EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

КРОС-КУЛЬТУРНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ ЯК ІНСТРУМЕНТ ОРГАНІЗАЦІЇ КРОС-КУЛЬТУРНОЇ ВЗАЄМОДІЇ
А. І. Капліна

Назад

DOI: 10.32702/2306-6792.2020.21.49

УДК: 339.544

А. І. Капліна

КРОС-КУЛЬТУРНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ ЯК ІНСТРУМЕНТ ОРГАНІЗАЦІЇ КРОС-КУЛЬТУРНОЇ ВЗАЄМОДІЇ

Анотація

У статті наведено предметні галузі міжнародного, порівняльного та крос-культурного менеджменту та визначен інструментарій моделювання крос-культурної взаємодії на основі інструментарію мультиагентних систем. Проаналізовано основні принципи крос-культурного управління, які можуть бути використані під час написання підручників або в роботі менеджерів. Для реалізації управлінських технологій сьогодні співробітник компанії повинен мати крос-культурні навички, тобто здатність у чужому та змішаному культурному середовищі демонструвати послідовну поведінку, яка призводить до досягнення поставлених цілей. До крос-культурних навичків належать: розуміння природи культури та того, що культура впливає на поведінку людини на його робочому місці; розуміння відмінностей між культурами; розуміння того, як культурні фактори впливають на організацію структур, систем та пріоритетів; уміння запроваджувати елементи однієї культури в іншу; розуміння того, як глибоко елементи однієї культури можуть бути запроваджені в іншу, та навпаки. Протипоказанням у роботі інтернаціонального менеджера є етноцентризм, тобто бажання "вписати" представників однієї культури в рамки своєї та очікувати від них відповідної цим нормам поведінки.
Актуальність мультиагентної системи обумовлене наступними основними причинами: складність сучасних систем та організацій, яка досягає такого рівня, що централізоване управління в них є неефективним через наявність великих потоків інформації.

Ключові слова: крос-культурна взаємодія; системи менеджменту; мультиагентні системи; моделювання соціально-економічних систем.

Література

1. Black J., Mendenhall M. Cross-culture training effectiveness: a revive and theoretical framework for future research. Academy of Management Review. 1990. №15. pp. 1131—1136.
2. Evans S. Conflict can be positive. HR Magazine. 1992. № 37 (5). pp. 49—51.
3. Laurent A. The Cross-cultural Puzzle of International Human Resources Management. Human Resources Management. 1986. № 25 (1). pp. 91—102.
4. Бунина В. Кросс-культурный менеджмент и межкультурная коммуникация. Москва: ГУУ, 2008.
5. Петрушенко Ю. Крос-культурні аспекти підвищення ефективності міжнародного бізнесу. Вісник Хмельницького національного університету. 2009. № 5. URL: http://journals.khnu.km.ua/ vestnik/pdf/ekon/2009_5_1/pdf/146-148.pdf
6. Романуха О. Роль крос-культурних комунікацій у менеджменті організацій. Економіка і суспільство. 2017. Вип. 9. URL: http://www.economyandsociety.in.ua/journal/9_ukr/103.pdf
7. Капліна А. та Кириченко Н. Крос-культурні аспекти управління персоналом. Ефективна економіка. 2020. Вип. 10.

А. Kaplina

CROSS-CULTURAL MANAGEMENT, A TOOL FOR ORGANIZING THE CROSS-CULTURAL INTERACTION

Summary

The article provides subject areas of international, comparative and cross-cultural management and defined tools for modeling cross-cultural interaction on the basis of tools of multi-agent systems. The basic principles of cross-cultural management, which can be used when writing textbooks or in the work of managers, are analyzed. To implement management technologies today, the employee of the company must have cross-cultural achievements, that is, the ability in someone else's and mixed cultural environment to demonstrate consistent behavior that leads to achieving the goals. Cross-cultural skills include: understanding the nature of culture and the fact that culture affects human behavior in its workplace; understanding the differences between cultures; understanding how cultural factors influence the organization of structures, systems and priorities; the ability to introduce elements of one culture to another; understanding how deeply elements of one culture can be introduced into another, and vice versa. Contraindications in the work of the international manager is ethnocentrism, that is, the desire to "fit" representatives of one culture into the framework of their own and expect them to be subject to these norms of behavior.
The relevance of the multi-agent system is due to the following main reasons: the complexity of modern systems and organizations, which reaches such a level that centralized management in them is ineffective due to the presence of large flows of information.
Cross-cultural aspects of recruitment, selection and adaptation of personnel distinguish the following varieties of international policy in multinational companies: ethnocentric policy: filling key positions in their representative offices of the world only by personnel from the country of the parent company; polycentric policy: the use of local residents to manage foreign representative offices and managers from the parent company's countries as top managers of the company's headquarters; geocentric policy: to recruit the best and develop personnel, independence from nationality, to key positions in any multinational system.

Keywords: cross-cultural interactions; management systems; multi-agent systems; modeling the socio-economic systems.

References

1. Black, J. and Mendenhall, M. (1990), "Cross-culture training effectiveness: a revive and theoretical framework for future research", Academy of Management Review, vol. 15. pp. 1131—1136.
2. Evans, S. (1992), "Conflict can be positive", HR Magazine, vol. 37 (5). pp. 49—51.
3. Laurent, A. (1986), "The Cross-cultural Puzzle of International Human Resources Management", Human Resources Management, vol. 25 (1). pp. 91—102.
4. Bunina, V. (2008), "Cross-cultural management and intercultural kommunikia", GUU.
5. Petrushenko, Yu. (2009), "Cross-cultural aspects of improving the efficiency of international business", Bulletin of Khmelnitsky National University, vol. 5. available at: http://journals.khnu.km.ua/ vestnik/pdf/ekon/2009_5_1/pdf/146-148.pdf (Accessed 22.09.2020).
6. Romanukha, O. (2017), "The role of cross-cultural communications in the management of organizations", Economics and society. Vol. 9. available at: http://www.economyandsociety.in.ua/journal/9_ukr/103.pdf (Accessed 22.09.2020).
7. Kaplina, A. and Kyrychenko, N. (2020), "Cross-cultural aspects of human resources management", Efektyvna ekonomika, vol. 10.

№ 21 2020, стор. 49 - 52

Дата публікації: 2020-11-19

Кількість переглядів: 1137

Відомості про авторів

А. І. Капліна

к. е. н., доцент кафедри менеджменту та інформаційних технологій,ДВНЗ "Херсонський державний аграрно-економічний університет"

А. Kaplina

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Management and Information Technologies, Kherson State Agrarian and Economic University

ORCID:

0000-0001-6714-797X

Як цитувати статтю

Капліна А. І. Крос-культурний менеджмент як інструмент організації крос-культурної взаємодії. Агросвіт. 2020. № 21. С. 49–52. DOI: 10.32702/2306-6792.2020.21.49

Kaplina, А. (2020), “Cross-cultural management, a tool for organizing the cross-cultural interaction”, Agrosvit, vol. 21, pp. 49–52. DOI: 10.32702/2306-6792.2020.21.49

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.