EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

АНТИКРИЗОВІ ЗАХОДИ ТА МЕХАНІЗМ ЇХ РЕАЛІЗАЦІЇ В СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ
К. С. Головач, О. П. Головач, О. Л. Трофімчук

Назад

DOI: 10.32702/2306-6792.2020.21.53

УДК: 658.012.32:330.33.01:338.124.4

К. С. Головач, О. П. Головач, О. Л. Трофімчук

АНТИКРИЗОВІ ЗАХОДИ ТА МЕХАНІЗМ ЇХ РЕАЛІЗАЦІЇ В СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

Анотація

У статті проведено оцінку та аналіз антикризових заходів та механізмів їх реалізації в сільськогосподарських підприємствах. Приділяється увага вивченню практики здійснення антикризового управління у сільськогосподарських підприємствах за допомогою аналізу результатів соціологічного опитування керівників і спеціалістів дослідженої вибірки суб'єктів господарювання Житомирської області. Здійснено оцінку та визначено основні важелі, напрями, стратегії та заходи антикризового управління, які здійснюватимуться на сільськогосподарських підприємствах в стресових умовах виникнення кризових ситуацій. Визначено стратегію маркетингу в умовах фінансової неспроможності. Обгрунтовано в залежності від характеру і гостроти кризових ситуації на підприємствах групи інструментів антикризового управління. Розкрито сутність таких важелів антикризового управління підприємством як процедури реструктуризації, реорганізації та реінжинірингу. Запропоновано використовувати як перспективний антикризовий захід виважену та ефективну інноваційно-інвестиційну політику.

Ключові слова: антикризове управління; криза; антикризові заходи; економіко-математичні розрахунки; сільськогосподарські підприємства.

Література

1. Брайсон Дж. Стратегічне планування для державних та неприбуткових організацій. Пер. з англ. А. Кам'янець. Львів: Літопис, 2004. 352 с.
2. Бурий С.А., Мацеха Д.С. Антикризове управління та управлінські рішення — проблеми підприємств малого бізнесу: монографія. Хмельницький: Тріада-М, 2006. 93 с.
3. Василенко В.О. Антикризове управління підприємством: навч. посіб. для вищ. навч. закл. Київ: ЦУЛ, 2003. 504 с.
4. Горбаль Н.І., Колодій М.В. Антикризовий маркетинг як складова антикризового управління підприємства. Вісн. Нац. ун-ту "Львів. політехніка". 2014. № 790. С. 3—7.
5. Головач К.С. Основні аспекти антикризового менеджменту в сільськогосподарських підприємствах. Агросвіт. 2016. № 22. С. 62—66.
6. Жадько А.О. Поняття "кризи" на підприємстві та необхідність ідентифікації її причин як визначальний фактор успішності підприємницької діяльності. Вісник Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини. 2009. № 1. С. 58—63.
7. Еш С.М. Система антикризового управління та методологічні підходи до її формування. Вісник Житомирського державного технологічного університету. Економічні науки. 2012. № 1. Ч. 2. С. 103—107.
8. Найт Ф.Х. Риск, неопределенность и прибыль. Пер. с англ. Москва: Дело, 2003. 360 с.
9. Планкетт Л., Хейл Г. Выработка и принятие управленческих решений: сокр. пер. с англ. Москва: Экономика, 1984. 356 с.
10. Погребняк А.Ю. Механізм антикризового управління на підприємствах машинобудування: дис.... канд. екон. наук: 08.00.04 — економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / А.Ю. Погребняк. К., 2016. 234 с.
11. Собкевич О. Напрями антикризової політики для інноваційної модернізації промисловості і забезпечення економічної безпеки України. Економічний часопис-XXI. 2015. № 5/6. С. 28—32.
12. Терлецька Ю.О. Антикризова діагностика підприємства: методи, способи та умови застосування. Вісн. Донецького ун-ту. Серія В. Економіка і право. 2006. № 1. Т. 2. С. 504—509.
13. Шершньова З.Є. Антикризове управління підприємством. Київ: КНЕУ, 2007. 680 с.

K. Golovach, О. Golovach, О. Trofimchuk

CRISIS MEASURES AND THE MECHANISM OF THEIR IMPLEMENTATION IN AGRICULTURAL ENTERPRISES

Summary

The article is based on the evaluation and analysis of crisis measures and mechanisms for their implementation in agricultural enterprises. Much attention is paid to the study of the practical approaches to the crisis management in agricultural enterprises by analyzing the results of a managers and specialists survey of the studied sample of economic entities in Zhytomyr region. The main levers, directions, strategies and measures of crisis management which will be carried out at the agricultural enterprises in stressful conditions of emergence of crisis situations are estimated and defined. The study reveals the strategy of marketing in the conditions of financial insolvency. It is spoken in detail about the group of crisis management tools that are depending on the nature and severity of the crisis situation at the enterprises. Attention is paid to the essence of such levers of crisis management on the enterprise as procedures of restructuring, reorganization and reengineering. It is proposed to use a balanced and effective innovation and investment policy as a promising crisis management measure. The article gives a detailed analysis of crisis management tools depending on the nature and severity of the crisis situation at the surveyed enterprises: warning tool — strategic management decisions that are preventive in nature and warn of possible insolvency in the future; emergency tool — operational measures taken in the current crisis at the enterprise and aimed at the rapid restoration of financial stability; strategic and tactical crisis measures, including radical changes in the structure of enterprises and organizational and managerial activities — in the event of an insurmountable crisis. Creating an adapted model of crisis management of agricultural enterprises, taking into account world experience — all these factors are dictating the need to form a balanced system of management decisions formulation, differentiated depending on the stage of the crisis: prevention — leveling — exit. Counter, adaptive and offensive levers and tools that can not only prevent and overcome the crisis, but also turn it into additional opportunities and post-crisis results must be used for each of these stages.

Keywords: crisis management; crisis; crisis measures; economic and mathematical calculations; agricultural enterprises.

References

1. Bryson, J. (2004), Stratehichne planuvannia dlia derzhavnykh ta neprybutkovykh orhanizatsij [Strategic planning for government and nonprofit organizations], Litopys, L'viv, Ukraine.
2. Buryj, S. A. and Matsekha, D. S. (2006), Antykryzove upravlinnia ta upravlins'ki rishennia — problemy pidpryiemstv maloho biznesu: monohrafiia [Crisis management and management decisions — problems of small business enterprises: monograph.], Triada-M, Khmel'nyts'kyj, Ukraine.
3. Vasylenko, V. O. (2003), Antykryzove upravlinnia pidpryiemstvom [Crisis management of the enterprise], TsUL, Kyiv, Ukraine.
4. Horbal', N. I. and Kolodij, M. V. (2014), "Crisis marketing as a component of crisis management of the enterprise", Visn. Nats. un-tu "L'viv. politekhnika", vol. 790, pp. 3—7.
5. Golovach, K. S. (2016), "The main aspects of crisis management in agricultural enterprises", Ahrosvit, vol. 22, pp. 62—66.
6. Zhad'ko, A. O. (2009), "The concept of "crisis" in the enterprise and the need to identify its causes as a determining factor in the success of entrepreneurial activity", Visnyk Umans'koho derzhavnoho pedahohichnoho universytetu imeni Pavla Tychyny, vol. 1, pp. 58—63.
7. Esh, S. M. (2012), "Crisis management system and methodological approaches to its formation", Visnyk Zhytomyrs'koho derzhavnoho tekhnolohichnoho universytetu. Ekonomichni nauky, vol 1, no. 2, pp. 103—107.
8. Najt, F. H. (2003), Risk, neopredelennost' i pribyl' [Risk, uncertainty and profit], Delo, Moscow, Russia.
9. Plankett, L. and Hejl, G. (1984), Vyrabotka i prinjatie upravlencheskih reshenij [Development and management decisions], Jekonomika, Moscow, Russia.
10. Pohrebniak, A. Yu. (2016), "Mechanism of crisis management at machine-building enterprises", Abstract of Ph.D. dissertation, Economics and management of enterprises (by types of economic activity), National technical university of Ukraine "Kyiv Polytechnical Institute", Kyiv, Ukraine.
11. Sobkevych, O. (2015), "Directions of crisis policy for innovative modernization of industry and economic security of Ukraine", Ekonomichnyj chasopys-XXI, vol. 5/6, pp. 28—32.
12. Terlets'ka, Yu. O. (2006), "Crisis diagnostics of the enterprise: methods, methods and conditions of application". Visn. Donets'koho un-tu. Seriia V. Ekonomika i pravo, vol. 1, no. 2, pp. 504—509.
13. Shershn'ova, Z. Ye. (2007), Antykryzove upravlinnia pidpryiemstvom. [Crisis management of the enterprise], KNEU, Kyiv, Ukraine.

№ 21 2020, стор. 53 - 60

Дата публікації: 2020-11-19

Кількість переглядів: 1182

Відомості про авторів

К. С. Головач

к. е. н., викладач спеціальних дисциплін, Житомирський агротехнічний коледж

K. Golovach

PhD in Economics, teacher of special disciplines, Zhytomyr Agrotechnical College

ORCID:

0000-0002-8087-866X


О. П. Головач

викладач вищої категорії, викладач-методист, Житомирський агротехнічний коледж

О. Golovach

teacher of the highest category, teacher-methodologist, Zhytomyr Agrotechnical College

ORCID:

0000-0003-2128-368X


О. Л. Трофімчук

викладач вищої категорії, Житомирський агротехнічний коледж

О. Trofimchuk

teacher of the highest category, Zhytomyr Agrotechnical College

ORCID:

0000-0002-4369-9136

Як цитувати статтю

Головач К. С., Головач О. П., Трофімчук О. Л. Антикризові заходи та механізм їх реалізації в сільськогосподарських підприємствах. Агросвіт. 2020. № 21. С. 53–60. DOI: 10.32702/2306-6792.2020.21.53

Golovach, K., Golovach, О. and Trofimchuk, О. (2020), “Crisis measures and the mechanism of their implementation in agricultural enterprises”, Agrosvit, vol. 21, pp. 53–60. DOI: 10.32702/2306-6792.2020.21.53

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.