EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ДИВЕРСИФІКАЦІЯ ОЛІЙНОГО БІЗНЕСУ ТА РОЗВИТОК ВИРОБНИЦТВА НЕТРАДИЦІЙНИХ ОЛІЙ НА ХЕРСОНЩИНІ
О. О. Петрова

Назад

DOI: 10.32702/2306-6792.2020.21.41

УДК: 338:43:633.85 (477.72)

О. О. Петрова

ДИВЕРСИФІКАЦІЯ ОЛІЙНОГО БІЗНЕСУ ТА РОЗВИТОК ВИРОБНИЦТВА НЕТРАДИЦІЙНИХ ОЛІЙ НА ХЕРСОНЩИНІ

Анотація

Рослинні олії мають забезпечувати населення цінними продуктами харчування із високим вмістом біологічно активних речовин, мінералів та мікроелементів. На сьогодні олійні культури є найбільш привабливими для аграрного бізнесу, оскільки вони можуть давати найбільшу прибутковість та максимальну ефективність аграрного виробництва. Олійних культур налічується більше 350 видів. До олійних належать культури, в насінні або плодах яких міститься не менш як 15 % олії. Серед олійних розрізняють культури, які вирощують виключно для виробництва олії (соняшник, ріпак, кунжут, рицина, гірчиця, рижій, льон олійний, мак тощо) і рослини комплексного використання, з яких олію отримують як побічний продукт у процесі переробки (бавовник, соя, льон-довгунець, коноплі, арахіс та ін.). Основними олійними культурами в Україні є соняшник, ріпак та соя. На сьогодні виникає необхідність створення дієвого механізму управління ефективністю діяльності бізнесу з вирощування олійних культур. Одним з таких механізмів може бути перехід на виробництво нетрадиційних олійних культур. Нетрадиційним олійним культурам, як-от: гірчиця біла та сиза, сафлор, чорний кмин, амарант, виноград, кісточкові плоди, приділяється незначна увага, хоча вони можуть слугувати джерелами біологічно активних речовин, у тому числі й жирів, тому що багато з них відрізняються високим їх вмістом. До нетрадиційних видів олійних культур також відносять насіння томатів, гарбузів, огірків, кавунів тощо. Олію з них застосовують для харчових і технічних цілей. В Україні можна успішно розвивати виробництво олій з нетрадиційної сировини, як-от: волоський горіх, гарбузове та томатне насіння, гірчиця, кісточки плодових дерев, зародки пшениці, рису та кукурудзи. Диверсифікація олійного бізнесу шляхом введення нетрадиційних, нішевих олійних культур у сівозміну, відмова від моновиробництва дає можливість забезпечувати високу конкурентоспроможність виробника продукції.

Ключові слова: олійний бізнес; нішеві культури; диверсифікація олійного бізнесу; органічне виробництво.

Література

1. Галушко В.П., Марцишевська Ю.Л. Методологічні підходи до визначення пріоритетності вирощування конкуруючих культур. Економіка АПК. 2010. № 2. С. 21—25.
2. Гмиря В.Р. Розвиток ринку аграрної продукції в Україні. Науковий вісник Полісся, 2015. № 2. С. 17—22.
3. Ільчук М.М. Тенденції виробництва насіння соняшнику в Україні: проблеми та перспективи. Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія "Економіка, аграрний менеджмент, бізнес". 2013. № 181 (4). С. 187—193.
4. Карамушка О.М., Мороз С.І. Аналіз виробництва зернових та олійних культур в Україні. Ефективна економіка. 2018. № 10. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6592 (дата звернення: 20.10.2020). DOI: 10.32702/2307-2105-2018.10.41
5. Лихочвор А.М. Урожайність ярих олійних культур, якість їх олії, економічна ефективність вирощування в умовах західного Лісостепу. Научный взгляд в будущее. Одесса: институт морехозяйства и предпринимательства. 2016. № 4. С. 31—37. URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=28123310
6. Митченок О.О., Чехова І.В., Чехов С.А. Основні напрями використання олійних культур у біоенергетичній галузі Продуктивність агропромислового виробництва. економічні науки. 2014. № 26. С. 88—97.
7. Рудік Н.М. Особливості формування та перспективи розвитку ринку олійно-жирової продукції. Агросвіт. 2019. № 24. С. 59—65. DOI: 10.32702/2306-6792.2019.24.59
8. Славкова О.П. Тенденції розвитку ринку олійних культур в Україні. Інфраструктура ринку. 2018. Вип.26. С. 44—49.
9. Чехова І.В., Чехов, С.А. Теоретичні основи функціонування вітчизняного ринку олійних культур. Економічний простір. 2018. № 134. С. 70—78. URL: http://prostir.pdaba.dp.ua/index.php/journal/article/view/245
10. Чирва О.Г., Побережець Н.Б. Розвиток ринку олійних культур України: проблеми та перспективи: монографія. Умань: Візаві, 2019. 198 с.
11. Валентюк Н.О. Удосконалення технології післязбиральної обробки та зберігання зерна амаранту: дис.... канд. тех. наук: 05.18.02 — технологія зернових, бобових, круп'яних продуктів і комбікормів, олійних і луб'яних культур. Одеса, 2019. 200 с.
12. Журавель В., Буділка Г. Гірчиця — альтернативна олійна культура. Пропозиція, 2018. № 3. С. 88—90. URL: https://propozitsiya.com/ua/gorchica-alternativnaya-maslichnaya-kultura
13. Могилянська Н.О. Сучасний стан і перспективи переробки олійних культур. Зернові продукти і комбікорми. 2014. № 1 (53). С. 22—25.
14. Москва І.С. Стан та перспективи вирощування рижію ярого на півдні Степу України. Вісник аграрної науки Причорномор'я. 2016. Вип. 1. С. 99—108.
15. Солоненко С.В. Оптимізація елементів технології вирощування сафлору красильного в умовах Лісостепу західного: автореф. дис.... канд. с.-г. наук 06.01.09 — рослинництво. Кам'янець-Подільський, 2019. 24 с.
16. Кернасюк Ю. Олійні культури: тенденція на ринку. URL: http://agro-business.com.ua/agro/ekonomichnyi-hektar/item/15275-oliini-kultury-tendentsii-na-rynku.html
17. Луцяк В.В., Пронько Л.М., Мазур К.В., Колесник Т.В. Маркетинговий потенціал інновацій у олійно-жировому підкомплексі: стан ринку, створення вартості, конкурентоспроможність. Вінниця: ВНАУ, 2020. 221 с.
18. Орленко О.М. Диверсифікація діяльності підприємства як умова зростання продуктивності праці на олійно-жирових підприємствах. Науковий вісник міжнародного гуманітарного університету: збірник наукових праць. Серія: Економіка і менеджмент. 2017. Вип. 23. Ч. 1. С. 116—120.
19. Нетрадиційні олійні культури. URL: http://ukrekspo.com.ua/ru/netraditsiyni-oliyni-kulturi.html

O. Petrova

DIVERSIFICATION OF OIL BUSINESS AND DEVELOPMENT OF PRODUCTION OF NON-TRADITIONAL OILS IN KHERSON REGION

Summary

Vegetable oils should provide the population with valuable food products with a high content of biologically active substances, minerals and trace elements. There are more than 350 species of oilseeds. Oilseeds include crops whose seeds or fruits contain at least 15% oil. Among oilseeds there are crops grown exclusively for oil production (sunflower, rapeseed, sesame, castor, mustard, red, flaxseed oil, poppy, etc.) and plants of complex use, from which the oil is obtained as a by-product in the processing process (cotton, soybeans, long flax, hemp, peanuts, etc.). The main oilseeds in Ukraine are sunflower, rapeseed and soybeans. These crops have the largest sown area in Ukraine. However, in recent years, some niche high-margin oilseeds are gaining popularity — mustard, flax, raccoon. Today in Ukraine there is an increase in oil production. Along with the increase in production, competition between producers is growing., and its strengthening is observed both in domestic and foreign markets. Today there is a need to create an effective mechanism for managing the efficiency of the business of growing oilseeds. One such mechanism may be the transition to the production of non-traditional oilseeds. Unconventional oilseeds such as white and blue mustard, safflower, black cumin, amaranth, grapes, stone fruits are given little attention, although they can serve as sources of biologically active substances, including fats, because many of them are high. content. Non-traditional types of oilseeds also include seeds of tomatoes, pumpkins, cucumbers, watermelons and more. Oil from them is used for food and technical purposes. In Ukraine, it is possible to successfully develop the production of oils from non-traditional raw materials, such as walnuts, pumpkin and tomato seeds, mustard, fruit tree seeds, wheat germ, rice and corn. Diversification of the oil business by introducing non-traditional, niche oilseeds in crop rotation, abandonment of monoproduction makes it possible to ensure high competitiveness of the producer. In addition, the changing situation in the oil market, the formation of new tastes in consumers, the need for a healthy diet and the general trend of transition to organic production stimulate the expansion of the oil business. The production of non-traditional oilseeds is highly marginal, as there is a growing demand for oil from niche crops, their relatively high cost and low cost of primary raw materials. Therefore, Ukrainian companies can take a strong position in this niche.

Keywords: oil business; niche cultures; diversification of the oil business; organic production.

References

1. Halushko, V.P. and Martsyshevs'ka, Yu.L. (2010), "Methodological approaches to determining the priority of growing competing crops", Ekonomika APK, vol. 2, pp. 21—25.
2. Hmyria, V.R. (2015), "Development of the market of agricultural products in Ukraine", Naukovyj visnyk Polissia, vol. 2, pp. 17—22.
3. Il'chuk, M.M. (2013), "Trends in sunflower seed production in Ukraine: problems and prospects", Naukovyj visnyk Natsional'noho universytetu bioresursiv i pryrodokorystuvannia Ukrainy. Seriia "Ekonomika, ahrarnyj menedzhment, biznes" , vol. 181 (4), pp. 187—193.
4. Karamushka, О.M. and Moroz, S.I. (2018), Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 10, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6592 (Accessed 20 Oct 2020). DOI: 10.32702/2307-2105-2018.10.41
5. Lykhochvor, A.M. (2016), "Yield of spring oilseeds, quality of their oil, economic efficiency of cultivation in the conditions of the western Forest-steppe", Nauchnyj vzghliad v buduschee. Odessa: ynstytut morekhoziajstva y predprynymatel'stva, vol. 4, pp. 31-37, available at: https://elibrary.ru/item.asp?id=28123310 (Accessed 20 Oct 2020).
6. Mytchenok, O.O. Chekhova, I.V. and Chekhov, S.A. (2014), "The main directions of use of oilseeds in the bioenergy industry Productivity of agro-industrial production", Produktyvnist' ahropromyslovoho vyrobnytstva. ekonomichni nauky, vol. 26, pp. 88—97.
7. Rudik, N. (2019), "Peculiarities of the formation and prospects of the development of the market of oil and fat products", Agrosvit, vol. 24, pp. 59—65. DOI: 10.32702/2306-6792.2019.24.59
8. Slavkova, O.P. (2018), "Trends in the development of the oilseeds market in Ukraine", Infrastruktura rynku, vol. 26, pp. 44—49.
9. Chekhova, I.V. and Chekhov, S.A. (2018), "Theoretical foundations of the domestic market of oilseeds", Ekonomichnyj prostir, vol. 134, pp. 70—78, available at: http://prostir.pdaba.dp.ua/index.php/journal/article/view/245 (Accessed 20 Oct 2020).
10. Chyrva, O.H. Poberezhets', N.B. (2019), Rozvytok rynku olijnykh kul'tur Ukrainy: problemy ta perspektyvy [Development of the market of oilseeds of Ukraine: problems and prospects], Vizavi, Uman', Ukraine.
11. Valentiuk, N.O. (2019), "Improving the technology of post-harvest processing and storage of amaranth grain", Ph.D. Thesis, Odesa, Ukraine.
12. Zhuravel', V. and Budilka, H. (2018), "Mustard — an alternative oil crop", Propozytsiia, vol. 3, pp. 88—90, available at: https://propozitsiya.com/ua/gorchica-alternativnaya-maslichnaya-kultura (Accessed 20 Oct 2020).
13. Mohylians'ka, N.O. (2014), "Current state and prospects of oilseeds processing", Zernovi produkty i kombikormy, vol. 1 (53), pp. 22—25.
14. Moskva, I.S. (2016), "Status and prospects of spring ryegrass cultivation in the south of the Steppe of Ukraine", Visnyk ahrarnoi nauky Prychornomor'ia, vol. 1, pp. 99—108.
15. Solonenko, S.V. (2019), "Optimization of elements of technology of cultivation of safflower dyeing in the conditions of the Western forest-steppe", Abstract of Ph.D. dissertation, Kam'ianets'-Podil's'kyj, Ukraine.
16. Kernasiuk, Yu. (2019), "Oilseeds: market trend", available at: http://agro-business.com.ua/agro/ekonomichnyi-hektar/item/15275-oliini-kultury-tendentsii-na-rynku.html (Accessed 20 Oct 2020).
17. Lutsiak, V.V. Pron'ko, L.M. Mazur, K.V. and Kolesnyk, T.V. (2020), Marketynhovyj potentsial innovatsij u olijno-zhyrovomu pidkompleksi: stan rynku, stvorennia vartosti, konkurentospromozhnist' [Marketing potential of innovations in the oil and fat subcomplex: market condition, value creation, competitiveness], VNAU, Vinnytsia, Ukraine.
18. Orlenko, O.M. (2017), "Diversification of enterprise activity as a condition for growth of labor productivity at oil and fat enterprises", Naukovyj visnyk mizhnarodnoho humanitarnoho universytetu: zbirnyk naukovykh prats'. Seriia: Ekonomika i menedzhment, vol. 23, no. 1, pp. 116—120.
19. Ukrexpo-Process (2020), "Non-traditional oilseeds", available at: http://ukrekspo.com.ua/ru/netraditsiyni-oliyni-kulturi.html (Accessed 20 Oct 2020).

№ 21 2020, стор. 41 - 48

Дата публікації: 2020-11-19

Кількість переглядів: 977

Відомості про авторів

О. О. Петрова

к. е. н., доцент, доцент кафедри економіки та фінансів,Херсонський державний аграрно-економічний університет

O. Petrova

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Economics and Finance, Kherson State Agrarian and Economic University

ORCID:

0000-0001-8639-3615

Як цитувати статтю

Петрова О. О. Диверсифікація олійного бізнесу та розвиток виробництва нетрадиційних олій на херсонщині. Агросвіт. 2020. № 21. С. 41–48. DOI: 10.32702/2306-6792.2020.21.41

Petrova, O. (2020), “Diversification of oil business and development of production of non-traditional oils in kherson region”, Agrosvit, vol. 21, pp. 41–48. DOI: 10.32702/2306-6792.2020.21.41

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.