EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

УПРАВЛІННЯ КАДРОВОЮ БЕЗПЕКОЮ ПІДПРИЄМСТВА ЯК ІНСТРУМЕНТ ДЕТІНІЗАЦІЇ: МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ТА ПРАКТИЧНА АПРОБАЦІЯ
І. А. Маркіна, О. М. Таран-Лала, Ю. О. Касіч

Назад

DOI: 10.32702/2306-6792.2020.21.19

УДК: 005.95:338.2

І. А. Маркіна, О. М. Таран-Лала, Ю. О. Касіч

УПРАВЛІННЯ КАДРОВОЮ БЕЗПЕКОЮ ПІДПРИЄМСТВА ЯК ІНСТРУМЕНТ ДЕТІНІЗАЦІЇ: МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ТА ПРАКТИЧНА АПРОБАЦІЯ

Анотація

Статтю присвячено визначенню циклічного комплексу дослідницьких етапів та обгрунтування методичних засад оцінки управління кадровою безпекою підприємства як інструменту детінізації на основі їх практичної апробації. Розглянуто методичний алгоритм щодо оцінки управління кадровою безпекою підприємства, модифікований з урахуванням вирішення проблем практичного дослідження управління безпекою персоналу на підприємстві як інструменту детінізації. Подано загальну процедуру оцінки управління кадровою безпекою підприємства на основі індикаторного підходу. Пояснено з точки зору індикаторного підходу розрахунки визначених індикаторів, які пов'язані з показниками персоналу, їх ваговими значеннями та розрахунком інтегрального показника оцінки стану кадрової безпеки. Показано взаємозв'язок схожості індикаторів кадрової безпеки підприємства з еталонними значеннями індикаторів, які залежать від мети оцінки, фінансових можливостей, факторів впливу внутрішнього і зовнішнього середовища. Практично апробовано методику оцінки управління кадровою безпекою підприємства на основі узагальнення розрахованих індикаторів кадрової безпеки. Виявлено основні загрози кадрової безпеки підприємства, розраховано інтегральний показник та визначено рівень кадрової безпеки підприємства.

Ключові слова: кадрова безпека; управління кадровою безпекою; оцінка управління кадровою безпекою; індикативний підхід; індикатор; еталонне значення; інтегральний показник; методика; практична апробація.

Література

1. Живко З.Б. Кадрова безпека в системі економічної безпеки підприємства. Науковий вісник Одеського національного економічного університету. Науки: економіка, політологія, історія. 2013. № 20 (199). С. 127—135.
2. Козаченко Г.В. Економічна безпека підприємства: сутність та механізм забезпечення: монографія. Київ: Лібра, 2003. 280 с.
3. Лала О.М. Оцінка якості системи управління підприємством: монографія. Полтава: РВВ ПУСКУ, 2008. 165 с.
4. Маркіна І.А. Методологія сучасного управління: монографія. Київ: Вища школа, 2001. 311 с.
5. Таран-Лала О.М. Функціонування соціально-економічних систем: теорія та практика: монографія. Полтава: ПУЕТ, 2016. 332 с.
6. Томаневич Л.М. Кадрова безпека підприємства як об'єкт теоретичного дослідження. Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Серія економічна. 2009. № 1. С. 185—192.
7. Цвєткова І.І. Формування концепції оцінки кадрової безпеки організації. Культура народів Причорномор'я. 2014. № 278. С. 81—84.
8. Цвєткова І.І. Алгоритм оцінки кадрової безпеки на основі індикаторного підходу. Науковий вісник: Фінанси, банки, інвестиції. 2016. № 3. С. 159—163.

I. Markina, O. Taran-Lala, Y. Kasich

PERSONNEL SECURITY MANAGEMENT OF THE ENTERPRISE AS A TOOL OF DE-SHADOWING: METHODICAL BASES AND PRACTICAL APPROBATION

Summary

The article is devoted to the definition of a cyclical set of research stages and substantiation of methodical bases of assessment of personnel security management of the enterprise as a tool of de-shadowing on the basis of their practical approbation.
The methodical algorithm for the assessment of personnel security management of the enterprise is considered, modified taking into account the solution of problems of practical research of personnel safety management at the enterprise as a tool of de-shadowing. In our opinion, the indicator approach is the most optimal for assessing personnel security management. At the same time, the indicator approach involves not only the choice of the indicators themselves but also the determination of limit values (maximum allowable), exceeding which will lead to a decrease in the level of personnel security of the enterprise.
The general procedure of assessment of personnel security management of the enterprise based on the indicator approach is given.
From the point of view of the indicator approach, the calculations of certain indicators, which are related to personnel indicators, their weight values and the calculation of the integrated indicator of personnel security assessment, are explained. Thus, those indicators are identified that are vulnerable and the adjustment of which will lead to a significant increase in the level of personnel security in general.
The relationship between the similarity of indicators of personnel security of the enterprise with the reference values of indicators, which depend on the purpose of the assessment, financial capabilities, factors influencing the internal and external environment. The positive point in the use of the indicator approach is its simplicity, clarity and versatility, as this method involves the assessment of any elements of personnel security of the enterprise.
The method of assessment of personnel security management of the enterprise based on a generalization of the calculated indicators of personnel security is practically tested. The main threats to the personnel security of the enterprise are identified, the integrated indicator is calculated and the level of personnel security of the enterprise is determined.
Thus, the results of the above research will contribute to the development of a methodological approach to the assessment of personnel security management of the enterprise and maybe a further development of the methodology of modern management theory.

Keywords: personnel security; personnel security management; assessment of personnel security management; indicative approach; indicator; reference value; integrated indicator; methodology; practical approbation.

References

1. Zhy'vko, Z.B. (2013), "Personnel security in the system of economic security of the enterprise", Naukovyy visnyk Odes'koho natsional'noho ekonomichnoho universytetu. Nauky: ekonomika, politolohiya, istoriya, vol. 20 (199), рр. 127—135.
2. Kozachenko, G.V. (2003), Ekonomichna bezpeka pidpry'yemstva: sutnist' ta mexanizm zabezpechennya: monografiya [Economic security of the enterprise: essence and mechanism of maintenance: monograph], Libra, Kyiv, Ukraine
3. Lala, O.M. (2008), Otsinka yakosti systemy upravlinnya pidpryyemstvom: monohrafiya [Quality assessment of enterprise management system: monograph], PUSKU, Poltava, Ukraine
4. Markina, I. A. (2001), Metodolohiya suchasnoho upravlinnya: monohrafiya [Methodology of modern management: monograph], Vyshcha shkola, Kyiv, Ukraine
5. Taran-Lala, O. M. (2016), Funktsionuvannya sotsial'no-ekonomichnykh system: teoriya ta praktyka: monohrafiya [Functioning of socio-economic systems: theory and practice: monograph], PUET, Poltava, Ukraine
6. Tomanevy'ch, L.M. (2009), "Personnel security of the enterprise as an object of theoretical research", Naukovy'j visny'k L'vivs'kogo derzhavnogo universy'tetu vnutrishnix sprav. Seriya ekonomichna, vol. 1, рр. 185—192.
7. Tsvyetkova, I.I. (2014), "Formation of the concept of personnel security assessment of the organization", Kul'tura narodiv Prychornomor'ya, vol. 278, рр. 81—84.
8. Tsvyetkova, I.I. (2016), "Algorithm for assessing personnel security based on the indicator approach", Naukovyy visnyk: Finansy, banky, investytsiyi, vol. 3, рр. 159—163.

№ 21 2020, стор. 19 - 25

Дата публікації: 2020-11-19

Кількість переглядів: 923

Відомості про авторів

І. А. Маркіна

д. е. н., професор, завідувач кафедри менеджменту, Полтавська державна аграрна академія

I. Markina

Doctor of Economic Sciences, Professor, Head of the Department of Management, Poltava State Agrarian Academy

ORCID:

0000-0003-2815-4223


О. М. Таран-Лала

д. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту, Вищий навчальний заклад Укоопспілки "Полтавський університет економіки і торгівлі"

O. Taran-Lala

Doctor of Economic Sciences, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Management, University of UkrCoopUnion "The Poltava University of the economy and trade"

ORCID:

0000-0002-7045-5129


Ю. О. Касіч

магістрант кафедри менеджменту, Полтавська державна аграрна академія

Y. Kasich

Master of Management Department, Poltava State Agrarian Academy

ORCID:

0000-0001-5713-0912

Як цитувати статтю

Маркіна І. А., Таран-Лала О. М., Касіч Ю. О. Управління кадровою безпекою підприємства як інструмент детінізації: методичні засади та практична апробація. Агросвіт. 2020. № 21. С. 19–25. DOI: 10.32702/2306-6792.2020.21.19

Markina, I., Taran-Lala, O. and Kasich, Y. (2020), “Personnel security management of the enterprise as a tool of de-shadowing: methodical bases and practical approbation”, Agrosvit, vol. 21, pp. 19–25. DOI: 10.32702/2306-6792.2020.21.19

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.