EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ТВАРИННИЦТВО: СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ
О. В. Лаврук, Н. А. Лаврук

Назад

DOI: 10.32702/2306-6792.2020.22.9

УДК: 36 "71" (477)

О. В. Лаврук, Н. А. Лаврук

ТВАРИННИЦТВО: СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

Анотація

У статті розглядається стан розвитку такої стратегічно важливої галузі як тваринництво, котра є важливим чинником забезпечення населення повноцінними і калорійними продуктами харчування, робочими місцями сільських мешканців, прибутковості, розв'язання соціальних проблем села. Акцентується увага на існуванні негативних тенденцій у розвитку тваринництва, котрі обумовлені недостатністю продовольчого забезпечення у якісній м'ясо-молочній продукції, масовому насиченні внутрішнього ринку імпортною м'ясною продукцією та замінниками молочної сировини. Виявлено характерні зміни у поголів'ї сільськогосподарських тварин та обсягах виробництва основних продуктів тваринництва. Стверджується, що нині складний стан у розвитку тваринництва країни потребує дієвого втручання держави для подолання деструктивних процесів у його виробничо-господарській діяльності з метою призупинення руйнування галузі та нарощування обсягів конкурентоспроможної тваринницької продукції. Запропоновано для досягнення ефективного відродження і інтенсивного розвитку галузі забезпечити відкритість виконуваних дій органами державної і виконавчої влади та активізувати участь громадян при вирішенні комплексу проблем, що накопичилися у галузі тваринництва.

Ключові слова: тваринництво; відродження; підприємства; виробництво; тваринницька продукція; державна політика.

Література

1. Бондаревська К.В. Тенденції розвитку аграрного сектору економіки України. Економіка АПК. 2014. № 11. С. 36—42.
2. Лопатинський Ю.М. Трансформація сільського господарства та села: ювілейний збірник наукових статей. За ред. Ю.Е. Губені. Л.: ЛНАУ. 2010. 420 с.
3. Онищенко О.М., Юрчишин В.В. Сільське господарство, село і селянство України у дзеркалі пострадянської аграрної політики. Економіка України. 2006. № 1. С. 4—14.
4. Palei T. Assessing the Impact of Infrastructure on Economic Growth and Global Competitiveness. In: Procedia Economics and Finance. 2015. 23. Р. 168—175.
5. Степанюк О. Тваринництво в Україні — відродження чи занепад? Агробізнес сьогодні. 2012. № 11. С. 40—43.
6. Сільське господарство України 2010: статистичний збірник. К.: Державна служба статистики України, 2011. 384 с.
7. Сільське господарство України 2018: статистичний збірник. К.: Державна служба статистики України, 2019. 235 с.
8. Сільське господарство України 2019: статистичний збірник. К.: Державна служба статистики України, 2020. 221 с. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/2020/zb/05/zb_ tvaryny_2019.pdf
9. Стан тваринництва в Україні у 2010 році: статистичний бюлетень. К.: Державна служба статистики України, 2011. 33 с.
10. Тваринництво України 2019: статистичний збірник. К.: Державна служба статистики України, 2020. 157 с.
11. Tilman D, Fargione J, et al. (2001). Forecasting agriculturally driven global environmental change. Science. 292: 281—284.
12. Тульчинська С.О., Кириченко С.О. Дослідження методичних підходів оцінки розвитку соціальної інфраструктури в регіонах. Економічний вісник НТУУ "КПІ". Вип. 14. К.: Видавництво "Політехніка", 2017. С. 67—74.

A. Lavruk, N. Lavruk

ANIMAL HUSBANDRY: STATE AND PROSPECTS OF DEVELOPMENT

Summary

The article examines the state of development of such a strategically important industry as animal husbandry, which is an important factor in providing the population with full-fledged and high-calorie food, jobs for rural residents, profitability, and solving social problems in the village. Attention is focused on the existence of negative trends in the development of animal husbandry, which are caused by insufficient food supply in high-quality meat and dairy products, mass saturation of the domestic market with imported meat products and substitutes for dairy raw materials. Characteristic changes in the number of farm animals and the volume of production of basic animal products, especially milk, beef, and pork, were revealed. It is established that the obstacle to the reproduction of the production and economic potential of livestock enterprises and the stable development of animal husbandry was the lack and lack of an effective mechanism for attracting monetary resources from various sources for the full restoration, effective maintenance and use of the genetic potential of animals, which led to the appearance of destructive processes in this previously profitable industry. It is argued that the current difficult state in the development of animal husbandry in the country requires effective state intervention to overcome destructive processes in its production and economic activities in order to stop the destruction of the industry and increase the volume of competitive livestock products. At the same time, it is important to develop a system of scientific support and justification for the further development of reformation and transformation processes, the optimal combination and prioritization of their common parameters, which will directly affect the effectiveness of functional changes in animal husbandry. In order to achieve effective revival and intensive development of the industry, it is proposed to ensure the openness of actions performed by state and executive authorities and to increase the participation of citizens in solving a complex of problems accumulated in the livestock industry.

Keywords: animal husbandry; revival; enterprises; production; livestock products; state policy.

References

1. Bondarevskaya, K.V. (2014), "Trends in the development of the agricultural sector of the Ukrainian economy", Ekonomika APK, vol. 11, pp. 36—42.
2. Lopatinsky, Yu. M. (2010), Transformatsiia silskoho hospodarstva ta sela: yuvileinyi zbirnyk naukovykh statei [Transformation of Agriculture and rural areas: Jubilee collection of scientific articles], LNAU, Lviv, Ukraine.
3. Onishchenko, O.M. and Yurchishin, V.V. (2006), "Agriculture, rural areas and peasantry of Ukraine in the mirror of post-Soviet Agrarian Policy", Ekonomika Ukrainy, vol. 1, pp. 4—14.
4. Palei, T. (2015), "Assessing the Impact of Infrastructure on Economic Growth and Global Competitiveness", Procedia Economics and Finance, vol. 23, pp. 168—175.
5. Stepanyuk, O. (2012), "Animal husbandry in Ukraine — revival or decline?", Ahrobiznes sohodni, vol. 11, pp. 40—43.
6. State Statistics Service of Ukraine (2011), Silske hospodarstvo Ukrainy 2010: statystychnyi zbirnyk [Agriculture of Ukraine 2010: statistical compendium], Derzhkomstat, Кyiv, Ukraine.
7. State Statistics Service of Ukraine (2019), Silske hospodarstvo Ukrainy 2018: statystychnyi zbirnyk [Agriculture of Ukraine 2018: statistical compendium], Derzhkomstat, Кyiv, Ukraine.
8. State Statistics Service of Ukraine (2020), Silske hospodarstvo Ukrainy 2019: statystychnyi zbirnyk [Agriculture of Ukraine 2019: statistical compendium], Derzhkomstat, Кyiv, Ukraine.
9. State Statistics Service of Ukraine (2011), Stan tvarynnytstva v Ukraini u 2010 rotsi: statystychnyi biuleten [State of animal husbandry in Ukraine in 2010: statistical bulletin], Derzhkomstat, Кyiv, Ukraine.
10. State Statistics Service of Ukraine (2020), Tvarynnytstvo Ukrainy 2019: statystychnyi zbirnyk [Animal husbandry of Ukraine 2019: statistical collection], Derzhkomstat, Кyiv, Ukraine.
11. Tilman, D. and Fargione, J. (2001), "Forecasting agriculturally driven global environmental change", Science, vol. 292, pp. 281—284.
12. Tulchynska, S.O. and Kirichenko, S.O. (2017), "Research of methodological approaches for assessing the development of social infrastructure in the regions", Ekonomichnyi visnyk NTUU KPI, vol. 14, pp. 67-74.

№ 22 2020, стор. 9 - 15

Дата публікації: 2020-12-04

Кількість переглядів: 696

Відомості про авторів

О. В. Лаврук

д. держ. упр., к. е. н., заступник директора з питань ліцензування та акредитації, Подільський спеціальний навчально-реабілітаційний соціально-економічний коледж

A. Lavruk

Doctor of Science in Public Administration, PhD in Economics, Deputy Director for Licensing and Accreditation, Podolsky Special Educational and Rehabilitation Socio-Economic College

ORCID:

0000-0002-7932-0036


Н. А. Лаврук

к. е. н., викладач кафедри фінансів, економіки та економічної кібернетики, Подільський спеціальний навчально-реабілітаційний соціально-економічний коледж

N. Lavruk

PhD in Economics, lecturer of the Department of Finance, Economics and Economic Cybernetics, Podolsky Special Educational and Rehabilitation Socio-Economic College

ORCID:

0000-0003-4724-8460

Як цитувати статтю

Лаврук О. В., Лаврук Н. А. Тваринництво: стан та перспективи розвитку. Агросвіт. 2020. № 22. С. 9–15. DOI: 10.32702/2306-6792.2020.22.9

Lavruk, A. and Lavruk, N. (2020), “Animal husbandry: state and prospects of development”, Agrosvit, vol. 22, pp. 9–15. DOI: 10.32702/2306-6792.2020.22.9

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.