EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ДІАГНОСТУВАННЯ РІВНЯ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ ПІДПРИЄМСТВ АГРОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ
О. Ю. Ємельянов

Назад

DOI: 10.32702/2306-6792.2020.21.3

УДК: 658.14

О. Ю. Ємельянов

ДІАГНОСТУВАННЯ РІВНЯ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ ПІДПРИЄМСТВ АГРОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ

Анотація

Мета цього дослідження полягала у розробленні методологічних засад діагностування рівня фінансової стійкості підприємств та використанні цих засад на прикладі підприємств агропромислового комплексу України. Показано, що діагностування рівня фінансової стійкості підприємств повинно передбачати попереднє встановлення для кожного з них мінімально припустимих значень індикаторів, які характеризують цю стійкість. Якщо значення індикаторів фінансової стійкості певного підприємства є недостатньо високими, слід розробити заходи з підвищення рівня цієї стійкості. У статті встановлено послідовність здійснення таких заходів у порядку зростання складності їх проведення. Показано, що результат діагностування фінансової стійкості підприємства залежатиме від виду заходів, які необхідно реалізувати на ньому задля нормалізації рівня цієї стійкості. Апробовано розроблені методологічні засади діагностики наявного рівня фінансової стійкості суб'єктів господарювання на прикладі агропромислових підприємств України. Це дало змогу для багатьох з цих підприємств визначити резерви покращення їх фінансового стану.

Ключові слова: підприємство; фінансова стійкість; діагностування; агропромисловий комплекс; позичковий капітал; нормалізація.

Література

1. Башнянин Г.І., Лінтур І.В. Фінансова стійкість суб'єктів господарювання та шляхи її покращення. Економічний вісник Запорізької державної інженерної академії. 2016. Вип. 2. С. 98—101.
2. Бержанір І.А. Діагностика фінансової стійкості підприємств України. Інноваційна економіка. 2013. № 10. С. 34—39.
3. Гапак Н.М., Капштан С.А. Особливості визначення фінансової стійкості підприємств. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Економіка. 2014. Вип. 42. С. 191—196.
4. Гудзь Т.П. Діагностика статичної та динамічної фінансової рівноваги підприємства. Вісник соціально-економічних досліджень. 2017. № 1 (62). С. 180—186.
5. Жукевич С.М. Діагностика фінансово-економічної стійкості суб'єкта господарювання: концептуальний підхід. Інноваційна економіка. 2016. № 5—6 (63). С. 206—211.
6. Іонін ЄЄ. Індикатори фінансової стійкості підприємства як інструмент ранньої діагностики банкрутства. Фінанси, облік, банки: збірник наукових праць. 2016. № 1 (21). С. 11—20.
7. Копчак Ю.С. Проблеми діагностики фінансового стану і стійкості функціонування підприємства. Вісник СумДУ. 2004. № 9 (68). С. 23—34.
8. Павленко О.П., Семиліт І.В. Економічна сутність фінансової стійкості підприємств: фактори впливу, оцінка та джерела фінансування. Молодий вчений. 2016. № 7 (34). С. 113—116.
9. Проволоцька О.М., Воронкова А.В. Сучасні тенденції фінансової стійкості вітчизняних промислових підприємств. Вісник Житомирського державного технологічного університету. Серія: економіка, управління та адміністрування. 2018. № 1 (83). С. 129—133.
10. П'ятницька Г.Т., Найдюк В.С. Фінансова стійкість як базис для визначення стратегічного вектору інноваційного розвитку підприємства. Інвестиції: практика та досвід. 2018. № 4. С. 7—16.
11. Чепка В.В., Матяш О.К. Фінансова стійкість підприємства: сутність та фактори впливу. Економіка і суспільство. 2017. № 12. С. 649—655.
12. Янковий О.Г., Кошельок Г.В. Діагностика фінансово-економічної стійкості підприємства на основі грошових потоків. Вісник соціально-економічних досліджень. 2017. № 2—3 (63—64). С. 69—78.
13. Emelyanov A., Kurylo O., Vysotskij A. Structuring expenses of industrial enterprises in the evaluation process of its production and sales potential. Ekontechmod. An international quarterly journal. 2013. № 4. P. 11—17.
14. Yemelyanov O., Petrushka T., Symak A., Trevoho O., Turylo A., Kurylo O., Danchak L., Symak D., Lesyk L. Microcredits for Sustainable Development of Small Ukrainian Enterprises: Efficiency, Accessibility, and Government Contribution [Online]. Sustainability. 2020. Vol. 12 (15). Available at: https://doi.org/10.3390/su12156184 (Accessed 29 Sept 2020).

O. Yemelyanov

DIAGNOSING THE LEVEL OF FINANCIAL STABILITY OF AGRO-INDUSTRIAL ENTERPRISES

Summary

Ensuring the long-term growth of financial and economic results of enterprises requires that they comply with a number of conditions, among which the appropriate level of financial stability of economic entities is of great importance. This level is formed under the influence of many factors, both internal and external environments of enterprises, so achieving and maintaining its great importance requires the functioning of enterprises' effective mechanism of financial management. Such a mechanism should involve the development and implementation of a set of organizational, economic, technical and other measures aimed at ensuring the ability of enterprises to timely and fully meet their short-term and long-term obligations to creditors. However, the development of this mechanism should be based on the results of a preliminary diagnosis of the level of financial stability of enterprises. The need for such a diagnosis is especially acute concerning the enterprises of the agro-industrial complex of the economy, which due to the industry characteristics are characterized by an increased degree of financial risk. Given the above, the purpose of this study is to develop methodological principles for diagnosing the level of financial stability of enterprises and the use of these principles on the example of enterprises of the agro-industrial complex of Ukraine. It is shown that diagnosing the level of financial stability of enterprises should involve a preliminary establishment of the minimum allowable values of indicators characterizing this stability. If the values of the indicators of financial stability of a particular enterprise are not high enough, some measures should be developed to increase the level of this stability. The article establishes the sequence of such measures in the ascending order of complexity. It is shown that the result of diagnosing the financial stability of the enterprise will depend on the measures that need to be implemented to normalize the level of this stability. The methodological principles of diagnostics of the existing level of financial stability of business entities on the example of agro-industrial enterprises of Ukraine are tested. This made it possible for many of these companies to identify reserves for improving their financial condition.

Keywords: enterprise; financial stability; diagnosing; agro-industrial complex; loan capital; normalization.

References

1. Bashnianyn, H. I. and Lintur, I. V. (2016), "Financial stability of business entities and ways to improve it", Ekonomichnyj visnyk Zaporiz'koi derzhavnoi inzhenernoi akademii, vol. 2, pp. 98—101.
2. Berzhanir, I. A. (2013), "Diagnosis of financial stability of Ukrainian enterprises", Innovatsijna ekonomika, vol. 10, pp. 34—39.
3. Hapak, N. M. and Kapshtan, S. A. (2014), "Features of determining the financial stability of enterprises", Naukovyj visnyk Uzhhorods'koho universytetu. Seriia: Ekonomika, vol. 42, pp. 191—196.
4. Hudz', T. P. (2017), "Diagnosis of static and dynamic financial equilibrium of the enterprise", Visnyk sotsial'no-ekonomichnykh doslidzhen', vol. 1 (62), pp. 180—186.
5. Zhukevych, S. M. (2016), "Diagnosis of financial and economic stability of the business entity: a conceptual approach", Innovatsijna ekonomika, vol. 5—6 (63), pp. 206—211.
6. Ionin, Ye. Ye. (2016), "Indicators of financial stability of the enterprise as a tool for early diagnosis of bankruptcy", Finansy, oblik, banky: zbirnyk naukovykh prats', vol. 1 (21), pp. 11—20.
7. Kopchak, Yu. S. (2004), "Problems of diagnostics of a financial condition and stability of functioning of the enterprise", Visnyk SumDU, vol. 9 (68), pp. 23—34.
8. Pavlenko, O. P. and Semylit, I. V. (2016), "Economic essence of financial stability of enterprises: factors of influence, estimation and sources of financing", Molodyj vchenyj, vol. 7(34), pp. 113—116.
9. Provolots'ka, O. M. and Voronkova, A. V. (2018), "Current trends in the financial stability of domestic industrial enterprises", Visnyk Zhytomyrs'koho derzhavnoho tekhnolohichnoho universytetu. Seriia: ekonomika, upravlinnia ta administruvannia, vol. 1(83), pp. 129—133.
10. P'iatnyts'ka, H. T. and Najdiuk, V. S. (2018), "Financial stability as a basis for determining the strategic vector of innovative development of the enterprise", Investytsii: praktyka ta dosvid, vol. 4, pp. 7—16.
11. Chepka, V. V. and Matiash, O. K. (2017), "Financial stability of the enterprise: the essence and factors of influence", Ekonomika i suspil'stvo, vol. 12, pp. 649—655.
12. Yankovyj, O. H. and Koshel'ok, H. V. (2017), "Diagnosis of financial and economic stability of the enterprise on the basis of cash flows", Visnyk sotsial'no-ekonomichnykh doslidzhen', vol. 2—3 (63—64), pp. 69—78.
13. Emelyanov, A. Kurylo, O. and Vysotskij, A. (2013), "Structuring expenses of industrial enterprises in the evaluation process of its production and sales potential", Ekontechmod, An international quarterly journal, vol. 4, pp. 11—17.
14. Yemelyanov, O. Petrushka, T. Symak, A. Trevoho, O. Turylo, A. Kurylo, O. Danchak, L. Symak, D. and Lesyk, L. (2020), "Microcredits for Sustainable Development of Small Ukrainian Enterprises: Efficiency, Accessibility, and Government Contribution", [Online], Sustainability, vol. 12 (15), available at: https://doi.org/10.3390/su12156184 (Accessed 29 Sept 2020).

№ 21 2020, стор. 3 - 9

Дата публікації: 2020-11-19

Кількість переглядів: 1132

Відомості про авторів

О. Ю. Ємельянов

д. е. н., доцент, доцент кафедри економіки підприємства та інвестицій,Національний університет "Львівська політехніка"

O. Yemelyanov

Doctor of Economic Sciences, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Business Economics and Investment, Lviv Polytechnic National University

ORCID:

0000-0002-1743-1646

Як цитувати статтю

Ємельянов О. Ю. Діагностування рівня фінансової стійкості підприємств агропромислового комплексу. Агросвіт. 2020. № 21. С. 3–9. DOI: 10.32702/2306-6792.2020.21.3

Yemelyanov, O. (2020), “Diagnosing the level of financial stability of agro-industrial enterprises”, Agrosvit, vol. 21, pp. 3–9. DOI: 10.32702/2306-6792.2020.21.3

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.