EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

КОНЦЕПЦІЯ ДЕРЖАВНОЇ ПРОГРАМИ РОЗВИТКУ ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН В УКРАЇНІ НА ПЕРІОД ДО 2030 РОКУ
А. М. Третяк, В. М. Третяк, Ю. Л. Скляр, Н. О. Капінос, Н. А. Третяк

Назад

DOI: 10.32702/2306-6792.2020.19-20.24

УДК: 332.2.021:332.36

А. М. Третяк, В. М. Третяк, Ю. Л. Скляр, Н. О. Капінос, Н. А. Третяк

КОНЦЕПЦІЯ ДЕРЖАВНОЇ ПРОГРАМИ РОЗВИТКУ ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН В УКРАЇНІ НА ПЕРІОД ДО 2030 РОКУ

Анотація

В України з кожним роком все більше починають приділяти уваги проблемам земельних відносин, невід'ємною важливою складовою яких є сільськогосподарське та природоохоронне землекористування. Адже ефективне використання земель забезпечить безпеку та незалежність країни й загалом — суспільний добробут. Оскільки специфічність її використання полягає в тому, що вона відіграє роль — території країни, головної державоутврюючої складової (національна безпека); всезагального просторового базису, що постійно підтримується за рахунок певного співвідношення категорій земель і типів землекористування (просторова); головного засобу виробництва в сільському і лісовому господарстві (продовольча); основного компонента природи (екологічна); джерело водних, мінеральних, лісових, рекреаційних та інших ресурсів (економічна безпека). Саме тому, у досліджені авторами проаналізовано основні негативні чинники, які безпосередньо впливають на розвиток земельних відносин в Україні. Встановлено, що до сьогодні в Україні відсутній стратегічний документ, який би визначав державну земельну політику на перспективу. Відзначено три варіанти вирішення проблеми розвитку земельних відносин. Констатовано, що для ефективного розвитку земельних відносин потрібне повноцінне організаційне, правове, землевпорядне та фінансове забезпечення, розробку якого необхідно втілювати через державні програми розвитку. В результаті авторами відзначено основні напрямами розвитку земельних відносин на період до 2030 року. Зокрема щодо визначення моделі економічно та соціально орієнтованого і екологічно безпечного земельного устрою (ладу) України та її регіонів; встановлення пріоритету розвитку землевпорядного територіального планування інвестиційно-привабливого і екологічно безпечного землекористування, особливо сільських територій; удосконалення системи прав власності на землю, особливо державної та комунальної; розроблення Стратегії розвитку відносин власності на землю та інші природні ресурси й інших напрямів. Реалізація ефективної програми дій, дозволить позбутись екологічних, економічних та соціальних проблем у земельних відносинах, покращить економічні показники, а також забезпечить ефективний початок ринку земель сільськогосподарського призначення та загалом підвищить суспільний добробут країни. Оскільки Концепція Державної програми розвитку земельних відносин на період до 2030 року сприятиме також прийняттю Програми Державної цільової програми розвитку земельних відносин в Україні.

Ключові слова: земельні відносини; земельна політика; збалансований розвиток; землеустрій; землекористування; Державна програма розвитку.

Література

1. Висоцький Т. Об'єднані територіальні громади є ключовим елементом земельних відносин. Інформаційно-аналітичний портал АПК України. 11 вересня 2020. URL: https://agro.me.gov.ua/ua/news/obyednani-teritorialni-gromadi-ye-klyuchovim-elementom-zemelnih-vidnosin-taras-visockij.
2. Деякі питання удосконалення управління в сфері використання та охорони земель сільськогосподарського призначення державної власності та розпорядження ними: Постанова Кабінету Міністрів України від 7 червня 2017 р. № 413. URL: https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/250068882 (дата звернення 10.09.2020).
3. Добряк Д. Сучасний стан земельної реформи та перспективи розвитку земельних відносин в Україні. Землевпорядний вісник. 2015. № 4. С. 2—4. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Zv_2015_4_2
4. Краснолуцький О., Федорова Ю. Здійснення землеустрою на сучасному етапі розвитку земельних відносин. Землевпорядний вісник. 2014. № 4. С. 2—6.
5. Петрук О.В. Формування соціальних пріоритетів у сфері реформування земельних відносин в Україні: дис. … канд. наук з держ. управл.: 25.00.02. Київ, НАУПУ, 2017. 280 с.
6. Про схвалення Концепції Державної цільової програми розвитку земельних відносин в Україні на період до 2020 року: Розпорядження Кабінету Міністрів України від 17 червня 2009 року № 743-р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/743-2009-%D1%80/print (дата звернення 09.09.2020).
7. Проект розпорядження Кабінету Міністрів України "Про схвалення Концепції Державної цільової програми розвитку земельних відносин та національної інфраструктури геопросторових даних в Україні на період до 2030 року". Офіційний сайт Держгеокадастру України. 6 липня 2020 року. URL: https://land.gov.ua/info/proekt-rozporiadzhennia-kabinetu-ministriv-ukrainy-pro-skhvalennia-kontseptsii-derzhavnoi-tsilovoi-prohramy-rozvytku-zemelnykh-vidnosyn-ta-natsionalnoi-infrastruktury-heoprostorovykh-danykh-v-uk/ (дата звернення 10.09.2020).
8. Рішення конституційного суду України у справі за конституційним поданням 45 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) Постанови Кабінету Міністрів України "Деякі питання удосконалення управління в сфері використання та охорони земель сільськогосподарського призначення державної власності та розпорядження ними" від 25 червня 2019 року № 8-р/2019. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v008p710-19#Text (дата звернення 10.09.2020).
9. Титаренко Т.Г. Формування та реалізація державної політики регулювання земельних відносин в Україні: дис.... канд. наук з держ. управл.: 25.00.02. Чергінів, ЧНТУ, 2016. 252 с.
10. Третяк А.М., Третяк В.М., Ковалишин О.Ф. Сутнісні ознаки відносин прав власності на землю у контексті розвитку земельних відносин, землеустрою та землекористування та управління. Землевпорядний вісник. № 4. 2019. С. 24—29.
11. Третяк А.М., Третяк В.М., Ковалишин О.Ф., Третяк Н.А. Економіка земельного ринку: базові засади теорії, методології, практики. Львів: СПОЛОМ, 2019. 488 с.
12. Третяк А.М., Третяк В.М., Панчук О.Я. Нова модель земельного устрою в Україні у зв'язку із реформою місцевого самоврядування. Землеустрій, кадастр і моніторинг земель. № 2. 2017. С. 3—13.
13. Третяк А.М., Третяк В.М., Третяк Н.А. Земельна реформа в Україні: тенденції та наслідки у контексті якості життя і безпеки населення. Херсон: Грінь Д.С., 2017. 522 с.
14. Третяк А.М., Третяк В.М., Третяк Н.А. Земельна реформа в Україні: оцінка результатів у контексті якості життя і безпеки населення. Землевпорядний вісник. 2018. №11. С. 28—33.
15. Третяк А.М., Третяк В.М., Третяк Н.А., Поліщук А.С. Міфи та ризики закону України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення. Агросвіт. № 11, 2020. С. 35—41.
16. Ходаківська О.В. Земельні відносини у сільському господарстві: стан, проблеми та перспективи розвитку. Землевпорядний вісник. 2015. № 7. С. 18—22.

A. Tretiak, V. Tretiak, Yu. Skliar, N. Kapinos, N. Tretiak

CONCEPT OF THE STATE PROGRAM FOR THE DEVELOPMENT OF LAND RELATIONS IN UKRAINE FOR THE PERIOD UNTIL 2030

Summary

In Ukraine, every year more and more attention is paid to the problems of land relations, an integral part of which is agricultural and environmental land use. After all, the efficient use of land will ensure the security and independence of the country and in general — public welfare. Since the specificity of its use lies in the fact that it plays a role of the territory of the country, the main state-forming component (national security); universal spatial basis, which is constantly maintained due to a certain ratio of land categories and types of land use (spatial); the main means of production in agriculture and forestry (food); the main component of nature (ecological); source of water, minerals, forests, recreational and other resources (economic security). That is why the authors analyzed the main negative factors that directly affect the development of land relations in Ukraine. It is established that to date in Ukraine there is no strategic document that would determine the state land policy for the future. There are three options for solving the problem of land relations. It is stated that the effective development of land relations requires a full organizational, legal, land management and financial support, the development of which must be implemented through state development programs. As a result, the authors noted the main directions of development of land relations for the period up to 2030. In particular, to determine the model of economically and socially oriented and ecologically safe land management (system) of Ukraine and its regions; establishing the priority of development of land management territorial planning of investment-attractive and ecologically safe land use, especially in rural areas; improving the system of land ownership, especially state and communal; development of the Strategy for the development of ownership of land and other natural resources and others. Implementation of an effective program of action will eliminate environmental, economic and social problems in land relations, improve economic performance, as well as ensure the effective start of the agricultural land market and increase the overall welfare of the country. As the Concept of the State program of development of land relations for the period till 2030 will promote also acceptance of the State Target Program of Development of Land Relations in Ukraine.

Keywords: land relations; land policy; balanced development; land management; land use; State Development Program.

References

1. Vysots'kyj, T. (2020). "United territorial communities are a key element of land relations", Information and analytical portal of the AIC of Ukraine, [Online], available at: https://agro.me.gov.ua/ua/news/obyednani-teritorialni-gromadi-ye-klyuchovim-elementom-zemelnih-vidnosin-taras-visockij (Accessed 10 September 2020).
2. Cabinet of Ministers of Ukraine (2017), Resolution "Some issues of management improvements in the area of use and protection of state-owned agricultural lands and their disposition", available at: https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/250068882 (Accessed 10 September 2020).
3. Dobriak, D. (2015), "The current state of land reform and prospects of land relations in Ukraine", Land Management Journal, vol. 4, pp. 2—4, available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Zv_2015_4_2 (Accessed 10 September 2020).
4. Krasnoluckyj, O. and Fedorova, Ju. (2014), "Implementation of land management at the present stage of development of land relations", Land Management Journal, vol. 4, pp. 2—6.
5. Petruk, O.V. (2017), "Forming of social priorities in land relations reform in Ukraine", Abstract of PhD in public administration, Mechanisms of public administration, National Academy of Public Administration under the President of Ukraine, Kyiv, Ukraine.
6. Cabinet of Ministers of Ukraine (2009), Directive "On approval of the Concept of the State target program for the development of land relations in Ukraine for the period up to 2020", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/743-2009-%D1%80/print (Accessed 9 September 2020).
7. The State Service of Ukraine for Geodesy, Cartography and Cadastre (2020), Draft Directive of the Cabinet of Ministers of Ukraine "On approval of the Concept of the State target program for the development of land relations and national geospatial data infrastructure in Ukraine for the period up to 2030", available at: https://land.gov.ua/info/proekt-rozporiadzhennia-kabinetu-ministriv-ukrainy-pro-skhvalennia-kontseptsii-derzhavnoi-tsilovoi-prohramy-rozvytku-zemelnykh-vidnosyn-ta-natsionalnoi-infrastruktury-heoprostorovykh-danykh-v-uk/ (Accessed 10 September 2020).
8. Constitutional Court of Ukraine (2019), "Decision in the case on the constitutional petition of 45 deputies of Ukraine on the compliance of the Constitution of Ukraine (constitutionality) of the Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine "Some issues of improving management in use and protection of state-owned agricultural lands", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v008p710-19#Text (Accessed 10 September 2020).
9. Tytarenko, T.G. (2016), Formulation and implementation of state policy of regulation land relations in Ukraine. Abstract of PhD in public administration, Mechanisms of public administration, Chernihiv National University of Technology, Chernihiv, Ukraine.
10. Tretiak, A.M. Tretiak, V.M. and Kovalyshyn, O.F. (2019), "Essential features of land ownership relations in the context of land relations development, land management and land use and management", Land Management Journal, vol. 4, pp. 24—29.
11. Tretiak, A.M. Tretiak, V.M. Kovalyshyn, O.F. and Tretiak, N.A. (2019), Ekonomika zemelnoho rynku: bazovi zasady teorii, metodolohii, praktyky [Land market economics: basic principles of theory, methodology, practice], SPOLOM, Lviv, Ukraine.
12. Tretiak, A. Tretiak, V. and Panchuk, O. (2017), "A new model of land system in ukraine with regard to the local government reform", Land Management, Cadastre and Land Monitoring, vol. 2, pp. 3—13.
13. Tretiak, A.M. Tretiak, V.M. and Tretiak, N.A. (2017), Zemelna reforma v Ukraini: tendentsii ta naslidky u konteksti yakosti zhyttia i bezpeky naselennia [Land reform in Ukraine: trends and consequences in the context of quality of life and security of the population], Hrin D.S., Kherson, Ukraine.
14. Tretiak, A.M. Tretiak, V.M. and Tretiak, N.A. (2018), "Land reform in Ukraine: evaluation of results in the context of quality of life and security of the population", Land Management Journal, vol. 11, pp. 28—33.
15. Tretiak, A.M. Tretiak, V.M. Tretiak, N.A. and Polishchuk, А.S. (2020), "Myths and risks of the law of ukraine regarding the agricultural land commerce", Agrosvit, vol. 11, pp. 35—41.
16. Hodakivska, O.V. (2015), "Land relations in agriculture: state, problems and prospects of development", Land Management Journal, vol. 7, pp. 18—22.

№ 19-20 2020, стор. 24 - 31

Дата публікації: 2020-10-30

Кількість переглядів: 1112

Відомості про авторів

А. М. Третяк

д. е. н., професор, головний науковий співробітник, Інститут агроекології і природокористування НААН України

A. Tretiak

Doctor of Economic Sciences, Professor, Chief Researcher, Institute of Agroecology and Nature Management of NAAS of Ukraine

ORCID:

0000-0002-1154-4797


В. М. Третяк

д. е. н., професор, професор кафедри геодезії та землеустрою, Сумський національний аграрний університет

V. Tretiak

Doctor of Economic Sciences, Professor, Professor of the Department of Geodesy and Land Management, Sumy National Agrarian University

ORCID:

0000-0001-6779-1941


Ю. Л. Скляр

к. б. н., доцент, завідувач кафедри геодезії та землеустрою, Сумський національний аграрний університет

Yu. Skliar

PhD in Biological Sciences, Associate Professor, Head of the Department of Geodesy and Land Management, Sumy National Agrarian University

ORCID:

0000-0002-5790-1331


Н. О. Капінос

к. е. н., доцент кафедри геодезії та землеустрою, Сумський національний аграрний університет

N. Kapinos

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Geodesy and Land Management, Sumy National Agrarian University

ORCID:

0000-0002-9354-5311


Н. А. Третяк

к. е. н., старший науковий співробітник відділу проблем економіки земельних та лісових ресурсів, Державна установа "Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України"

N. Tretiak

PhD in Economics, Senior Researcher of the Department of Land and Forest Resources Economics, Public Institution "Institute of Environmental Economics and Sustainable Development of the National Academy of Sciences of Ukraine"

ORCID:

0000-0001-7602-8606

Як цитувати статтю

Третяк А. М., Третяк В. М., Скляр Ю. Л., Капінос Н. О., Третяк Н. А. Концепція державної програми розвитку земельних відносин в Україні на період до 2030 року. Агросвіт. 2020. № 19-20. С. 24–31. DOI: 10.32702/2306-6792.2020.19-20.24

Tretiak, A., Tretiak, V., Skliar, Yu., Kapinos, N. and Tretiak, N. (2020), “Concept of the state program for the development of land relations in Ukraine for the period until 2030”, Agrosvit, vol. 19-20, pp. 24–31. DOI: 10.32702/2306-6792.2020.19-20.24

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.