EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ІНТЕГРАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ В АГРАРНОМУ СЕКТОРІ ЕКОНОМІКИ: ГЛОБАЛЬНІ ТА НАЦІОНАЛЬНІ ТРЕНДИ
Ю. В. Самойлик, М. В. Вернигора, С. П. Погребняк, В. В. Рябко

Назад

DOI: 10.32702/2306-6792.2020.19-20.16

УДК: 338. 436

Ю. В. Самойлик, М. В. Вернигора, С. П. Погребняк, В. В. Рябко

ІНТЕГРАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ В АГРАРНОМУ СЕКТОРІ ЕКОНОМІКИ: ГЛОБАЛЬНІ ТА НАЦІОНАЛЬНІ ТРЕНДИ

Анотація

Набули подальшого розвитку дослідження сутності агропромислової інтеграції. Проведено аналіз концептуальних підходів щодо сутності категорії "агропромислова інтеграція". На основі узагальнення існуючих наукових положень, розроблено авторські концептуальні базові основи агропромислової інтеграції. Виявлено, що лідерами в агропромисловій інтеграції є Австралія, Китай, Аргентина, Казахстан, Росія, Україна. Найбільшу площу у світі займає австралійська інтегрована компанія S. Kidman & Co Ltd. До лідерів світового ринку належать дві українські компанії — UkrlandFarming, КернелГруп. Виявлено, що до найбільших інтегрованих формувань за площею земельного банку в Україні входять АХ "Миронівський хлібопродукт", "Агропросперис" (New Century Holding), агрохолдинг "Мрія", холдинг "Астарта-Київ". За обсягом виручки від реалізації продукції дані інтегровані формування також займають лідируючі позиції, при цьому, в межах ТОП-10 рейтинг підприємств дещо відрізняється від лідерів за площею сільськогосподарських угідь. Обгрунтовано, що створення інтегрованих агроформувань сприяє отрианню синергічного ефекту, однак, надмірна інтеграція має негативні соціально-економічні наслідки: монополізація аграрного ринку, унеможливлення формування конкурентних переваг дрібних товаровиробників, зменшення потреби в праці, а отже, і загроза безробіття на селі, що підкреслює необхідність антимонопольного контролю і регулювання економіки з боку держави, а також підтримка альтернативних форм об'єднання зусиль агровиробників, зокрема сільськогосподарської обслуговуючої кооперації.

Ключові слова: інтеграційні процеси; агропромислова інтеграція; інтегроване об'єднання агропромислових підприємств; світові тенденції; земельний банк; соціально-економічні наслідки інтеграції.

Література

1. Андрійчук В.Г. Економіка аграрних підприємств: підручник. 2-ге вид., доп. і перероблене. К.: КНЕУ, 2002. 624 с.
2. Бабаев О.И. Совершенствование управления вертикально интегрированными структурами (на примере пищевой промышленности): автореф. дис. к. э. н.: спец. 08.00.05. М. 2007. 20 с.
3. Габор В.С. Організаційно-економічний механізм поглиблення інтеграційних процесів в агропромисловому виробництві. Інноваційна економіка. 2013. № 7 (45). С. 31—33.
4. Герелес А.В. Сутність агропромислової інтеграції, її організаційні форми та соціально-економічне значення. Наукові праці Полтавської державної аграрної академії. 2011. № 1. С. 72—76.
5. Герштейн Е.Ф. Дифференциация и интеграция в промышленности: теория и практика развития: дис. … д. э. н.: спец. 08.00.05 Минск, 1993. 313 с.
6. Господарський механізм агропромислового комплексу кризового періоду / Б.Й. Пасхавер, О.М. Онищенко, Л.В. Молдаван [та ін.] / Редколегія: Б.Й. Пасхавер (відп. ред.) [та ін.]. К., 2001. 351 с.
7. Заболотній В.М. Розвиток агропромислової інтеграції на регіональному рівні: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук: спец. 08.07.02. К., 2006. 24 с.
8. Завальнюк К.С. Теоретичні засади інтеграційних процесів в АПК. Формування ринкової економіки. 2015. № 33. С. 120—128.
9. Зінченко Н.В. Особливості інтеграційних процесів в АПК. Культура народов Причерноморья. 2012. № 221. С. 45—47.
10. Нестерчук Ю.О. Вертикальна інтеграція у системі стратегічних цілей аграрної політики держави. Актуальні проблеми економіки АПК. 2009 р. веб-сайт. URL: http://lib.udau.edu.ua/bitstream (дата звернення: 14.09.2020).
11. Онищенко А.М. Оптимальное планирование отраслевой структуры сельхозпредприятий. К.: Урожай, 1982. 258 с.
12. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення: Закон України від 31.03.2020 р. № 552-IX. Законодавство України. URL: https://www.rada.gov.ua/news/actual/191679.html (дата звернення: 14.09.2020).
13. Пістун М.Д. Аграрно-територіальні і аграрно-промислові комплекси Житомирської області / Відп. ред. канд. геогр. наук М.Д. Пістун. К.: Вид-во Київського ун-ту, 1972. 326 с.
14. Політична економія: підручник / В.Г. Федоренко, О.М. Діденко, М.М. Руженський [та ін.]; за науковою ред. д. е. н. проф. В.Г. Федоренка. К.: Алерта, 2008. 487 с.
15. Рейтинг найбільших аграрних холдингів України. Аграрне Інтернет-видання MIZEZ. URL: https://mizez.com/spetsproekt/pyat-krupneyshikh-agrarnykh-kholdingov-ukrainy-rey2055 (дата звернення: 14.09.2020).
16. Стегній О.В. Агропромислова інтеграція: сутність, поняття, класифікація організаційно-правових форм. Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка. Х., 2012. Вип. 126: Економічні науки. С. 284—291.
17. Топ-200. Рейтинг агрокомпаний Украины. веб-сайт. URL: http://delo.ua (дата звернення: 14.09.2020).
18. Чмельова О.С., Дергачова А.К., Агропромислова інтеграція як концептуальний напрям розвитку аграрних підприємств в Україні. Вісник НТУ "ХПІ". 2014. № 64 (1106). С. 20—25.
19. Major agribusiness website. URL: https://latifundist.com/rating (дата звернення: 14.09.2020).
20. Samoilyk Iu., Vernygora M. The impact of agri-industrial associations synergistic integration and diversification on the food chain formation efficiency. Modern Science — Modernі vеda. 2020. № 4. С. 87—98.

Iu. Samoilyk, M. Vernygora, S. Pogrebnyak, V. Ryabko

INTEGRATION PROCESSES IN THE AGRICULTURAL SECTOR OF THE ECONOMY: GLOBAL AND NATIONAL TRENDS

Summary

The research of the agri-industrial integration essence has been further developed. The analysis of the basic conceptual approaches concerning essence of category "agri-industrial integration" has been carried out. Based on the generalization of existing scientific provisions, the author's conceptual basic of agri-industrial integration have been developed. Based on the historical analysis of world integration processes, it has been found that they have been most characteristic of countries with large land areas. Leaders in agri-industrial integration are Australia, China, Argentina, Kazakhstan, Russia, Ukraine. The largest area in the world is occupied by the Australian integrated company S. Kidman & Co Ltd. The largest integrated agricultural formations in the world include Ukrainian companies; there are UkrLandFarming, which is diversified, and PJSC "Kernel", whose main activity is oil production. Analyzing the dynamics of land use, it is worth pointing out the leaders in this indicator in Ukraine. In addition to UkrlandFarming, KernelGroup, the largest integrated formations by land bank area include Myronivsky Hliboproduct Agroindustrial Holding, Agroprosperis (New Century Holding), Mriya Agroholding, and Astarta-Kyiv Holding. By the indicator of revenue, these integrated formations also occupy leading positions, while within the TOP-10 the rating of enterprises differs slightly from the leaders in the area of agricultural land.
Changes in land use of the leading integrated agricultural associations in Ukraine in recent years have been due to a number of factors: the complexity of managing a diversified enterprise, the actions of competitors, the riskiness of the agricultural sector and more. At the same time, one of the most important factors is unregulated land relations. Currently, the land market is under a moratorium, however, at the end of 2020 the land market should start, which will radically change the redistribution of the agri-food market of Ukraine, so the leaders of this segment may change significantly.
It has been substantiated that the creation of integrated agricultural formations contributes to a synergistic effect, however, excessive integration has negative socio-economic consequences: monopolization of the agricultural market, preventing the formation of small producer competitive advantages, reducing labor demand and, consequently, the threat of unemployment in rural areas. It has been necessary control and regulation of the economy by the state, as well as support for alternative forms of combining the efforts of agricultural producers, in particular agricultural service cooperatives.

Keywords: integration processes; agro-industrial integration; integrated association of agro-industrial enterprises; world trends; land bank; socio-economic consequences of integration.

References

1. Andriychuk, V.G. (2002), Ekonomika ahrarnykh pidpryiemstv: pidruchnyk [Economics of agricultural enterprises: textbook], 2nd ed., Ext. and recycled, KNEU, Kyiv, Ukraine.
2. Babaev, O.I. (2007), "Improving the management of vertically integrated structures (on the example of the food industry)", Abstract of Ph.D. dissertation, Minsk, Belarus.
3. Gabor, V.S. (2013), "Organizational and economic mechanism of deepening integration processes in agro-industrial production", Innovatsiina ekonomika, vol. 7 (45), pp. 31—33.
4. Gereles, A.V. (2011), "The essence of agri-industrial integration, its organizational forms and socio-economic significance", Naukovi pratsi Poltavskoi derzhavnoi ahrarnoi akademii, vol. 1, pp. 72—76.
5. Gerstein, E.F. (1993), "Differentiation and integration in industry: theory and practice of development", Ph.D. Thesis, Economy, Minsk, Belarus.
6. Pashaver, B.Y. Onishchenko, O.M. and Moldavan, L.V. (2001), Hospodars'kyj mekhanizm ahropromyslovoho kompleksu kryzovoho periodu [Economic mechanism of the agri-industrial complex of the crisis period], Kyiv, Ukraine.
7. Zabolotny, V.M. (2006), "Development of agro-industrial integration at the regional level", Abstract of Ph.D. dissertation, Kyiv, Ukraine.
8. Zavalnyuk, K.S. (2015), "Theoretical principles of integration processes in agriculture", Formuvannia rynkovoi ekonomiky, vol. 33, pp. 120—118.
9. Zinchenko, N.V. (2012), "Features of integration processes in agro-industrial complex", Kultura narodov Prychernomoria, vol. 221, pp. 45—47.
10. Nesterchuk, Yu.O. (2009), "Vertical integration in the system of strategic goals of the agrarian policy of the state", Actual problems of agro-industrial economy, available at: http://lib.udau.edu.ua/bitstream (access date: 14.09.2020).
11. Onishchenko, A.M. (1982), Optymal'noe planyrovanye otraslevoj struktury sel'khozpredpryiatyj [Optimal planning of the branch structure of agricultural enterprises], Urozhai, Kyiv, Ukraine.
12. Verkhovna Rada of Ukraine (2020), The Law of Ukraine "On Amendments to Certain Legislative Acts of Ukraine Concerning the Circulation of Agricultural Lands", available at: https://www.rada.gov.ua/news/actual/191679.html (Accessed 14.09.2020).
13. Piston, M.D. (1972), Ahrarno-terytorial'ni i ahrarno-promyslovi kompleksy Zhytomyrs'koi oblasti [Agrarian-territorial and agro-industrial complexes of Zhytomyr region], University Press, Kyiv, Ukraine.
14. Fedorenko, V.G. Didenko, O.M. and Ruzhensky, M.M. (2008), Politychna ekonomiia [Political economy], Alerta, Kyiv, Ukraine.
15. Agrarian Internet edition. MIZEZ (2020), "Rating of the largest agricultural holdings in Ukraine", available at: https://mizez.com/spetsproekt/pyat-krupneyshikh-agrarnykh-kholdingov-ukrainy-rey2055 (Accessed 14.09.2020).
16. Stegniy, O.V. (2012), "Agri-industrial integration: essence, concept, classification of organizational and legal forms", Visnyk Kharkivskoho natsionalnoho tekhnichnoho universytetu silskoho hospodarstva imeni Petra Vasylenka: ekonomichni nauky, vol. 126: pp. 284—291.
17. delo.ua (2020), "Top 200. Rating of agricultural companies of Ukraine",. available at: http://delo.ua (Accessed 14.09.2020).
18. Chmelyova, O.S. and Dergachova, A.K. (2014), "Agri-industrial integration as a conceptual direction of development of agricultural enterprises in Ukraine", Visnyk NTU "KhPI", vol. 64 (1106). pp. 20—25.
19. Major agribusiness (2020), available at: ttps://latifundist.com/rating (Accessed 14.09.2020).
20. Samoilyk, Iu. and Vernygora, M. (2020), "The impact of agri-industrial associations synergistic integration and diversification on the food chain formation efficiency", Modern Science, vol. 4. pp, 87—98.

№ 19-20 2020, стор. 16 - 23

Дата публікації: 2020-10-30

Кількість переглядів: 989

Відомості про авторів

Ю. В. Самойлик

д. е. н., доцент, професор кафедри економіки та міжнародних економічних відносин, Полтавська державна аграрна академія

Iu. Samoilyk

Doctor of Economic Sciences, Associate Professor, Professor of the Department of Economy and International Economic Relationship, Poltava State Agrarian Academy

ORCID:

0000-0003-1335-2331


М. В. Вернигора

здобувач наукового ступеня доктора філософії за спеціальністю 051 Економіка, Полтавська державна аграрна академія

M. Vernygora

PhD student of economic science, Poltava State Agrarian Academy

ORCID:

0000-0003-3541-0328


С. П. Погребняк

здобувач освітнього ступеня магістр за спеціальністю 051 Економіка, Полтавська державна аграрна академія

S. Pogrebnyak

Master's degree in Economics, Poltava State Agrarian Academy

ORCID:

0000-0002-6405-3123


В. В. Рябко

здобувач освітнього ступеня магістр за спеціальністю 051 Економіка, Полтавська державна аграрна академія

V. Ryabko

Master's degree in Economics, Poltava State Agrarian Academy

ORCID:

0000-0002-6990-6746

Як цитувати статтю

Самойлик Ю. В., Вернигора М. В., Погребняк С. П., Рябко В. В. Інтеграційні процеси в аграрному секторі економіки: глобальні та національні тренди. Агросвіт. 2020. № 19-20. С. 16–23. DOI: 10.32702/2306-6792.2020.19-20.16

Samoilyk, Iu., Vernygora, M., Pogrebnyak, S. and Ryabko, V. (2020), “Integration processes in the agricultural sector of the economy: global and national trends”, Agrosvit, vol. 19-20, pp. 16–23. DOI: 10.32702/2306-6792.2020.19-20.16

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.