EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ЗАСТОСУВАННЯ ІНСТРУМЕНТІВ МАРКЕТИНГОВИХ КОМУНІКАЦІЙ У ПІДВИЩЕННІ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ
Е. В. Пахуча

Назад

DOI: 10.32702/2306-6792.2020.19-20.82

УДК: 339.138

Е. В. Пахуча

ЗАСТОСУВАННЯ ІНСТРУМЕНТІВ МАРКЕТИНГОВИХ КОМУНІКАЦІЙ У ПІДВИЩЕННІ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ

Анотація

Узагальнено теоретичні аспекти сутності поняття маркетингових комунікацій та застосування їх інструментів. Визначено характерні особливості розвитку маркетингових комунікацій у сучасних умовах. Визначено роль маркетингових комунікацій в розвитку діяльності сільськогосподарських підприємств, наголошено на зростанні значення переходу від виробничо-збутової орієнтації до стратегії підприємництва. Досліджено маркетингові чинники, які впливають на рівень конкурентоспроможності сільськогосподарських підприємств. Визначено основні завдання маркетингових комунікацій, серед яких важливе значення мають максимізація можливостей у покращенні іміджу, забезпечення відповідність наданої інформації бренду, дизайну та організації стандартів стилю товару та забезпечення ефективного використання маркетингу та спонсорських можливостей.
Наголошено на важливості процесу координування маркетингу та комунікаційна діяльність, для досягнення успішного вирішення обраної маркетингової стратегії. Досліджено сутність інформаційної системи підприємства, яка має важливе значення у забезпеченні конкурентних позицій. Визначено важливість формування позитивного іміджу підприємства за допомогою методів "public relation", що забезпечує схвалення його продукції громадськістю. Відзначено роль малобюджетних маркетингових комунікацій, зокрема надання можливості підприємствам малого та середнього бізнесу в удосконаленні маркетингової діяльності та використанні додаткових інструментів у досягненні конкурентоспроможності. Зазначено основні технологій малобюджетних маркетингових комунікацій, якими користуються підприємства нині. Зазначено, що застосування iнстpумeнтiв Iнтepнeт-маpкeтингу також дає змoгу eкoнoмити кoшти, а такoж poзшиpяти дiяльнiсть пiдпpиємств, насампepeд за pахунoк пepeхoду з лoкальнoгo pинку на нацioнальний та мiжнаpoдний.

Ключові слова: маркетингові комунікації; інструменти маркетингу; конкурентоспроможність; ринок; інформація; підприємства.

Література

1. Череп А.В., Веремейчик Т.О. Маркетинг як складова підвищення конкурентоспроможності продукції підприємств АПК. Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності. 2012. Вип. 2. Т. 1. С. 221—224.
2. Кобернюк С.О. Розвиток аграрного маркетингу в Україні. Економіка та держава. 2019. № 5. С. 45—48.
3. Ульянченко О.В., Єфремова Н.О. Обгрунтування важливості здійснення стратегічного управління підприємницько-комерційною діяльністю суб'єктів агробізнесу на принципах маркетингу. Вісник ХНАУ. Серія "Економічні науки". 2019. № 2. С. 435—444.
4. Кузик О.В. Управління маркетинговими комунікаціями підприємствами агропромислового комплексу в Україні. Вісник Хмельницького національного університету. 2016. № 1. С. 203—206.
5. J.Bouris, P. Kaldis, G. Alexopoulos, A. Giannouzakou. Agricultural Marketing Competitive Strategies and Innovative Practices in Greece. International Scientific Conference eRA — 6. September 2011. URL: https://www.researchgate.net/publication/259828547
6. Волкова І.М. Теоретико-методологічні засади формування маркетингової інформаційної системи сільськогосподарських підприємств. Вісник ЖНАЕУ. 2011. № 1. Т. 2. С. 24—31.
7. Коваленко О.Ю. Інструменти підвищення попиту на продукцію сільськогосподарських підприємств на внутрішньому ринку. Проблеми економіки. 2013. № 1. С. 81—90.
8. Долінська Р.Г., Піткевич К.О. Міжнародний досвід використання малобюджетних технологій у комплексі маркетингових комунікацій. Вісник НТУ "ХПІ". 2014. № 45 (1088). С. 8—14.
9. Ковальчук С.В., Лазебник М.Р., Стахов Ю. Комплекс маркетингових комунікацій підприємства в процесі формування клієнтоорієнтованого маркетингу. Вісник ХНАУ. 2018. № 6. Т. 1. С. 282—287.

E. Pakhucha

APPLICATION OF MARKETING COMMUNICATION TOOLS IN INCREASING COMPETITIVENESS OF ENTERPRISES

Summary

The theoretical aspects of the essence of the concept of marketing communications and the use of their tools are generalized. The characteristic features of the development of marketing communications in modern conditions are determined. The role of marketing communications in the development of activities of agricultural enterprises is defined, the importance of the transition from production orientation to the strategy of entrepreneurship is emphasized. Marketing factors that influence the level of competitiveness of agricultural enterprises are investigated.
The tendencies of change of average sales prices of products as an effective economic lever in the system of the market mechanism which influences financial results of activity of the enterprise and its competitiveness are analyzed. The level of profitability of agricultural production in agricultural enterprises is studied. The change in the value of marketable products and the factors that influenced this trend are determined. The main tasks of marketing communications are identified, among which are the maximization of opportunities in improving the image, ensuring the conformity of the information provided to the brand, design and organization of standards of style of the goods and ensuring the effective use of marketing and sponsorship opportunities.
The importance of the process of marketing coordination and communication activities is emphasized in order to achieve the successful solution of the chosen marketing strategy. The essence of the enterprise information system, which is important for securing competitive positions, is investigated. The importance of forming a positive image of the enterprise by means of methods of "public relation" is provided, which ensures the approval of its products by the public.
The role of low-budget marketing communications, in particular, providing opportunities for small and medium-sized enterprises in improving marketing activities and using additional tools for competitiveness was noted. The basic technologies of low-budget marketing communications used by enterprises for the given period of time are indicated. It was noted that the use of Internet-mapping tools also allows to save money, as well as to spread the activity of enterprises, nasamped for the account of an emergency with a local account.

Keywords: marketing communications; marketing tools; competitiveness; market; information; enterprises.

References

1. Cherep, A.V. and Veremeychik, T.O. (2012), "Marketing as a component of increasing the competitiveness of agricultural products", Teoretychni i praktychni aspekty ekonomiky ta intelektual'noi vlasnosti, vol. 2, no. 1, pp. 221—224.
2. Koberniuk, S.O. (2019), "Development of agricultural marketing in Ukraine", Ekonomika ta derzhava, vol. 5, pp. 45—48.
3. Ulyanchenko, O.V. and Efremova, N.O. (2019), "Substantiation of the importance of strategic management of business and commercial activities of agribusiness entities on the principles of marketing", Visnyk KhNAU. Seriia "Ekonomichni nauky", vol. 2, pp. 435—444.
4. Kuzik, O.V. (2016), "Management of marketing communications by enterprises of agro-industrial complex in Ukraine", Visnyk Khmel'nyts'koho natsional'noho universytetu, vol. 1, pp. 203—206.
5. Bouris, J. Kaldis, P. Alexopoulos, G. and Giannouzakou, A. (2011), "Agricultural Marketing Competitive Strategies and Innovative Practices in Greece", International Scientific Conference eRA — 6, available at: https://www.researchgate.net/publication/259828547 (Accessed 10 Oct 2020).
6. Volkova, I.M. (2011), "Theoretical and methodological principles of formation of marketing information system of agricultural enterprises", Visnyk ZhNAEU, vol. 1, no. 2, pp. 24—31.
7. Kovalenko, O. Yu. (2013), "Tools for increasing demand for agricultural products in the domestic market", Problemy ekonomiky, vol. 1, pp. 81—90.
8. Dolinska, R.G. and Pitkevych, K.O. (2014), "International experience of using low-budget technologies in the complex of marketing communications", Visnyk NTU "KhPI", vol. 45 (1088), pp. 8—14.
9. Kovalchuk, S.V. Lazebnyk, M.R. and Stakhov, Yu.(2018), "Complex of marketing communications of the enterprise in the process of formation of client-oriented marketing", Visnyk KhNAU, vol. 6, no. 1, pp. 282—287.

№ 19-20 2020, стор. 82 - 89

Дата публікації: 2020-10-30

Кількість переглядів: 809

Відомості про авторів

Е. В. Пахуча

к. е. н., доцент кафедри маркетингу, підприємництва та організації виробництва, Харківський національний аграрний університет імені В. В. Докучаєва

E. Pakhucha

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of marketing, entrepreneurship and organization of production, Kharkiv national agrarian university named after V. V. Dokuchaev

ORCID:

0000-0003-0509-8230

Як цитувати статтю

Пахуча Е. В. Застосування інструментів маркетингових комунікацій у підвищенні конкурентоспроможності підприємств. Агросвіт. 2020. № 19-20. С. 82–89. DOI: 10.32702/2306-6792.2020.19-20.82

Pakhucha, E. (2020), “Application of marketing communication tools in increasing competitiveness of enterprises”, Agrosvit, vol. 19-20, pp. 82–89. DOI: 10.32702/2306-6792.2020.19-20.82

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.