EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ОСОБЛИВОСТІ ТА ЗНАЧЕННЯ ЗЕМЛІ ЯК ОСНОВНОГО ЗАСОБУ ВИРОБНИЦТВА В СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ
О. О. Середа

Назад

DOI: 10.32702/2306-6792.2020.21.85

УДК: 332.3:504.054

О. О. Середа

ОСОБЛИВОСТІ ТА ЗНАЧЕННЯ ЗЕМЛІ ЯК ОСНОВНОГО ЗАСОБУ ВИРОБНИЦТВА В СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ

Анотація

Визначено роль і значення землі у галузях національної економіки. Виділено її особливості як головного засобу виробництва у сільському господарстві. Запропоновано особливості землі як засобу виробництва розділити на дві групи: особливості, які відносяться до землі як до просторового базису (земельної ділянки) і особливості, які відносяться до верхнього родючого шару (грунту). Найвагоміша особливість землі — її родючість, яка може змінюватись під впливом певних факторів як природного, так і антропогенного характеру та бути природною, штучною, економічною.
Обгрунтовано, що найважливіший напрямок у вирішенні завдання сталого розвитку сільського господарства — забезпечення простого і розширеного відтворення родючості грунтів. Всі фактори підвищення економічної родючості запропоновано об'єднати в такі групи: біологічні, технологічні, технічні, організаційно-економічні, соціально-економічні. Дія зазначених факторів обумовлена і безпосередньо пов'язана з кількістю і якістю живої і уречевленої праці, втіленої в засобах виробництва. Кожна група чинників підвищення економічної родючості включає в себе систему заходів, що забезпечують вдосконалення методів обробітки грунту і впливу на рослини і засоби виробництва.

Ключові слова: відтворення; засоби виробництва; земельні ресурси; інтенсифікація; особливості землі; родючість грунту; сільське господарство.

Література

1. Бабміндра Д. Трансформація існуючих і формування нових землекористувань на економних засадах / Д. Бабміндра, В. Слінчук // Землевпорядний вісник. — 2006. — № 1. — С. 46—48.
2. Будзяк В.М. Трансформація земельної власності в сільському господарстві / В.М. Будзяк // Продуктивні сили і регіональна економіка: зб. наук. праць. — Ч. 2. — К.: РВПС України НАН України, 2002. — С. 168—173.
3. Булигін С.Ю. Формування екологічно сталих агроландшафтів / С.Ю. Булигін. — К.: Урожай, 2005. — 300 с.
4. Вініченко І.І., Сорока Ю.О. Ефективність використання ресурсного потенціалу сільськогосподарських підприємств / І.І. Вініченко, Ю.О. Сорока// Інвестиції: практика та досвід. — № 22. — 2015. — С. 23—26.
5. Денисенко І. Сутність управління земельними ресурсами / І. Денисенко // Економіка природокористування і охорони довкілля. — 2011. — № 2. — С. 234—240.
6. Добряк Д.С. Еколого-економічні засади реформування землекористування в ринкових умовах / Д.С. Добряк, Д.І. Бабміндра. — К.: Урожай, 2007. — 336 с.
7. Мельник Л.Ю. Наукові основи оренди землі / Л.Ю. Мельник, В.О. Олексюк // Держава та регіони. Серія: економіка та підприємництво. 2006. — № 6. — С. 200—204.
8. Мельник Л.Ю. Продуктивне використання та відновлення родючості земель аграрних підприємств / Л.Ю. Мельник, Т.В. Вільхова // Вісник Дніпропетровського державного аграрного університету. — 2013. — № 2 (32). — С. 186—189.
9. Месель-Веселяк В.Я. Оптимальні розміри сільськогосподарських формувань промислового типу в Україні / В.Я. Месель-Веселяк // Економіка АПК. — 2008. — № 3. — С. 13—20.
10. Сохнич А. Я., Богіра М.С., Горлачук В.В., Солярчук Д.І., Песчанська І.М. Моніторинг земель: підручник /За ред. д. е. н. А.Я. Сохнича. — Львів: НВФ "Українські технології", 2007. — 305 с.
11.Третяк A.M. Управління земельними ресурсами: навч. посіб. / А.М. Третяк, О.М. Дорош / За ред. проф. А.М. Третяка. — Вінниця: Нова Кн., 2006. — 360 с.

O. Sereda

FEATURES AND SIGNIFICANCE OF EARTH AS THE MAIN MEANS OF PRODUCTION IN AGRICULTURE

Summary

It is established that the land is the basis of existence of human society and an important factor in primary production and grown on her farm produce — the material basis of society. The role and significance of land in the sectors of the national economy are determined. Its features as the main means of production in agriculture are highlighted. It is proposed to divide the features of land as a means of production into two groups: features that relate to land as a spatial basis (land) and features that relate to the upper fertile layer (soil).
Generally speaking, the most important feature that the land — its fertility that can vary under the influence of certain factors, both natural and man-made, and to be natural, synthetic, economical. Natural is fertility created by nature itself as a result of the natural process of soil formation. Artificial fertility of the man-who cultivate land that is cultivated, harrowed it brings mineral and organic fertilizer, apply high-yielding varieties of plants. Symbiosis of natural and artificial fertility creates a third of its kind — economic productivity.
Proved that the most important trend in the objective of sustainable development of agriculture — ensuring simple and expanded reproduction of soil fertility. Simple and expanded reproduction of soil fertility characterize the type of sustainable economic development. Elimination of the negative phenomena which have arisen because of use of the earth, return of soil fertility to an initial condition means simple reproduction of fertility. Simple reproduction is understood as a set of natural processes or a system of measures to maintain effective fertility at a level approaching the potential.
All factors increasing fertility proposed economic grouped into the following groups: biological, technological, technical, organizational, economic, social and economical. The action of these factors caused directly related to the quantity and quality of living and materialized labor embodied in the means of production. Each group of factors increasing economic fertility includes a system of activities to improve methods of cultivation and effects on plants and production facilities.
Argued that in present conditions necessary qualitatively different approaches and ecological intensification of agriculture through high agriculture, implementation of simple and expanded reproduction of soil fertility on the basis of the development of optimal crop rotation, the use of pure vapor, environmentally compatible means of production, rational use of fertilizers and so on.

Keywords: eproduction; means of production; land resources; intensification; land features; soil fertility; agriculture.

References

1. Babmindra, D. and Slinchuk, V. (2006), "Transformation of existing and creation of new land use for economic considerations", Zemlevporiadnyj visnyk, vol. 1, pp. 46—48.
2. Budziak, V. M. (2002), "Transformation of land property in agriculture", Produktyvni syly i rehional'na ekonomika: zb. nauk. prats', vol. 2, pp. 168—173.
3. Bulyhin, S. Yu. (2005), Formuvannya ekolohichno stalykh ahrolandshaftiv [Formation of ecologically sustainable agrolandscapes], Urozhay, Kyiv, Ukraine.
4. Vinichenko, I.I. and Soroka, Yu.O. (2015), "Efficiency of use of resource potential of agricultural enterprises", Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 22, pp. 23—26.
5. Denysenko, I. (2011), "The essence of the management of land resources", Ekonomika pryrodokorystuvannia i okhorony dovkillia, vol. 2, pp. 234—240.
6. Dobriak, D. and Babmindra, D. (2007), Ekoloho ekonomichni zasady reformuvannia zemlekorystuvannia v rynkovykh umovakh [Ecological and economic principles of land reform in market conditions], Urozhaj, Kyiv, Ukraine.
7. Melnyk, L. Yu. and Oleksyuk, V.O. (2006), "Scientific bases of land lease", Derzhava ta rehiony. Seriya: ekonomika ta pidpryyemnytstvo, vol. 6, pp. 200—204.
8. Melnyk, L. Yu. and Vilkhova, T.V. (2013), "Productive use and restoration of fertility of lands of agrarian enterprises", Visnyk Dnipropetrovskoho derzhavnoho ahrarnoho universytetu, vol. 2 (32), pp. 186—189.
9. Mesel-Veselyak, V.Yа. (2008), "Optimal dimensions of agricultural formations of industrial type in Ukraine", Ekonomika APK, vol. 3, pp. 13—20.
10 Sokhnych, A. Yа. Bohira, M.S. Horlachuk, V.V. Solyarchuk, D.I. and Peschanska, I.M. (2007), Monitorynh zemel [Land monitoring], Ukrayinski tekhnolohiyi, Lviv, Ukraine.
11. Tretiak, A. M. and Dorosh, O.M. (2006), Upravlinnia zemel'nymy resursamy [Land Management], Nova knyha, Vinnitsa, Ukraine.

№ 21 2020, стор. 85 - 90

Дата публікації: 2020-11-19

Кількість переглядів: 3655

Відомості про авторів

О. О. Середа

аспірант, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

O. Sereda

Postgraduate student, Dnipro State Agrarian and Economic University

ORCID:

0000-0002-8487-2548

Як цитувати статтю

Середа О. О. Особливості та значення землі як основного засобу виробництва в сільському господарстві. Агросвіт. 2020. № 21. С. 85–90. DOI: 10.32702/2306-6792.2020.21.85

Sereda, O. (2020), “Features and significance of earth as the main means of production in agriculture”, Agrosvit, vol. 21, pp. 85–90. DOI: 10.32702/2306-6792.2020.21.85

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.