EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ВІДОБРАЖЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ ПРО ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ У ЗВІТНОСТІ ГОСПОДАРЮЮЧИХ СУБ'ЄКТІВ
Т. О. Мулик

Назад

DOI: 10.32702/2306-6792.2020.19-20.51

УДК: 657.37:657.411

Т. О. Мулик

ВІДОБРАЖЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ ПРО ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ У ЗВІТНОСТІ ГОСПОДАРЮЮЧИХ СУБ'ЄКТІВ

Анотація

У статті розглядаються питання щодо відображення інформації про власний капітал у звітності господарюючих суб'єктів. Визначено, що інформація про складові власного капіталу розкривається в усіх чинних формах фінансової звітності з різним ступенем деталізації. На підприємствах, що складають звичайну (повну) фінансову звітність вона представлена у: формі № 1 "Баланс (Звіт про фінансовий стан)", формі № 2 "Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)", формі № 4 "Звіт про власний капітал" та у формі № 5 "Примітки до фінансової звітності". Встановлено, що вимоги до розкриття інформації про власний капітал залежать від організаційно-правової форми підприємства, його величини, виду діяльності, вибору складання звітності на основі міжнародних або національних стандартів бухгалтерського обліку. Охарактеризовано критерії розмежування підприємств згідно із Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", яким передбачено поділ на: великі, середні, малі та мікропідприємства. Оцінено інформацію про власний капітал підприємств, що складають звичайну (повну) фінансову звітність (крім банків та бюджетних установ) у Балансі та Звіті про фінансові результати.
Представлено алгоритм складання Звіту про власний капітал. Охарактеризовано структуру Звіту про власний капітал, де по горизонталі вказуються елементи власного капіталу підприємства в розрізі статей першого розділу пасиву балансу, по вертикалі — джерела поповнення й причини зменшення власного капіталу, а на перетинанні відповідних вертикальних рядків і горизонтальних граф відображаються фактичні показники підприємства. Оцінено напрями змін у власному капіталі та їх чинники. Представлено допоміжну таблицю для складання Звіту про власний капітал. Досліджено, що певна інформація про складові власного капіталу відображена у Примітках до річної фінансової звітності.
Визначено, що інформація про власний капітал на малих та мікропідприємствах відображена лише в балансі, що не повною мірою забезпечує потреби зовнішніх користувачів, і не пояснює причини змін складових власного капіталу. Тому за необхідності на даних підприємствах доцільно складати внутрішню звітність, в якій може бути передбачений рух та зміни складових капіталу підприємства.
У процесі дослідження встановлено, що найбільше інформації про власний капітал надають підприємства, що складають фінансову звітність за міжнародними стандартами. МСБО 1 передбачає подання більшого масиву інформації, ніж це передбачено вимогами НП(С)БО 1. Подається інформація про: загальний сукупний прибуток за період, впливи ретроспективного застосування або ретроспективного перерахунку для кожного компонента власного капіталу, зіставлення вартості на початок та на кінець періоду, рух капіталу тощо.

Ключові слова: звітність підприємств; власний капітал; Баланс; Звіт про фінансові результати; Звіт про власний капітал; складові власного капіталу.

Література

1. Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні: Закон України від 16.07.1999 р., № 996-XIV URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/996-14#Text (дата звернення 20.09.2020).
2. Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності": наказ Міністерства фінансів України від 07.02.2013 р., № 73. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0336-13#Text (дата звернення 20.09.2020).
3. Воськало В.І., Воськало Н.М. Відображення власного капіталу у фінансовій звітності підприємств різних організаційно-правових форм. Науковий вісник НЛТУ України. 2014. Вип. 24.3. С. 203—209.
4. Цюцяк І.Л. Удосконалення порядку відображення інформації про складові власного капіталу у фінансовій звітності. Економіка АПК. 2013. № 9. С. 60—66.
5. Євлаш Т.О. Звітність підприємств: Опорний конспект лекцій. Харків: ХДУХТ. 2017. 181 с.
6. Безкоровайна Л.В. Особливості обліку власного капіталу на підприємствах. Глобальні та національні проблеми економіки. 2015. Вип. 4. URL: http://www.global-national.in.ua (дата звернення 21.09.2020).
7. Варічєва Р.В. Звіт про власний капітал як джерело аудиту операцій з руху власного капіталу. Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу. 2010. Вип. 2 (17). С. 37—43.
8. Приймак С.В., Костишина М.Т., Долбнєва Д.В. Фінансова звітність підприємств: навчально-методичний посібник. Львів: Ліга-Прес, 2016. 268 с.
9. Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 25 "Спрощена фінансова звітність": наказ Міністерства фінансів України від 25.02.2000, № 39. URL: https://ips.ligazakon.net/document/REG4382?an=445804 (дата звернення 20.09.2020)
10. Положення про порядок бухгалтерського обліку окремих активів та операцій підприємств державного, комунального секторів економіки і господарських організацій, які володіють та/або користуються об'єктами державної, комунальної власності: наказ Міністерства фінансів України від 19.12.2006 № 1213. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1363-06#n18 (дата звернення 23.09.2020).
11. Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку 1 "Подання фінансової звітності". URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/929_013#Text (дата звернення 20.09.2020).
12. Андрейцева І.A., Рибак О.П. Формування показників фінансової звітності згідно МСФЗ. Вісник Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Економічні науки. 2012. Вип. 6. С. 282—288.
13. Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2 "Консолідована фінансова звітність": наказ Міністерствафінансів України від 27.06.2013. № 628. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1223-13#Text (дата звернення 20.09.2020).
14. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 29 "Фінансова звітність за сегментами":наказ Міністерства фінансів України від 19.05.2005, № 412. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0621-05#Text (дата звернення 20.09.2020).
15. Методичні рекомендації щодо заповнення форм фінансової звітності: наказ Міністерства фінансів України від 28.03.2013 р. № 433. URL: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0433201-13/conv#Text (дата звернення 20.09.2020).
16. Мулик Т.О., Материнська О.А., Пльонсак О.Л. Аналіз господарської діяльності: навчальний посібник. Київ: Центр учбової літератури, 2017. 288 с.
17. Правдюк Н.Л., Мулик Т.О., Мулик Я.І. Управління фінансовою безпекою підприємств: обліково-аналітичний аспект: монографія. Київ: "Центр учбової літератури", 2019. 224 с.
18. Мулик Т.О., Цуркан А.О. Інформаційно-організаційні засади аналізу основних засобів в управлінні реальними інвестиціями. Науковий вісник Херсонського державного університету. Вип. 29, ч. 2. 2018. С. 173—177.

T. Mulyk

DISPLAY OF INFORMATION ON EQUITY IN THE REPORTING OF ECONOMIC ENTITIES

Summary

The article considers the issues of reflecting information on equity in the reporting of economic entities. It is determined that information on the components of equity is disclosed in all current forms of financial statements with varying degrees of detail. At enterprises that prepare ordinary (complete) financial statements, it is presented in: form № 1 "Balance Sheet (Statement of financial position)", form № 2 "Statement of financial performance (Statement of comprehensive income)", form № 4 "Report on equity"and in the form № 5 "Notes to the financial statements". It is established that the requirements for the disclosure of information about equity depend on the organizational and legal form of the enterprise, its size, type of activity, the choice of reporting on the basis of international or national accounting standards. The criteria for differentiation of enterprises according to the Law of Ukraine "On Accounting and Financial Reporting in Ukraine" according to which the division into: large, medium, small and micro enterprises. The information on the equity of the enterprises making the usual (full) financial reporting (except for banks and budgetary institutions) in the Balance sheet and the Report on financial results is estimated.
The algorithm for compiling the Statement of Equity is presented. The structure of the Statement of Equity is described, where the elements of the enterprise's equity are indicated horizontally in terms of articles of the first section of the balance sheet liabilities, the sources of replenishment and the reasons for the decrease of equity are indicated vertically, and the actual indicators are indicated. The directions of changes in equity and their factors are estimated. An auxiliary table for compiling the Statement of Equity is presented. It is investigated that certain information on the components of equity is reflected in the Notes to the annual financial statements.
It is determined that information on equity in small and micro enterprises is reflected only in the balance sheet, which does not fully meet the needs of external users, and does not explain the reasons for changes in equity components. Therefore, if necessary, at these enterprises it is advisable to prepare internal reports, which may provide for the movement and changes in the components of the capital of the enterprise.
The study found that most information about equity is provided by companies that prepare financial statements in accordance with international standards. IAS 1 provides for a larger set of information than required by NP (S) BU 1. Information is provided on: total comprehensive income for the period, the effects of retrospective application or retrospective restatement for each component of equity, the comparison of value at the beginning and end of the period, capital movements, etc.

Keywords: eporting of enterprises; equity; Balance sheet; Statement of financial results; Statement of equity; components of equity.

References

1. Verkhovna Rada of Ukraine (1999), The Law of Ukraine "On accounting and financial reportingin Ukraine", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/996-14#Text (Accessed 20 September 2020).
2. Ministry of Finance of Ukraine (2013), Order "Accounting Regulation (Standard) 1 "General Financial Reporting Requirements", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0336-13#Text (Accessed 20 September 2020).
3. Voskalo, V. I. and Voskalo, N. M. (2014), "Representation of equityin the financial statements of enterprises of different organizational and legal", Naukovyi visnyk NLTU Ukrainy, vol. 24.3, pp. 203—209.
4. Tsiutsiak, I. L. (2013), "Improving the order of reflection of information on the components of equityinthe financial statements", Ekonomika APK, vol. 9, pp. 60—66.
5. Ievlash, T.O. (2017), Zvitnist pidpryiemstv: Opornyi konspekt lektsii. Reporting of enterprises: Reference lecture notes, KhDUKhT, Kharkiv, Ukraine.
6. Bezkorovaina, L. V. (2015), "Features of accounting forequity in enterprises", Hlobalni ta natsionalni problemy ekonomiky, vol. 4, available at: http://www.global-national.in.ua (Accessed 20 September 2020).
7. Varichieva, R.V. (2010), "Statemen to fequityas a source of audit of equity transactions", Problemy teorii ta metodolohii bukhhalterskoho obliku, kontroliu i analizu, vol. 2 (17). pp. 37—43.
8. Pryimak, S. V. Kostyshyna, M. T. and Dolbnieva, D. V. (2016), Finansova zvitnist pidpryiemstv: navchalno-metodychnyiposibnyk [Financial statements of enterprises: a textbook], Liha-Pres, Lviv, Ukraine.
9. Ministry of Finance of Ukraine (2000), Order "National Accounting Regulation (Standard) 25 "Simplified Financial Reporting", available at: https://ips.ligazakon.net/document/REG4382?an=445804 (Accessed 20 September 2020).
10. Ministry of Finance of Ukraine (2006), Order "Regulations on the order of accounting of separate assets and operations of the enterprises of the state, municipal sectors of economy and the economic organizations which own and / or use objects of the state, municipal property", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1363-06#n18 (Accessed 20 September 2020).
11. IFRS (2012), "International Accounting Standard 1 "Presentation of Financial Statements", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/929_013#Text (Accessed 20 September 2020).
12. Andreitseva, I. A. and Rybak, O. P. (2012), "Formation of financial reporting indicators in accordance with IFRS", Visnyk Kamianets-Podilskoho natsionalnoho universytetu imeni Ivana Ohiienka. Ekonomichni nauky, vol. 6, pp. 282—288.
13. Ministry of Finance of Ukraine (2013), Order "National Accounting Regulation (Standard) 2 "Consolidated Financial Statement", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1223-13#Text (Accessed 21September 2020).
14. Ministry of Finance of Ukraine (2005), Order "Regulation (standard) of accounting 29 "Financial reporting by segments", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0621-05#Text (Accessed 21September 2020).
15. Ministry of Finance of Ukraine (2013), Order "Methodical recommendations for filling out financial reporting forms", available at: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0433201-13/conv#Text (Accessed 21September 2020).
16. Mulyk, T. O. Materynska, O. A. and Plonsak, O. L. (2017), Analiz hospodarskoi diialnosti: navchalnyi posibnyk [Analysis of economic activity: a textbook], Tsentr uchbovoi literatury, Kyiv, Ukraine.
17. Pravdiuk, N. L. Mulyk, T.O. and Mulyk, Ya.I. (2019), Upravlinnia finansovoiu bezpekoiu pidpryiemstv: oblikovo-analitychnyiaspekt: monohrafiia [Management of financial security of enterprises: accounting and analytical aspect: monograph], Tsentr uchbovoi literatury, Kyiv, Ukraine.
18. Mulyk, T.O. and Tsurkan, A.O. (2018), "Information and organizational principles of analysis of fixed assets in the management of real investments",]. Naukovyi visnyk Khersonskoho derzhavnoho universytetu, vol. 29, no. 2, pp. 173—177.

№ 19-20 2020, стор. 51 - 60

Дата публікації: 2020-10-30

Кількість переглядів: 1441

Відомості про авторів

Т. О. Мулик

к. е. н., доцент, завідувач кафедри аналізу та статистики, Вінницький національний аграрний університет, м. Вінниця

T. Mulyk

PhD in Economics, Associate Professor, Head of the Analysis and Statistics Department, Vinnytsia National Agrarian University, Vinnytsia

ORCID:

0000-0003-1109-2265

Як цитувати статтю

Мулик Т. О. Відображення інформації про власний капітал у звітності господарюючих суб'єктів. Агросвіт. 2020. № 19-20. С. 51–60. DOI: 10.32702/2306-6792.2020.19-20.51

Mulyk, T. (2020), “Display of information on equity in the reporting of economic entities”, Agrosvit, vol. 19-20, pp. 51–60. DOI: 10.32702/2306-6792.2020.19-20.51

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.