EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ВПЛИВ ДЕГРАДАЦІЇ ГРУНТІВ НА ПРОДОВОЛЬЧУ БЕЗПЕКУ
А. В. Переверзєва, В. П. Волков, В. О. Лях

Назад

DOI: 10.32702/2306-6792.2020.19-20.10

УДК: 338.439:631.4-049.5

А. В. Переверзєва, В. П. Волков, В. О. Лях

ВПЛИВ ДЕГРАДАЦІЇ ГРУНТІВ НА ПРОДОВОЛЬЧУ БЕЗПЕКУ

Анотація

У статті досліджується вплив рівня деградації грунтів на продовольчу безпеку людства. Обгрунтовано, що збільшення кількості населення посилює темпи зростання попиту на продукти харчування, що своєю чергою потребує забезпечення високої якості грунтів. Разом із тим із збільшенням рівня деградації грунтів зменшується рівень продовольчої безпеки внаслідок неможливості задоволення зростаючого попиту населення на продукти харчування. Доведено, що темпи зростання населення у країнах із низьким рівнем доходу на душу населення є вищими, ніж у країнах, що розвиваються. Спостерігається така залежність: чим біднішою є країна, тим вищим є технологічний тиск на землю та на рівень деградації грунтів. Визначено, що за останні 150 років деградація грунтів призвела до зниження врожайності на 25—50% у деяких регіонах Європи та Північної Америки. В Азії, особливо в Індії, Китаї, Ірані, Ізраїлі, Йорданії, Лівані, Непалі та Пакистані спостерігаються значні втрати продуктивності врожаїв — до 20%. Водночас гранична деградація може зменшити врожайність на 10%, помірна — від 10% до 50%. Значно деградований грунт може знизити врожайність культури понад 50%. Обгрунтовано, що головним завданням аграріїв у світовому вимірі до 2050 року є забезпечити продуктами харчування додатково 1,7 — 2,3 млрд осіб за одночасного зростання рівня деградації грунту та підвищений ризик зміни клімату, що на сучасному етапі є головним викликом для людство. Виникає небезпечна ситуація, за якої зростання кількості населення та деградація грунтів призводять до дефіциту продуктів харчування та загрожують продовольчій безпеці людства. Для того щоб прогодувати орієнтовно 9,1 млрд населення світу у 2050 році, потрібно збільшити загальне виробництво продуктів харчування приблизно на 70%. Виробництво сільськогосподарської продукції в країнах, що розвиваються, повинно зростати швидше. Прогнозна оцінка показує, що важливою проблемою є дефіцит робочої сили у сільському господарстві. Економічна прибутковість також є основним обмеженням у виробництві продуктів харчування в розвинутих країнах. На основі побудованого прогнозу рівня деградації грунтів та, враховуючи той факт, що грунти забезпечують 98% продуктів харчування, визначено, що до 2100 р. рівень забезпечення продуктами харчування за рахунок грунтів знизиться на 48% внаслідок їх деградації і складе 50%, тобто рівень продовольчої безпеки скоротиться на 50%, що означає зменшення рівня наполовину забезпечення населення світу продуктами харчування. Обгрунтовано, що потребує вирішення питання запровадження ефективного економічного механізму управління дефіцитними ресурсами на правових засадах.

Ключові слова: деградація грунтів; продовольча безпека; населення; родючість грунтів; дефіцит; глобальна проблема.

Література

1. Desertification and land degradation. URL: http://www.fao.org/in-action/action-against-desertification/overview/desertification-and-land-degradation/en/ (дата звернення 01.10.2020).
2. Land Degradation and Improvements. URL: https://www.un.org/en/events/desertification_decade/value.shtml#a2 (дата звернення 01.10.2020).
3. Зеленська О.О. Система продовольчої безпеки: сутність та ієрархічні рівні. Вісник ЖДТУ. 2012. № 1 (59). С. 108—112.
4. Гойчук О.І. Продовольча безпека: монографія. Житомир: Полісся, 2004. 348 с.
5. Лузан Ю.Я. Перспективи створення самозабезпечувальної енергетичної системи ведення сільськогосподарського виробництва. Економіка АПК. 2010. № 4. С. 40—48.
6. Пасхавер Б.Й. Сучасний стан продовольчої безпеки. Економіка АПК. 2014. № 4. С. 5—12.
7. Саблук П.Т., Білорус О.Г., Власов В.І. Глобалізація і продовольство: монографія. Київ: ННЦ -ІАЕ, 2008. 632 с.
8. Медведєв В.В., Пліско І.В. Критерії і нормативи фізичної деградації орних грунтів (пропозиції до вдосконалення нормативної бази). Вісник аграрної науки. 2017. № 3. С. 11—17.
9. Пліско І.В. Лінійні та нелінійні моделі в оцінюванні якості грунтів. Таврійський науковий вісник. 2018. № 102. С. 136—142.
10. Kucher A. Estimation of effectiveness of usage of liquid organic fertilizer in the context of rational land use: a case study of Ukraine. Przeglad Wschodnioeuropejski. 2017. Vol. VIII. No. 2. Pp. 95—105. URL: https://doi.org/10.31648/pw.3573.
11. Кучер А. Оцінка впливу якості земель на конкурентоспроможність підприємств. Agricultural and Resource Economics. 2019. Vol. 5. No. 2. Pp. 99—120. URL: http://are-journal.com (дата звернення 04.09.2020).
12. Глобальные тенденции 2030: альтернативные миры. Национальный совет по разведке, 2019. 169 с.
13. Gupta G.S. Land Degradation and Challenges of Food Security Review of European Studies. Vol. 11, No. 1; 2019 ISSN 1918-7173 E-ISSN 1918-7181. doi:10.5539/res.v11n1p63.
14. Regional workshop fertility management through farmer field schools in the Near East. Food and Agriculture Organization of the United Nations Regional Office for the Near East, Amman, Jordan, 2—5 October 2000, 85 p.
15. Світова комісія з охорони навколишнього середовища та розвитку (WCED). URL: https://sustainabledevelopment.un.org/milestones/wced (дата звернення 01.10.2020).

A. Pereverzieva, V. Volkov, V. Lyakh

IMPACT OF SOIL DEGRADATION ON FOOD SECURITY

Summary

Impact of soil degradation on human food security has been studied in the article. It has been proved that the population growth increases the demand for food surge, which in turn requires high quality soils support. At the same time, higher soil degradation decreases food security due to the inability to meet the growing demand of the population for food. It has been confirmed that population growth rates in countries with low per capita income are higher than in developing countries. There is the next correlation: the poorer the country, the higher the anthropogenic pressure on the land and soil degradation. It has been determined that over the last 150 years, soil degradation has led to 25—50% decline in the crop yield in some regions of Europe and North America. In Asia, especially in India, China, Iran, Israel, Jordan, Lebanon, Nepal and Pakistan, there are significant losses in crop productivity — up to 20%. In this case, marginal degradation can reduce crop yield by 10%, moderate — from 10% to 50%. Significant soil degradation can reduce crop yield by more than 50%. It has been demonstrated that farmers` main task globally by 2050 is to provide food to additional 1.7 — 2.3 billion people amid increasing soil degradation and higher risk of climate change as current key challenges for the humanity. There is a dangerous situation of population growth and soil degradation leading to food shortages and food security threats. To feed 9.1 billion people around the world in 2050, it is necessary to boost total food production by about 70%. Agricultural production in developing countries must grow faster. The forecast shows that the hot button problem is labour shortage in agriculture. Economic profitability is also a major constraint on food production in the developed countries. Based on the forecast of soil degradation and taking into account that soils provide 98% of food, it has been determined that by 2100 the food supply provided by soils will decrease by 48% due to their degradation and will reach 50%, i.e. the level of food security will contract at 50% which means halving the world's food supply. It is substantiated that the issue of introduction of an effective economic mechanism for managing scarce resources on a legal basis needs to be addressed.

Keywords: soil degradation; food security; population; soil productivity; shortage; global issue.

References

1. FAO (2020), "Desertification and land degradation", available at: http://www.fao.org/in-action/action-against-desertification/overview/desertification-and-land-degradation/en/ (Accessed 01.10.2020).
2. UN (2020), "Land Degradation and Improvements", available at: https://www.un.org/en/events/desertification_decade/value.shtml#a2 (Accessed 01.10.2020).
3. Zelenska, O.O. (2012), "Food security system: essence and hierarchical levels", Visnyk ZhDTU, vol. 59, No 1, pp. 108—112.
4. Gojchuk, O.I. (2004), Prodovolcha bezpeka [Food security], Polissya, Zhytomyr, Ukraine.
5. Luzan, Yu. Ya. (2010), "Prospects for creating a self-sufficient energy system for agricultural production", Ekonomika APK, vol. 4, pp. 40—48.
6. Pasxaver, B. J. (2014), "The current state of food security". Ekonomika APK, No 4, pp. 5—12.
7. Sabluk, P.T. Bilorus, O.G. and Vlasov, V.I. (2008), Hlobalizatsiya I prodovolstvo [Globalization and food], NNCz -IAE?, Kyiv, Ukraine.
8. Medvedev, V.V. and Plisko, I.V. (2017), "Criteria and standards for physical degradation of arable soils (proposals for improving the regulatory framework)", Visnyk ahrarnoi nauky, vol. 3, pp. 11—17.
9. Plisko, I.V. (2018), "Linear and nonlinear models in soil quality assessment", Tavriyskiy naukovyj visnyk, vol. 102, pp. 136—142.
10. Kucher, A. (2017), "Estimation of effectiveness of usage of liquid organic fertilizer in the context of rational land use: a case study of Ukraine", Przeglad Wschodnioeuropejski, vol. VIII, No. 2, pp. 95—105. https://doi.org/10.31648/pw.3573.
11. Kucher, A. (2019), "Assessment of the impact of land quality on the competitiveness of enterprises", Agricultural and Resource Economics, vol. 5, No. 2. pp. 99—120, available at: http://are-journal.com (Accessed 01.10.2020).
12. NIC (2020), "Global Trends 2030: Alternative Worlds", available at: www.dni.gov/nic/globaltrends (Accessed 01.10.2020).
13. Gupta, G. S. (2019), Land Degradation and Challenges of Food Security, Review of European Studies, vol. 11, No. 1. doi:10.5539/res.v11n1p63.
14. FAO (2020), Regional workshop fertility management through farmer field schools in the Near East, Amman, Jordan.
15. WCED (2020), "Report of the World Commission on Environment and Development", available at: https://sustainabledevelopment.un.org/milestones/wced (Accessed 01.10.2020).

№ 19-20 2020, стор. 10 - 15

Дата публікації: 2020-10-30

Кількість переглядів: 939

Відомості про авторів

А. В. Переверзєва

д. е. н., доцент, професор кафедри міжнародної економіки, природних ресурсів та економіки міжнародного туризму, Запорізький національний університет

A. Pereverzieva

Doctor of Economic Sciences, Associate Professor, Professor of the Department of International Economy, Natural Resources and Economics International Tourism, Zaporizhzhia national university

ORCID:

0000-0001-8391-6636


В. П. Волков

д. т. н., професор, професор кафедри підприємництва, менеджменту організацій та логістики, Запорізький національний університет

V. Volkov

Doctor of Technical Sciences, Professor, Professor of the Department of Entrepreneurship, Management of Organizations and Logistics, Zaporizhzhia national university

ORCID:

0000— 0002-1270-895X


В. О. Лях

д. б. н., професор, професор кафедри генетики та рослинних ресурсів, Запорізький національний університет

V. Lyakh

Doctor of Biological Sciences, Professor, Professor of the Department of genetics and plant resources, Zaporizhzhia national university

ORCID:

0000-0002-4381-6566

Як цитувати статтю

Переверзєва А. В., Волков В. П., Лях В. О. Вплив деградації грунтів на продовольчу безпеку. Агросвіт. 2020. № 19-20. С. 10–15. DOI: 10.32702/2306-6792.2020.19-20.10

Pereverzieva, A., Volkov, V. and Lyakh, V. (2020), “Impact of soil degradation on food security”, Agrosvit, vol. 19-20, pp. 10–15. DOI: 10.32702/2306-6792.2020.19-20.10

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.