EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

СУТНІСТЬ ІНСТИТУЦІОНАЛЬНОГО СЕРЕДОВИЩА РИНКОВОГО ОБІГУ ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК ВЛАСНИКІВ ЗЕМЕЛЬНИХ ЧАСТОК (ПАЇВ)
А. М. Третяк, А. С. Поліщук

Назад

DOI: 10.32702/2306-6792.2020.21.10

УДК: 332.2/021

А. М. Третяк, А. С. Поліщук

СУТНІСТЬ ІНСТИТУЦІОНАЛЬНОГО СЕРЕДОВИЩА РИНКОВОГО ОБІГУ ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК ВЛАСНИКІВ ЗЕМЕЛЬНИХ ЧАСТОК (ПАЇВ)

Анотація

У статті авторами висвітлено основні сучасні проблеми ринку земель сільськогосподарського призначення. В результаті дослідження обгрунтовано систему інститутів, що визначають земельні відносини та ринок земельних ділянок власників земельних часток (паїв) в аграрному секторі економіки. Зазначено, що при регулюванні земельного ринку, держава як суб'єкт ринкової економіки, має реалізувати комплексну систему інституційних заходів, що дозволяють: ліквідувати негативні наслідки трансформації власності на землю в аграрному секторі після реформи 90-х років; забезпечити дію механізму землевпорядного зонування земель за типами (підтипами) землекористування із врахуванням їх придатності для сільськогосподарських потреб та цінності інших природних ресурсів для природоохоронного, рекреаційного, добування корисних копалин і іншого використання як базової основи формування територіальних обмежень у використанні земель; створити організаційно-економічні умови для повернення в господарський оборот раніше вибувших сільськогосподарських угідь; вирішити проблему економічно обгрунтованого вилучення земельної ренти, а також пов'язаних з нею земельного податку та орендної плати; забезпечити дію механізму контролю за ефективністю використання земельного фонду з досвіду зарубіжних країн.

Ключові слова: земельний ринок; інституціональне середовище; земельні відносини; землеустрій та землевпорядкування; державне регулювання.

Література

1. Про схвалення Концепції Державної цільової програми розвитку земельних відносин та національної інфраструктури геопросторових даних в Україні на період до 2030 року: Проект розпорядження Кабінету Міністрів України від 6 липня 2020 року Офіційний сайт Держгеокадастру України. URL: https://land.gov.ua/info/proekt-rozporiadzhennia-kabinetu-ministriv-ukrainy-pro-skhvalennia-kontseptsii-derzhavnoi-tsilovoi-prohramy-rozvytku-zemelnykh-vidnosyn-ta-natsionalnoi-infrastruktury-heoprostorovykh-danykh-v-uk/ (дата звернення 10.09.2020).
2. Земельний кодекс України від 18 грудня 1990 року № 561-ХІІ // Відомості Верховної Ради УРСР. — 1991. — № 10. — 05 березня. — С. 238.
3. Про земельну реформу: постанова Верховної Ради УРСР від 18 грудня 1990 року № 563-ХІІ // Відомості Верховної Ради УРСР. — 1991. — № 10. — 05 березня. — С. 2747.
4. Про внесення змін і доповнень до Земельного кодексу Української РСР: Закон України від 13 березня 1992 p оку № 2196-XII // Відомості Верховної Ради України. — 1992. — № 25. — 23 червня. — С. 354.
5. Про прискорення земельної реформи та приватизацію землі: постанова Верховної Ради України від 13 березня 1992 року № 2200-ХІІ // Відомості Верховної ради України. — 1992. №25. — 23 травня. — С. 355.
6. Земельний кодекс 2001 від 25 жовтня 2001 року №2768-ІІІ URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2768-14#Text (дата звернення 11.09.2020).
7. Стан земельних відносин в Україні. Факти. Функціонування ринку сільськогосподарських земель в Україні. Бюлетень щорічника "Моніторинг земельних відносин в Україні 2016—2017". №1, січень 2019. http://www.kse.org.ua/uk/research-policy/land/governance-monitoring/yearbook-2016-2017/
8. Третяк А.М., Третяк В.М., Третяк Н.А. Земельна реформа в Україні: тенденції та наслідки у контексті якості життя і безпеки населення. Херсон: Грінь Д.С., 2017. 522 с.
9. Третяк А.М., Третяк В.М., Ковалишин О.Ф., Третяк Н.А. Економіка земельного ринку: базові засади теорії, методології, практики. Львів: СПОЛОМ, 2019. 488 с.
10. Третяк А.М., Третяк В.М., Третяк Н.А., Поліщук А.С. Міфи та ризики закону України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення. Агросвіт. № 11, 2020. С. 4—12.
11. Краснолуцький О., Федорова Ю. Здійснення землеустрою на сучасному етапі розвитку земельних відносин. Землевпорядний вісник. 2014. № 4. С. 2—6.
12. Ходаківська О.В. Земельні відносини у сільському господарстві: стан, проблеми та перспективи розвитку. Землевпорядний вісник. 2015. № 7. С. 18—22.
13. Петрук О.В. Формування соціальних пріоритетів у сфері реформування земельних відносин. Дис. на здоб. наук. ст. канд. наук з держ управл. НАУПУ. 2017. 280 с. Електронний ресурс: http://academy.gov.ua/pages/dop/138/files/6426bab4-5c22-4e9c-ae01-87830dd36ab6.pdf
14. Титаренко Т. Г. Формування та реалізація державної політики регулювання земельних відносин в Україні. Дис. на здоб. наук. ст. канд. наук з держ управл. ЧНТУ. 2016. 252 с. Електронний ресурс: https://nung.edu.ua/files/attachments/tytarenko_dis_0.pdf
15. Норт Д. Институциональные изменения: рамки анализа // Вопросы экономики. — 1997. — № 3. — С. 6—17.
16. Никонова Г.Н., Трафимов А.Г.Институциональные особенности и предпосылки развития оборота в аграрном секторе экономики // Оборот сельскохозяйственных угодий: правовой, социальный, организационный, экономический и экологический аспекты: материалы Международной научно-практической конференции. — М.: ВНИЭТУСХ, 2010. — С. 28—35.
17. Минакир П.А. Шоки и институты: парадоксы российского кризиса // Пространственная экономика. — 2016. — № 1. — С. 7—13. DOI: 10.14530/se.2016.1.007— 013
18. Некипелов А. Становление и функционирование экономических институтов: от "робинзонады" до рыночной экономики. М.: Экономистъ, 2006. — 328 с.
19. Попов Е.С., Сухарев О.С. Институциональные факторы экономических изменений теории Дугласа Норта // Журнал экономической теории. — 2016. — № 3. — С. 117—133.
20. Полтерович В.М. Институциональные ловушки и экономические реформы // Экономика и математические методы. — 1999. — Т. 35. — № 2. — С. 3—20.
21. Полтерович В.М. Институциональные ловушки: есть ли выход? // Общественные науки и современность. — 2004. — № 3. — С. 5—16.

A. Tretiak, A. Polishchuk

THE ESSENCE OF THE INSTITUTIONAL ENVIRONMENT OF THE LAND PROPERTY COMMERCE OF LAND PARCELS OWNERS (LAND SHARES)

Summary

In the article the authors highlight the main current problems of the agricultural land market. As a result of the study, the system of institutions that determine land relations and the market of land plots of owners of land shares (units) in the agricultural sector of the economy is substantiated. It is noted that in regulating the land market, the state as a subject of market economy, must implement a comprehensive system of institutional measures to: eliminate the negative consequences of the transformation of land ownership in the agricultural sector after the reform of the 90s; ensure the mechanism of zoning of land by types (subtypes) of land use, taking into account their suitability for environmental, recreational, mining and other use as a basic basis for the formation of territorial restrictions on land use; to create organizational and economic conditions for the return to economic turnover of previously retired agricultural land; to solve the problem of economically justified withdrawal of land rent, as well as related land tax and rent; to ensure the operation of the mechanism of control over the efficiency of land use from the experience of foreign countries.
It is substantiated that state regulation of the land market should be a single system of interconnected mechanisms. These mechanisms will coordinate and streamline the interests of all participants of agricultural of the circulation of land property of land parcels owners by national, regional and local authorities. It is necessary to remove an effective institution in the system of institutions in the land market, which will have a decisive influence on the level of use of agricultural land use. To increase the efficiency and targeted use of agricultural lands and other natural resources, it is advisable to create a separate organization in the country at the national, regional and local levels for the management of agricultural and environmental land use. Currently, the lack of a legally defined land management process and misuse of budget funds lead to inefficient regulation of land relations and land management of agricultural enterprises.

Keywords: land market; institutional environment; land relations; land management; system of land use; state regulation of land relations.

References

1. The official site of the state geocadastre of Ukraine (2020), "Draft order of the Cabinet of Ministers of Ukraine "On approval of the concept of the state target program of development of land relations and national infrastructure of geospatial data in Ukraine for the period till 2030", available at: https://land.gov.ua/info/proekt-rozporiadzhennia-kabinetu-ministriv-ukrainy-pro-skhvalennia-kontseptsii-derzhavnoi-tsilovoi-prohramy-rozvytku-zemelnykh-vidnosyn-ta-natsionalnoi-infrastruktury-heoprostorovykh-danykh-v-uk/ (Accessed 15 Oct 2020).
2. The Verkhovna Rada of URSR (1991), "Land Code of Ukraine", Vidomocti Verhovnoi Rady of URSR, vol. 10, pp. 238.
3. The Verkhovna Rada of URSR (1991), "Resolution of the Verkhovna Rada of URSR "On land reform"", Vidomocti Verhovnoi Rady of URSR, vol. 10, pp. 2747.
4. The Verkhovna Rada of Ukraine (1992), The Law of Ukraine "On amendments and additions to the Land Code of the Ukrainian SSR", Vidomocti Verhovnoi Rady of Ukraine, vol. 25, pp. 354.
5. The Verkhovna Rada of Ukraine (1992), "Resolution of the Verkhovna Rada of Ukraine "On accelerating land reform and land privatization", Vidomocti Verhovnoi Rady of Ukraine, vol. 25, pp. 355.
6. The Verkhovna Rada of Ukraine (2001), "Land Code of Ukraine", avaible at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2768-14#Text (Accessed 15 Oct 2020).
7. Monitoring of land relations in Ukraine (2019), "State of land relations in Ukraine. Facts. Functioning of the agricultural land market in Ukraine. Bulletin of the yearbook "Monitoring of land relations in Ukraine 2016—2017", avaible at: http://www.kse.org.ua/uk/research-policy/land/governance-monitoring/yearbook-2016-2017/ (Accessed 15 Oct 2020).
8. Tretiak, A.M. Tretiak, V.M. and Tretiak, N.A. (2017), Zemelna reforma v Ukraini: tendentsii ta naslidky u konteksti yakosti zhyttia i bezpeky naselennia [Land reform in Ukraine: trends and consequences in the context of quality of life and security of the population], Hrin D.S., Kherson, Ukraine.
9. Tretiak, A.M. Tretiak, V.M. Kovalyshyn, O.F. and Tretiak, N.A. (2019), Ekonomika zemelnoho rynku: bazovi zasady teorii, metodolohii, praktyky [Land market economics: basic principles of theory, methodology, practice], SPOLOM, Lviv, Ukraine.
10. Tretiak, A.M. Tretiak, Tretiak, N.A. and Polishchuk, A.S. (2020), "Myths and risks of The Law of Ukraine regarding the agricultural land commerce", Agrosvit, vol. 11, pp. 4—12.
11. Krasnoluts`kyj, O. Fedorova, U. (2014), "Implementation of land management of land relations", Zemlevporiadnyj visnyk, vol. 4, pp. 2—6.
12. Khodakivs`ka, O.V. (2015), "Land relations in agriculture: state, problems and prospects of development", Zemlevporiadnyj visnyk, vol. 7, pp. 18—22.
13. Petruk, O.V. (2017), "Forming of social priorities in the sphere of landed relations` reforming in Ukraine", Abstract of Ph.D. dissertation, Governance, National Academy for Public Administration under the President of Ukraine, Kyiv, Ukraine, avaible at: http://academy.gov.ua/pages/dop/138/files/6426bab4-5c22-4e9c-ae01-87830dd36ab6.pdf (Accessed 15 Oct 2020).
14. Tytarenko, T.G. (2016), "Formulation and implementation of state policy of regulating land relations in Ukraine", Abstract of Ph.D. dissertation, Mechanisms of public administration, Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas, Ivano-Frankivsk, Ukraine, avaible at: https://nung.edu.ua/files/attachments/tytarenko_dis_0.pdf (Accessed 15 Oct 2020).
15. Nort, D. (1997), "Institutional change: a framework for analysis", Voprosy jekonomiki, vol. 3, pp. 6—17.
16. Nikonova, G.N. Trafimov, A.G. (2010), "Features and prerequisites for the development of turnover in the agricultural sector of the economy", Oborot sel`skohozjajstvennyh ugodij: pravovoj, social`nyj, organizacionnyj, jekonomicheskij i jekologicheskij aspekty. Mezhdunarodnaja nauchno-prakticheskaja konferencija [Agricultural land turnover: legal, social, economic and environmental aspacts. International scientific and practical conference], VNIJeTUSH Publ., Moscow, Russia, pp. 28—35.
17. Minakir, P.A. (2016), "Shocks and institutions: paradoxes of the Russian crisis", Prostranstvennaja jekonomika, vol. 1 pp. 7—13.
18. Nekipelov, A. (2006), Stanovlenie i funkcionirovanie jekonomicheskih institutov: ot "robinzonady" do rynochnoj jekonomiki [The formation and functioning of economic institutions: from "robinsonade" to market economy], Jekonomist, Moscow, Russia.
19. Popov, E.S. Suharev, O.S. (2016), "Institutional factors of economic change the theory of Douglass North", Zhurnal jekonomicheskoj teorii, vol. 3, pp. 117—133.
20. Polterovich, V.M. (1999), "Institutional traps and economic reforms", Jeconomika imatematicheskie metody, vol. 2, pp. 3—20.
21. Polterovich, V. M. (2004), "Institutional traps: is there a way out?", Obshhestvennye nauki i sovremennost', vol. 3, pp. 5—16.

№ 21 2020, стор. 10 - 18

Дата публікації: 2020-11-19

Кількість переглядів: 701

Відомості про авторів

А. М. Третяк

д. е. н., професор, член-кореспондент НААН України,Інститут агроекології і природокористування НААН України

A. Tretiak

Doctor of Economic Sciences, Professor, Director of Scientific Research Institute of Economics and Ecology of Nature Management, State Ecological Academy of Postgraduate Education and Management

ORCID:

0000-0002-1154-4797


А. С. Поліщук

аспірант, Державна екологічна академія післядипломної освіти та управління

A. Polishchuk

Postgraduate student, State Ecological Academy of Postgraduate Education and Management

ORCID:

0000-0002-8740-1741

Як цитувати статтю

Третяк А. М., Поліщук А. С. Сутність інституціонального середовища ринкового обігу земельних ділянок власників земельних часток (паїв). Агросвіт. 2020. № 21. С. 10–18. DOI: 10.32702/2306-6792.2020.21.10

Tretiak, A. and Polishchuk, A. (2020), “The essence of the institutional environment of the land property commerce of land parcels owners (land shares)”, Agrosvit, vol. 21, pp. 10–18. DOI: 10.32702/2306-6792.2020.21.10

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.