EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

СУЧАСНИЙ СТАН ТА НАПРЯМИ РОЗВИТКУ АГРОТЕХНОЛОГІЧНИХ КООПЕРАТИВІВ ІЗ СПІЛЬНОГО ВИКОРИСТАННЯ ТЕХНІКИ В УКРАЇНІ
Л. О. Єфімцева

Назад

DOI: 10.32702/2306-6792.2020.19-20.96

УДК: 631.11. 005 (477)

Л. О. Єфімцева

СУЧАСНИЙ СТАН ТА НАПРЯМИ РОЗВИТКУ АГРОТЕХНОЛОГІЧНИХ КООПЕРАТИВІВ ІЗ СПІЛЬНОГО ВИКОРИСТАННЯ ТЕХНІКИ В УКРАЇНІ

Анотація

У статті досліджено особливості та проблеми розвитку сільськогосподарської обслуговуючої кооперації, зокрема агротехнологічних кооперативів із спільного використання технічних засобів в Україні.
Розглянуто можливі варіанти забезпечення зернозбиральним комбайном сільськогосподарських виробників для обробки площі сільгоспугідь 100 га та встановлено фінансову неспроможність та недоцільність його придбання аграріями з площею сільськогосподарських угідь до 500 га. Результати розрахунків підтвердили, що забезпечення виробничого процесу технічними засобами через формування агротехнологічного кооперативу із спільного використання технічних засобів економічно доцільніше для сільгоспвиробників з площею угідь до 500 га, оскільки сума витрат найнижча для аграріїв із всіх розглянутих варіантів з причини розподілу витрат на придбання комбайну між членами кооперативу.
Окреслено переваги агротехнологічної кооперації із спільного використання технічних засобів для сільськогосподарських виробників із площею сільгоспугідь до 500 га, серед яких основними виступають економія постійних витрат, можливість використовувати повний комплекс технічних засобів агротехнологічного кооперативу у виробничому процесі, розподіл інших витрат між членами агротехнологічного кооперативу.
Розглянуто форми державної підтримки сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів, та, зокрема, агротехнологічних із спільного використання технічних засобів на сучасному етапі в Україні та виявлено стримуючі чинники можливості скористатися аграріями деякими формами державної підтримки. Обгрунтовано необхідність дієвої довгострокової державної підтримки становлення та розвитку агротехнологічних кооперативів із спільного використання технічних засобів та доопрацювання існуючих форм державної фінансової підтримки. Реалізація вказаних пропозицій сприятиме створенню та розвитку агротехнологічних кооперативів із спільного використання технічних засобів, що матиме прямий вплив на результати виробничої діяльності для аграріїв із площею сільськогосподарських угідь до 500 га.

Ключові слова: агротехнологічний кооператив; технічне оснащення; державна підтримка; спільне використання техніки.agro-technological cooperative; technical equipment; state support; joint use of equipment.

Література

1. Єрмак С.О., Решетняк М.Б. Перспективи залучення інвестицій в аграрний сектор України. Вісник Донецького національного університету економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського. 2017. № 2. С. 86—92.
2. Державна служба статистики України. URL: http://ukrstat.gov.ua (дата звернення 01.06.2020).
3. Шинкаренко М.С. Міжнародний досвід організації бухгалтерського обліку в сільськогосподарських обслуговуючих кооперативах. Вісник КНУТД. 2015. № 3 (87). С. 43—52.
4. Відкрита інформація. URL:http://www.zerno.org.ua/39—%D0%BA%D0%BE%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F/567 (дата звернення: 20.04.2020).
5.Офіційний веб-сайт Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України. URL:https://www.me.gov.ua/News/Detail?lang=uk-UA&id=cb04631c-ffd7-49cd-bc0c-MinekonomikiSformuvaloModelDerzhavnoiPidtrimkiApk2020— ZUrakhuvanniamPropozitsiiGromadskosti (дата звернення: 16.03.2020).
6. Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для часткової компенсації вартості сільськогосподарської техніки та обладнання, спеціальних вагонів для перевезення зерна, обладнання для виробництва біоетанолу та електроенергії з біомаси, що закуплені у вітчизняних виробників: Постанова Кабінету Міністрів України від 1 березня 2017 р. № 130. База даних "Законодавство України" / ВР України. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/130-2017-%D0%BF (дата звернення: 05.05.2020).
7. Єфімцева Л.О. Детермінанти формування попиту на ринку агротехнологічного сервісу. Економіка АПК. 2019. № 6. С. 111—118.
8. Добіжа Н.В. Формування інфраструктури ринку сільськогосподарської техніки в Україні: дис. д-ра екон. наук: 08.00.03. Миколаїв, 2019. 412 с.
9. Лупенко Ю.О., Захарчук О.В., Могилова М. М. Наукове забезпечення техніко-технологічного оновлення аграрного виробництва в Україні. Економіка АПК. 2017. № 5. С. 5—12.
10. Про затвердження розподілу коштів за бюджетною програмою КПКВК 121150 "Фінансова підтримка сільгосптоваровиробників" на 2020 рік: наказ № 687 від 10.04.20р. База даних "Законодавство України" / ВР України. URL: http:// zakon. rada.gov.ua/laws/find/a?text=Наказ+687+10.04.20 (дата звернення: 17.06.20 р.).
11. Стратегічні напрями розвитку сільського господарства України на період до 2020 року: монографія / [Ю.О. Лупенко]; за ред. Ю.О. Лупенко. Київ: ІАЕ, 2012. 182 с.
12. Безус Р.М., Курбацька Л.М., Кадирус І.Г. Сучасні тенденції функціонування та розвитку сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів. Агросвіт № 10, 2019 р., С. 3—10.
13. Закон України від 17.07.1997 № 469/97-ВР "Про сільськогосподарську кооперацію". База даних "Законодавство Україи" / ВР України. URL: https://zakon.rada/gov.ua/laws/show/469/97-вр#Text (дата звернення: 05.06.2020).
14. Блок Р., Гончаренко В.В., Зіновчук В.В. Сільськогосподарські обслуговуючі кооперативи: практ. посіб. Київ: Урожай, 2001. 288 с.
15. Лупенко Ю.О., Жук В.М., Малік М.Й. Сільськогосподарський обслуговуючий кооператив: практ. посіб. Київ: НЦЦ ІАЕ, 2012. 128 с.
16. АТ КБ "Приватбанк". URL:https://privatbank.ua/businesslizing (дата звернення: 12.06.2020).
17. Агропортал "Пропозиція — все про агропромисловий комплекс". URL: https://propozitsiya.com/ua/ekonomika-procesiv-zbyrannya-zernovyh (дата звернення: 24.07.2020 р.).
18. Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для фінансової підтримки заходів в агропромисловому комплексі шляхом здешевлення кредитів: постанова КМУ №300 від 29.04.15 р. База даних "Законодавство України" / ВР України. URL: http:// zakon. rada.gov.ua/laws/show/300-2015-n#Text (дата звернення: 10.07.20 р.).
19. Надточій О., Тітова Л., Роговський І. Аналіз динаміки комбайнового ринку України. Науковий вісник НУБІПУ. Сер. Техніка та енергетика АПК. 2010. Вип. 144. С. 254—262.
20. Чичилюк Н.В., Чичилюк С.Б. Економічна ефективність капітального відновлення зернозбиральних комбайнів Дон-1500 Б. Вісник Житомирського національного агроекологічного університету. 2013. Вип. 2. С. 241—247.
21. Гречкосій В., Дацюк І. Обмолот: схеми і способи. Механізація АПК. 02.03.2012 р. URL: http://agro-bisiness.com.ua/images/4-227/4_46.jpg
22. Збирання зернових та ранніх олійних культур у 2019 році у Запорізькій області: рекомендації виробництву / Інститут олійних культур Національної академії аграрних наук України: Запоріжжя: ІОК НААН, 2019. 28 с.
23. Пивовар П.В. Формування та ефективність використання машинно-тракторних парків сільськогосподарських підприємств. Вісник ЖНАЕУ.2010.№2(27).URL:https://sholar.google.com/citations?user=6QTysAAAAJ&hl=uk&oi=sra (дата звернення: 06.05.2020).

L. Yefimtseva

CURRENT STATE AND DIRECTIONS OF DEVELOPMENT OF AGRO-TECHNOLOGICAL COOPERATIVES FOR JOINT USE OF EQUIPMENT IN UKRAINE.

Summary

The article examines the features and problems of development of agricultural service cooperation, in particular agro-technological cooperatives for the joint use of technical means in Ukraine. Possible options for providing a combine harvester of agricultural producers for processing the area of agricultural land are considered 100 hectares and the financial insolvency and expediency of its acquisition by farmers has been established. The results of calculations confirmed that providing the production process with technical means through the formation of an agro-technological cooperative for the joint use of technical means is more economically feasible for farmers with land up to 500 hectares, as the amount of costs is lowest for farmers of all options. The advantages of agro-technological cooperation in the joint use of technical means for agricultural producers with an area of agricultural land up to 500 hectares are highlighted, among which the main are the savings of direct costs and the ability to use the technical means of agro-technological cooperative in the production process.
Peculiarities of state support in developed European countries are considered for agro-technological cooperatives for the joint use of technical means.
Forms of state support of agricultural service cooperatives, and, in particular, agro-technological ones for the joint use of technical means at the present stage in Ukraine and deterrents have been established and restraining factors of the possibility for farmers to use some forms of state support have been identified. The necessity of effective long-term state support for the formation and development of agro-technological cooperatives for the joint use of technical means and refinement of existing forms of state financial support is substantiated. The implementation of these proposals will contribute to the creation and development of agro-technological cooperatives for the joint use of technical means, which will have a direct impact on the results of production activities for farmers with an area of agricultural land up to 500 hectares.

References

1. Yermak, S.O. and Reshetniak, M.B. (2017), "Prospects for attracting investment in the agricultural sector of Ukraine", Visnyk Donets'koho natsional'noho universytetu ekonomiky i torhivli im. Mykhajla Tuhan-Baranovs'koho, vol. 2, pp. 86—92.
2. State Statistics Service of Ukraine (2020), available at: http://ukrstat.gov.ua (Accessed 30 Sept 2020).
3. Shynkarenko, M.S. (2015), "International experience in the organization of accounting in agricultural service cooperatives", Visnyk KNUTD, vol. 3 (87), pp. 43—52.
4. zerno.org.ua (2017), "Slightly more than half of the registered cooperatives operate in Ukraine", available at: http://www.zerno.org.ua/39-%D0%BA%D0%BE%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F/567 (Accessed 30 Sept 2020).
5. Ministry for Development of Economy, Trade and Agriculture of Ukraine available at: https://www.me.gov.ua/News/Detail?lang=uk-UA&id=cb04631c-ffd7-49cd-bc0c-MinekonomikiSformuvaloModelDerzhavnoiPidtrimkiApk2020-ZUrakhuvanniamPropozitsiiGromadskosti (Accessed 30 Sept 2020).
6. Cabinet of Ministers of Ukraine (2017), Resolution "On approval of the Procedure for the use of funds provided in the state budget for partial compensation of the cost of agricultural machinery and equipment, special wagons for grain transportation, equipment for bioethanol production and electricity from biomass purchased from domestic producers", available at: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/130-2017-%D0%BF (Accessed 30 Sept 2020).
7. Yefimtseva, L.O. (2019), "Determinants of demand generation in the agricultural technology market", Ekonomika APK, vol. 6, pp. 111—118.
8. Dobizha, N.V. (2019), "Formation of infrastructure of the market of agricultural machinery in Ukraine", Abstract of Ph.D. dissertation, Economy, Mykolaiv, Ukraine.
9. Lupenko, Yu.O. Zakharchuk, O.V. and Mohylova, M.M. (2017), "Scientific support of technical and technological renewal of agricultural production in Ukraine", Ekonomika APK, vol. 5, pp. 5—12.
10. Ministry for Development of Economy, Trade and Agriculture of Ukraine (2020), Order "About the statement of distribution of means under the budgetary program KPKVK 121150 "Financial support of agricultural producers" for 2020", available at: http://zakon.rada.gov.ua/laws/find/a?text=Nakaz+687+10.04.20 (Accessed 08 Sept 2020).
11. Lupenko, Yu.O. (2012), Stratehichni napriamy rozvytku sil's'koho hospodarstva Ukrainy na period do 2020 roku [Strategic directions of agricultural development of Ukraine for the period up to 2020], IAE, Kyiv, Ukraine.
12. Bezus, R.M. Kurbats'ka, L.M. and Kadyrus, I.H. (2019), "Current trends in the functioning and development of agricultural service cooperatives", Ahrosvit, vol. 10, pp. 3—10.
13. Verkhovna Rada of Ukraine (1997), The Law of Ukraine "About agricultural cooperation", available at: https://zakon.rada/gov.ua/laws/show/469/97-vr#Text (Accessed 30 Sept 2020).
14. Blok, R. Honcharenko, V.V. and Zinovchuk, V.V. (2001), Sil's'kohospodars'ki obsluhovuiuchi kooperatyvy [Agricultural service cooperatives], Urozhaj, Kyiv, Ukraine.
15. Lupenko, Yu.O. Zhuk, V.M. and Malik, M.J. (2012), Sil's'kohospodars'kyj obsluhovuiuchyj kooperatyv [Agricultural service cooperative], NTsTs IAE, Kyiv, Ukraine.
16. Privatbank (2020), available at: https://privatbank.ua/businesslizing (Accessed 30 Sept 2020).
17. Propozitsiia (2016), "Process economics: grain harvesting", available at: https://propozitsiya.com/ua/ekonomika-procesiv-zbyrannya-zernovyh (Accessed 30 Sept 2020).
18. Cabinet of Ministers of Ukraine (2015), Resolution "About the statement of the Order of use of the means provided in the state budget for financial support of actions in an agroindustrial complex by reduction in price of credits", available at: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/300-2015-n#Text (Accessed 30 Sept 2020).
19. Nadtochij, O. Titova, L. and Rohovs'kyj, I. (2010), "Analysis of the dynamics of the combine market of Ukraine", Naukovyj visnyk NUBIPU. Ser. Tekhnika ta enerhetyka APK, vol. 144, pp. 254—262.
20. Chychyliuk, N.V. and Chychyliuk, S.B. (2013), "Economic efficiency of capital recovery of Don-1500 B combine harvesters", Visnyk Zhytomyrs'koho natsional'noho ahroekolohichnoho universytetu, vol. 2, pp. 241—247.
21. Hrechkosij, V. and Datsiuk, I. (2012), "Threshing: schemes and methods", available at: http://agro-bisiness.com.ua/images/4-227/4_46.jpg (Accessed 30 Sept 2020).
22. IOK NAAN (2019), Zbyrannia zernovykh ta rannikh olijnykh kul'tur u 2019 rotsi u Zaporiz'kij oblasti: rekomendatsii vyrobnytstvu [Harvesting of grain and early oilseeds in 2019 in the Zaporozhye region: recommendations for production], Zaporizhzhia, Instytut olijnykh kul'tur Natsional'noi akademii ahrarnykh nauk Ukrainy, Ukraine.
23. Pyvovar, P.V. (2010), "Formation and efficiency of use of machine-tractor parks of agricultural enterprises", Visnyk ZhNAEU, vol. 2 (27), available at: https://sholar.google.com/citations?user=6QTysAAAAJ&hl=uk&oi=sra (Accessed 30 Sept 2020).

№ 19-20 2020, стор. 96 - 106

Дата публікації: 2020-10-30

Кількість переглядів: 944

Відомості про авторів

Л. О. Єфімцева

аспірант, Національний науковий центр "Інститут аграрної економіки"

L. Yefimtseva

Postgraduate student of the Department of investment, material and technical ensuring, National Scientific Centre "Institute of Agrarian Economics"

ORCID:

0000-0002-9519-3647

Як цитувати статтю

Єфімцева Л. О. Сучасний стан та напрями розвитку агротехнологічних кооперативів із спільного використання техніки в Україні. Агросвіт. 2020. № 19-20. С. 96–106. DOI: 10.32702/2306-6792.2020.19-20.96

Yefimtseva, L. (2020), “Current state and directions of development of agro-technological cooperatives for joint use of equipment in Ukraine.”, Agrosvit, vol. 19-20, pp. 96–106. DOI: 10.32702/2306-6792.2020.19-20.96

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.