EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ОЦІНКА ТА ПРОГНОЗУВАННЯ ВИКОРИСТАННЯ ЗЕМЕЛЬНО-РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ТЕРИТОРІЇ: ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ
І. О. Удовенко, М. В. Шемякін, С. І. Кононенко

Назад

DOI: 10.32702/2306-6792.2020.21.61

УДК: 332.33.001.005

І. О. Удовенко, М. В. Шемякін, С. І. Кононенко

ОЦІНКА ТА ПРОГНОЗУВАННЯ ВИКОРИСТАННЯ ЗЕМЕЛЬНО-РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ТЕРИТОРІЇ: ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ

Анотація

У статті проведено аналіз теоретико-методологічних аспектів оцінки земельно-ресурсного потенціалу на основі прогнозування використання території з урахуванням нормативної грошової, кадастрової вартості, величини ренти. Визначено, що для оцінки ефективності використання земельних ресурсів доцільно застосовувати економічну категорію "ресурсний потенціал". При проведенні оцінки землі вагомого значення надається питанню оцінки ресурсного потенціалу, який значною мірою залежить від раціональності використання грунтового покриву. Кількісна і якісна характеристика структурних складових земельно-ресурсного потенціалу території дає змогу проаналізувати рівень розвитку регіональної економіки, виявити диспропорції між окремими її елементами. Зазначено, що унаслідок інтенсифікації сільськогосподарської діяльності та нераціонального використання грунтів відбувається зниження їх природної родючості, що призводить до погіршення якісного стану грунтового покриву.
Указано, що в умовах інтенсивного землекористування, пріоритетним напрямом у системі землевпорядкування є проведення кадастрової оцінки земель сільськогосподарського призначення. Зазначено, що ключовим моментом оцінки природних (земельних) ресурсів є визначення величини ренти та її капіталізація. Розрахунок коефіцієнта капіталізації повинен включати економічну і природну складові. Зазначено, що встановлення науково-обгрунтованої диференційованої плати за природні (земельні) ресурси на єдиній рентній основі, визначеній при проведенні кадастрової оцінки земель, є основою функціонування економічного механізму платного землекористування.
Резюмовано, що при прогнозуванні використання земельно-ресурсного потенціалу території слід використовувати показники нормативної грошової оцінки земель та кадастрової вартості. Розрахунок таких показників слід проводити на основі використання методу індексних оцінок, який характеризує окремі групи і види природних ресурсів.
Практична цінність дослідження полягає в аналізі використання методики індексної оцінки економічного стану земельно-ресурсного потенціалу. Оцінка дала змогу визначити основні критерії підвищення ефективності та потенційного використання земельних ресурсів на певній території.

Ключові слова: земля; ресурс; потенціал; прогнозування; рента; кадастрова вартість нормативна грошова оцінка земель.

Література

1. Минц А.А. Экономическая оценка естественных ресурсов (Научно-методические проблемы учета географических различий в эффективности). Москва: Мысль, 1972. 380 с.
2. Гуцуляк Г.Д. Земельно-ресурсний потенціал Карпатського регіону. Львів: Світ, 1991. 152 с.
3. Мартин А.Г. Проблеми державного земельного кадастру в Україні. Землеустрій і кадастр. 2011. № 3. С. 33—50.
4. Нагорна О. Мандри публічними кадастровими картами світу. Землевпорядний вісник. 2013. № 3. С. 51—54.
5. Панас Р.М., Малинчук М.С. Порівняльна оцінка земельних кадастрів зарубіжних країн і України. Геодезія, картографія і аерофотознімання, 2008. Вип. 70. С. 68—75.
6. Ріпенко А.І. Тривимірний земельний кадастр: проблеми міжгалузевого правового регулювання та перспективи запровадження в Україні. Землевпорядний вісник. 2010. № 8. С. 14—21.
7. Земельний кодекс України. Відомості Верховної Ради України (ВВР), №440-IX від 14.01.2020. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2768-14%20# Text (дата звернення: 28.10.2020).
8. Альбещенко О.С. Оптимізація структури земельних угідь сучасних агроландшафтів та формування екологічної мережі у сільськогосподарських підприємствах. Науковий вісник ЛНУВМБТ ім. С.З. Гжицького. 2012. № 4 (54). С. 15—20.
9. Інформація про нормативну грошову оцінку земель, 2020. Державна податкова служба України. Офіційний портал. URL: https://tax.gov.ua/dovidniki--reestri--perelik/dovidniki-/325490.html (дата звернення: 28.10.2020).
10. Грошова оцінка земель, 2020. Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру. Офіційний сайт. URL: https://land.gov.ua/icat/otsinka-zemel/ (дата звернення: 28.10.2020).
11. Профіль Черкаської області "Аналітично-описова частина до Стратегії розвитку Черкаської області" (2017—2019). Головне управління статистики, 2020. URL: http://www.ck.ukrstat.gov.ua/ (дата звернення: 28.10.2020).
12. Про оцінку земель: Закон України. Відомості Верховної Ради України (ВВР), № 720-IX від 17.06.2020. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1378-15#Text (дата звернення: 28.10.2020).
13. Золотухін О. Чи доцільно розраховувати орендну плату за "людську" землю у відсотках від її НГО: бухгалтерська дискусія? Uteka, 2017. URL: https://uteka.ua/ua/publication/agro-4-zemlya-ta-zemelni-pravovidnosini-32-celesoobrazno-li-rasschityvat-arendnuyu-platu-za-lyudskuyu-zemlyu-v-procentax-ot-ee-ndo-buxgalterskaya-diskussiya (дата звернення: 28.10.2020).

I. Udovenko, M. Shemyakin, S. Kononenko

ASSESSMENT AND FORECASTING OF USING LAND RESOURCE POTENTIAL OF THE TERRITORY: THEORETICAL AND METHODOLOGICAL ASPECT

Summary

The article analyzes the theoretical and methodological foundations of land resource potential assessment based on forecasting the use of the territory, taking into account the regulatory monetary, cadastral value, the amount of rent and its capitalization. It is determined that to assess the efficiency of land using it is advisable to use the economic category "resource potential". During conduction of the land evaluation significant importance is attached to the issue of resource potential assessment, which largely depends on the rational use of grant coverage. Quantitative and qualitative characteristics of the structural components of the land potential of the territory makes it possible to analyze the level of development of the regional economy and to identify disparities between the particular elements of the potential. The results of agricultural activities are greatly influenced by soil fertility, air temperature, the quantity of the rainfall and sunny days, other natural conditions, etc. Currently, due to the irrational use of soils their natural fertility is depleted, which leads to a deterioration in the quality of soils. It is pointed out that in modern conditions of intensive land using, the prioritized direction in the land management system is to conduct a cadastral assessment of agricultural land.
It has been indicated that the key point in the assessment of natural (land) resources is the determination of the amount of rent and its capitalization. In modern conditions, the calculation of the capitalization ratio should include economic and natural components. Establishment of scientifically substantiated differentiated payment for natural (land) resources on a single rent basis, determined in the cadastral assessment of land is the basis for the functioning of the economic mechanism of paid land using. It has been summarized that in forecasting the use of land and resource potential of the territory should be used indicators of regulatory monetary valuation of land and cadastral value. The calculation of such indicators should be based on the use of the method of index estimates, which characterizes certain groups and types of natural resources.
The practical worth of the study consists in the analysis of the use of methods of index assessment of the economic condition of land resources. The assessment made it possible to determine the main criteria for improving the efficiency and potential use of land resources in the given area.

Keywords: land; resource; potential; forecasting; rent; cadastral value; regulatory monetary valuation of lands.

References

1. Mints, A.A. (1972), Jekonomicheskaja ocenka estestvennyh resursov (Nauchno-metodicheskie problemy ucheta geograficheskih razlichij v jeffektivnosti). [Economic assessment of natural resources (Scientific and methodological problems of accounting for geographical differences in efficiency)], Mysl', Moscow, Russia.
2. Gutsulyak, G.D. (1991). Zemel'no-resursnyy potentsial Karpats'koho rehionu. [The Land resource potential of the Carpathian region], Svit, Lviv, Ukraine.
3. Martyn, A.H. (2011), "Problems of the state land cadastre in Ukraine", Zemleustrij i kadastr, vol. 3. р. 33—50.
4. Nahorna, O. (2013), "Travels with public cadastral maps of the world", Zemlevporiadnyj visnyk, vol. 3, рр. 51—54.
5. Panas, R.M. and Malynchuk, M.S. (2008), Comparative assessment of land cadastres of foreign countries and Ukraine, Heodeziia, kartohrafiia i aerofotoznimannia, vol. 70, рр. 68—75.
6. Ripenko, A.I. (2010), Three-dimensional land cadastre: problems of intersectoral legal regulation and prospects for implementation in Ukraine, Zemlevporiadnyj visnyk, vol. 8, рр.14—21.
7. The Verkhovna Rada of Ukraine (2020), "The Land code of Ukraine", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2768-14%20#Text (Accessed 28 October 2020).
8. Albeschenko, O.S. (2012). Optimization of land structure of modern agricultural landscapes and formation of ecological network in agricultural enterprises, Naukovij vіsnik LNUVMBT іm. S.Z. Gzhic'kogo, vol. 4 (54). рр. 15—20.
9. The official site of State Tax Service of Ukraine (2020), "Information on the normative monetary valuation of land", available at: https://tax.gov.ua/dovidniki--reestri--perelik/dovidniki-/325490.html (Accessed 28 October 2020).
10. The official site of State Service of Ukraine for Geodesy, Cartography and Cadastre (2020), "Monetary valuation of land", available at: https://land.gov.ua/icat/otsinka-zemel/ (Accessed 20 October 2020).
11. The official site of The Main Department of Statistics (2020), "Profile of Cherkasy region "Analytical and descriptive part to the Development Strategy of Cherkasy region" (2017—2019)", available at: http://www.ck.ukrstat.gov.ua/ (Accessed 28 October 2020).
12. The Verkhovna Rada of Ukraine (2020), The Law of Ukraine "On land valuation", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1378-15#Text (Accessed 28 October 2020).
13. Zolotukhin, O. (2017), "Is it advisable to calculate the rent for "human" land as a percentage of its NGO: accounting discussion?", Uteka, available at: https://uteka.ua/ua/publication/agro-4-zemlya-ta-zemelni-pravovidnosini-32-celesoobrazno-li-rasschityvat-arendnuyu-platu-za-lyudskuyu-zemlyu-v-procentax-ot-ee-ndo-buxgalterskaya-diskussiya (Accessed 28 October 2020).

№ 21 2020, стор. 61 - 70

Дата публікації: 2020-11-19

Кількість переглядів: 1084

Відомості про авторів

І. О. Удовенко

к. е. н., доцент, доцент кафедри геодезії, картографії та кадастру,Уманський національний університет садівництва

I. Udovenko

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Geodesy, Cartography and Cadastre, Uman National University of Horticulture

ORCID:

0000-0001-5971-8365


М. В. Шемякін

к. с.-г. н., доцент, доцент кафедри геодезії, картографії та кадастру,Уманський національний університет садівництва

M. Shemyakin

PhD in Agricultural Sciences, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Geodesy, Cartography and Cadastre, Uman National University of Horticulture

ORCID:

0000-0002-8323-5053


С. І. Кононенко

ст. викладач, ст. викладач кафедри геодезії, картографії та кадастру,Уманський національний університет садівництва

S. Kononenko

Senior Lecturer, Senior Lecturer of the Department of Geodesy, Cartography and Cadastre, Uman National University of Horticulture

ORCID:

0000-0001-6060-2589

Як цитувати статтю

Удовенко І. О., Шемякін М. В., Кононенко С. І. Оцінка та прогнозування використання земельно-ресурсного потенціалу території: теоретико-методологічний аспект. Агросвіт. 2020. № 21. С. 61–70. DOI: 10.32702/2306-6792.2020.21.61

Udovenko, I., Shemyakin, M. and Kononenko, S. (2020), “Assessment and forecasting of using land resource potential of the territory: theoretical and methodological aspect”, Agrosvit, vol. 21, pp. 61–70. DOI: 10.32702/2306-6792.2020.21.61

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.