EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

МОНІТОРИНГ СТИМУЛІВ ДО ЕФЕКТИВНОЇ ПРАЦІ В ГАЛУЗІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я. МОДЕЛІ МОТИВАЦІЇ
М. А. Місевич, Х. В. Соболєва

Назад

DOI: 10.32702/2306-6792.2020.21.71

УДК: 338.431.4

М. А. Місевич, Х. В. Соболєва

МОНІТОРИНГ СТИМУЛІВ ДО ЕФЕКТИВНОЇ ПРАЦІ В ГАЛУЗІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я. МОДЕЛІ МОТИВАЦІЇ

Анотація

Статтю присвячено моніторингу стимулів до ефективної праці, дослідженню аспектів впровадження інноваційних технологій стимулювання працівників, розглянуто економічну сутність моделей мотивації. Досліджено основні причини звільнення медичних працівників. Значну увагу приділено процесам пошуку ефективності праці медичного персоналу. Акцентовано увагу на моделях мотивації.
В умовах економічної трансформації оплата праці є найважливішим засобом стимулювання продуктивності праці, вона сприяє науково-технічному прогресу, підвищує рівень ефективності виробництва.
На першому місці за значущістю серед факторів, що впливають на ефективність використання робочої сили, є система оплати праці. Заробітна плата виступає одним з основних регулювальників ринку праці. Нові системи організації праці й заробітної плати повинні забезпечити співробітникам матеріальні стимули.
Система оплати праці повинна бути гнучкою, стимулювати підвищення продуктивності праці, володіти достатнім мотиваційним ефектом. Зростання оплати праці не повинно випереджати темпів зростання продуктивності праці.

Ключові слова: оплата праці; фонд оплати праці; підприємство; бюджетна установа; моделі мотивації; Житомирський обласний онкологічний диспансер; організація оплати праці.

Література

1. Киш Л.М. Матеріальне стимулювання та аналіз фонду оплати праці у фермерських господарствах / Н.Ф. Курило. — К.: Причорноморські економічні студії, 2017. — С. 89—94.
2. Носкова С.А. Факторний аналіз фонду оплати праці працівників виробничого підприємства / О.М. Татарченко, Ю.А. Завойських. — К.: Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля, 2015. — № 6. — С. 103—109.
3. Перепадя Ф.Л. Управління фондом оплати праці персоналу промислових підприємств / Л.С. Тонких // Глобальні та національні проблеми економіки. — 2015. — Вип. 5 — С. 550—554.
4. Рибалко О.М. Аналіз витрат на оплату праці на ПАТ "Мотор Січ" / Н.І.Крохмаль // Вісник Запорізького національного університету. — 2017. — № 4. — С. 155—161.
5. Сьомченко В.В. Проблеми оплати праці та аналіз ефективності використання трудових ресурсів на ТОВ "Компанія "Система" / В.В. Сьомченко, А.С. Саркісян // Вісник Запорізького національного університету. — 2015. — № 3 (27). — С. 165—173.

M. Mysevych, Kh. Sobolieva

MONITORING OF THE INCENTIVES FOR EFFECTIVE HEALTH CARE. THE MOTIVATION MODELS

Summary

The article is devoted to the monitoring of incentives for effective work, the study of aspects of the introduction of innovative technologies to stimulate employees, the economic essence of motivation models. The main reasons for dismissal of medical workers are investigated. Considerable attention is paid to the processes of finding the effectiveness of medical staff. Emphasis is placed on models of motivation.
In the context of economic transformation, wages should be used as the most important means to stimulate productivity growth, accelerate scientific and technological progress, improve product quality, increase production efficiency for social harmony.
The study of economic problems of labor in the field of medical services is especially important because the cost of its maintenance reaches 70% of total costs in the health care system.
Ukraine's transition to a market economy and the protracted economic crisis have also affected health care. There has been a steady increase in morbidity, mortality, reduced life expectancy, and mass dissatisfaction with the quality of health care. The health crisis was caused by a set of factors related to the political, economic, environmental situation in the country, as well as the specifics of structural changes. For a long time, market reforms were carried out at the cost of social losses, without proper attention to the financing of health care facilities, reforming the remuneration of medical staff.In addition, in recent years there has been some migration of labor resources, wave-like movement of labor in search of work and livelihood.
The problem of providing medical services with labor resources, their integrated use should be addressed through regulatory, organizational, technological and economic management methods, including the organization and remuneration, training, which will ensure a relative reduction in the total cost of maintaining this unit of intangible production, improving the quality of medical and health services and improving the economic efficiency of medical workers in a market economy.
In the first place in importance among the factors influencing the efficiency of labor use is the system of remuneration. Wages act as one of the main regulators of the labor market. New systems of labor and wage organization should provide material incentives to employees.
The wage system must be flexible, stimulate productivity, have a sufficient motivating effect. Wage growth should not outpace productivity growth.

Keywords: wages; wage fund; enterprise; budgetary institution; motivation models; Zhytomyr Regional Oncology Dispensary; organization of wages.

References

1. Kysh, L.M. and Kurylo, N.F. (2017), "Material incentives and analysis of the wage fund in farms", Black Sea Economic Studies,vol. 13-2, pp. 89—94.
2. Noskova, S.A. Tatarchenko, O.M. and Zavoyskykh, Yu.A. (2015), "Factor analysis of the wage fund of employees of a production enterprise", Bulletin of the Volodymyr Dahl East-Ukrainian National University, vol. 6, pp. 103—109.
3. Perepadya, F.L. and Tonkykh, L.S. (2015), "Management of the payroll of industrial enterprises", Global and national economic problems, vol. 5, рр. 550—554.
4. Rybalko, O.M. and Krokhmal', N.I. (2017), "Analysis of labor costs at PJSC "Motor Sich", Bulletin of Zaporizhia National University, vol.4, pp. 155—161.
5. S'omchenko, V.V. and Sarkisyan, A.S. (2015), "Problems of remuneration and analysis of the efficiency of the use of labor resources at Sistema Company LLC", Bulletin of Zaporizhia National University, vol. 3, pp. 165—173.

№ 21 2020, стор. 71 - 77

Дата публікації: 2020-11-19

Кількість переглядів: 870

Відомості про авторів

М. А. Місевич

к. е. н., доцент кафедри менеджменту організацій і адміністрування імені М. П. Поліщука, Поліський національний університет, м. Житомир

M. Mysevych

PhD in Economics, Associate Professor of the Departament of management organizations and administration by M. Polishchuk, Polissya National University, Zhytomyr

ORCID:

0000-0002-2018-4834


Х. В. Соболєва

магістрант кафедри менеджменту організацій і адміністрування імені М. П. Поліщука, Поліський національний університет, м. Житомир

Kh. Sobolieva

Master student of the Department of management organizations and administration by M.P olishchuk, Polissya National University, Zhytomyr

ORCID:

0000-0002-7400-2020

Як цитувати статтю

Місевич М. А., Соболєва Х. В. Моніторинг стимулів до ефективної праці в галузі охорони здоров'я. моделі мотивації. Агросвіт. 2020. № 21. С. 71–77. DOI: 10.32702/2306-6792.2020.21.71

Mysevych, M. and Sobolieva, Kh. (2020), “Monitoring of the incentives for effective health care. the motivation models”, Agrosvit, vol. 21, pp. 71–77. DOI: 10.32702/2306-6792.2020.21.71

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.