EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ПЕРСПЕКТИВИ ТА РОЗВИТОК СІЛЬСЬКОГО ЗЕЛЕНОГО ТУРИЗМУ У ВІННИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ
Н. І. Бурлака, В. В. Панько, З. О. Боярська

Назад

DOI: 10.32702/2306-6792.2020.19-20.61

УДК: 338.48-44

Н. І. Бурлака, В. В. Панько, З. О. Боярська

ПЕРСПЕКТИВИ ТА РОЗВИТОК СІЛЬСЬКОГО ЗЕЛЕНОГО ТУРИЗМУ У ВІННИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ

Анотація

Перехід регіонів на самоврядність і самозабезпечення стимулює пошук шляхів підвищення ефективності економічного розвитку на місцевих ресурсах. Держава проголошує туризм одним з пріоритетних напрямів розвитку економіки та культури. Для України сільський зелений туризм — нове поняття, хоча розвивається досить активно. Сьогодні туристична галузь в Україні є лише п'ятою за значенням складовою поповнення бюджету і її питома вага має значно зрости з огляду на такі об'єктивні передумови, як вигідне геополітичне розташування України в центрі Європи, наявність значного туристично-рекреаційного потенціалу, сприятливий клімат, багаті флора і фауна, чисельні культурно-історичні пам'ятки світового рівня. Українське село має надзвичайно багату історико-архітектурну спадщину, культуру, самобутній побут, даровані природою мальовничі ландшафти, а також лікувально-рекреаційні ресурси. Наші села багаті індивідуальним житловим фондом та добрими і працьовитими людьми. Стандарти туристичної галузі, які діють в Україні, створюють сприятливі умови для функціонування в державі ефективного, розвинутого туристичного ринку з безпечними, високоякісними, різноманітними туристичними послугами [10]. Пріоритетність розвитку сільського зеленого туризму в Україні зумовлюється необхідністю невідкладного розв'язання соціально-економічних проблем сучасного села. Основним завданням сільського зеленого туризму у Вінницькій області є створення власного туристичного продукту та розвиток внутрішнього туризму, що розглядається як один з перспективних напрямів розвитку економіки області: "розвиток туризму як галузі, що здійснює вплив на розвиток багатьох секторів економіки області, збереження і використання її культурно-історичного і природного потенціалу" [6]. Розвиток в'їзного та внутрішнього туризму, екскурсійної діяльності має стати важливим чинником для підвищення якості життя в області, створення додаткових робочих місць, наповнення місцевих бюджетів та підвищення авторитету області як на внутрішньому, так і на міжнародному туристичних ринках [5]. Зелений туризм як одна з найперспективніших сфер у туристичному бізнесі дасть можливість одержувати додаткові доходи за незначних вкладеннях коштів самих селян, а завдяки підтримці органів місцевого самоврядування і держави можлива поступова ліквідація негативних явищ як у сільському господарстві, так і в інших сферах господарської діяльності на селі, а також поліпшення соціально-економічного стану місцевого населення.

Ключові слова: зелений туризм; сільський зелений туризм; туристичні послуги; тематичні маршрути; туристичні об'єкти; інфраструктура; туристична діяльність; туристична галузь; перспективи розвитку.

Література

1. Бондаренко В.М. Сільський зелений туризм Вінниччини: проблеми та перспективи розвитку / В.М. Бондаренко // Серія: Економічні науки. — 2015. — № 40. — С. 12—19.
2. Биркович В.І. Сільський зелений туризм — пріоритет розвитку туристичної галузі України. Стратегічні пріоритети. Науково-аналітичний щоквартальний збірник. 2008. — № 1 (6). — С. 138—143.
3. Програма розвитку туризму у Вінницькій області на 2017—2020 роки [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.vin.gov.ua/images/ekonomika/Program_cult17-20.pdf
4. Власенко І.В. Передумови розвитку сільського зеленого туризму у Вінницькій області / І.В. Власенко // Збалансоване природокористування. — 2017. — № 2. — С. 42—47.
5. Головне управління статистики у Вінницькій області [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.vn.ukrstat.gov.ua/index.php/statistical-information/5277-2000-2010.html
6. Левицька І.В. Розвиток туристсько-рекреаційного потенціалу регіону як основа формування туристичного кластера / І.В. Левицька // Науковий вісник Ужгородського національного університету. — 2016. — Вип. 9. — С. 92—96.
7. Полеся В.М. Стан розвитку туристичної галузі Вінниччини / В.М. Полеся // Ефективна економіка. — 2018. — № 5.
8. Рошко Н.Б. Розвиток сільського зеленого туризму в Україні / Н.Б. Рошко // Збірник наукових праць. Економічні науки. — 2011. — Випуск 7. — С. 375—383.
9. Рутинський М.Й. Сільський туризм: навчальний посібник / М.Й. Рутинський, Ю.В. Зінько. — Київ: Знання, 2006. — 271 с.
10. Степанов В.Ю. Сільський зелений туризм в Україні: проблеми та перспективи / В.Ю. Степанов // Актуальні проблеми державного управління. — 2018. — № 1 (53). — С. 1—5.
11. Перспективи розвитку сільського зеленого туризму в Україні [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://tourlib.net/statti_ukr/siltur7.htm
12. Швець Ю.О. Проблеми і перспективи організації та розвитку зеленого туризму в Україні з урахуванням європейського досвіду / Ю.О. Швець // Науковий вісник Херсонського державного університету. — 2017. — Вип. 22. — Ч. 1. — С. 36—39.

N. Burlaka, V. Panko, Z. Boiarska

PERSPECTIVES AND DEVELOPMENT OF AGRICULTURAL GREEN TOURISM IN VINNYTSIA REGION

Summary

The transition of regions to self-government and self-sufficiency stimulates the search for ways to increase the efficiency of economic development on local resources. The state declares tourism as one of the priority directions of economic and cultural development. For Ukraine, rural green tourism is a new concept, although it is developing quite actively. Today, the tourism industry in Ukraine is only the fifth most important component of the budget replenishment and its share should increase significantly given the following objective preconditions as the favorable geopolitical location of Ukraine in the center of Europe, the presence of significant tourist and recreational potential, favorable climate, rich flora and fauna, numerous world-class cultural and historical monuments. The Ukrainian village has an extremely rich historical and architectural heritage, culture, original life, picturesque landscapes, as well as medical and recreational resources. Our villages are rich in individual housing and good and hardworking people. The standards of the tourism sector operating in Ukraine create favorable conditions for functioning in the state of an efficient, developed tourism market with safe, high-quality, diverse tourist services [10]. The priority of development of rural green tourism in Ukraine is determined by the urgent need to solve the socio-economic problems of the modern village. The main task of rural green tourism in the Vinnytsia region is the creation of its own tourism market and the development of domestic tourism, considered as one of the perspective directions of the region's economy development: "Development of tourism as an sector that influences the development of many sectors of the economy of the region, preservation and use of its cultural, historical and natural potential" [6]. The development of inbound and domestic tourism, excursion activity can become an important factor in improving the quality of life in the region, creating additional jobs, filling local budgets and increase the authority of the region both in the domestic and international tourist markets. Green tourism as one of the most promising areas in the tourism business will provide an opportunity to obtain additional income with a small investment of the peasants themselves, and thanks to the support of local governments and the state, it is possible to gradually eliminate negative phenomena both in agriculture and in other areas of economic activity in rural areas, as well as to improve the socio-economic condition of the local population.

Keywords: green tourism; rural green tourism; tourist services; thematic routes; tourist objects; infrastructure; tourism activity; tourism sector; prospects of development.

References

1. Bondarenko, V. M. (2015), "Rural green tourism of Vinnitschyna: problems and prospects of development", Zbirnyk naukovykh prats' Cherkas'koho derzhavnoho tekhnolohichnoho universytetu. Seriia: Ekonomichni nauky, vol. 40, pp. 12—19.
2. Byrkovych, V. I. (2008), "Rural green tourism is a priority of the development of the tourism sector in Ukraine", Stratehichni priorytety. Naukovo-analitychnyi shchokvartalnyi zbirnyk, vol. 1 (6), pp. 138—143.
3. Vinnytsia Regional State Administration (2017), "Tourism Development Program in Vinnytsia Region for 2017—2020", available at: http://www.vin.gov.ua/images/ekonomika/Program_cult17-20.pdf (Accessed 30 Sept 2020).
4. Vlasenko, I. V. (2017), "Prerequisites for the development of rural green tourism in Vinnytsia region", Zbalansovane pryrodokorystuvannia, vol. 2, pp. 42—47.
5. The Main Department of Statistics in Vinnytsia Region (2020), "Tourist flows", available at: http://www.vn.ukrstat.gov.ua/index.php/statistical-information/5277-2000-2010.html (Accessed 30 Sept 2020).
6. Levytska, I. V. (2016), "Development of tourist-recreational potential of the region as a basis for the formation of a tourist cluster", Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho natsionalnoho universytetu, vol. 9, pp. 92—96.
7. Polesia, V. M. (2018), "The state of development of tourist industry of Vinnitsa region", Efektyvna ekonomika, vol.5, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6355 (Accessed 30 Sept 2020).
8. Roshko, N.B. (2011), "Development of rural green tourism in Ukraine", Zbirnyk naukovykh prats Bukovyns'koho universytetu. Ekonomichni nauky, vol. 7, pp. 375—383.
9. Rutynskyi, M. Y. and Zinko Yu. V. (2006), Silskyi turyzm [Rural tourism], Znannia, Kyiv, Ukraine.
10. Stepanov, V. Yu. (2018), "Rural green tourism in Ukraine: problems and prospects", Aktualni problemy derzhavnoho upravlinnia, vol. 1 (53), pp. 1—5.
11. Tourist library (2020), "Prospects for the development of rural green tourism in Ukraine", available at: http://tourlib.net/statti_ukr/siltur7.htm (Accessed 30 Sept 2020).
12. Shvets,Yu. O. (2017), "Problems and prospects of organization and development of green tourism in Ukraine taking into account European experience", Naukovyi visnyk Khersonskoho derzhavnoho universytetu, vol. 22 (1), pp. 36—39.

№ 19-20 2020, стор. 61 - 68

Дата публікації: 2020-10-30

Кількість переглядів: 1140

Відомості про авторів

Н. І. Бурлака

к. е. н., доцент, доцент кафедри педагогіки, професійної освіти та управління освітніми закладами, Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського

N. Burlaka

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Pedagogy, Vocational Education and Management of Educational Institutions, Vinnytsia State Pedagogical Mykhailo Kotsyubynsky University

ORCID:

0000-0002-7424-2657


В. В. Панько

к. с.-г. н., доцент, доцент кафедри зоології, Донецький національний університет імені Василя Стуса, м. Вінниця

V. Panko

PhD in Agricultural Sciences, Associate Professor, Associate Professor of the Biophysics and Physiology Department, Vasyl Stus Donetsk National University, Vinnytsia

ORCID:

0000-0002-3319-7028


З. О. Боярська

к. б. н., доцент, доцент кафедри біофізики і фізіології, Донецький національний університет імені Василя Стуса, м. Вінниця

Z. Boiarska

PhD in Biological Sciences, Associate Professor of the Biophysics and Physiology Department, Vasyl Stus Donetsk National University, Vinnytsia

ORCID:

0000-0002-6722-2498

Як цитувати статтю

Бурлака Н. І., Панько В. В., Боярська З. О. Перспективи та розвиток сільського зеленого туризму у вінницькій області. Агросвіт. 2020. № 19-20. С. 61–68. DOI: 10.32702/2306-6792.2020.19-20.61

Burlaka, N., Panko, V. and Boiarska, Z. (2020), “Perspectives and development of agricultural green tourism in vinnytsia region”, Agrosvit, vol. 19-20, pp. 61–68. DOI: 10.32702/2306-6792.2020.19-20.61

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.