EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ГЕНЕЗИС ПОНЯТТЯ "ТРАНСПОРТНА ЛОГІСТИКА"
К. С. Чимош

Назад

DOI: 10.32702/2306-6792.2020.17-18.119

УДК: 338.47

К. С. Чимош

ГЕНЕЗИС ПОНЯТТЯ "ТРАНСПОРТНА ЛОГІСТИКА"

Анотація

У статті розглянуто генезис поняття "транспортна" логістика.
Транспортна логістика — це комплексне і взаємопов'язане вирішення завдань, пов'язаних з організацією перевезення (переміщення) вантажів, пасажирів і багажу, найбільш раціональна схема переміщення вантажів від вантажовідправника до вантажоодержувача з використанням одного або декількох видів транспорту.
Транспортна логістика — це система по організації доставки, а саме по переміщенню будь-яких матеріальних предметів, речовин тощо, з однієї точки в іншу за оптимальним маршрутом. Мета транспортної логістики полягає в тому, щоб забезпечити перебування товарної продукції в конкретному місці в конкретний час за рахунок переміщення її між ділянками і учасниками логістичного ланцюга.
Великий вплив на сучасну логістику надають процеси глобалізації та інтернаціоналізації. І в свою чергу саме розвиток і вдосконалення логістики робить можливим розширення процесів глобалізації. Мета транспортної логістики як техніки перевезень полягає в наданні споживачеві транспортних послуг потрібних транспортних засобів, у потрібній кількості для перевезення певних транспортних партій вантажів, у потрібне місце, в потрібний час, у потрібному стані і перевезення потрібної кількості певних вантажів в потрібному напрямку, за потрібним графіком або розкладом, з виконанням всіх вимог безпеки руху та збереження вантажів і з виконанням всього цього за прийнятною для користувача ціною. Перспективи розвитку транспортної логістики полягають в оптимізації системи управління швидкості і якості в діяльності транспортних компаній.

Ключові слова: транспортна логістика; логістика; транспортна інфраструктура; координація транспортного сполучення.

Література

1. Банько В.Г. Логістика: навч. посіб. 2-е вид., перероб. Київ: КНТ, 2007. 332 с.
2. Кислий В.М., Біловодська О.А., Олефіренко О.М., Соляник О.М. Логістика: теорія та практика: навч. посіб. Київ: Центр учбової літератури, 2010. 360 с.
3. Криворучко О.М. Сучасне розуміння поняття "якість логістичної діяльності". Економіка транспортного комплексу. 2018. Вип. 31. С. 150—163.
4. Маликов О. Б. Складская и транспортная логистика в цепях поставок: учебное пособие. Стандарт третьего поколения. Харьков: Учебно-методическое объединение, 2015. 400 с.
5. Миротин Л.Б. Транспортная логистика. Москва: Экзамен, 2002. 512 с.

K. Chymosh

GENESIS OF THE CONCEPT OF "TRANSPORT LOGISTICS"

Summary

The article deals with the main stages of genesis of the concept of "transport logistics". The concept of "transport logistics" is closely related to the concept of "logistics".
Transport logistics is a complex and interconnected solution of problems associated with the organization of transportation (movement) of goods, passengers and baggage, the most rational scheme for moving goods from the consignor to the consignee using one or more modes of transport. Transport logistics is a system for organizing delivery, namely for moving any material objects, substances, etc. from one point to another along the optimal route. The purpose of transport logistics is to ensure that marketable products are in a specific place at a specific time by moving them between sites and participants in the logistics chain.
The processes of globalization and internationalization have a great influence on modern logistics. And, in turn, it is the development and improvement of logistics that makes it possible to expand the processes of globalization. The purpose of transport logistics as a transportation technique is to provide the consumer with transport services with the necessary vehicles, in the right amount for the transportation of certain transport consignments, to the right place, at the right time, in the right state and transporting the right amount of certain goods in the right direction, on the right schedule or a schedule, with the fulfillment of all traffic safety and cargo safety requirements and with the implementation of all this at an acceptable price for the user. In general, transport logistics means the scientific organization of the management of flows of goods and passengers, vehicles and loading and unloading operations related to transportation, the main and intermediary forwarding activities, both within the transport industry and in cooperation with related companies. operate in the chain of movement of goods on the basis of the principles of systematization, coordination and economic compromises. Prospects for the development of transport logistics are to optimize the speed and quality control system in the activities of transport companies.

Keywords: transport logistics; logistics; transport infrastructure; coordination of transport connection.

References

1. Banko, V.G. (2007), Lohistyka [Logistics], 2nd ed., Reworked. KNT, Kyiv, Ukraine.
2. Sour, V. M. Belovodskaya, O. A. Olefirenko, O. M. and Solyanyk, O. M. (2010), Lohistyka: teoriia ta praktyka [Logistics: theory and practice], Center for Educational Literature, Kyiv, Ukraine.
3. Kryvoruchko, O. M. (2018), "Modern understanding of the concept of "quality of logistics", Economics of the transport complex), vol. 31, pp. 150—163.
4. Malikov, O. B. (2015), Skladskaia y transportnaia lohystyka v tsepiakh postavok: uchebnoe posobye. Standart tret'eho pokolenyia [Warehouse and transport logistics in supply chains. The third generation standard], Educational and Methodical Association, Kharkiv, Ukraine.
5. Mirotin, L. B. (2002), Transportnaia lohys

№ 17-18 2020, стор. 119 - 122

Дата публікації: 2020-09-25

Кількість переглядів: 988

Відомості про авторів

К. С. Чимош

аспірант, ННЦ Інститут аграрної економіки

K. Chymosh

Postgraduate student, Institute of Agrarian Economics

ORCID:

0000-0002-5114-4499

Як цитувати статтю

Чимош К. С. Генезис поняття "транспортна логістика". Агросвіт. 2020. № 17-18. С. 119–122. DOI: 10.32702/2306-6792.2020.17-18.119

Chymosh, K. (2020), “Genesis of the concept of "transport logistics"”, Agrosvit, vol. 17-18, pp. 119–122. DOI: 10.32702/2306-6792.2020.17-18.119

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.