instability, since the transitivity of the economy, insufficient financial resources, lack of proper support for business entities from the state, shortcomings in the management system at the macro level complicate, minimize opportunities and have a destructive effect in practical terms. The purpose of writing a scientific article is to substantiate treatment and management aspects in the system of development of investment and innovation potential of enterprises, the constitutive basis of which is formed taking into account a realistic assessment of performance indicators. It has been substantiated that investment and innovation potential is an important component of an enterprise's activity and provides, in a practical aspect, the possibility of expanded reproduction, increasing competitiveness, and economic security of business entities.
The scientific work analyzes the indicators characterizing the resource provision, the results of the activities of Ukrainian agribusiness entities and the scale of investment activities. The author identified a set of tasks that are advisable to implement at various hierarchical levels of management of agribusiness entities, which in practical terms will contribute to the development of investment and innovation potential and create a fundamental basis for strengthening the potential of an enterprise.
It is proved that for a comprehensive assessment of financial and economic activities, risks of investment and innovation activities, it is advisable to use diagnostics as a management tool, the results of which will provide the formation of an information array of problem areas of the enterprise. To ensure the representativeness and objectivity of the diagnostic results, a list of evaluation indicators has been generalized.

Keywords: potential; diagnostics; management; investment and innovation potential; agribusiness subjects.

References

1. Hudz, O. (2015), "Identification and management of innovation and investment potential of the enterprise", Naukovy`j visny`k Mukachivs`kogo derzhavnogo universy`tetu. Ser.: Ekonomika, vol. 2 (1). pp. 101—106.
2. Lupenko, Y. (2014), "The innovative priorities of the agrarian sphere of Ukraine", Ekonomika APK, vol. 12. pp. 5—11.
3. Plaksiienko, V. and Nazarenko, I. (2019), "Diagnostics of the investment attractiveness of the enterprises: theoretical and methodological principles", Agrosvit, vol. 10. pp. 19—26.
4. Nochvaj, V. Koriavets', M. Kul'chyts'kyj, I. Oleksiuk, L. Prykhod'ko, O. Horokhovs'kyj, K. and Hryha, V. (2018), Analytical report "Problems and prospects of harmonization of the digital market of Ukraine with the markets of the EU and the Eastern countries", available at: https://cid.center/wp-content/uploads/2019/02/%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D0%B7%D0%B2%D1%96%D1%82-%D0%A1%D1%85%D0%9F.pdf
5. Usуkova, O.M. (2018), "Development of innovation and investment potential of subjects of agrarian business: theory, methodology, practice", Abstract of Doctor of Economics dissertation, Economics and management of enterprises, Kharkiv National Technical University of Agriculture named after Petro Vasylenko, Kharkiv, Ukraine.
6. Shebanin, V.S. and Kormyshkin, Yu.A. (2019), "Forms of innovative activization of agrarian entrepreneurship in terms of digital transformation of the economy", Ekonomika APK, vol. 10. pp. 18—25.

№ 22 2020, стор. 23 - 28

Дата публікації: 2020-12-04

Кількість переглядів: 408

Відомості про авторів

І. М. Назаренко

д. е. н., професор кафедри обліку і оподаткування, Сумський національний аграрний університет, м. Суми

I. Nazarenko

Doctor of Economic Sciences, Professor of the Department of accounting and taxation, Sumy National Agrarian University, Sumy

ORCID:

0000-0003-0874-199X

Як цитувати статтю

Назаренко І. М. Діагностично-управлінські аспекти в системі розвитку інвестиційно-інноваційного потенціалу підприємства. Агросвіт. 2020. № 22. С. 23–28. DOI: 10.32702/2306-6792.2020.22.23

Nazarenko, I. (2020), “Diagnostic and management aspects in the system of development of the investment and innovative potential of the enterprise”, Agrosvit, vol. 22, pp. 23–28. DOI: 10.32702/2306-6792.2020.22.23

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.