EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

УДОСКОНАЛЕННЯ СТРУКТУРИ БЕЗПЕКИ ТА МЕТОДИКИ ОЦІНКИ РІВНЯ Й СТАНУ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ ТРАНСФОРМАЦІЇ РИНКОВОГО ПРОСТОРУ
М. І. Іщенко, С. В. Капітула, Є. В. Міщук, В. О. Ільченко

Назад

DOI: 10.32702/2306-6792.2020.17-18.67

УДК: [658.513-049.5+005.934]:005.591.4

М. І. Іщенко, С. В. Капітула, Є. В. Міщук, В. О. Ільченко

УДОСКОНАЛЕННЯ СТРУКТУРИ БЕЗПЕКИ ТА МЕТОДИКИ ОЦІНКИ РІВНЯ Й СТАНУ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ ТРАНСФОРМАЦІЇ РИНКОВОГО ПРОСТОРУ

Анотація

Кризові умови господарювання вітчизняних суб'єктів підприємницької діяльності вимагають нових сучасних підходів до розуміння сутності структури безпеки та методики оцінки рівня й стану фінансової безпеки підприємства. Це обумовлено рядом трансформаційних процесів, що відбуваються як у вітчизняній, так і у світовій економіці на теперішній час.
У статті розглянуто проблематику безпеки підприємства, здійснено удосконалення її структури передусім на основі аналізу змін за останні роки кадрової ситуації в Україні та аналізу відповідних тенденцій, на підставі чого запропоновано удосконалений підхід щодо оцінки фінансової безпеки, який враховує саме зміни на вітчизняному ринку праці та дозволяє більш якісно проводити відповідне оцінювання з наступним управлінням зазначеною економічною категорією.
Також у статті запропоновано методику оцінки стану безпеки фінансово-економічних інтересів підприємства, що враховує відповідні періоди та цикли досягнення таких інтересів, в якості яких може бути обрана залежно від умов господарювання, періоду життєвого циклу підприємства та задач дослідження довжина будь-якого економічного або виробничого циклу.

Ключові слова: безпека; структура безпеки; фінансова безпека; фінансово-економічні інтереси підприємства; персонал.

Література

1. Капітула С.В. Оцінка та управління економічною безпекою підприємства (на прикладі гірничо-збагачувальних комбінатів України). Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук. Кривий Ріг: Криворізький технічний університет. 2009. 207 с.
2. Капітула С.В. Сучасні проблеми фінансового забезпечення кадрового потенціалу підприємств ГМК України. Електронний збірник наукових праць "Сучасні підходи до управління підприємством" Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського". 2018. С. 160—168.
3. Капітула С.В., Ільченко В.О., Анані Атеф. Авад Фарис. Визначення синергетичного впливу кризових явищ на кадровий розвиток вітчизняних підприємств та інноваційні показники його діагностики. Облік і фінанси. №4 (82). 2018. С. 131—136.
4. Державна служба статистики України. URL: https: // www.ukrstat.gov.ua
5. Міщук Є.В. Методологія оцінювання рівня безпеки фінансово-економічних інтересів підприємства. Бізнес Інформ. Харків: Видавничий дім "ІНЖЕК", 2020. № 2. С. 245—252.
6. Міщук Є.В. Оцінка стану видів економічної безпеки, розташованих на вищих щаблях її ієрархії (на прикладі безпеки техніко-технологічних інтересів українських гірничодобувних підприємств). Інтернаука. 2020. № 4 (36). Т. 1. С. 36—44.

M. Ishchenko, S. Kapitula, Ie. Mishchuk, V. Ilchenko

IMPROVING THE SECURITY STRUCTURE AND METHODS OF ASSESSING THE LEVEL AND STATE OF FINANCIAL SECURITY OF THE ENTERPRISE IN THE TRANSFORMATION OF THE MARKET SPACE

Summary

Crisis conditions of management of domestic business entities require new modern approaches to understanding the essence of the security structure and methods of assessing the level and state of financial security of the enterprise. This is due to a number of transformational processes taking place in both the domestic and world economy today.
The article considers the issue of enterprise security, improved its structure primarily on the basis of analysis of changes in recent years of the personnel situation in Ukraine and analysis of relevant trends, based on which an improved approach to assessing financial security, which takes into account changes in the domestic labor market and allows to carry out the corresponding estimation with the subsequent management of the given economic category more qualitatively.
The article also proposes a method of assessing the security of financial and economic interests of the enterprise, taking into account the relevant periods and cycles of achieving such interests, which can be selected depending on business conditions, the life cycle of the enterprise and the objectives of any economic or production cycle.
These rates and periods for these indicators can be found in various ways, including using trend equations. As standards for the construction of trend equations, it is proposed to take different values. At the same time, bankruptcy forecasting models, for the most part, have fixed values. For other indicators, it is noted that the threshold values will differ depending on the time of security. Thus, in the current period they may be the best values among companies — competitors in the industry of the country of location of the enterprise, in the strategic period — the best values of leading foreign companies in the industry. In cases where it is not advisable to use the best values, they can be replaced by averages (arithmetic, geometric, weighted and others).
The article assesses the state of security of financial and economic interests on the example of Ukrainian mining companies.
To assess the integrated state of security of financial and economic interests, the trend equation is determined by the normative values of indicators of security of financial and economic interests. In determining these regulatory trends, indicators were taken into account only for those enterprises for which the direction of change of indicators corresponds to the direction for most enterprises. The so-called "reverse trend" is used, because it is not essential to assess the security situation: how many quarters back or how many quarters ahead will be reached or another state. More important in this context is the amount of time in which the resources and processes involved in achieving and ensuring a given (desired) level of security are accumulated.

Keywords: security; security structure; financial security; financial and economic interests of the enterprise; personnel.

References

1. Kapitula, S.V. (2009), "Assessment and management of economic security of the enterprise (on the example of mining and processing plants of Ukraine)", Abstract of Ph.D. dissertation, Economy, Kryvoriz'kyj tekhnichnyj universytet, Kryvyj Rih, Ukraine.
2. Kapitula, S.V. (2018), "Modern problems of financial support of personnel potential of MMC enterprises of Ukraine", Elektronnyj zbirnyk naukovykh prats' "Suchasni pidkhody do upravlinnia pidpryiemstvom" Natsional'nyj tekhnichnyj universytet Ukrainy "Kyivs'kyj politekhnichnyj instytut im. Ihoria Sikors'koho", pp. 160—168.
3. Kapitula, S.V. Il'chenko, V.O. and Farys, A.A.A. (2018), "Determining the synergistic impact of crisis phenomena on the personnel development of domestic enterprises and innovative indicators of its diagnosis", Oblik i finansy, vol. 4 (82), pp. 131—136.
4. State Statistics Service of Ukraine (2020), available at: http://www.ukrstat.gov.ua/ (Accessed 10 Sept 2020).
5. Mischuk, Ye.V. (2020), "Methodology for assessing the level of security of financial and economic interests of the enterprise", Biznes Inform, vol. 2. S. 245—252.
6. Mischuk, Ye.V. (2020), "Assessment of the state of economic security, located at the highest levels of its hierarchy (on the example of security of technical and technological interests of Ukrainian mining companies)", Internauka, vol. 4 (36), no. 1, pp. 36—44.

№ 17-18 2020, стор. 67 - 76

Дата публікації: 2020-09-25

Кількість переглядів: 867

Відомості про авторів

М. І. Іщенко

д. е. н., професор, професор кафедри обліку, оподаткування, публічного управління та адміністрування, Криворізький національний університет, м. Кривий Ріг

M. Ishchenko

Doctor of Economic Sciences, Professor, Kryvyi Rih National University, Kryvyi Rih

ORCID:

0000-0002-6820-9455


С. В. Капітула

к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів суб'єктів господарювання та інноваційного розвитку, Криворізький національний університет, м. Кривий Ріг

S. Kapitula

PhD in Economics, Associate Professor, Kryvyi Rih National University, Kryvyi Rih

ORCID:

0000-0001-9075-2561


Є. В. Міщук

к. е. н., доцент, доцент кафедри обліку, оподаткування, публічного управління та адміністрування", Криворізький національний університет, м. Кривий Ріг

Ie. Mishchuk

PhD in Economics, Associate Professor, Kryvyi Rih National University, Kryvyi Rih

ORCID:

0000-0003-4145-3711


В. О. Ільченко

к. е. н., старший викладач економіки, організації та управління підприємствами, Криворізький національний університет, м. Кривий Ріг

V. Ilchenko

PhD in Economics, Senior Lecturer, Kryvyi Rih National University, Kryvyi Rih

ORCID:

0000-0002-1167-3708

Як цитувати статтю

Іщенко М. І., Капітула С. В., Міщук Є. В., Ільченко В. О. Удосконалення структури безпеки та методики оцінки рівня й стану фінансової безпеки підприємства в умовах трансформації ринкового простору. Агросвіт. 2020. № 17-18. С. 67–76. DOI: 10.32702/2306-6792.2020.17-18.67

Ishchenko, M., Kapitula, S., Mishchuk, Ie. and Ilchenko, V. (2020), “Improving the security structure and methods of assessing the level and state of financial security of the enterprise in the transformation of the market space”, Agrosvit, vol. 17-18, pp. 67–76. DOI: 10.32702/2306-6792.2020.17-18.67

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.