EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ЕКОНОМІКА ТУРИЗМУ
В. С. Білозубенко, М. Ю. Разінькова, Н. О. Небаба

Назад

DOI: 10.32702/2306-6792.2020.19-20.32

УДК: 338:48

В. С. Білозубенко, М. Ю. Разінькова, Н. О. Небаба

ЕКОНОМІКА ТУРИЗМУ

Анотація

У статті розглянуто питання щодо економіки туризму. Визначено, що у сучасному світі для багатьох країн і регіонів інтереси туристського бізнесу стають невід'ємною складовою частиною внутрішньої національної та зовнішньої міжнародної стратегії. Туризм став важливим економічним сектором у багатьох частинах світу, і багато регіонів та місцевих територій визначають грошові надходження від туристів як потенційне джерело економічного зростання
Доведено, що туризм сприяє розвитку величезного економічного потенціалу для тієї країні, яка бажає його розвивати. Зайнятість, обмін валюти, імпорт та податки — це лише декілька способів, завдяки яким туризм може залучати гроші до місцевих бюджетів. Економічне значення туристичної галузі проявляється в такому: туристична економіка становить 5 відсотків світового ВВП; туризм становить 6—7 відсотків загальної зайнятості; міжнародний туризм посідає четверте місце (після палива, хімікатів та автомобілебудування) у світовому експорті; індустрія туризму оцінюється в 1 трильйон доларів на рік; на туризм припадає 30 відсотків світового експорту комерційних послуг; туризм становить 6 відсотків від загального експорту; туризм є основним джерелом іноземної валюти для третини країн, що розвиваються, і половини менш економічно розвинених країн.

Ключові слова: туризм; туристичний продукту; туристичні напрями; бізнес; економіка.

Література

1. Рябєв А.А., Поколодна М.М., Абрамов В.В. Підвищення ефективності об'єднаних територіальних громад за рахунок їх спеціалізації в сфері туризму та готельного господарства. Проблеми і перспективи розвитку підприємництва. 2020. № 1. С. 186—202.
2. Макарчук І.М. Перчук О.В., Перчук О.В. Туристичні ресурси та інфраструктура як важливі складові розвитку економіки та туризму регіону. Економічний вісник університету. 2020. Вип. 45. С. 93—99.
3. Євтушенко О.В., Курінна А.Т. Роль туризму в розвитку національної економіки України. Бізнес Інформ. 2018. № 11. С. 249—257.
4. United Nations Economic Impact Report. URL: https://tourlib.net/wto/WTO_highlights_2019.pdf
5. United Nations Economic Impact Report. URL: https://tourlib.net/wto/WTO_highlights_2018.pdf
6. United Nations Economic Impact Report. URL: https://tourlib.net/wto/WTO_highlights_2017.pdf
7. Тринько Р.І., Григор'єва Я.В. Джерела фінансування туристичної галузі: проблеми та шляхи вирішення. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка. 2015. Вип. 11. С. 35—39.
8. Юрченко Ю.Ю. Механізм адаптації закордонного досвіду туристичної діяльності в економіку України. Економіка та держава. 2016. № 12. С. 13—18.
9. Яковлев Г.А. Экономика и статистика туризма: учеб. пособие. М.: РДЛ, 2003. 240 с.
10. Миронов Ю.Б., Свидрук І.І., Топорницька М. Я. Стратегічне маркетингове планування в туризмі. Науковий вісник НЛТУ України. 2020. Т. 30, № 1. С. 94—98.
11. Інновінг в туризмі: монографія / А.А. Мазаракі, С.В. Мельниченко, Г.І. Михайліченко, Т.І. Ткаченко та ін.; за заг. ред. А.А. Мазаракі. Київ: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2016. 532 с.
12. Тижневик "Аргументи і Факти". № 46. URL: https://aif.ua/society/956246
13. International Labour Organization. URL: https://www.ilo.org/global/langen/index.htm

V. Bilozubenko, M. Razinkova, N. Nebaba

ECONOMICS OF TOURISM

Summary

The article deals the issue of tourism economics. It is determined that in the modern world for many countries and regions the interests of the tourism business are becoming an integral part of domestic and foreign international strategy. Tourism has become an important economic sector in many parts of the world, and many regions and local areas identify cash flow from tourists as a potential source of economic growth.
It was prove that tourism contributes to the development of huge economic potential for the country would want to develop it. Employment, currency exchange, imports and taxes are just a few of the ways in which tourism can attract money to local budgets. The economic importance of the tourism industry is as follows: the tourism economy accounts for 5 percent of world GDP. Tourism accounts for 6—7 percent of total employment; international tourism ranks fourth (after fuel, chemicals and automotive) in world exports; the tourism industry is estimated at $ 1 trillion a year; tourism accounts for 30 percent of world exports of commercial services. Tourism accounts for 6 percent of total exports; tourism is the main source of foreign exchange for a third of developing countries and half of less economically developed countries.
It was substantiate that tourism is an important object of economic policy pursued by governments, as it: provides foreign exchange earnings; increases employment; creates economic activity. One of the biggest advantages of tourism is the ability to make a profit from foreign exchange earnings. The cost of tourism brings income to the economy of the host country. The profits that the host country earns from tourism can be reinvest in the economy. Tourism promotes job creation: from hotel managers to theme park employees. It supports about 7% of employees worldwide. There are two types of employment in the tourism industry: direct and indirect.
It is determined that tourism is a real global force for economic growth and development, contributing to the creation of new and better jobs and serving as a catalyst for innovation and entrepreneurship. The growth in the number of international arrivals and revenues from the tourism industry continues to outpace the world economy.

Keywords: tourism; tourist product; tourist destinations; business; economy.

References

1. Riabiev, A. A. Pokolodna, M. M. and Abramov, V. V. (2020), "Abramov VV Improving the efficiency of united territorial communities through their specialization in tourism and hospitality", Problemy i perspektyvy rozvytku pidpryiemnytstva, vol. 1, pp. 186—202.
2. Makarchuk, I. M. Perchuk, O. V. and Perchuk, O. V. (2020), " Tourist resources and infrastructure as important components of economic development and tourism in the region", Ekonomichnyi visnyk universytetu, vol. 45, pp. 93—99.
3. Ievtushenko, O. V. and Kurinna, A. T. (2018), "The role of tourism in the development of the national economy of Ukraine", Biznes Inform, vol. 11, pp. 249—257.
4. United Nations Economic Impact Report (2019), available at: https://tourlib.net/wto/WTO_highlights_2019.pdf (Accessed 6 October 2020).
5. United Nations Economic Impact Report (2018), available at: https://tourlib.net/wto/WTO_highlights_2018.pdf (Accessed 6 October 2020).
6. United Nations Economic Impact Report (2017), available at: https://tourlib.net/wto/WTO_highlights_2017.pdf (Accessed 6 October 2020).
7. Trynko, R. I. and Hryhorieva, Ya. V. (2015), "Sources of financing the tourism industry: problems and solutions", Visnyk Kyivskoho natsionalnoho universytetu imeni Tarasa Shevchenka. Ekonomika, vol. 11, pp. 35—39.
8. Iurchenko, Yu. Yu. (2016), "The mechanism of adaptation of foreign experience of tourist activity in the economy of Ukraine", Ekonomika ta derzhava, vol. 12, pp. 13—18.
9. Yаkovlev, G. A. (2003), Ekonomika i statistika turizma [Economics and statistics of tourism], RDL, Moscow, Russia.
10. Myronov, Yu. B. Svydruk, I. I. and Topornytska, M. Ya. (2020), "Strategic marketing planning in tourism", Naukovyi visnyk NLTU Ukrainy, vol. 30, no. 1, pp. 94—98.
11. Mazaraki, A.A. Melnychenko, S.V. Mykhailichenko, H.I. and Tkachenko, T.I. (2016), Innovinh v turyzmi [Innovation in tourism], Kyiv. nats. torh.-ekon. un-t, Kyiv, Ukraine.
12. Arhumenty i Fakty (2007), "Tourism to help", available at: https://aif.ua/society/956246 (Accessed 7 October 2020).
13. International Labour Organization (2020), available at: https://www.ilo.org/global/langen/index.htm (Accessed 7 October 2020).

№ 19-20 2020, стор. 32 - 37

Дата публікації: 2020-10-30

Кількість переглядів: 633

Відомості про авторів

В. С. Білозубенко

д. е. н., доцент, завідувач кафедри міжнародних економічних відносин, регіональних студій та туризму, Університет митної справи та фінансів

V. Bilozubenko

Doctor of Economic Sciences, Associate Professor, Head of the Department of International Economic Relations, Regional Studies and Tourism, University of Customs and Finance

ORCID:

0000-0003-1269-7207


М. Ю. Разінькова

к. е. н., доцент, доцент кафедри міжнародних економічних відносин,регіональних студій та туризму, Університет митної справи та фінансів

M. Razinkova

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of International Economic Relations, Regional Studies and Tourism, University of Customs and Finance

ORCID:

0000-0002-1590-7428


Н. О. Небаба

к. е. н., доцент, доцент кафедри міжнародних економічних відносин, регіональних студій та туризму, Університет митної справи та фінансів

N. Nebaba

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of International Economic Relations, Regional Studies and Tourism, University of Customs and Finance

ORCID:

0000-0003-1264-106X

Як цитувати статтю

Білозубенко В. С., Разінькова М. Ю., Небаба Н. О. Економіка туризму. Агросвіт. 2020. № 19-20. С. 32–37. DOI: 10.32702/2306-6792.2020.19-20.32

Bilozubenko, V., Razinkova, M. and Nebaba, N. (2020), “Economics of tourism”, Agrosvit, vol. 19-20, pp. 32–37. DOI: 10.32702/2306-6792.2020.19-20.32

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.